"
'.,
.
..
ISTANBUL
TICARET ODASı
ACILIĞI
İ s t a n b u l , Ş u b a t 19B2
i S
,ô. N< 8. U <L - 'ı .9 8 :2
ÖNSÖZ
Ro/ro taşımacılığı özellikle Ortadoğu IIrnanlarının tıkanmasıyle
güncellik kazanmıştır. Tıkanık limanlarda yÜklerin bu gemHarle da·
ha sari elleclenebilmesi. üstelik konvansiyonel limanlarda da ro/ro
gemilerinin aksaksız hizmet verebilmeleri. rolro gemilerini. Türkiyenin yakın çevresindeki ülkeler için cazip duruma getirmiştir.
Ro/ro gemilerinin /imanda hizmet sunabilmesi icin pratikman
kapak atabilecek yer bulması yeterli olmaktadır. Bu üstünlüğe ek
olarak gemide taşınan taşıtların yük gibi kullanılmakta olması ro/ro
gemilerinin Ortadoğu ticaretinde etkln taşıt Qurumuna gelmesinI
sağlamıştır.
Türkiye de ro/ro taşımacılığıntn etki alam içindedir. Limonlonmızda ro/ro gemileri iyiden iyiye görülmeğe başlamıştır.
Istanbul Ticaret Odası' cevremizdeki gelişmeler ve transit ta~
şımacılığı· olgusu karşısında ro/ro taşımacılığı konusunda üyelerine
hem bilgi, hem de rehber hizmeti sunabilmek amacıyla bu yayını
hazırlamıştır,
Bu
yapıtı hazırlayan
Kapt. Necmettin AKTEN'e teşekkür ederim.
Genel Kötip
İÇİNDEKİLER
KESİM I
: R o / R o Oiayı
7
Yükte uzmonîaşma
6
R o / R o Taşımacîlîğî N a s ı l D o ğ d u ?
Yük ro/ro'su
K E S İ M II
13
,,,,
14
R o / R o Gemfl6ri
15
Yitik H a c i m
16
Antiheeiing Tönkı
17
R o / R o Terminalleri
18
R o / R o Terminallerinde efleolame yöntemleri
23
: R o / R o Coğrofyasf
D o ğ u v e Botı A k d e n i z
29
Limanlan
Arasında R o / R o Seferleri
31
Bati A k d e n i z U m a n i o r ı İle K u z e y A f r i k a Limonları v e
Ara Adalar Arasındaki R o / R o Seferleri
60
A k d e n i z L i m a n l a r ı ile Kızıldeniz, B a s r a K ö r f e z i , H i n ­
d i s t a n , P a k i s t a n , Sri L a n k a , E n d o n e z y a
Limanlan
Arasındaki R o / R o Seferleri
78
A k d e n i z L i m a n l a n ile Batı A f r i k a L i m a n l a n A r a s ı n ­
daki R o / R o Seferleri
94
A k d e n i z L i m a n l a n ile Kuzey A m e r i k a L i m a n l a n A r a ­
sındaki R o / R o Seferleri
A k d e n i z L i m a n l a n ile D ü n y a L i m a n l a n
Tromp R o / R o Seferleri
- K E S f l ^ Hî : K a i k i f L i m a n i a n n d a k i A c e n t e l e r
100
Arasındaki
103
109
Deniz taşımacriiğüicla g e l i ş m e , h î ı ı n e t anlcıyışinm
çiminde olmaktadır.
değişmesi
.
Gemiler giderek, y ü k e ayak
uyduran toşıma birimleri
durumuna
dönüşmektedir.
Gemiler eskiden l i m a n d a k i her çeşit y ü k ü taşıyabilecek
y o p ı l ı r d i . B u a n l a y r ş gemYlen
limona bağımu kıldığından terkedilmek-
tedir. Yerine, yükte u z m a n i a ş m a y a
lerde boy
Yükte
şekilde
ağırhk veren gemi türleri
deniz
göstermektedir.
uzmanlaşma,
gemilerin
limona
bağımlflfğmi
azaltmakta-^
dfr. G e m i l e r i n l i m a n d a a z k o l m a s ı a r m a t ö r ü n c e b i n d e n g i d e n
para­
nın a z a l m a s ı a n l a m ı n d a d ı r . D o l a y ı s ı y l a t a ş ı y a n l a r l i m a n l o r d a az
ka.
lan gemi türlerini yeğlemektedir.
Y ü k t e u z m a n l a ş m a y l a e l l e ç l e m e d e p r o d ü k t i v i t e a r t m a k t a d ı r . r3uy~
s a / geminin çevirdiği sefer sayısının yükselmesi demektir. Sefer sayısmdaki artışsa taşıyana gelir fazlalığı
sağlamaktadır.
Y ü k t e u z m a n l a ş m a , bir y ü k yo da y ü k g r u b u için g e m i y a p ı m ı n ı
öngörür. ,Dökmeyük
gemileri, tankerler,
asit
gemileri, araba
ierl, r o / r o gemileri vb. y ü k t e u z m a n l a ş m a d ü ş ü n ü n ü n
gemi
gemi-
ürünleri
olan
türleridir.
Yükte
uzmanlaşma,
kırkambor
toşımacılığına
göre
gemileri
ii-
m a n d a az kalır d u r u m a g e t i r m e y i , h e m d e t a ş ı m a maliyetini e n a z l a mayı
amaçlamaktadır.
T a ş ı m a l a r d a e k o n o m i s a ğ l a y a b i l m e , z o t e n p a h a l ı bir y a t î n r r i o^^
lan gemilerin daha büyük yatirımlor haline gelmelerine neden olmak­
tadır. Yani, taşımacılıkta ekonomi yatırım hacmini büyütmekle
l a n m a k t a d ı r . Bu d a ç o k l u k , g e m i l e r i n m o d e r n a r a ç - g e r e ç l e r l e
tılması biçiminde
Deniz
donö-
olmaktadır.
taşımacılığında
pahalı
yatırım
bet gücü sağlayan, hem de taşımalara
ro/ro
sağ^
hız
yoluyla
taşımada
k a z a n d ı r a n bir
reka­
sistem,
tşımacılığidır.
R o / r o taşımacılığı, tekerlekli taşımacıhktır. Sistemin özünde taşıtlorın ya da tekerlekli taşıyıcılarm gemiyle taşınması
R o / r o t a ş ı m a c ı l ı ğ ı 1966 y ı l ı n d a n b u y a n a t a ş ı t a n ı n
yatar.
hizmetinde,
dır. Ü r e t i c i y l e t ü k e t i c i a r a s ı n d a d o ğ r u d a n b a ğ k u r m a y ı a m a ç l a m a k t a ­
dır. B u s i s t e m d e l i m a n l a r ı n t a ş ı m a z i n c i r i n d e k i p a y ı
enazlonmıştır.
R o / r o t a ş i m a c ı l ı ğ ı b i r l o y n e r töşımciGilıgı türüdür. L i m o n l o r cıras ı o d o torifeli s e f e r ç e v i r m e y i omcıçiar.
Ro/ro
toşımacflığındo
yonior, treylerler,
arabalar
yük, tekerlekH
v b , tekerSekfi
araçtördır.
araçlor
TıR^ar, kam-
ro/ro
gemüerinîn
yükleridir. Üreticinin bağmclo, föbrikosmda üretilen ma!, yüklük (konteynır) yo d o treylere konur. Orodcm limanö getînlerek g e m i y e
yük­
lenir. Y ü k l e m e t e k e r l e k üzerinde oiyr\ B u özeiükten ö t ü r ü r o / r o g e ­
mileri t a ş ı l g e m i l e r i ö d m ı d a alırlar.
R o / r o gemiieri taşımoîarda
lie O r t ö d o ğ u ü m c ı n i a n a r o s ı n d a
,
maiiyet düşüklüğü
yapılan
v ö û s i y o n e l (kiosık) J a y n e r t ö ş ı m a l o r ı n a
re, taşıma
möliyetinde
% 45 d ü ş m e
taşımacılığı
yükleyiciler
sağiör.
ingiltere
taşımöcılığındö k o n -
( k t r k o m b o r t o ş m ı o l a n n a ) gö»
scığianmış,
t ı k o n f k i ı k z c ı m m ı n d o d a % 17.5 t o s a r r u f ö
Ro/ro
ro/ro
limonlorda
oiınön
erîşilmıştir.{1)
törafından
çokluk
yeğlenen
bir
sistemdir. Bu sistemde sunulan hizmet yükieyiciler ve kora toşıyonlan için dahö ç o k denetim olanağı sağlor. A r d b ö l g e (hinterlönd) t o şımosı gerektiren yüklerde
taşımo
sistemieri
arasında
oktormö
iş­
lemi {gemiden k o m y o n a , denizyolundcm gemiye} öteki t a ş ı m a türleri­
ne g ö r e d a h a azdır. A y r ı c a , k a r a y o l u
taşımolarınm
gerekli
olduğu
d u r u m l a r d a bile y ü k a ç ı s ı n d a n bir e s n e k l i k s ö z k o n u s u d u r . Y o n t , kon»
t e y n ı r t a ş ı m o c ı l ı ğ m d o o l d u ğ u g i b i , s t a n d a r t b i r birimîevŞtirmenin
ro/ro
treylerleri için sözkonusu o l m o m a s ı , özeilikle karoyolu sistemi geliş­
m e m i ş ülkeier yönünden r o / r o gemilerini avantajlı d u r u m a
getirmak-
tedir.
R o / r o g e m i l e r i t a ş ı m a s e ç e n e ğ i o l a n gemti t ü r ü d ü r .
yobiîdikieri
gibi
konteymr
de götürebilirler.
do limon yotırım gereksinimi oidukço
Rö/ro
gemileri şu yükleri
1. Ş o s i l i t r e y l e r l e r
Altyatınınıar
Toşıt
taşı-
oçisındön
düşüktür.
taşırlar:
(çekicili, çekıcisiz)
2. T r e y l e r v e s e m i - t r e y l e r l e r
3. T e k e r l e k l i y ü k i e r ( k a m y o n , a r a b a , o t o b ü s vb.)
4. f o r k i i f t v b . ile y ü k l e n i p b o ş o l t ı î o n y ü k l ü k l e r
5. B i r i m l e ş t i r i l m î ş p a l e t l i y ü k l e r ( k e r e s t e
6. U z u n v e g e n i ş
p)
(konteymrior)
gibi)
parçalar
Bkz. Ro-ro : Vltai ünk in the Transport Chain, Mac Gregor News No: 75, s. 2,
M a r t 1976
. R o / r o g e m i l e r i k ı s a v e o r t a Siğölı (menzıilijtavŞimölor
nörnlktlr,
B a ş k o b i r d e y i ş l e , 1800 mile
t o ş ı m a c ı l i ğ f , m e v c u t deniz
için eko-
kodar o!an taşimaiordo
ro/ro
taşıma sistemieri içinde en ekonomik o k u
nıdır,
R o / r o toşımocıiığı yük akımının çok ve uman tesislerinin
yeter­
s i z o l d u ğ u b ö l g e l e r i ç i n i d e o l taşımacsîlık t ü r ü o l a r a k n i t e l e n e b i l i r . Or^
neğin, O r t o d o ğ u ülkelerinde o l d u ğ u gibi. Oysa, öteki taşimacılık tür­
leri u y u m l u limon tesisıeri o l m o d ı k ç o pek başarılı olomazlar.
G ü n ü m ü z d e r o / r o g e m i l e r i 23.000 d w t t o ş ı m o s ı ğ a s ı n a
tesine) kadar erişmiştir. Bu büyüklük o p t i m u m tonaj
dır. B u b ü y ü k l ü ğ ü n o p t i m u m t o n a j o i ö r a k
(köposi-
görünürnünde--
belirlenmesini
hazırlayan
etmenler orasında P a n a m a Kanalı geçişi gösteniebilir. Gerek
kimi, gerekse genişlik
sının yüzünden
Panama
Kanolını
suçe.
kullanacak
r o / r o gemileri için o p t i m u m t o n a j , belirtilen sığa dolayında
olmok-
tadır.
Yeri g e l m i ş k e n , d ü n y a d a k i belli boşiı deniz k o n a l t o n n d a s u de­
rinliği
şöyledir:
Konal
su derinliği
Panama
(kodem)
40
Süveyş
38—42
Kiel
31
R o / r o gemileri özellikle tıkanma tehdidi altında bulunan
larda yükleyiciye
ucuzîuk
getiren taşıma
böylesi gemilerde navlun, konvansiyonel
sekse de konvansiyonel
gemilerin
araçlarıdır.
liman­
Her ne kadar
layneriere göre daha
limanlarda
daha
uzun
yük­
kal ma lan
ve dem ura i sorunu g ö z ö n ü n d e bulundurulduğunda, r o / r o taşımaları­
nın taşıtana daha kolaylıklar sağladığı v e malın hapsedilme
olasılu
ğ ı n m o r t a d a n kaldınidığı da bir gerçektir.
ö r n e ğ i n , son ortodoğu yük akımında malların konvansiyonel ge­
m i l e r d e 1 2 0 — 1 8 0 g ü n b o ş a l t ı l m a k için b e k l e d i ğ i o l a ğ a n
durumlardan
olmuştur. Hatta, bazı İran limanlarında malların gemilerden boşaltılmoksizm
220 g ü n b e k l e t i l d i ğ i
olan zararları açıktır.
bile gözlenmiştir.
Bununso
taşıtana
R o / r o g e m i l e r i l i m a n h i z m e t l e r i n d e d o h a a z invSangüGÜ g e r e k t i nr. K o n v a n s i y o n e l g e m i l e r l e k a r ş ı i a ş t ı n l d ı ğ ı n d a , r o / r o g e m i l e r i b o ş a l t »
m a d a i n s o n g ü c ü y ö n ü n d e n 1/8, y ö n o ş m a yeri u z u n l u ğ u n d a
oranında
kapasite
gerektirir.
