— 145 —
Devlet Denizyolları
ve Limanlan İşletme G-enel Müdürlüğü 1944 yılı bütçesin­
de değişiklik yapılmasına dair kanun
(Fesim Gazete ile ilâm : 7 .V .1945 - Sayı : 5999)
No.
Kabul tarihi
4723
2 7 . I V . 1945
BİRİNCİ MADDE — Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü­
ğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetveldi
ya^ıb tertiplerine (1 350 000) lira ek ödenek verilmiştir.
İKİNCİ MADDE — Devlet Denizyolları \ e Limanları İşletme Genel Müdürlü­
ğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A ) işaretli cetvelde yeniden açılan ilişik (2)
sayılı cetvelde yazılı tertiplere (İ 250 000) lira olağanüstü ödenek konmuştur.
ÎİCÜNCÜ MADDE —• Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü­
ğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A ) işaretli cetvelin (6) ncı (4178 sayılı kanun
gereğince verilecek çocuk zammı) bölümünün adı (4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge­
reğince verilecek çocuk zamları) şeklinde değiştirilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun
yayım tarihinde yürürlüğe girer.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür.
2 Mayıs 1945
CETVEL [ 1 ]
B.
M.
ödeneğin çeşidi
Lira
4
1683 saydı kanunun 58 nci maddesi gereiğnce verilecek tekaüt ikramiyesi
6
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zamları
8
Büro giderleri
3
4
5
Tenvir
Teshin
Müteferrika
1
2
95 000
15 000
5 000
5 000
Bölüm yekunu
10
5 000
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
Telefon ve diğer muhabere ücret ve giderleri
25 000
24 600
21 000
Bölüm yekûnu
45 600
No. 4723
B„
— 146 —
'
7 . V . 1945
ödeneğin çeşidi
M.
Lira
1£
Melbusat
300 000
14
İaşe giderleri
220 000
Tedavi, yol ve saire gderleri
5 000
Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele, fener ve sair tesis
lerin inşa, tamir ve kamulaştırma gideıleri
20
540 000
22
Mahkeme giderleri
23
Faiz ve acyolar
10 000
30
Telif, tercüme, yazı, neşir ve abone ücıet ve giderleri
10 000
31
Hastane ve revir giderleri
20 000
32
Sigorta ücretleri
41 000
33
İş Kanunu gereğince yapılacak ödemeler
34
3137 sayılı kanun gereğince Devlet Denızyollaıı ve Limanları İşletme Genel
Müdürlüğü Tekaüt Sandığına yapılacak ödemeler
Kesenek
1
3 000
2 400
20 000
39
Geçen yıl borçlan
5 000
40
1939 - 1942 yılları borçları
3 000
YEKÛN
1 350 000
CETVEL [2]
7A
4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince memur
yardımlar
1
2
3
ve
hizmetlilere
yapılacak
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Aynı yardım
7 0
4
1
Bölüm yekûnu
Cumhurbaşkanlığına yasılan tezkerenin tarih ve
numarası '
: 30 IV . 1945 ve 1/417
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa
bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
s
2 V .1945 te 4/454
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların
Cilt
Sayfa
mit ve sayfa numaralan
:
16
36,80,126:127,129,130,130:133
0
1 4 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
1 250 000
Download

— 145 — 2 Mayıs 1945 CETVEL [ 1 ] Devlet