12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri,
Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı’na
İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı
Italian Official Participation at
12 th International Iron-Steel and Foundry Technology,
Machinery and Products Trade Fair
11-13 EYLÜL 2014 / İstanbul, Türkiye 11-13 SEPTEMBER 2014 / İstanbul, Turkey
Tü ya p Fu a r ve Ko n g re M e r ke z i , B ü y ü kçe k m e ce
Tü ya p Fa i r a n d C o n g r e s s C e n t e r a t B ü y ü k ç e k m e c e
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Ekonomi ve
Sanayi Kalkınma Bakanlığı’na bağlı bir devlet kuruluşu
olup amacı İtalyan şirketlerinin uluslararası ilişkilerini
güçlendirmektir. Kurulduğu 1985 yılından beri İstanbul’da
faaliyet göstermektedir. Türkiye ile ekonomik ve ticari
ilişkiler kurmayı hedefleyen İtalyan KOBİ’lerine destek
vererek bilgi sağlamayı amaçlayan kuruluş, aynı
zamanda Türk şirketlerinin İtalyan şirketleri ile ticari
ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu misyonu
gerçekleştirmek amacıyla ayrıca sektörel bazda ikili
görüşmeler, konferanslar, sempozyumlar düzenler; İtalyan
firmaların Türkiye’deki belli başlı fuarlara katılımını ve
Türk firmaların İtalya’daki fuarları ziyaretini gerçekleştirir.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, Ekonomik Gelişmeler
Bakanlığı tarafından onaylanan Promosyonel Faaliyet
Planı’na göre Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak
etkinliklerini gerçekleştirmektedir.
Bu çerçevede İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, bu yıl
Ankiros 2014 fuarına Türk Döküm Makina ve Teknolojileri
Sanayi’nin yüksek potansiyelinin farkında olan ve Türk
firmaları ile işbirliği yapmaya gönüllü 10 İtalyan firmayı
bünyesinde barındırarak katılmaktadır.
Yüksek kalitede İtalyan ürünlerinin takdir edileceğini
düşündüğümüz Türkiye pazarına, İtalyan Döküm Makina
ve Teknolojileri Sanayi Pazarı’nı tanıtmaktan memnuniyet
duymaktayız.
Etkinliğe katılan tüm firmalara en iyi temennilerimizi iletiriz.
The Italian Trade Agency, is a government agency with
the purpose of strengthening the international relations
of Italian companies. Our branch, has been operating
in Istanbul since 1985, with the purpose of providing
support and information for Italian SMEs aiming to
form economic and commercial relations with Turkey. In
order to achieve this objective we arrange b2b meetings,
conferences and symposiums, the participation of Italian
companies in major fairs in Turkey as well as the visits
of Turkish companies to fairs in Italy.
The Italian Trade Agency organizes events on the basis
of the Promotional Plan Activity, approved every year
by Ministry of Economic Developments, in cooperation
with Ministry of Foreign Affairs.
Within this context, the Italian Trade Agency, is
participating to Ankiros 2014 with an official Italian
pavilion that incorporate 10 Italian companies that are
willing to collaborate with Turkish companies, attracted
by the high potential of Turkish Foundry Technology,
Machinery & Products Market.
We are pleased to promote Italian Foundry Technology
in Turkish market where high-quality Italian products
will be totally appreciated.
We wish all the best to the companies participating to
the event.
Saygılarımızla / Kind regards
Ferdinando PASTORE
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Müdürü
Italian Trade Commissioner
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (I.C.E., Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane) İtalyan ve yabancı firmalar
arasında ticaret, iş olanakları ve sanayi işbirliği
geliştirmek üzere kurulmuş bir devlet kurumudur.
Roma merkezi yanısıra ICE dünya genelinde, İtalya
Büyükelçiliklerine ve Başkonsolosluklarına bağlı
olarak geniş bir ağda faaliyetini sürdürmekte ve yerel
kurumlar ve ticari girişimciler ile sıkı işbirliğinde
bulunmaktadır.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’nın faaliyetleri,
yönergelerini ve denetimini yapan Ekonomik Gelişme
Bakanlığı (Ministero dello Sviluppo Economico)
tarafından kamu ve özel fonlarla desteklenmekte
ve danışmanlık, bilgi ve yardım için hizmetlerinden
yararlanan şirketler tarafından finanse edilmektedir.
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı
The Italian Trade Agency (I.C.E., Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane) is the government agency
entrusted with the promotion of trade, business
opportunities and industrial cooperation between
Italian and foreign companies.
İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı, sanayi,
enerji, ICT ve dış ticaret politikalarını yürütmektedir.
Faaliyetlerinin amacı, gerek yurt içinde gerekse
yurt dışında İtalyan üretim sisteminin gelişmesini
sağlamak, rekabetini arttırmak ve her daim yenilikçi
kılmaktır.
The Italian Ministry of Economic Development
is responsible for industrial, energetic, ICT and
foreign trade policies. Its activities aim to support
the innovation, development and competitiveness
of the Italian productive system, both at national
and international level.
In addition to its Rome headquarters, ICE
operates worldwide from a large network of Trade
Promotion Offices linked to Italian embassies
and consulates and working closely with local
authorities and businesses.
Bakanlığın başlıca rolü yurt dışında İtalyan firmalarının
büyümesini desteklemek olup, bir seri özel faaliyet
ve etkinliklerin organizasyonu sayesinde özellikle
KOBİ’lere destek vermektedir.
The Ministry of Economic Development plays a
major role in supporting and promoting the growth
of Italian enterprises abroad, with special attention
to small and medium businesses, through a series
of dedicated activities and tools.
The Italian Trade Agency activities are financed
by public and private funds from the Ministry of
Economic Development (Ministero dello Sviluppo
Economico) which establishes directives and
has a supervisory role and from the companies,
which use its services for advice, information
and assistance.
Roma
İstanbul
Ufficio Prodotti Persona
Via Liszt, 21
00144 Roma - Italy
Tel: +39 06 5992 6886
E-mail: [email protected]
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı 34367 Harbiye,
ISTANBUL, TURKEY
Tel: +90 212 373 03 00
Fax: +90 212 241 82 23
E-mail: [email protected]
Bu zaviyede Bakanlık, İtalyan firmaların yurt dışı
platformlarında tanıtımını üstlenmiş tüm kurum ve
kuruluşları koordine etmektedir.
Tüm ülke sisteminde faaliyet gösteren başlıca kurum
ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde Bakanlığın
misyonu, İtalya’nın dış ticareti ile ilgili olarak, coğrafi
bölgeler ve özellikle Made in Italy’nin en üst düzey
ürünlerinin olduğu sektörleri tespit etmek ve bunlar
için stratejiler geliştirmektir.
The Ministry coordinates the various actors engaged
in supporting the internationalisation of Italian
enterprises in order to increase the effectiveness
of promotional action abroad.
The mission of the Ministry is to elaborate strategies
and to identify priorities for Italian foreign trade in
terms of geographical areas and sectors highlighting
Made in Italy excellence production in collaboration
with all the main players of the Country System.
İtalyan Döküm Makine Ve Malzeme Tedarikçileri Birliği
İtalyan Döküm Makine ve Malzeme Tedarikçileri Birliği
1946 yılında kurulmuştur. Sürekli gelişmekte olan
Amafond, sektör bünyesinde yer alan işletmelere
çeşitli teknik, finansal ve yasal hizmet sunmaktadır.
Amafond, aynı zamanda, Avrupa Döküm Makine ve
Malzeme İmalatçıları Kurulu Cemafon’un kurucu
ortağıdır.
ÜYELER
AMAFOND İtalyan ve diğer yabancı döküm
imalatçıları ve işletmelerinin teknolojik gelişimlerini
desteklemeye önem vermektedir. Sayıları yüz
civarında olan AMAFOND üyeleri belli başlı dört
grupta toplanır:
• Ürün grubu
• Makine ve tesis grubu
• Eritme ve ısı uygulama fırınları grubu
• Kalıp-döküm grubu
Ciroları 1,400 milyon Euro civarında seyreden bu
şirketlerin ihraç kalemleri toplamı %75’in üzerinde
olup, bünyelerinde istihdam edilen çalışan sayısı
takriben 6,500 kişidir.
AMAFOND’UN AMAÇLARI
Birliğin amacı, genel anlamda metal endüstrisindeki
tüm tedarikçilerin ve özellikle de döküm makine ve
ürün sektörünün teknik ve finansal kazanımlarını
koordine etmek, korumak ve gelişmesine katkıda
bulunmaktır. Daha açıkça ifade edilecek olursa,
Birlik:
Bünyesinde yer alan tüm şirket veya şirket gruplarının
ortak kazanımlarını korumaya yönelik tüm soruların
cevaplanmasını SAĞLAR. Bünyesinde yer alan tüm
üye şirketleri ilgili enstitüler, kurullar, ulusal veya
uluslararası kuruluşlar nezdinde TEMSİL EDER.