Bunu
örneklendirecek
do 1/5
olursak,
bir
r o / r o g e m i s i 25 m e t r e u z u n l u ğ u n d a k i b i r r ı h t ı m ı k u l l a n o r a k v o d e 12
kişi y a r d ı m ı y l a 5000 t o n l u k y ü k ü n ü 8 s o a t t e
R o / r o gemileri ve taşıma
vardır;
boşaltabilir.
uzoklıkiorı orasında
R o / r o taşıma köpasitesı
Ekonomik taşıma
4000 d w t
kısa
4 0 0 0 — 7 0 0 0 dvtft
orta mesofe
7000—yukorı
şöyle
'
uzok
bir
uzaklığı
mesafe
mesofe
f W r o gemiieri baş v e / y o d a kıç rampaiarı oion gemilerdir.
da
r a m p a l a r ı olanları da vardır.
paklardan)
girer,
ilişki
Taşıtlar gemiye
Bor­
r a m p a l a r d a n (ka^
çıkarlar.
R o / r o gemilerinin elleçienmesi önce taşıtların boşoltiîmosı, son­
ra d o t a ş ı t l a r ı n g e m i y e g i r m e s i b i ç i m i n d e o l u r .
R o / r o gemilerinin dizaynında bositHk temel ilke olarak
olmmok-
t a d ı r . B u n d a d o y a t ı r ı m m ı o l i y e t i n i n g e m i (^oİKştırmoda a n a e t m e n d u ­
rumunda
olması
Ro/ro
etkendir.
gemilleri b o y / e n
oranı
küçük
olan gemilerdir.
Böylelikle
hem olabildiğince geniş güverte alanı sağlanmış olmaktadır; h e m d e
gemi dengesi güçlendirildiğinden
istif y ü k s e k l i ğ i
arttırılabilmektedir,
R o / r o gemilerinde yük hangara ve üst güverteye yüklenir. Üst
g ü v e r t e ç o k l u k k o n t e y m r y ü k ü için d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . B u n u n l a
birlik­
te ü s t g ü v e r t e y e t a ş ı t y ü k l e n d i ğ i d e o l u r .
Yüklükler
üst güverteye
üstüste
2 — 3 sıra o l a r a k
yüklenirler.
Yüklüklerin yüklenmesi yo rıhtım vinçleriyle olur; y a d a , seyrek o l ­
makla birlikte, gemi yükleme boşaltma
Yük hangarına
güverte
arasındaki
tekerlekli
yükler
bağlantı ya gemi
donanımianyla.
yüklenir.
Y ü k h a n g a r ı ile ü s t
asansörüyle
sağlanır. Tekerlekli yükler b a ş y a h u t kıç k a p a k t a n
ya da
rampayla
hangara
girer;
o r a d a n da rampa ya da gemi asansörü yardımıyla üst güverteye ç ı ­
karlar.
R o / r o gamileri havaleli gerniierdir. B u
ğinin çokluğundan ötürüdür.
havale
hongar
Ro/ro gemilerde hangar yüksekliği
t a l a m a 6 metre olmoktodır. Güverteye istiflenen özellikle
deniz seviyesinden
yüksekli­
e n az 6 m e t r e y ü k s e k l i ğ e
konma
yüklüklerin
zorunluluğu,
höngara yük almrnamosı durumunda gemi dengesini olumsuz
etkiiemıektedlr.
Öyle
ki, yalnızca
üst
güverte
or­
yönde
yüklemelerinde
dengesi kritik değere düşebilmektedir. Bu yüzden r o / r o
gemi
gemilerinde
safra suyu (balast) ç o k önerniidir.
Sofra suyuyla gemi dengesi düzenlenir.(2)
lost tonklonno
Safra suyu gemi ba-
almır. Bolost tankları g e m i n i n en ait t a r a f ı n d a
olup
o m u r g a y a yakındır. Bunlara dip su bölmeleri de denebilir.
R o / r o gemilerinde balast kapasitesi oldukça yüksektir. Hem ge­
mi dengesini, h e m de gemi baş-kıç d u r u m u n u (trim) d ü z e n l e m e k
için
düşünülür.
Son araştırmalar/ r o / r o
%
gemilerinin
toplam
yük
kapasitelerinin
7 — 1 0 ' n u alt g ü v e r t e d e ( h a n g a r d a ) , g e r i kolanı da üst
taşîdıklonnı
güvertede
göstermiştir.
. R o / R o Taşımactlıgî N a s ı l Doğdu?
R o / r o t a ş ı m a c ı i i ğ i İ s k a n d i n a v y a ' d a f i l i z l e n m i ş t i r . 601ı y t l l a r m b a ­
şında, İskandinav ülkeleri arosmda klasik yolcu gemileri yerine a r a .
bü taşıyabilen yolcu gemileri hizmete konarak bölgede turizm horeketlerinin
nuçlor do
canîandırılmos}
amaçlonmıştır.
Bu
girişimle
başarılı
alınmıştır.
Turizm kökenli başlatılan tekerlekli yük taşımacılığı d a h a
ticari araçlara
da
sıçratıimıştır.
Komşu
ülkelerin
karayolları
köprüleriyle birbirine bağlanarak k a m y o n taşımacılığına
boyut
so^
sonra
deniz
uluslararası
kazandırılmıştır.
Ro/ro
taşımacılığının
ki, koteynır
taşımacı­
lığıyla aynı d ö n e m e rastlar. Dolayisiyle, r o / r o gemilerinin
yüklükleri
yük olarak taşımağa
R o / r o gemileri
fiiizlenişi
denebilir
başlaması konteynır gemileriyle
ilke olarak
taşıdıkları
yüke
göre
eşzamanlıdır.
adlandırılırlar.
Y o l c u t a ş ı y a n t a ş ı t g e m i l e r i feribot a d ı y l a b i l i n i r . F e r i b o t l a r y ü k ola=
rak k a m y o n vb. taşıtların yanında sayıca 12'den çok yolcu da t a ş ı r l a r
(2) Gemi dengesi denince düşey"dengeyle birlikte boyuna denge (trim) da anîaşilma"
.
-İldir.
•
Sait y ü k taşıyan r o / r o gemileri yük r o / r o ' s u ya da r o / r o g e m i s i
adını alırlar. Böyle gemiler çalıştıkları sefer bölgesinin uzaklığına g ö ­
re d e u z a k s e f e r , y a k m s e f e r v e kısa s e f e r r o / r o ' l a r ı d i y e a y r ı c a n i ­
telendirilirler.
R o / r o gemilerinin sefer bölgeleri yönünden ayrımları, çokluk
sıma k a p a s i t e l e r i n d e yansır. Kısa sefer r o / r o ' l a r ı ç o k l u k
1599
k a d a r d ı r . Y a k ı n s e f e r r o / r o l a r ı 6500 d w t . t a ş ı m a k a p a s i t e s i n e
tagrta
kadar
e r i ş i r . U z a k s e f e r y a d a a ç ı k d e n i z r o / r o ' l a r ı 15.000 d w t . d o l a y ı n d a d ı r .
Başlangıçta kısa sefer niteliğinde ve de yolcu taşımalarına
nelik olan
ro/ro
hareketi, sonraları
yüke
de sıçramış; ayrıca
büyüterek oçıkdeniz taşımacılığı şekline de
yö­
sığa
dönüşmüştür.
A k d e n i z , r o / r o h a r e k e t i n i n ilk e t k i l e d i ğ i d e n i z l e r d e n d i r .
Akdeniz-
de h a m m a d d e ve m a m u l m a d d e hareketleri genellikle karşılıklı y ö n ­
dedir. Bölgenin güneyi ve d o ğ u s u h a m m a d d e hareketini
kuzeyi ve batısı m a m u l m a d d e
denizin
bir adalar
hareketinin
denizi g ö r ü n ü m ü n d e
körüğüdür.
başlatırken
Üstelik,
olması, adalarla
arasında hareketin denizden sürdürülmesini
ana
Akkara
gerektirmektedir.
Girit, Korsika, Balear adaları, Sicilya, Sardunya Akdenizdeki
dasal taşıma odaklarının
o-
örnekleridir.
Akdeniz içinde r o / r o taşımaları önceleri adalarla ana kara ara­
sında başlamıştır. Fransa - Korsika - Cezayir; İspanya - Balear Ada­
ları; Kuzey İtalya - Sicilya - S a r d u n y a taşımaları
Ortodoğuya
gibi.
yönelik yük akımının başlamasıyla
ro/ro
taşımacı­
lığı T ü r k i y e , S u r i y e , L ü b n a n , M ı s ı r v e İ s r a i l ' i d e e t k i a l a n ı n a
almıştır.
Süveyş Kanalının yeniden açıldığı 5 Haziran 1975'den ö n c e Bey­
rut limanı, İran ve Suudi A r a b i s t a n yük trafiğinin a k t a r m a merkeziydi.
Kanalın yeniden hizmete girmesiyle
manlarının
denebilir
ki
hemen
tümü
Kızıldeniz v e Basra
liman
Körfezi
tıkanıklığından
li­
etkilen­
miştir.
Kızıldeniz ve Basra
r o / r o taşımacılığının
Körfezi
limanlarındaki
bu limanlara g i r m e s i y l e
tıkanıklığın
çözümü
olmuştur.
Cidde günümüzde r o / r o hizmetlerinin odağı durumuna
gelmiştir.
R o / r o taşımacılığı açıkdenizlere de yayılmıştır. Açıkdeniz
ro/ro'-
culuğu, tonaj büyümesinin yanında, tekerlekli yüklerle yüklükleri ay­
nı t e k n e d e t a ş ı y a r a k ö n e m l i s a y ı l a b i l e c e k
evrim
geçirmiştir.
Böyle­
likle, h e m r o / r o gemilerinin y ü k potansiyeli a r t m ı ş ; hem de t a ş ı m a ­
lara s e ç e n e k kazondınlmıştır.
Zaten uyguioma
sonuçlan,
açıkdeniz
r o / r o ' ! a m m tekerlekli yüklerden çok yüklük taşıdıkların!
göstermiş­
tir. D o l a y ı s ı y l a g e m i l e r s a l t t e k e r l e k l i y ü k l e r e b a ğ ı m l ı b ı r a k ı l m a m ı ş t ı r .
Pohalı
gelişmiş
ve
sofistike
ülkeler
donanımları
liman
limonlarında,
takılarak
rıyla e l l e ç i e n m e s i
araç-gereçleri
ro/ro
güverteye
olmayan
gemilerine
alınan
özellikle
yükleme
yüklüklerin
az
boşaltma
gemi
olanakla-
Hangarlarında çokluk
tekerlekli
sağlanır.
R0/RO G e m i l e r i ı
R o / r o g e m i l e r i t a ş ı t gemllenĞlr.
yükler, üst g ü v e r t e l e r i n d e d e y ü k l ü k taşınır.
R o / r o g e m i l e r i n i n dizaynında yer, a l a n , kulvar u z u n l u ğ u
(lineer
m e t r e olarak) ve d w t . k a p a s i t e s i gibi e t k e n l e r ö n e m l i rol o y n a r . Eski
r o / r o gemilerinde üst güvertede
pek yüklük
taşınmadığı
d e n g e s i bir s o r u n o l a r a k ç ı k m a m ı ş t ı r . A n c a k , y ü k l ü k v e
üst güvertede taşınmasıyla
durulan konu
Ro/ro
için
gemi
treylerlerin
birlikte, gemi dengesi, üzerinde
önemle
olmuştur.
gemilerinde
gemi
boyution
arasında
yakın
İlişki
vardır.
Gemi boyutları, boy, en ve derinliktir.
G e m i b o y u , y a p ı m (yatırım) m a l i y e t i a ç ı s ı n d a n e n p a h a l ı d i z a y n
elemanıdır. Boyun uzun tutuimosı hem yatırım maiiyetinl arttırır; hem
de b o y / e n
oranının
gemi
boyu
lehine
değişmesi
gemi
dengesini
azaltacaktır.
:. ; ^^^^
G e m i d e n g e s i n i b ü y ü t m e k İçir^ g e m i e n i n i o r t t ı r m a k , ilk o k l a g e ­
len y o l d u r .
Gemi eni
büyütüldüğü
takdirde
gemi derinliğini
büyüt,
mek de olonaklıdır.
R o / r o gemilerinde o p t i m u m e k o n o m i , b o y / e n oranının 5 ya da
doho düşük tutulmasıyla sağlanmaktadır.
(3) (4)
R o / r o gemilerinde derinlik diğer gemilere oranla daha
çoktur.
Geminin su üstünde kalan bölümü hacimce, sualtı bölümünden
luk d a h a fazladır. O y s a , diğer tür g e m i l e r d e d u r u m b u n u n
Bir
ro/ro
gemisinde
suçekiminin
gemi
derinliğine
çok­
tersidir.
oranı
(d/D)
arasındaki
oranlar
0.40'dır.
(3) Bkz. Erik Heirung, Ship Designs: Present and Future, s. 4-5
( 4 ) Ro/ro
şöyle
L/D
=
gemilerinin
ilk dizayn edildiği dönemde
gemi boyutları
düşünülmüştür:
1 0 — 1 1 ; L/B
6.5; d/D
0,40; hız =
14—20 knot.
Bkz. O.M. Clemmetsen, Ro/Ro Ships, Lloyds Register Of Shipping. Yayın No, 65
Danimarka'da
yerleşik
DFDS
Denizcilik
İşletmesi,
Danip-^arka-
İngiltere arasında hizmete koyduğu 4 r o / r o gemisinin dizayn
ması sırasında, planlanan
gemilerin
enlerini
%
çalış-
5 büyütmüş;
buna
karşın g e m i dengesinin iyileşmesi y o n m d a dwt. kapasitesinde
kazanç sağlanmıştır. B u y s a , üst g ü v e r t e d e 2 sıra olarak
düşünülen yüklüklerin 3 sıraya çıkartılmasına olanak
%
10
istiflenmesi
hazırlamıştır.
