_
141 —
inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A / l )
(A/2) İşaretli Cetvellerinde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun
(Resmî
No.
6641
Gazete ile ilâm : 30 .1,1956-
ve
Say%: 9212)
'
Kabul tarihi
16.1.1956
MADDE 1. — inhisarlar' Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında
(209 000) liralık münakale yapılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 3. •— Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve İnhisar­
lar vekilleri memurdur.
18 Ocak 1956
CETVEL
Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira
P. M.
Tahsisatın luev'i
302
Vilâyetler büro masrafları
30 T • uıirbaş
40 •''••; ?beri masrafları
G0
I-:.:aıa
5 000
5 000
-
10 000
Fasıl yekûmı
304
11
12
21
22
?osta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları
Umum Müdürlük posta ve telgraf ücreti
Vilâyetler posta ve telgraf üereti
Umum Müdürlük telefon ve başka muhabere masrafları
Vilâyetler telgraf ve başka muhabere ücret ve masrafları
20 000
.
8
70
10
10
"
Fasıl yekûnu
307
000
000
000
000
98 000
Harcırahlar
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince ve­
rilecek tazminatlar
26 000
•
108
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi
harcırahları
11 Umum Müdürlük
masrafları
*?
ve
. . .
40 000
No. 6641
",,""'
F.
41S ,
— 142 —
,
M..* •;.'/..., ."*•'• .,'
'
,
• Tahsisatın nev'i '
20.İ.19B6
. - . . . ' " .
Tenzil edilen Zammedilen
• ",-.:'.,-,. ,>'" '•"•• . Lira.':'''
' Lira
Mahkeme masrafları
25 000 •
736
5113 sayılı Kanun gereğince satmalmaeak veya yaptırılacak tü­
tün bakım ve işleme evleri ve ambarlan
741
4898 sayılı Kanun gereğinee yeniden yaptırılacak
fabrika
ima! ve doldurma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi mas­
rafları
.•
. •••••"
10 Fabrika, imal ve doldurma evleri
781
Satmalmaeak makine, alât ve vasıtalar ve bunları kurma mas­
rafları
'
UMUMÎ YEKÛN
66 000
•
118 000
25 000
209 000
209 000
•
Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
. s 17 . I . 1956 ve 1/350
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 18 . I . 1956 ve 4/42
Bu kanunun müzakerelerini "gösteren zabıtların Cilt Sayfa
cilt ve sayfa numaralan
8
262:263
9 62,114:115,116,152:155
[inikat : 24 —..49 sıra sayılı matbua 24 acü İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır,]
Download

CETVEL