— 116 —
Belediye Kanununun 54, 119, 120 ve 128 nci maddelerinin
kında kanun
değiştirilmesi hak­
(Resmî Gazete ile ilâm : 4. IV. 1945 - Sayı : 5973)
No.
Kabul
4705
26 . m . 1945
tarihi
BİRtNCİ MADDE — Belediye Kanununun 54 ncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Meclisin âdi ve
Meclisin âdi toplantısı Kasım, Şubat ve Temmuz ayları baolağanüstü toplan- şmda olmak üzere yılda üç defadır. Bütçe görüşmesine rastla**«
yan toplantı süresi en çok 30 gün olup diğer toplantıların sü­
resi en çok 15 gündür. Bu surelerden önce iş bitmezse vali 15
günü aşmamak üzere görüşme sürelerini uzatarak sebeplerini
Dahiliye Bakanlığına büdirir. önemli ve acele bir iş çıkarsa
Belediye Başkanının yazılı çağırışı veya üyeden üçte birinin
gerekçeli teklifi üzerine veyahut valinin doğrudan doğruya ça­
ğırışı ile meclisler olağanüstü toplanırlar. Olağanüstü toplantı­
larda çağmyı gerektiren konudan başka bir iş görüşülemez.
İKİNCİ MADDE — Aynı kanunun 119 ncu maddesi aşağıda­
ki şekilde değiştirilmiştir :
Belediyelerde bütBelediye bütçesi, belediyenin her yılın Ocak ayı başından
çe yü%
ertesi yılın Aralık ayı sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gideri­
ni gösterir, belediye gelirlerinin toplanmasına, hizmetlerinin
yapılmasına ve harcamalarına izin verir.
Btitçenin hazırlanması
İdare hesabı ve
kesin hesap
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynı kanunun 120 nci maddesi aşağı­
daki şekilde değiştirilmiştir :
Belediye bütçesi, belediye başkanı tarafından hazırlanarak
ilgili yılın Eylül ayı başında encümene verilir. Encümen bütçe­
yi iki ay içinde incelemekle ödevlidir. Hazırlanan bütçe gerek­
çesiyle birlikte başkan tarafından Kasım ayının 1 nci günü
meclise verilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Aynı kanunun 128 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Her yıl bütçesinin kesin hesabı, hesap döneminin bitiminden sonra gelen Nisan ayı içinde sorumlu muhasibin idare hesa­
bı ile birlikte encümene verilir. İdare hesabı ve kesin hesap
70 nci ve 86 nci maddelere göre onanır,
OEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri
hükümleri 1 . V I . 1945 tarihinden 31 . X I I . 1945 tarihine kadar
olan süre için düzenlenecek yedi aylık bütçeler hakkında uygu­
lanmaz.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe
girer.
» o . 4705
-
m
4 . I V . 1945
-
ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku­
rulu yürütür.
27 Mart 1945
Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası '
: 27. îll, 1945 vt i/39b
Bu kanunun Hânının Başbakanlığa bîldirÜdiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
t 27 .111.1945 ve 4/256
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaralan
i
15
138,152,180:181,19-5
Download

Belediye Kanununun 54, 119, 120 ve 128 nci