G e m i e n i n i n b ü y ü t ü l m e s i y l e k a r ş ı l a ş ı l a n hız d ü ş ü ş ü 0.2 k n o t k a ­
dar olmuştur.
Ro/ro
^
taşımacılığı, hacım gereksinimi en yüksek
cılıktın Bu yüzden, aynı kapasitedeki
gemi türlerine göre daha
ro/ro
oian
gemisinin
taşıma­
hocmi
diğer
fazladır.
R o / r o gemilerinde hangarlara çokluk tekerlekli yükler yüklendi­
ğinde y ü k ü n üstü boş hacim olarak kolmaktodır. Buyso, toşımalardu
yitik h a c i m o l a r a k
bilinmektedir.
R o / r o gemilerinde yitik hacim diğer gemilere göre fazladır. Böy­
lesi g e m i l e r d e y i t i k h a c i m
% 30-40 o r a n m d ö d ı r .
(îğındaysa yitik h a c i m oranı %
Konteynır
taşımaca
20'dir.
R o / r o gemileri yüksek kübajlı yükler taşırlar. Bir kuruyük gemi­
sinde dizayn h a c m i 40 cu.ft olarak çokluk düşünülürken, r o / r o
m i l e r i n d e d i z o y n h a c m i 300 c u . f t ' d i r
ge­
(8.36 m 3 / t o n ) . D o l a y ı s ı y l a
taşırno s ı ğ o s ı n d a k i bîr r o / r o g e m i s i d i ğ e r g e m i t ü r l e r i n e g ö r e
aynı
daha
hocimîidir.
R o / r o g e m i l e r i n d e y ü k d e ğ i ş i k . g ü v e r t e l e r d e taşınır.
Ya
hangar
güvertede, ya ara güvertelerde, ya da üst güvertede. Güverteler
birine rampalarla ya da asansörle
bir­
bağlanmıştır.
Y ü k t e k e r l e k l i o l a r a k ya b a ş t a k i , ya kıçtaki ya da b o r d a d a k i k a ­
p a k t a n hangara girer. Yük ya tekerlekli taşıyıcılar ya da
tekerlekli
istifleyiciler y a r d ı m ı y l a g e m i y e alınır. T e k e r l e k l i taşıyıcılar,
yükleyici
durumundadır.
Yük, önceden yükleyiciler
üzerine yerleştirilerek
miye çekilir; hangara ya da güvertelerden birine yerleştirilir ve
ge­
neta
edilir.
Tekerlekli yükleyiciler
Tekerlekli
istifleyicilerse
flat, treyler vb. tekerlekli
forklift, straddle
dir. T e k e r l e k l i i s t i f l e y i c i l e r
birimlenmiş
carrier,
platformlardır.
gantry
yükleri gemide
crane
vb.
istiflerler.
R o / r o t a ş ı m a c ı l ı ğ ı n d a e l l e ç l e m e hızı t a ş ı m a t ü r l e r i i ç i n d e e n y ü k ­
sektir. Bu y ü z d e n r o / r o gemileri en seri sefer çeviren deniz taşıtlarıdır.
. Treyler ve kamyonlar r o / r o taşımacılığı açısından birer
durumundadır.
Ne var ki, böylesi
kullanılan en pahalı
ambalajlar
deniz
ambalaj
taşımacılığında
ambolojlardır.
R o / r o gemileri seri y ü k l e m e / b o ş a l t m a yapar. Özellikle tekerlekli
y ü k l e r i n e l l e ç l e n m e s i d u r u m u n d a , r o / r o 1 a r b i r k a ç s a a t gîbî k ı s a b i r
z a m a n dilimi içinde limandaki işlerini bitirirler. B u yüzden, r o / r o g e ­
m i l e r i n d e e i l e ç l e m e s ı r a s ı n d a hızlı e n i n e v e b o y u n a t r i m
değişiklik­
leri görülür.
Boyuna t r m değişikliği gemiyi başlandırır ya da kıçlandırır, G e ­
mi kapağının işlevini n o r m a l s ü r d ü r e b i l m e s i
netlenmesi ve ayarlanması sıkça
i ç i n b o y u n a trlroln
de­
gerekebilir.
• Enine trim değişikliğiyse geminin s a n c a ğ a (sağa) ya d a iskeleye
(sola)
yatması
biçimindedir.
Eileçleme sırasında ro/ro'ların
heron dik ve kapakların
çalışa­
bileceği trimde bulunması temel koşuldur. Bunu sağlayabilmek
için,
r o / r o gemilerine balast tanklorıylo birlikte sağa-sola yatmayı önleyi­
c i asma tanklar y a p ı l ı r . B u a s m a t o n k l a r b i r b i r l e r i y l e b i l e ş i k
gibi bağlantılıdır. Geminin yattığı tarafın tersine o t o m a t i k
rak gemiyi hep dik d u r u m d a t u t m a ğ a
Gemi
alırken
bir taraftaki
bayılır
Yatmanın
yüklerini
büyük
gemilerinde
yatmayı
su basa­
çalışır
boşaltırken
yahut
bir t a r a f a
yük
açılı o l m a s ı , liman
rampasına
atılı
d u r u m d a k i k a p a k t a n yüklerin normal hızda giriş/çıkışını
Ro/ro
kaplar
önleyici
asma
engeller
tanklar
arrtîheeSîng
tankları diye bilinir Antiheeling tanklarının birinden diğerine su b o .
sıiması özel aygıtıyla ve o t o m a t i k o l a r a k
yapılılr,
R o / r o gemileri salt tekerlekli yük yaşıyabildikleri
vertelerine yüklük de yüklerier
Hem yüklük, hem de tekeriekli yük
t a ş ı y a n g e m i l e r kombine r o / r o ' l a r d i y e
Önceleri
okyanus
gibi, üst g ü ­
adlandırılır
taşımacılığında
yaygın
olan
kombine
hiz­
m e t anlayışı artık y a k ı n ve kısa s e f e r b ö l g e l e r i n e d e s ı ç r a m ı ş t ı r
Kombine gemilerde tekerlekli yükler
olanaklarıyla
gemiye
girer, çıkarlar.
ya çekilerek
İstifleme
ya da
ise yüklerin
kendi
peşpeşe
v e aynı şerit içinde k o n u ş l o n d ı r ı l m a l o r ı y l a yapılır. G e m i s e y r e ç ı k m a ­
dan ö n c e yüklere deniz bağı yapılarak yalpa ve baş-kıç
durumunda
yerlerinden oynamamaları sağlanır.
™
17 ™
.
F. : 2
R o / r o gemilerinin yükîıık köpcısiîeleri ve lineer m e t r e olarak ö L
kulvar uzunlukları taşıma kapasitesine göre
çülen
değişir.
R o / r o gemilerinde taşıma kapasitesi ve gemi boyution
daki-ilişki aşağıda
gemi
türü
arosın-
gösteriîrniştir:
taşıma
sığası
yüklük
kapasitesi
tam b o y
(n-ı)
SU çekimi 1
t a m en
(mi
.^o/r0"!o/lö
2080
111 T E U
87
14
ro/ro-!o/lo
4580
176 T E U
130
17
6.26
ro/ro
6500
330 T E U
115
19
7.4
RQ/RÖ
Terminolleri (Yoriûşma
.
;1
Yerlsrl).:
R o / r o gemileri uğradıkları limanlarda
ya r ı h t ı m r o m p o s ı n ı
kuh
lanırlar; ya do kendi r o m p o l o n n ı . R o / r o gemilerini bu açtdon şöylece
sınıflandırmak
olasıdır:
1. R ı h t ı m r a m p o s i k u H a n a n y ü k l u m b a r î ı ç o k h a n g o r î ı g e m i l e r .
2. G e m i r o m p a l ı g e m i l e r ( k e n d i n d e n r a m p a l ı g e m i l e r ) ,
3. Rıhtım- rampöSi k u l i o n o n , r o / r o v e k o n t e y m r am.açıı g e m i l e r .
RıhtüTî r a m p a s ı k u ü o n a n g e m i l e r , k e n d i b ü n y e l e r i n d e n h t ı r n yo ^
dö' y a n a ş m a y e r i y l e b a ğ l a n t ı k u r o b i l e c e k
(kapak,
rampa
vb.) s a h i p d e ğ i l d i r l e r . T e r m i n o l l e r d e k i y ö i ı o ş ı n o y e r i düzmlnden
ya.-^
raıianırlan-Böylesi
gemilerin
bir yapıya
konvonsiyone! rıhtımlara
yonoşobilme
o i o n ö ğ ı o l d u k ç a sınırlıdır.
K e n d i n d e n rom.polı o l o n r o / r o g e m i l e r i r ı h t ı m ram^oasına
gerek
g ö s t e r m e z l e r . B u n e d e n l e k o n v ö n s i y o n e l r ı h t ı m l a r o da y a n o ş ı p e l l e ç ^
ie.me y a p a b i l i r l e r .
Böylesi gemiler
düzeyde olmasına kotkıda
termıno! yatınmlannrn
do
düşük
bulunurlar.
R o / r o t a ş ı m o l a r ı ç o k l u k , elieçlem.e h ı z l o n y ü k s e k ü.manlor a r a s m d a y o p ı l ı r A n c o k , y ü k s e k e ü e ç l e m e hızlı b i r jîm.onlo d a h o
düşük
e l l e ç l e m e hızlı b i r l i m a n o r a s ı n d a r o / r o s e r v i s i o l u ş t u r u l d u ğ u d a o l a ğondır.
R d / r o t a ş ı m a c i l ı ğ ı emz
termino! ekipmonı gerektiren
bîr
taşı-
m.acıiık t ü r ü d ü r . G e m i y l e n h t ı m ( y o n a ş m a y e r i ) a r ö s m d o k i b a ğ ı k a ­
p a k s a ğ l a n B u nedenle, b a z ı r o / r o y a n a ş m a y e r l e r i n d e ( r o / r o b e r t h s )
kapaklar
gemi-rıhtım
arasındaki
yük
akışını s ü r d ü r ü r ;
buna
rıhtım rampaları o l m a y a n terminallerdeyse gemiyle rıhtım
ki y ü k a k ı ş ı g e m i k a p a k l a r ı y l a
Ro/ro
taşımacılığı
yeterli
bölgesinin varlığı d u r u m u n d a
karşın
arasında­
yürütülür.
bir terminal
yolunca
bağlantısı ve
yürür. Depolama
depolama
bölgesi
te­
kerlekli yüklerin bekletildiği p a r k alanıdır. H e m r o / r o trafiğini t e r m i ­
nale çekmek, hem de o l a ğ a n yük depolama
için
işlevinin
sürdürülmesi
oluşturulur.
R o / r o yanaşma yerleri diğer liman terminalleri içinde yapımı en
kolay ve en ucuz olanıdır. A n c a k ,
tonaj esnekliği de gözönünde
terminal
planlanırken
bölgedeki
bulundurulmalıdır.(5)
R o / r o gemileri bir a n l a m d a konteynır gemilerinin işlevini
üstle­
nirler. Bu özellikleri y ü z ü n d e n de konteynır taşımacılığıyla birlikte ya­
ş a m a k z o r u n d a d ı r l a r . N e var ki, t e m e l işlev y ü k l e r i n t e k e r l e k l i o l a r a k
kapaktan
yüklenip boşaltılması olduğu
için, konteynır
gemilerinden
arda kalan yüklükleri ç o k l u k taşırlar. A m a genelde, konteynıra
bilen yükler, konteynır
R o / r o terminalleri
gire­
gemilerinindir.
değişik
biçimlerde oluşturulur..
Ro/ro
gemi^
l e r i n i n l i m a n a bcığımıh o l m a y ı ş ı , r o / r o t e r m i n a l l e r i n i n g e n i ş t u t u l m a s ı n ı
gerekli
kılmamaktadır.
R o / r o t e r m i n a l i i ç i n 4 d e ğ i ş i k d i z a y n biçimi v a r d ı r :
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
>
(5) Terminal, özel bir amaç için yapılmış liman ünitelidir. Konteynır edeçleyebllen li­
man ünitesi, konteynır terminali diye adlandırılır. Aynı biçimde ro/ro taşımacılığına
hizmet veren bir liman ünitesi de ro/ro terminalidir.
Liman, terminallerde bütünleşir. Terminal, limanın bir üretim parçasıdır. Bazen bir
terminalin birden çok amaçla kullanıidığ! da olur.
Bu tarz y a n a ş m a yerinde, gemi trafiğindeki artışlara bağlı ola­
rak
gemi boyundaki
büyümenin
etkisi önemsizdir.
Aynı
r o / r o t r o f i ğ i n î n y ö r e d e n çekilmesi" d u r u m u n d a y a t ı r ı m ı n
zamanda
konvansiyo­
nel -toşıtîara k a y d ı n î m a s f d a oîonaklıdır,
Böylesi
yanaşma
yeri
dizaynı, boş-kıç
ve
bordo
eüeçiemesini
olanakîor.
Bu tarz
yanaşma
yerinde,
gemilerin
boyca
büyümeleri
duru­
munda r o / r o trafiğine yeterince cevap v e r e m e m e olasılığı s ö z k o n u sudur. Yöresel r o / r o îrofiğinln sabit boylu gemilerde
bütünleşmesi
h o ü n d e böylesi p l a n l a m a n ı n yeteril o l a c a ğ ı söylenebilir. O y s a , bîr li­
m a n y a t ı r ı m ı n ı n e n a z ı n d a n 3 0 — 4 0 yıl g i d e c e ğ i d ü ş ü n ü l ü r s e ,
boyundaki
büyümelerden bu biçim y a n a ş m a yeri biçiminin
yönde etkileneceği
gemi
olumsuz
anloşılır
Bu tür terminoîlerde baş-kıç ve borda eüeçîamasi
yapılobilir.
B u t a r z y a n a ş m a y e r i i<!asil< bir i s k e l e d i r . B u i s k e l e , b a ş - k ı ç y a ­
n a ş m a için u y g u n bir yatırım biçimindedir. A n c a k , t e r m i n a l
ygtırım-
lan içinde en ucuz dizoyn biçimi olduğu söylenebilir.
Bu terminal biçimi borda ve baş-kıç elleclemesine olanak
Gemi yanaşma yerlerinin
yuna göre
tanır.^
b o y u , t r a f i ğ i n b e l i r l e d i ğ i o r t a l a m a • g e m i bo»
düzenlenir.
R o / r o terminalleri
işlevleri gereği, k e n d i n e özgü f a n a ş m a , f e r i
düzeni olduğu halde çokluk, limam tesisi içinde bir ünite olarak b u ­
lunurlar.
R o / r o terminalleri kapak atma, rampa olma vb. işlemler
nede­
niyle limanın soluğan, akıntı gibi etkenlerden anndınimış yerine ya­
pılır. Ç ü n k ü , r o / r o t a ş ı m a c ı l ı ğ ı g e m i l e r i n l i m a n d a a z k a l m a s ı n a d a y a l ı
bir o p e r a s y o n d u r . Bu o p e r a s y o n u n verimle s ü r d ü r ü l e b i l m e s i
için-so­
l u ğ a n , akıntı gibi y a n o ş m a / k a l k m a d a z a m a n alıcı e t k e n l e r i n pek söz
konusu olmaması gerekir. Y a n a ş m a / k a l k m a n ı n
uzaması, dolayısıyla
eileçleme operasyonunun do uzamasına neden olabilecektir.
R o / r o taşımacılığında
kapak atmo
işlemi çok önemlidir.
Köpok
ya t e r m i n a l d e n g e m i y e atılır; ya da g e m i d e n t e r m i n a l e . Gemi
kapak­
l a n gelgit'siz y ö r e d e d a h a ç o k kullanışlıdır. Gel-gitin belirgin
olduğu
yörelerde iner-çıkar kapaklar yeğlenir. Örneğin, gel-gît değişikliği
metre olan
bir terminalde
rampa uzunluğunun
gerekir.
25-50 m e t r e
olması
I
^ [ [
R o / r o terminallerinde, su derinliği terminali kullanan
gemilerin
t o n a i ly l a b a ğ ı m l ı d ı r ,
•
5
International Association
of N a v i g a t i o n a l
Con-
gress (Navigasyon Kongresi
için iki derinlik
Uluslararası Birliği), r o / r o
terminalleri
önermiştir:
a) K ı s o v e y a k m s e f e r b ö l g e l e r i n e y ö n e l i k g e m i t r a f i ğ i i ç i n 6.5 m,
b) A ç ı k d e n i z r ö / r o t r o f i ğ i i ç i n 13 m e t r e .
6.5 m e t r e s u d e r i n l i ğ i p r o t i k m a n 4 0 0 0 d e d v e y t t o n l u k r o / r o g e ^
m i l e r i n i n g i r i ş - ç ı k ı ş l o n i ç i n u y g u n d e r i n l i k t i r . 13 m e t r e s u d e r i n l i ğ i y s e ,
2Q~25 b i n d e d v e y t t o n l u k r o / r o g e m i l e r i n i n y o n a ş m a s m a o l a n a k t o m r .
Bu
kişmdo
arada, terminallerde
rahatça
manevra
geminin
yanaşma
yapabilmesi
yerine
için g e m i
giriş
karinesi
dibi o r a s i n d a 0.5—1 metrelik bir y ü z m e p a y r b ı r a k ı l m a s f
Bu
pay,
aynı
zamanda
gemi
bırakılır. G e m i n i n y ü z m e
pervanesinin
güvenli
ve
ile
ç!-
deniz
gereklidir.
çalışması
için
derinliğidir.
R o / r o terminali olmayan limanlarda ro/ro operasyonunun sürdü­
rüldüğü
de
malarında
görülmektedir.
Özellikle
ve de son yıllarda
gelişme
bazı O r t a d o ğ u
yolundaki
ü l k e l e r 11-
limanlarında
(Tartous
gibi) r o / r o gemileri kıçtan k a r a o l a r a k y ü k l e m e / b o ş a l t m a
ni yürütmektedirler.
Böylesi
durumda
kapak
işlemleri­
atma çift demir
t a n sonra yapılmakta; gemi de rıhtıma kıçtan halatlarla
tadır. ^Ancak, kıçtan kara o l a r a k k a p a k a t m a l a r d a
attık­
bağlanmak­
rıhtım
yüksekliği
ile g e m i k a p a k y ü k s e k l i ğ i a r a s ı n d a k i e ğ i m i n ç o k o l m a m a s ı
gerekir.
Eğimin çok olması durumunda tekerlekli yükler gemiye girip, çıka­
mazlar.
Kıçtan
kara
yanaşmalarda
ro/ro
gemileri
arasında
en
m e t r e b a ğ l a m a a r a l ı ğ ı (payı) b ı r a k ı l m a s ı o l a ğ a n d ı r . D o l a y ı s ı y l a
bir rıhtım için r o / r o kapasitesi b u l u n u r k e n y a n a ş m a yeri
m i o l a r a k şu b a ğ ı n t ı
az
30
belir
gereksini­
uygulanır;
Y o n a ş m a y e r i (m) =
g e m i e n i (m)
V
Vf
+
30 m e t r e b a ğ l a m a
payı
Ro/ro
rım,
îermınolierinde
v e r i m i i hır-ro/ro
pork
alanları
operasyonu
için
son derece
bir transit
önemlidir. Ay-
ombonna
gerek
vardır,
R o / r o termsnoli için o l a ğ a n depolcrna tesisi konteynır
termina»
üne g ö r e doha geniş bir o i ö n o gerekslnm.8 gösterir. Konteynır t e r m i n o l i r ı d e y o n a ş m ö y e r i b a ş ı n o 10 h e k t o r l ı k b i r d e p o l a m a a l a n ı n o g e ­
rek vöfdır.
Ro/ro terminalinde
yonaşma
yeri
başına
10 h e k t a r d a n
(100 d ö n ü m ; 100,000 nı2) d a h a g e n î ş b ı r . a l o n a g e r e k s i n m e
olobılîr.
R o / r o terrninalinde depolorna oîanı düz v e betonlaşrnış oçık o (andın B u olan. üzerinde töşıt v e diğer
tekerlekli yüklerin
yerleşti­
rilme düzenleri işaretlenmiştir. A y n c a , istif alanları arasında y ü k a k i ş;nı o k s a k s ı z s ü r d ü r e b i l m e k i ç i n y o ! poyioTi b ı r a k ı l m ı ş t ı r .
B i r r o / r o t e r m i n a l i i ç i n .taşıt p a r k ı a l a n ı g e r e k s i n i m i d e ğ i ş i k t o ^
şitiar için şöyledir:
Taşıt
a l a n (nı2)
T I R K o m y o n u (15
metn
46.5
K a m y o n (16 t o n l u k )
26,5
O t o m o b i i (büyük boy)
11
Otornobi! (küçük boy)
Ro/ro
terminallerinde
şu yükier
elleçienir:
G) r o / r o v ö i i t s m i f ie :
T ş ö s i i l kontaynır
{çekicili;
çekîcisiz)
2. t r e y l e r , s e m î - t r e y l s r ( ç e k i c i l i ; ç e k i c î s i z )
3. t e k e r l e k l i y ü k l e r ( k ö m y o n , arobO; o t o b ü s vb.)
4, f o r k ü t y a d a s t r c i d d i e c a r r i e r i l e y ü k l e n i p b o ş ö l t ı f a n y ü k l e r
5. b î n m l e ş î i r i f m i ş y ü k l e r ( p o l e t ü - k e r e s t e gibi)
6; f o r k i i f t l e t q s i n o n v e i s t i f l e n e n y ü k l e r
7. G ü v e r t e l e r d e t a ş m a n
konteynınar.
R o / r o t e r m i n a l i île k i r k a m b a r y ü k ü e ü e ç i e y e n b i r t e r m i n a l i n o l a nokîar ve gereksinmeler yönünden karşılaştırması aşağıda
gösteril­
mektedir.
Terminal korşılaştırmoaı
(1975)
Kırkambor
yükü
ro/ro-lo/lo
(kombine)
Ü r e t i m (yılda t o n )
150.000
840.000
Y a n a ş m a y e r i b o y u (m)
175
250
Yanaşmo
yeri-aianı
Arnbor öîanı
{m2)
•
(m2)
21.000
• 120.000
12.000
—
Rıhtım vinci (tane) :
—
konvansiyonel
—
gantry kreyn
4
~
Rompa söyısı
orklit
4
8
12
36
12
—
—
küçük boy
~
orta t o y
2
—
büyük boy
1
mobil vino
1
:
straddle carrier
^ KAYNAK
^
sayısı
(tane)
2
—
T r a k t ö r sayısı
Treyler
—
,.
,
'
—
t—2
—
2
12
'
: Manual on Port Management, U N C T A D ,
—
1976.
^
Dİ
ki
T l /•/
4'
n
DG&U
VE BATİ AİCDEI^İZ Lil^AMLÂRi âRâSîMDA
RO/RO SEFERLERİ
Bot? Akdenîı' ıJmcrstan
Fransa
: Morsilya,
Sete
İtalya : C e n o v a , Livorno (Leghorn),
Venedik, Ancono,
Trieste,
N a p o l i , B a r i , Ra­
v e n n a , La S p e z i o , O t r o n t o , B r i n d i z i ,
Yugoslavya
: Keper,
Rijeko,
Bar
Yunonistan
: F-^ire, P a t r a s , I r a k l i o n , K o r t u , I g c u m e nitsa, Volos
Malta
: Valetta
)ûğy Akderilz Lîmaniarı
Türkiye
Mersin, İskenderun,
Lübnan
Beyrut
Mısır
Suriye
Kıbm
Rum
Yönetimi
Israel
Sudan
İzmir
İskenderiye
Lazkiye,
Tortus
•Limasol
Hayfa, Ashdod
P o r t S u d a n ' (Kızıideniz)
Kuı@¥ âfrikct Limoniorı
Libya : TripolL
Bingazi
Ro/Ro
İşletmesinin
Kalkış
Limonları
Adı
: Adriotica dl N o v i g o z i o n e
Marsilya
horn)
Uğrak
Limonian
- Cenova
-
S.P.A
Livorno
(Leg­
-.Trieste - Venedik
: Limasol
-
Lazkîye
-
İskenderiye
Port Said - Pire - Hayta
Sefer
Sayısı
Kalkış
: 7 — 1 0 günde b i r
Limanlonndöki
Acenteleri
Morsüya
Agence
Maritime
Generale
Venedik
A d r i a t i c a di N a v i g a z i o n e
Hoyfa
Aoron
Pire
Adriamare
iskenderiye-
Abu Sımbel Shipping
S.P.A.
Rosenfeld and Sons
Transporti
S.A.
Ltd.
Marittimi
Agency
: Adriatica Hellenic
Mediterranean
nes Co. Ltd.
Kalkış
Limonları
:
Brîndîsi
Uğrak
Llmqntan
:
Potras
Sefer
Kalkış
Sayısı
: Günde
bir
Limanlanndoki
Acenteleri
Brındisi
: Adriamare
S.r.î
Korfu
: The Hellenic
Mediterranean
Lines
Mediterranean
Lines
C o . Ltd,
Patras
: The Hellenic
Co.
Ltd:
F. : 3
Alexondria
Shipping and
Navigation
Co.
Koîkış
Limanlori
îskenderiye
Uğrok
Limanları
a) P i r e - S e l a n i k - V e n e d i k
b) C e n o v o ^ N a p o l i
c) B e y r u t ^ L a z k i y e
Sefer
o) 20 günde b î r
b) 20 günde b i r
Soyısı
c] H e r
Kalkış
Pazartesi
Limanlönndaki
Âcenteferr
' "
Pire
Samanco
Beyrut
Riga
Venedik
Agenzia
Cenova
Negro
Brothers
Favret
Mar
SJA
Kalkış
Limanları
:
Uğrak
Limanları
: Potras - frakhon - İskenderiye
Sefer
Kalkış
Sayısı
Ancona
: Haftada
bir
Limanlarındaki
Acenteleri
Ancona
: DFDS
Potras
Seaways
W. M o r p h y
İskenderiye
u
Iraklıon
: Creta
(GiritJ
ond
Son
Menatours
Travel
Bureau
Ro/Ro
İşletmesinin
Âdı
: Epirus
Line
Kalkış Limanlan
: Bor!
Uğrak
: Korfu - Potras - tgumenltza
Limanlan
Sefer Sayısı
Kalkış
: Haftada
3
Umonlonndakî
Acenteleri
:
Pire
: Epirus
Line
Cenovû
: Gastaîdi
S.P.A.
Federal Arab
Alexondria
(F.A.M.C.O.
Kalkış Limontan
: Venedik
Uğrok
:
iskenderiye
:
10 G ü n d e
Sefer
Koikış
ümonion
Sayısı
Maritime
Co.
üne)
bir
ürnaniarındaki
Acenteleri
Venedik
: Cario
Tonplo
Fu
Motteo
Ro/Ro
îşietmesinin
Adı
: French Arob
Kûikış Limanları
:
Uğrok
: Lozkiye
Sefer
Kalkış
Limonları
Sayısı
Line
Marsilya
: Ayda
- Tortus
^
İskenderun
2—3
Limanlönndaki
Acenteleri
Marsilya
Union
(U.LM.)
Industrielle et
Maritime
Rö/Ro
{sletmesinin
Adı
; Gilnavi
Line.
Kalkış Limanian
:;K4arsilya
Uğrcık U r n o n î o r ı
- P i r e - İskenderiye ~ Beyrut - Lazkiye
Sefer Sayısı
- : -Haftada
i<alkış L i m a n l a n n d o k i
- Cenova -
Livorno
bir
:
Acenteleri
Livorno
.
: G. T o r o b o c h i o o n d C o ,
Koîkiş
Limanlörı
:
Voîos
Uğrok
Limanlan
:
I ortus
Sefer
Kölkfş
Sayısı
: Ayda
21
Limanlönndaki
Acenlelerl
Malmö
; Rederî A B
Nordö
Tortus
: GSEL-Petrol Chakbazof
Volos
: ARGO ' Acence Maritime
Shipping
Industrielle
Ro/Ro
İştetmeslnm
Adt
: Hellas
Syria
Express
Kalkış Limanları
: Volos
Uğrak
: T o r t u s - LoEkiye
Limanlan
Seter Sayısı
Kalkış
: Günde
Ferry
Service
bir
Limantarmdoki
Acenteleri
Volos
Lazkiye
artus
: S o u t o s Heiias Ferry Services Co. Ltd
.
: Georges
Roumie and
: A b d u l S a l a m A.
Co
Haykal
Ro/Rö
fşletmesinln
Kalkis
Limanlan
Venedik
Uğrok
Limanlan
Hoyfo
Sefer
Kalkış
Adı
Sayısı
: Hellenic Mediterranean
Haftada
ünes.Co..Ltd
bir
Limonlörmdaki
Acenteleri
Hoyfo
: Jocob Caspi Ltd.
Venedik
: Spersenior Shipping Agency
Koikış
Limanlan
Keper
R i j e k o =^ B a r
Uğrak
Limonlon
İskenderiye
- Lazkiye » Beyrut
Port S u d a n - Limasol
Sefer
Sayısı
: Ayda
3
Port Sudan'a ayda
Kalkış
Limönlonndakl
Acenteleri
Rijeko
:
Jygoüniio
Koper
:
Jodroagent
bir
Kalkış Limonları
:
Ancona
Uğrok. Limanlan
:
Potras
Sefer
: Haftada
Sayısı
Kalkış
20
Limanlönndaki
Acenteleri
Pire
: Korageorgis
Lines
Ancona
: Alessondro Archibugi and
Flglio
Ro/Ro
İstetmesinin
Kölkış
Llmanlon
: Brindizi
Uğrak
Limanları
: Igumenitza - Hayfa
Sefer
Kalkış
Adı
Sayısı
: tJbra
Maritime
- Ancona
: G ü n d e bir
Limanlarındaki
Acenteleri
Brindizi
:
Libramare
Igumenltza
• Dolaskos Blue Sky Shipping
Ancona
:
Hoyfo
: Jacob
Maurotour
Caspi
Saivenos
Ltd
Travel
Agency
Kalkiş
Limanlörı
:• A n c o n a
Uğrak
ümıanlan
: Igumenitza
Sefer
Sayısı
Kalkış
: Haftada
- Patras
2
Llmanlanndakî
Acenteleri
Ancona
: O. P o r o f e t t i o n d C o .
Cenova
: Linee
Pire
Canguro
S.p,A.
.: S t r i n t z l s L i n e s S=A.
Kalkış
Llrnanlari
Ravenna » Sete
Uğrak
Limanları
P i r e - M e r s i n -• L o z k i y e Tripoli
Sefer
Kalkış
Sayısı
: Ayda
(Lübnan)
2—5
Limanlarındaki
Acenteleri
Milano
: Andrsö
Merzario
S.p-.A
Beyrut
Ro/Ro
İşletmesihin
Adi
: Ignazlo Messino
o n d C o . S.p.A,.
Genoo
Kalkış
Limanları
La
Spezla
Uğrak
Limanlan
Beyrut ^ Tortus « fskendenye - Mer­
sin
Sefer
Kalkış
Soyısı
10 G ü n d e
bir
Umonianndökl
Acenteleri
Messina
: ignoziü Messîna o n d Co.
S.p.A,
Ro./Ro
İşietmesinm
Adı
: Nıver
Lines.
Kalkış Limonları
: Trieste - Venedik
Uğrak
: İskenderiye - Beyrut > Lazkiye
Limanlan
Sefer Soyısı,
Kalkış
: Haftadö
bir
Limanlonndaki
Acenteleri
Münih
: intertrons
Agentur
Rotltainer
-
Linlsn
Ro/Ro
İşietmesinin
Adı
Kö!kj§ U m a n l ö n '
Uğrak
• -
-
: O.T. A f r i c a L i n e A . B
••: . V e n e d i k
Limanlan :
Tripoli ^ Bingazi
Sefer Sayısi
t Ayda
Kölkış Limonlonndöki
:
Acenteleri
^
Mifono
2™4
G. -Solmini a n d Co= S=p.A
• DM ~
Kalkış Limonları
:
Uğrak
: Igumenltza
Sefer
Kalkış
Limanları
Sayısı
Otranto
• Haftödo
- Corfu
5---7
Limanlönndaki
Acenteleri
Corfu
: Redoüs S h i p p i n g Co. L t d .
Münih
: Geo
Reisen
: Svensko
Services
Kalkış
Umanları
: Pire
Uğrak
Umanları
: Pire -
Sefer
Sayısı
Kalkış
Orient
Ltd=, L i m ö s s o l
Lazkiye
: Haftada
Linien
bir
Limonlörüidaki
Acenteleri
Pire
: aO,L
Line
Limasol
: S.O.L
üne
Morltime
Kalkış Limanlorı
Uğrak
Limanları
• : Ancono
. .
:- P a t r a s -
Igumeniîzo
Sefer Bayisi
: Haftada
2—4
Kalkış Limanlarındaki
:
Acenteleri
:
x
P^^^
: Strintzis
Ancona
: o.
öd
Lines
S.A
Paroletto ond
Co.
Ro/Ro
îşietmesinln
Adı
: Sudcörgos
Köikış
Llmanîan
Marsiiyci
Uğrak
Limanlan
Beyrut
Lozkiye ^ İskenderiye - Mer
sin - İskenderun
Sefer
Kcıikış
Sayısı
: 3 oydo
2
Limanlormdaki
Acenteleri
Marsilya
:
Sudcörgos
: Tronsbaikö-n
Denizyoliön
Deniz
Toşfmacıliğî
- İzmir -
A.
Ş.
Koikfş
Limonlön
: Mersin
Uğrök
Umanları
: Venedik - Koper - Trieste
Sefer
Kolkîş
Sayısı
: Haftada
Tortus
bir
Limanîarmdoki
Acenteleri
İstanbul
Transbalkan
DenizyoHan
Deniz Taşımocıiığf
Venedik
: Agenzia
Fövret
A. Ş.
Ro/Ro
İşletmesînin
Ad\
: D. B. D e n i z N a k l i y a t ı T A Ş .
(Turkish Cörgo
Kalkış
L{m0nîarı
Uğrak
Umonlon
Seter
Kalkış
Soyısı
Lines)
Mersin . İzmir
: Venedik - Trieste
: • Haftoda
bir
Limanlormdöki
Acenteleri
İstanbul
: D. B. D e n i z N a k l i y a t ı
T.A.Ş.
Trieste
: A . M . Volpe Co,
Venedik
: A . M . Volpe Co,
İzmir
: D. B. D e n i z N a k l i y a t ı T . A . Ş .
Mersin
: D. B. D e n i z N a k l i y a t ı T . A . Ş .
Ro/Ro
İşletmeslnm
Kcılkiş
Limanîon
: MorsîİMa
Uğrak
Limanlan
; L a z k i y e - T a r t us
Sefer
Kalkış
Adi
Sayısı
: Union fndustrietle et
: Ayda
Morltime
- Barselona
2
Limaniarmdaki
Acenteleri
Marsilya
: U n i o n Industrielle et
Barselona
: S o m Bull
Maritime
Ro/Ro
İşietmesinin
ZIM Europe önd
Adı
Services
Mediterranean
(Adriyatik
Konteynır/Ro-Ro
Servisi]
Kalkış
Limaniarı
Uğrak
Limanları
Sefer
Kolkış
Sayısı
Trieste - Venedik
: Hayta
;
Ashdod
10 G ü n d e
Bir
Limanlarındaki
Acenteleri
rieste
: Adriatic
Shipping
Co.
Venedik
: Adriatic
Shipping
Co.
Kopar
:
Jadroogent
Do
: ZiM
nes
Europe
(TIrenien
and
Mediterranean
Konteynir/Ro-Ro
Servisi)
Kalkış
Limonları
:
Uğrak
ürnonlan
: Ashdod " Hayfa
Sefer
Sayısı
Marsilya
; 10 G ü n d e
bir
K a I k i ş Li m a n l a n n d a k i
Acenteleri
Marsilya
: Morsielie Consignation
S.A,
Li­
B Â T ! AİCDEiyİZ L İ M A N L A R î
VE
ARA
Botı Akdeniz
İLE K U Z E Y A F R İ K A
ADALAR ARASINDAKİ
RO/KO
Barselona, Codiz, Malaga, Algeciros,
Valensia,
Ceuto,
Fransa
Aüconte,
Tenerif,
italya
Pafmas,
Livorno, Sovona, Cenovö,
La
Spezio,
Bori, Catania,
Yugoslavya
La
Napoli,
Sirokuzo
Valetta
:
Libya
Cezayir
Tunus
Pafma
Port
Venedik,
Koper
Malta
^
Los
MeliHa,
Louis
Trieste,
Afrfko Limonlarr
Almeria,
Marsilya, Sete, Port Vendres,
St.
!
SEFERLERİ
Llmanlari
İsponya
KuzBY
LİMAMLAR!
: Tripoli, Bingazi
: Alger, Annoba, Oran,
: Tunis, Sfax,
Bejaîa
Sus
Fas : T a n c a , K a z a b l o n k a
:
Reggio,
Kalkış LJmonîön
Uğrak
Sefer
: Marsilya ~ Sete - Port
Limanlan
Sayısı
Kalkış
Vendres
ranca » Kozablanka
: Haftada 2
Limanlönndaki
Acenteleri
Marsilya
: Compagnie
Sete
: Agence
Port
Vendres
:
Comptoir
fabm
Maritime
Nicoulet
Languedocien
de
.
Transit
: Compagnıe
Növigotion
Kalkış
Uğrak
Sefer
Umanları
Lirnonlön
Sayısı
Marsilya
b)
Sete
a)
Kazablonka
b)
TöHca
a) H a f t a d a
de
(COMANAV)
o)
b) A y d a
Kalkış
Marocaine
2
7—8
Limonlarındakî
Acenteleri
.Morsilya
: Compognie
Charles
L© B o r g n e
: Gompagnie
Nationafe Algerienne de
rsJavigGtion ( C . N . A , N )
Kalkfş
Limanlan
Marsilya
Uğrak
Limanlan
Alger - Ofön
Sefer
Kalkış
Sayısr
- Port St. L o u i s
: Ayda 5™1l
Limantanndaki
Acenteleri
Marsilya
:
Harpın
Fort St. Louis
! Serris
F.S=A
- Annaba
- Bejaia
G o m p a g n i e T u n e s i e n n e de Novigoti-'
• on
Ka!l<ış
Umanlar!
o) M o r s ü y a » P o r t S t . L o u t s
b)
Uğrak
Limanlarr
(C0;TU.NAV)
: o)
Llvorno
funis
b) S f a x - T u n i s
Sefer
Sayisi
û) A y d a
b)
Kolkış
4—7
Hoftöîık
Limanlarmdaki
•Acenteleri
fvlörsiiya
: Societe Mationoie Maritime
MâditerranSe
Port St. Louis
: Daiier
Corse
Kolkjş
Umanları
a)
Cadiz
- Barselona/Vaiensiya
-
Aücante
b) A t m e r i a / M o l a g a
Uğrak
Limanlan
-
Algeciros
ö) S a n t a C r u z d . T e n e r i f - L o s
m a s - S a n t a C r u z d e lö
b)
Sefer
Sayısı
PaU
Polma
M a l i Ha ^ S a p t e - T o n c a
A r m a t ö r e ya da A c e n t o l o n n a
Soryî-
molıdır.
Kalkış
Lîmanlanndokl
Acenteleri
Barselona
Companla
Trasmedîterraneo
S.A
Valansiya
Componia
Trosmediterrafiea
S,A
Alicante
Compania
Trasmedîterrenaa
S.A
Madrid
Companla
Trasmediterranea
S=A
65
E
: 5
Ro/Rö
İşletmesinin Adı
Kalkış
Limönfan
Uğrak
ümanlon
: DFDS Saawavs
Ce-nova
: T u n i s ^ Ibtzo » M o l a g a
Haftado
vS-efer S o y ı s ı
Kotkjş
bir
Limanlarındaki
Acenteleri
Cenova
: Hugo
Trumpy
Tunis
:
ÂACC
fvlaiaga.
:
Covöndulken
ibîza
: Hlj-os d e A b e l M o t u t e s [email protected] S,A
Ro/Ro
işletmesinin
Adı
: Le L i g n e s M a r i t i m e s
(Limadet
Ferry)
Kalkış Llmanlon
: Tanca
Uğrak
: Aigeciras -
Limonian
• Sefer Sayısı
Kalkış
.
: Haftado
Malaga
2
Limanlarındaki
Acenteleri
Malaga
Aigeciras
. : Limadet
.
: Aucono
Ferry
S.A
Du Detroit
S,A
Kaîkfş
ümanîorı
Venedik » Trieste - Koper
Uğrak
Limönlorı
Tripoli
Sefer
SoyiSi
-
Bengazî
Her, 12 g ü n d e b i r
(Bengözi)
Her & g ü n d e bir (Tripoli)
Kalkış
Limanlanndaki
Acenteleri
Kopar
: Jodranska
Trieste
: Agenıîa
Soc.
Pomorska
Marlttima
Agenetja
Madiîerranes
Q.rJ
Venedik
: AgenztQ fvforittima
Rjleko
: Loainjeko
Pfpvidba
«Traspedi»
Ro/Ro
İşletm^siııîn
Adı
: Morsellfe
Fret
Koikış U m o n l o r i
:
Uğrök
: Tripoli » Tunis
Sefer
Kalkış
Umonian
Sayısı
K4arslîyo
: Aydö
2
Umöniarındaki
Acenteleri
-Morsfiya
' ,
: Marselîte
Fret
Kalktş Limanları
: La S p e z i a
Uğrök
Limanları
: TriporuBengcızi
Sefer
Sayısı
: Ayda
Kalkış
4
Limonlanndaki
Acenteleri
Miloho
: Andrea Merzario
S.p.A
F^.o/F^o İ ş l e t m e s i n i n
Adı
: Ignazio
Messinoı ond
Co.
S.p.A,
Geneva
Kalkış Liman lan
La S p e z i o
Uğrak
Tripoli - B e n g a z i - Malta
Sefer
Limonları
Sayısı
Napoli
Her 4 g ü n d e bir
Haftad0
bir
Bengazî
Her 1 0 g ü n d e bir
Kolkış
Tripoli
Moüa
Lîmanlormd0k!
Acenteleri
Messina
ignaıio
Messina
and Go.
S.p.A
Kalkış Limanları
: Livorno
Uğrok
Limonları
: Tripoli - Bengazi
Sefer
Sayısı
; Ayda
Koikış
(Leghorn)
10
Limoniarındakf
Acenteleri
Livorno
Giorgio
Grognani
Kalkış
Limanion
Reggio/Livorno
Uğrak
Limanlan
Tripoli
Sefer
Soyısı
T u n i s » La V o l a t t a
Her C u m a r t e s i
Her Salı
Her
Reggio/Tripoli
Livorno/Tunis
Soil - Perşembe
Reggio/La
Voletta
Kalkış
Limanfarmdoki
Acenteleri
Re-ggto
(Malta)
: Destefano
Speoiale
U,
Co.
Kalkış
Limonları
Marsilya
Uğrak
Limanlon
a) T u n i s - S f a x - S u s
b)
Bengözi
c) A l g i e r s - O r a n ^ S k t k d a - A n n o b a
(Arzew)
ö) A y d a 6
S a f e r S o y ısı
b) 45 G ü n d e
c) A y d û
Kalkış
2—4
Limanlarındaki
AGentelerl
Marsilya
:
Sudcargos
bir
Kalkış Limonian
: La
Uğrak
: Tripoli - Bengazi - Tunis
Limanlan
Spezia
Sefer Sayjsı
: 10—20 Günde
Kalkış Limanlarındaki
:
Acenteleri
:
La Spezia
: Tarros
S.p.A
bir
Kalkiş
Limonlön
a) T r i e s t e - B ö f i - C o t o n i o . N a p o l i Cenovo
b) C a t a n i a - R e g g i o - S i r o k u z a
Uğrok
Limanlan
a) T u n i s - T r i p o l i
b) La V o l e t t o
Sefer
Soyısı
Kalkış
(Malta)
a) H o f t o d o
bir
b) H a f t o d o
1—3
Limanlonndoki
Acenteleri
Trieste '
Lloyd
Triestino
Cotonio
Ditto
Solvatore
Cenova
Ttrrenio
Bori
Ditto
Nopoii
Tirrenia
Reggio
D i t t o F r a t s l t i L o b a t e d i F, C o .
Nicotra
Bertuccio
S.p.A
Stao
And
Co,
S.p.A
Kalkiş U m o n l o n
• Marsilya ^ Livorno
Uğrak
: Algiers - Tripoli -
Limanlörı
Sefer Sayısı
: Haftada
Kalkış Limanlarındaki
:
Acenteleri
:
(Leghorn)
Bengazi
1—2
Marsilya
: Union industrielfs et
Leghorn
:
Algier
: Compagnie
Maritime
Comeamar
Nqtionala de
Navigation
KiaLDENİZ, B A S R A
DİSTAN, P A K İ S T A N , SRİ L A N K A , ENDONEZYA
ARASINDAKİ RO/RO SEFERLERİ
AKDENİZ
LİMANLARI
İLE
KÖf?FEZî,
LİMANLÂRİ
HİN­
Kalkış
Limanlan
Oneglia
Uğrak
Limanlar!
Hodeidah
-
Marsilya
- Assab
- Bombay
Sold
Sefer
Kalkış
Sayisi
: Ayda
bir
Limonlanndaki
/\oent0İeri
Cenova
Oneglia
: A d m i r a l C a r g o Lvm
(İtalya)
: Agenzia
Morlîtima
S.rJ
Luigi
Viaie
-
Port
Kalkış Limanlan
: Trieste
Uğrak
ı Cidde ^ Hodeidah
Limanlan
Sefer Sayısı
Kaikış
: Ayda
2
Limanlarındaki
Acenteleri
Venedik
Marsilya
:
: Adriatica
dl N o v i g a z t o n e
S.p.A
: Agsnce Maritime Gsneroîs
S.A
Kalkış
Limanları
Hamburg - Roterdam
Havre -
Uğrak
Limanları
Kalkış
- L®
Marsilya
Cibuti - Kolombo - Kalküta - Madras
- Chittogong
Sefer
- Anvers
Sayısı
Ayda
- Chaine
bir
Limanlarındaki
Acenteleri
Roterdam
:
Marsilya
: Cie Gle
—
RA. Voigt and Co.
81
B.V
Maritime
F. : 6
Kalksş
ümanlorı
:
Uğrak
Limanları
: Yanbu
Sefer
Sayısı
: 2 Haftada
Kalkış
Fos
bir
Limanlarındaki
Acenteleri
Marsilya
• Cenova
: E.A.S.T
S.A/Jolasry
: Crîstofort David
S.p.A
Kalkış
Limanları
Hamburg - Bremerhaven - Rotorda m
- Londra - Anvers - Le Havre - Bar­
selona - Marsilya - Cenova
no
Uğrak
Limanlan
reyn
Kalkış
Sayısı
Livor­
(Leghorn)
Cidde - Dubai - D a m m a m - Kuveyt Um
Sefer
-
Kasr
-
- Bender
Mina
2 Haftada
Şahpur
-
Bah­
Kabus
bir
Limanlanndaki
Acenteleri
Barselona
: Comercial - Combalia - Sagrera
Cenova
: Vanetti
Marsilya
: Savon Fenton and
Livorno
: Agenzia Marittima Carlo Laviosa
S.p.A
Capodano
S.A
R o / R o , İşletmesinin
Kalkış
Adı
Limanlan
Jugolinija
D) K o p e r " T r i e s t e - V e n e d i k - N a p o l i
b) K o p e r - R i | 8 k a » B a r
Uğrak
Limanlan
a)
Mutrah - Dubai - A b u Dabi - Dam-
m a m - Kuveyt - Basra
meyni)
- Lazkiy©
Port Sudan - Limasol
Soyısı
a) A y d a
Bir
b) A y d a 3 '
Kalkış
Hu-
- Karaçi
b) İ s k e n d e r i y e
Sefer
(Bender
Limanlönndaki
Acenteleri
Rîjeka
Jugaliniii
Koper
Jadroegent
~ Beyrut
-
Ro/Ro
İşletmesinin
Âdi.
: Marseille
Kalkış
Limanları
Marsilya
UgrQk
Limanları
Port
Fret
Sudon
(arızi)
limanları
[email protected]
Kalkış
Sayısı
: Ayda
1—2'
Limanlormdaki
Acenteleri
Marsilya
: Marseille
S5
Fret
- Tunus
-
Libya
Kalkış
Limonları
a) R a v e n n a ^ A n c o n o - S e t e
b) R a v e n n a
- Livorno
(Leghorn)
Sete ^ P a l a m a s ^ Pire
Uğrak
Limanları
a) D u b a i
- Dammam
Bandar
b]
Sefer
Kalkış
Sayısı
^ Kubeyt
Humeyni
Cidde
o) A y d a
2—4
b) A y d a
5
Limanlarındaki
Acenteleri
Milano
: Andrea
Merzario
S.p.A
Kalkış
Limanları
La
Uğrak
Limanlan
C i d d e " A s s a b ( o n z i ) - H o d e i d a h (a^
Spezia
n z i ) ~ A d e n (arızi) ^ P o r t S u d a n ( o n ­
zi)
Sefer
Kalkış
Sayısı
: Haftada
Bir
Limanlarındaki
Acenteleri
Cenovo
: Ignozio Messina and Co.
S.p.A
Kalkış
Limanlan
Hamburg
dam
- Beremerhaven
" Tilbury
(Londra)
^
Roter­
- Anvers
-
Barselona - Marsilya - Cenova
Uğrak
Limanları
Cidde - Dubai ^ D a m m a m
Bender
Şahpur
reyn ^ Mina
Sefer
Kalkış
Sayısı
Ayda
- Um
- Kuveyt.
Kasr - Bah-
Kabus
Bir
Limanlonndaki
Acenteleri
Marsilya
R u y s a n d C o . S.A
Cenova
Siamar
S.p.A.
United
Shipping
Agencies
Kalkış Limanları
:
Uğrak
: Cidde
Limanları
Marsilya
Sefer Sayısı
: Ayda
Kalkış Limanlarındaki
:
2
Acenteleri
Marsilya
: L u c i e n R o d r i g u e s - Ely
S.A
Kalkış Limanları
: R a v e n n a - Pire » L ı m o s o !
Uğrak
:
Sefer
Limanlan
Sayısı
Kalkış
Cidde
: Haftada
Bir
Limanlarındaki
Acenteleri
Ravenna
: - Ravenna
S.p.A
Pire
: Adelphi Vergottis (Hellas)
Ltd.
: SCANMEL
Scandinavian
Middle
East Line
Kolkiş
Limanları
Göteborg - Hamburg
Bremerhaven
^ Anvers ^ Roterdam ^ Tilbury
dra) - L i v o r n o
Uğral<
Limanlan
Koikış
Sayısı
(Leghorn)
Dubai ~ Bahreyn - D a m m a m ^ Kuveyt
.
Sefer
(Lon­
Bender
: 2 Ayda
Şahpur
Bir
Limanlarındaki
Acenteleri.
Livorno
: Italian
Shipping
Agency
(İ.S.A)
Kalkış Limanlan
: Marsilya - Barselona
Uğrak
: CidoB ^ Hodeidoh, - A s s a b - Port Su^
Limonları
d a n (arızi) - G i z a n - Y t m b o
Sefer
Kalkış
Sayısı
: 2 Haftada
Limanlarındaki
Acenteleri
Marsilya
:
Sudcörgos
lir
R©/Ro
İşbtmesinin
Adı
: Walienius
Lines
(Ro/Ro-Lo/Lo
Kalkış
Limanlin
Combi
Bremerhaven - Roterdam - Anvers Marsilya ^ Vado
Uğrak
Limanları
Service)
Kuveyt
-
Ligure
Dammam
-
Dubai
-
Abu
Dabi - Bahreyn - Um Said ^ Mina Ka­
bus ^ Um Kasr - Cidde
Sefer
Kalkış
Sayısı
Ayda
1p-2
Limanlarındaki
Acenteleri
Marsilya
William
Eltvedt
Savona
Bolens and
Co.
AKDENİZ
LİMANLARI
İLE BATİ AFRİKA
ARASINDAKİ
Bat! Afrika Lîmanlan
RO/RO
SEFERLERİ
:
Fas : A g a d i r
Senegal : St. Louis, Dakar
F i l d i ş i Kıyısı : A b i d j a n
Gana : Akra
Nijerya
: Lagos
Kamerun
: Duala
Angola : Luanda
Kongo : Pointe
LİMANLARI
Noire
Kalkış
Limanlan
Leghorn » Cenova ^ Marsilya = Bar­
selona
Uğrak
Limanlan
Agadir - Dakar - Abidjan
Lagos - Duala
Sefer
Kalkış
Sayısı
Haftada
Bir
Limanlarındaki
Acenteleri
" Leghorn
: Antonio Conti
S.p.A
Cenova
: İ t a l i a di N a v i g a z i o n e
Marsilya
: Agence Maritime
S.p.A
Generale
Tema
Kalkış
Limanlan
: L e g h o r n - C e n o v a » M a r s i l y a - Bar»
selona
Uğrak
Limanlan
: Dakar
- Abidjan
- Duala
- Tema
-
Lagos - Luanda - Pointe Noire - San
Pedro
Sefer
Kalkış
Sayısı
10 g ü n d e
bir
Limanlarındaki
Acenteleri
Leghorn
Ditto A n t o n i o
Marsilya
Agence
Conti
Maritime
Generale
Ro/Ro
îştetmestnin A d ı
:; I g n e z l o M e ş s î n a o n d Q&,
Katkiş Lîmantarı
: La Spezîa . MaFSifyq -
Uğrak
:
Limanlan
Syr M ^ P
Lagos
: Ayda
Kolktş
Ş,p.A
3
LtmanlofindaW
Acenteleri
Cenova
: Ignezîo Messînd ö n d Co,
Ş.pA
Ro/Rö^iştetmesîfiin' Adr
Ka!k!ş- t i r t ı a n l a f i
• Sioso/Grimaidi
oj
'
Morsilya
-
Lihes
•
Cenova
b) P o r t S t . L o u i s - C e n o v a
Uğrak
Limanlan
Logos
b)
Lagos
Ayda
Safer. Soyısı
Kalkış
a)
2
Limanlörındaki
Acenteleri"'" "
'
'
Marsiiyo
: Barry Rogliöno and
Cenova
: Grimaldl
Lines
Cie
Kalkış Limanları
: Cenova ^ Marsilya
Uğrak
:
Lîmanlorı
Sefer Sayısı
Kalkış
Lagos
; Ayda
1—2
Limanlarındaki
Acenteleri
Cenova
. jraghetti
del M e d i t e r r a n e o
S.p.A
AKDENİZ LİMANLARI
ARASINDAKİ RO/RO
Umanları
İLE K U Z E Y Â M İ R İ K A
LİMANLARI
SEFERLERİ
ı New York, Baltimore, Norfolk,
leston
(Atlantik);
Francisco. Seattle
Kanoda
:
Vancouver
Los Angeles.
(Pasifik)
Char­
San
Kalkış
Limanlan
a) V a l e n s i y a
-
Barsetono
-
MdfsiL
y a / F o s Sur Mer - Leghorn - Ce­
novo -
Cadiz
b) N a p o l i - C e n o v a » L e g h o r n
.Mar
s î l y o / F o s Sur M e r - B a r s e l o n a
-
Valensiyo - Cadiz
Uğrak
Limonları
a) N e w Y o r k - B a l t i m o r e
Norfolk -
Ûhörleston
b} L o s A n g e l e s - O a k l a n d / S ö n F r a n sisco - Seattle - Vancouver
[email protected] S a y ı s ı
Kalkış
a) 15 g ü n d e
bir
b) 3
bir
haftada
Limanlarındaki
Acenteleri
Cenovo
: I t a l i a di N a v i g a z i o n e
Marsilya
: Agence
Maritime
S.p.A
Generale
S,A
mmş
Limanlarr
Marsilya
Uğrak
Limanları
New York - Baltimore .
New
SBfer
Kolkış
Sayısı
Orleans
: 3 Haftada
Bir
Lîmoniormdaki
Acenteleri
Marsilya
: R u y s a n d C o . S.A
Houston
AKDENİZ
LİMANLARI
TRAMP R O / R O
İLE DÜNYA LİMANLARI ARASINDAKİ
SİPERLERİ
R © / R o jşleimesîrtîri A d ı
mmQ
i m e - Gonro Service
a) A B D Gulf limanları - A B D A t l a n t i k
Umonlon - Akdeniz
fe) Bmm
Körfezi Limonlon
mn " AkAmIt
o)
Umanİon
^ Pakm^
Limonlan
Kftıldtnıi: Umanları » Basra
Kör­
fezi - k u z e y Afrika - Akdeniz
b Akdeniz - A B D Gulf
A 8 D Aîianttk
^İm
Soy w
o) H a f t a d a
Limanları ^
Ummlmı
3
b) H o f t ö d a 3:
Köllcîş U r n i ö n l ö n n d ö M
Aöi&nt®İ0fl
r Smon
F^îiton o n d Oopodono,
m m
: Hafi A b d u l l a h Alî Reza a n d Oo. Ltd.
G#növa
: Vonettî
Livorno
: Asenzfa Mariftima Carlo
S.p,A
Lavlosa
: Comerdlol - Oombalio » Sogrerd
SvA
Ro/Ro
İşletmesinin
Adı
Kölkış Limanlan
: Nedlloyd Lines
(U=S. ^ M i d d l e E a s t
: Houston - New Orleans » Baltimore^
Hew
Uğrok
Limanları
York
: Cidde - Cenova » Damman = Bahreyn
Kuveyt ^ Bender
Sefer Sayısı
: 3 Haftada
Koikış Limanfanndokl
:
Acenteleri
ı
Hm
York
Sarvics))
: Nedlloyd
Şohpur
Bir
İne,
Marsiiyo
: Ruys and Co
Cenova
: Slomor United Shipping
S.p.A
S.A
Agencies
Kalkış
Limanlan
T r i p o l i (Libya) - B e n g a z i - İ s k e n d e r i ­
ye - Pire ^ C e n o v a - L e g h o r n
silya
- Barselona
- Vatensiya
-.Mar­
- Ali­
cante » Cadiz
Uğrak
Limonları
S ö n d u a n - S a n t o D o m i n g o > Lo G u aira ~ Puetro Limon - S a n t o T o m o s V e r a C r u z - Nev\/ O r l e a n s - H o u s t o n
Sefer
Koikış
Sayısı
4 Haftada
Bir
DFDS A / S
Nordana
Limanlarındaki
Acenteleri
Kopenhag
• Cenova
Marsilya
Hugo
Trumpy
Daher and
Cie
Line
•
•
•
Kalkış Limanları
Cidde » Dubai - D a m m a m - Kuveyt
Livorno - Marsilya
Uğrak
Limanları
: New York - Houston - Portsmouth Baltimore - Kanada
tîmore
Sefer
Kalkış
Sayısı
(New
York/Bak
aktarmalı)
: Haftada 3
Limanianndaki
Acenteleri
Morsilya
; Agence
Livorno
: İtalîan
Maritime, William
Shipping
Agency
Eltvedt
S.rJ
Kalkış
Limanları
Bütün Dünya
Uğrak
Limanlan
Su
Derinliği
Limanlan
enaz 3 J 5
daha yukarı olan bütün
Sefer
Kalkış
metre
ve
limanlar
Söyısı
Limanianndaki
Acenteleri
Londra
: Stormön
Shipping
H e a v y ^ Lift
Ltd.
Operators)
(Marine •
A.
e.
D=
Ngw
York
Nedlloyd
Inc.
'
••
•
5, W o r l d T r a d e C e n t e r , s u i t e
N e w Y o r k N. Y 10048 •
T e l : 212-4329150
•
Tlx : 710-5814334
• ' •
W
Münih
Geo Reisen,
Rosentat 7
8000 M ü n c h e n
2
T e l ; 0 8 8 / 2 6 50 C
T l x : 52 4 2 4 5
Inîertrans
Rolftam©f
-
Lfnien
Agentur
C/O
Intertrans
Speditionşges.
m.b.H.,
Âllacherstr.
D 8000
Tel
230
München
0 8 9 / 8 1 2 60 52-54
0 6 9 / 8 1 2 10 14-15
Tlx : 05 22535
Gompagnie
Nationale de
tion,
Quoi d'Ajaccio
BP
18
Alger,
T e l : 62 03 3 0 / 3 5
Tlx : 52322/52821
DAMÎMÂRKA
Kopenhag
DFDS
i
A/S
Nordana
Line
Sankt Annae
Piads
30
D K - 1295 C o p e n h a g e n K
T e l : 0 1 - 1 5 63 00
Tlx
: 19435
Naviga­
Cornpcignie
P.O. B o x
Agence
Maritime
G e n e r a l e S,,^
R u e d e ia R e p u b l i q u e
102
F-13205 M a r s e i l l e C e d e x
Fobre
444
F. 13217 l\^arseille C e d e x 1
T e l : 91 90 30
1
Tlx
: 440 9 0 5
T e l ; 91 91 15 - 91 91 16
91 90 15
Tlx
Cie, Gle
; 44 05 16 - 44 00 53
Maritime
F-13221 M a r s e i l l e C e d e x 1
Tel : 91 90 9 5
Agence
POB
Maritime, William
Eitvedt
T l x ; 44 00 10
397
22, Q u o i d u
Lazaret
F-13002 K4arsei!le
Daher
T e l : 91 9 1 62
50, E d .
Tlx
Marseille
: 4 4 06 0 2
+
Cie
des
Dames
T e l ; 91 90 77
T l x : 440
Barry Rogiiano
14, R u e
13001
+
Cie
Beauvau
E.A.S.T.
Marseille
SA/Joiasry
6, B o u l e v a r d d e
T e l : 33 67 40
Tlx
075
F.13002
: 27164
Dunkerque
Marseille
T e l : 91 90 8 6
T l x ; 440 821
Corrrpagnie
Charles
102, B o u l e v a r d d e s
B.P:
Le
Borgne
Dames
456
F 13217 M r a s e i l l e C e d e x
Herpin
40 bd, de
1
F 13002
Durkerque
Marseille
T e l : 91 91 7 4
T e l : 9 1 / 9 1 91 91
T l x : 440 064
Tlx
; 400
136
L u c i e n R o d r i g u e s - Ely
15, R u e
S,A
Beauvau
F-13231 M a r s e i l l e
Societe Nationole
Corse
Cedex
1
Maritime
Mediterranee
S.N.CM
T e l : 5 4 91 5 4
61 B d . d e s
Tlx : 430115-430418
F
13002
Dames
Marseille
T e l ; 9 1 / 9 1 92 2-0 ^
T l x : 440 068
Marseille-Fret
13, Q u a i d e la
13002
Joliette
Sudcargos
Marseille
9,
T e i ; (91) 9 1 91 9 6
Rue J .
F-13002
T l x : 4 4 0 570
F.
Leca
Marseille
T e l ; (91) 91 90 24
Tlx
Marsielle Cosignation
40, B d . d e
12219
S.
: 440 448
A
Dunkerque,
Marseille
T e l : 91 91 3 4
U n i o n I n d u s t r i e l l e et. M a r i t i m e
\M.)
Villa d'Este-Av.
Schuman
13002
Tlx : 440 766
Marseille
T e i : 91 91 19
T l x : 440
Ruys
+
P.O.B
William
848
13221
808/440-067
C o S, A
7, B o u l e v a r d
F
Robert
Dugomier
Marsei!les-CedeX"1
F-13215 M a r s e i l l e C e d e x 1
T e l ; 9 1 / 9 1 91 6 2
Tlx
T e l ; 9 1 91 4 1
Eltvedt
: 440 602
Tlx : 410 810
Savon-Fenton + Capodono,
110
Bd.
F-13002
des
Dames
Marseille
Serris
F.S.A
6 Place des
F
13230 P o r t
Poiius
Saint-Louis
France
T e l : 9 1 10 9 1
T e l : 4 2 / 8 6 9 0 03
Tlx : 449 4 5 .
T l x : 4 1 0 056
(U.
Sate ;
Dfflher
5 Quoi
Favier
F 13230 P o r t - S t .
A g e n c e iViaritime
Louis
Nicoulet
P. 0 . B o x 67
France
F 34201 S a t e
T e l : 4 2 / 8 6 90 02
T e l ; 74 88 50
T l x : 410 9 8 6
T l x : 4 8 0 037
Port V e n d r t s
Comptoir
;
Languedocien
de
Tran­
sit
Gare
Le
Borgne
6, Q u a i
Francois
F 34203 S a t e
Maritime
T e l : 6 7 / 7 4 10 16
F 66660 Port V e n d r e s
Tlx
T e l : 38 01 80
T l x ; 4 9 0 783
Marseille
Fret,
78 b i s , A v e , d u
76000
Charles
Mont
Rouen
T e l ; 88 73 55
T l x : 180 800
Mafral
Riboudet
; 48 088
Maillot
HGLLAMDA
F. A, V o i g t a n d
C o , B. V
J a v a s t r a a t 4,
N L.Rotterdam
3002
T e l : 36 47 11
Tlx
: 2 1 12 8 6
INÖİLTERE
Londra
ı
Stannan
Shipping
Ltd.
Marine Heavy Lift O p e r a t o r s
Albion
House
3 4 / 3 5 L e a d e n h a II S t .
LONDON
EC3A
1AR
T e l : 4 8 0 6745
T l x : 883 0 4 6
Aaron
Rosenfeld
P.O.B
74
+
Sons
Haifa
T e l : 52 42 5 1 / 3
Tlx
: 04 714
04 867
Jacob Caspi
Ltd.,
76, H a a t z r n a u t h
Rd.,
P O B 27
Haifa.
T e l ; 0 0 9 7 2 4 / 6 6 30 26
Tlx
: 00606/46
748
Ltd.,
Algeciros:
Sam
Bull
Via Layetona
5
 ü c o n a S. A
Boroeiona
R e c i n t o P u e r t o (Aptclo 159)
T e r : 319 15 50
Algecirös
T l x : 54731 ^ 5 2 9 8 3
T e l : 67 28 90
T l x : 78003
Hijos de Abe! M o t u t e s Torres
S.A
• p ö s e o Vcıra d e Rey 1 ,
Gomponîa Trasmediterrönea
'ExpL Espana
S. A
2
IBIZA. '
T e i : 30 06 04
Alicante
Tix.^: 68857
T e l : 20 60 11
Tlx
: 66 06 3
Companla
Zübrano
Trasrnediterranea 'S.
73 •
Comercial - Combalıa ^ Sogrero
Madrid •
a.
T e l : 254 6 6 00
A
Via Layetona
Barcelona
16
TİK : 27 666
3
T e l : 3 1 9 07 12
T l x : 54704-^52978
Covandulken,
Conıponia Trosmediterranea
Via Layetona
2
S. A
Avda. Mueiie
Heredia
de
12,
Barcelona
Malaga
Tef : 3 1 9 82 12
T e l : 21 92 08
T l x : 54 629
Tlx
: 77040
Limadet
Ferry
Muelle Heredîa
8
Maiago
T e i : 22 3 3 05
Tlx
: 77031
Valensifû' i
Compania
Trasmediterranea
S. A
A v . K4onuei S o t o I n g . 15
Valencio
T e i : 367 6 5 12
• .
T l x : 62 6 4 8
Rederi A B
Nordö
Skeppsbron
-8^-^21120
TIK
3
Malm,ö
; 33165-
Brindisi ı
Alessandro
Archibugi
and
Figiio
Adriamare
S.r.l
V i a X X I X S e t t e m b r e 18
Brindisi.
f 60110 A n c o n a
T e l : 22 509
T e l : 23252
T l x : 86 00 14
T l x : 56 0 0 69 ^ 5 6 03 28
DFDS
Seaways
Pontile Santa
Li b r a m a re,
Maria
Corso
Ancona
Garibaldi
10
Brindisi
T e l : 235 14
Maurotour,
Via delta loggia
Tel :
6,
071/22044
Catania
T l x : 56 0 6 5
Pitta Salvatore Nicotra
O, P a r o l e t t i
Via XXIX
60100
+
Vis Dusmet 131,
Co
Settembre
Bertuccio,
4
Catania
T e l : 22 50 81
Ancona
Tel : 071/56789
T l x : 97326
T l x : 56 0 0 09
Cenova
Ditta Stea
V i a R. B a r i
+
Co.
133/a,
T l x : 81043
Admiral Cargo Line
Via
Garibaldi
s.r.l
7,
Genova
Bari
Tet : 2 3 52
i
47/PBX
T e l : 1 0 / 2 0 05 19 - 20 05 27
T l x : 27 15 80
Lawbar
Coinpania Itaiiana
Aeronotica
1, P i a z z a
Maritima
Via G. P e d e m o n t e
PO
i [alio di N a v i g a z i o n e
3
B4155.4156
de
SPA
Ferrari
P.O.B
1946
16121
Genoa
Genoa
T e i : (010)
Tei : 010/41091
Tlx : 270 032
20921
T l x : 27212 = 28165
Cristofort
David
Via Cairoli
M6100
Spa.
Tlx : 27450
SPA
Messina
Li n e e C a n g u r o
Cairoli
i 16126
T e i : 28 38 91
T e i : 2699
T l x ; 28278
T l x ; 270 3 6 0
Via
SpA
Calata Chiappelia
I 16124 G e n o a
Grimaldi
Genoa
T e i ; 28 4 0 7 1
; 27153
1, V i a
Co. SPA,
Genoa
Genoa
Gastaldi
+
Via d! S o t t o r i p a 1 A / 1 1 6 11th floor
14
T e l ; 28 38 31
Tlx
i. M e s s i n a
Porto
Genoa
Lines,
Ravasco
10,
Negro Mar
16124
Palazzo
SIAT
1-16128
Genoa
S.R.L
Genoa
Piazza-Portelio
2
T e l : 56 70 51
Tlx
: 27 164
Siamar
United Shipping
SPA
Hugo
P.O.B
Trumpy
10, V i a S a n
Siro
169
2, V i a 12 O t t o b r e
16124 G e n o a
1 16100
Genoa
Tel
; 28 40 91
T e l : 59 45 4 1 / 5
Tlx
: 270 0 7 3 / 7 4
Tlx
: 2 7 0 1 5 1 - 271687
Agencies
TiTrenia
SPA
Agenzia
•Pontüe' C o l o m b o ,
Marittirna
CJ=M^A
Vio: M o r r a d ! 14,
Geneva
F O B 591
T e i : 26981
Livorno
T l x : 27122
T e l ; 80 80 81
Traghettf de! Mediterrcineo
Via Gobrielle d ' A n n u n z i o
16121
SPA
Tlx
: 50252 V i v a l d i -
2/112
Genovo
(Ditto)- A n t o n i o C o n t i S P A
T e l : 5490
Piazza Micheii 3
Tlx : 270 378
P.O.B
708
Leghorn
Vanett! Bp A
V i a P. E. B e n s a 2
T e l : (0586)
16124
Tix
Genoa
24200
: 500 0 9 0 A c a n t i I
T e l : 28 3 9 31
T l x : 27 00 95 . 21 11 63
Comesmar
V i a G r o n d e 203
La
Sp€^iio 1
Tarros
Via
La
Leghorn,
T e l : 29 96 42
SPA
Privota
Enel,
Tlx
"•
: 270 222
Spezia
T e ! : 0 1 8 7 / 5 0 31 04
Tlx
Giorgio
; 27 06 54
Gragnoni
V i a f i u r n e 28
Livorno
Agenzia
(L©ghom)
Marittirna
I 57 100
•
Antonio
Gonti
Livorno
Tel
: 0 5 8 6 / 2 8 2 8 4 ^ 23677
Tlx
: 500326 Meli !
SP.A
'Livorno
G,
c/o
Agenzia
Marittirna
Seal! d'Azeglio
6
Carlo
Lavioso
Tarabochia
Cesare
And
Frernura
Piazza C a v o u r
57100 L i v o r n o
Livorno
T e l : 50 00 13
Tel : 33151/5
T l x : 3 5 0 51
Tlx
12
(Leghorn)
: 500 081 F r e m a
C.
Italian
Shipping
Agency
SJ\\
Oneglia
i
(I. S. A)
Via BuontGienti
1-56100
Agenzia M a r i t t i m o Luigi Viaie
91/56
P i a z z a d e A m i c i s 11
Livorno
Tel ; 34481-34482
18100 O n e g l i a - I m p e r i a
T l x : 572637 - 59637
Tei : 183/23652^22929
•
T l x : 270 422 V i a l e I
Messina
i
Ro¥@nnci
\. ıvıessinö a n d
Co. SPA,
Genova
Via di S o t t o r i p a 1 A / 1 1 6
Ftavenna
11th
V i a T r i e s t e 143
floor
SPA
Messina
48100
Ravenna
T e l : 284071 '
Tei : 544/420 430
T l x : 27450
T l x ; 550
007
Milan© I
Andrea
Via
Merzario
Cavriana
SPA
D r l t a Fro telli L a b o t e di F. Co=
v'ioie G e n o e s e . Z e r b i ,
14
Reggio
Milöno
T e i ; 74 841
C.
T e l ; 92032
"
Tlx : 89082
T l x ; 310567
Salmini +
Co. SPA
Destetano Speciale
Milano
Reggio
T l x : 33 43 33 m t o m i l i
T e l : 92 023
ü/Co=
T l x : 98037
Tirrenia
13/a
Agenzia
SPA,
Stozione Marittima,
Molo
Marittirna
Via Paleocapa
CJ.
2—1
Angionio,
P O B 246
Naples,
S a v o n a - 17100
T e l : 32 52 80 ^ 31 21 3 1
Tel : 20333 - 30253
T l x : 71 030
Tlx
: 28401 C İ M A
SV
Boiens
+
Venedik ;
Co.
Savona
A d r i a t i c a di N a v i g a i o n e
Tet ; 27382/30475
Zattere
T l x : 270 523
1411
i - 30123
Venice
T e l : 70 43 22
Tlx
; 4 1 0 045
Trieste
Adriatic Shipping Co.
Via Roma
Adriatic Shipping Co,
30
V i a X X I I M a r z o 2098
Trieste
Venice
T e l : 62731
T e i : 70 55 33
Tlx
: 460296 - 460109
Agenzia
Marittima
460429
Mediterranea
S o c . a.r.l
Via Milano
Tix
: 410134
Agenzia
Favret
St. M a r c o
2291
I 30124 V e n i c e
4/1
34132 T r i e s t e
T e l : 70 88 22
T e l ; 7369
T l x : 41 430 F a v r e t i
T l x : 46087
Agenzia
Marittime
A . M, V o l p e C o .
«Traspedi»
Via Luigi Einaudi 3
S. M a r c o
Trieste
30124 V e n e z i a
Tei ; 7354/11
T e l : 71 07 33
Tlx : 460504
Tlx
Lloyd
A. M. V o l p e C o .
Triestino,
P. z a . d e l i ' U n i t a
d'ltalia,
1579
: 41191
V i a 22 M a r z o
Trieste
Venice
Tel ; 7364
T e l : 709 211
Tlx
T l x ; 4 2 0 067
; 46321
2414
S.p.A
C a r l o T o n o l o Fu
Matteo
S a n P o l o 2766
Venice
T e l : 70 06 55 (5 hat)
Tix
; 41 01 31
Spersenior Shipping
Piscina
Son
Moise
P O B 295
30100 V e n i c e
Tel
: 70 36 88
T i x : 41 151
Agency,
2056
Sol
Line,
İrene
St.
POB
259
Limassoi
T e l : 62173
T l x : 2213
Solid
Beyrut ;
Riga
Brothers
Fattal
Rue du
Box
Bidg.
Port,
111067
Beirut.
MİSİR
İskendssiys ;
A b u Simbei Shipping
3/5 Adip
Agency
Str,
Alexandria
T e i ; 8 0 59 32 - 80 52 91 - 80 02 31
Tlx
; 54129 S i m b o l U N
Men a tours
2 8 , C h a m b e r of C o m m e r c e
POB
St,
260
Alexandria
T e l ; 80 69 09
Tlx
: 54097
"
Lcııkiye ı
Georges
P.O.B
Roumie and
Go,
37
Lattokia
T e ! : 14037
/12538
T l x : 51007
SONAT
A b d u l S a l a m A,
Abi Obayda
Haykaî
St.
Tartous
P.O.B 12
T e l : 21139 ^ 22742 - 22809
T l x : 19198
GSEL-Petros
Popular
HAYKAL
Chakbazof
Shipping
Building,
Tartous
T e i : 227 4 4
Tlx : Via
Damascus
11313
G\ûd&
ı
Hcıji A b d u l l a h A l i r e z a
Shipping
+
Co, Ltd.
Dept.
P O B 7158
.• .
Djeddah
T e ! : 2 6 3 2 9 / 2 2 2 33 - 222 42
Tlx
: 40037
TUNUS
Tunla ;
:
;
: ,
AACC,
5, R u e C h a m p l a i n ,
Tunis.
Tel
; 24 33 00
T l x : 12395
129
^
F.
; 9
D. B.
Deni2
Naklîyöti T.A.Ş.
M e c l i s i M e b u s a n C a d . 93
Fındıklı/İstanbul
T e l : 45 21 2 0
(Santral)
T l x : 24125 D B C A R G O
Transbalkan
TR
Darıtyollan
Deniz T a ş ı m a c ı l ı ğ i A. Ş.
Setüstü, Palandüz Apt. 9/1
Kabataş/İstonul
T e l : 4 5 31 23 ^ 45 31 2 4
T l x : 22 842 G E M
R
24 470 R O R O T R
D.3
izmir :
D.B. D e n i z N a k l i y a t ı
T.A.Ş.
Atatürk Caddesi 300-302
Alsancak/İzmir
TIg
Dbcorgo/İzmir
Tel
132734 - 255562
Tix
52525
tekenderun
^
D.B. D e n i z N a k l i y a t ı
T.A.Ş,
Acentası
K4areşai Ç a k m a k
Caddesi
D e n i z Apt. P.K.182 İ s k e n d e r u n
TIg
Dbcargç/İskenderun
Teî
1763 - 3901
Tlx
68143 D B D N T R ,
Mersin
D.B.
ı
Deniz
Nakliyatı
Mersin Acente
Liman Yolcu
T.A.Ş.
Müdürlüğü
Salonu
P.K. 54 M e r s i n
TIg
Dbcargo/Mersin
Tlx
18 8 2 8 - 18 762
Tel
62110
YUGOSLAVYA
Koper
;
Jodranska
Pomorska
Agencija
(Jadroagent)
6600
Koper
V o j k o v o n a b r e z j e 30
T e l : (066) 26771 - 24586 - 22885
Tlx
: 34234 - 34228
vJugolİnija
P . O . B o x 379
YU-51001
Rijeko
Tel : 51/33111
Tlx
: 24
218
Losinjska
Plovidba,
S p l i t s k a 2,
51000
Rijeka
YUNANİSTAN
Corfu
Patras ;
;
The Hellenic
Mer'itenanean
Line;;
Messrs. W. M o r p h y a n d
Co. L t d .
2, v o t s i S t .
Corfu,
Patras.
Tel : 39 747 . 31 569-
T e l : 27 73 29
Tlx
Tlx
: 0332124
:
•
Son
•
; 31 21 31 :
. •
Redalis S h i p p i n g Go. L t d ,
P O B 9,
T h e Hellenic Mediterranean
..
Corfu/Greece
Co.
Tel ; 33409
Patras
T l x : 33179
Ltd.
T e l : 42 21 38 - 42
Tlx
Lines
19
95
; 031211 27
Igumenitsa
D a l a s k a s B l u e Si<y
Shipping
Agency,
Pire i
.Adelphi V e r g o t t i s
Igumenitsa
116 K o i o k o t r o n i
T e l : 235 65
(Hellas)
Ltd.
Str.
Pireaus
T e l : 4520 8 6 0
Tlx
Iraklion
Creta
: 212 209
(Girit)
i ravel
August
Bureau
25 t h
P O B 69
Iraklion
Crete
St.
Adriamare Transport!
Marittimi
P O B 33, A k t i M i a o u l i
19
Pireaus.
T e l : 22 27 53
T e l : 41 71 5 5 1 / 4
Tlx
T l x : 212 181
; 26 21 38
Epirus
Line
Volos \
3, 1 1 , M e r a r c h i a s A v e .
Pireaus
ARGO ^ Agence
Tel : 4 1 1 - 7 5 1 7
Industrielte
Tlx
14-26 l o l k o u
: 21-3047
Maritime
St.
Volos
T e l : 26544
Karageorgis
Lines
T l x : 28190
Akti Kondyli and Etolikou 2
Pireaus
Tel
: 41 10 461
Tlx : 212 674
Salvenos
212 6 7 8
L
Travel
Theotokl
T e l : 3 4 0 50
S a m a n CO
53 - 5 5 A k t i
Miaöull:
Soutos Hellas
Pireaus.
Ltd. lolkou
St
Ferry Services
Co,
10-12,
Volos/Greece
Tel : 0421/26132 ^ 66565/6
Sol
Line
T l x : 0282167 - 0282217 - 0282120
81, Akti Miaouli Lomos
Pireaus
T e l : 4 5 17 526
Tlx
: 216389
Soli
Strintzis Lines SA
38 A k t i
Possldonos
Pireaus
Tel : 4113638/4125536
T l x : 21 20 68
BIdg
Download

HİN - ITO