Bünyesinde yer alan üye şirketlerin teknik,
finansal, yasal ve mali konulardaki sorunlarının
İNCELENMESİNİ VE ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAR. Bünyesinde
yer alan üye şirketler tarafından imal edilen ürünlerin
know-how uygulaması ve süreci ile ilgili bilgilerin
sektör bazında TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRİR.
Broşürler yayınlayarak, eğitim programları
düzenleyerek ve üyelerin her türlü katılımının
sağlanması hususunda üniversiteler, teknik okullar
ve meslek okulları ile birlikte çalışarak teknik ve
mesleki GELİŞİMİ DESTEKLER.
İTALYAN DÖKÜM MAKİNE VE MALZEME TEDARİKÇİLERİ BİRLİĞİ
C. so Venezia, 51 20121 Milano
Ofis: +39 02 7750219 Faks: +39 02 7750470
E-mail: [email protected] Web Site: www.amafond.com
Italian Foundry Suppliers Association
Founded in 1946, Amafond is the Italian
Association of Foundry Machinery and Product
Supliers. Amafond, in a scenario of continual
evolution, is a specific point of reference for sector
operators, offering various technical, economic
and legal services. Amafond is a co-founding
partner of Cemafon – the European Committee
of Foundry Machinery and Equipment Makers.
AMAFOND’S AIMS
THE MEMBERS
MEETS to deal with questions of common interest
to all the companies involved, or groups of them.
REPRESENTS Member companies in dealing
with institutes, boards, national and international
organizations.
AMAFOND gives an important support to the
technological development of Italian and foreign
foundries. The firms which are members of
AMAFOND are about a hundred, subdivided
in four groups:
• Product group
• Machinery and plants group
• Furnaces for melting and for heat treatment group
• Die-casting group
These companies represent a turnover of about
1,400 millions of Euro with an export share
superior of the 75% with almost 6,500 employees.
The purpose of the Association is to coordinate,
safeguard and promote the technical and economic
interests of the foundry machine and product
sector, and generally those of all suppliers of the
metalworking industries. In detail, the
Association:
STUDIES AND SOLVES problems of technical,
economic, legal and fiscal nature, in the interest
of member companies. PROMOTES knowledge
and the greater spread of sector know-how and
the products made by member companies.
DEVELOPES technical and professional
education by publishing manuals, organizing
and managing training courses and promoting all
forms of member collaboration with universities
and technical/trade schools.
ITALIAN FOUNDRY SUPPLIERS ASSOCIATION
C. so Venezia, 51 20121 Milano
Office: +39 02 7750219 Fax: +39 02 7750470
E-Mail: [email protected] Web-Site: www.amafond.com
ATECO IMPIANTI SRL
BRONDOLIN SPA
Adres / Address: Via Giulio Pastore, 3/5 28805 VOGOGNA (VB) ITALY
Tel: +39 0324 842550 Fax: +39 0324 848843
İletişim / Contact: Guido Calamari
e-mail: [email protected] Web: www.atecoimpianti.it
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-7
Adres / Address: Via Bonicalza 142, 21012 Cassano Magnago Varese, ITALY
Tel: +39 0331 203427 Fax: +39 0331 205978
İletişim / Contact: William Tagliabue
e-mail: [email protected] Web: www.brondolin.it
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-10
ATECO Impianti S.r.l., (www.atecoimpianti.it) Engitec Group şirketleri bünyesinde yer alan diğer firma PRO.M.E.S. ile birlikte
faaliyet göstermektedir. Ateco Impianti, ana-maddesi demir olmayan yarı-mamul gereç ve malzemenin tasarım ve üretimini
yapmaktadır. Yarı-süreklilik taşıyan döküm tesisleri kapsamında dikey ve yatay döküm uygulamaları gerçekleştirmekte olup,
aynı malzemenin dönüşümsel kullanım ve uygulanmasında gereken modernizasyon desteği sağlamakta ve bu kapsamda döner
fırınlar ve endüksiyon ısıtıcılar üretmektedir. Engitec Technologies (www.engitec.com) ana-maddesi demir olmayan hurda
metallerin ve doğrudan hurdaların işlenerek yeniden kullanımını sağlayan malzeme ve makinelerin tasarım ve üretimiyle ilgili
sistemleri tesis eder. PRO.M.E.S. (www.promes-srl.it) ana maddesi demir olan ve olmayan tüm metaller için elektrik endüksiyon
fırınlarının tasarım ve üretimini yapar. Bunların yanısıra network üzerinden fekans sistemleri kapsamında hem Orta Dalga
frekans sistemleri, hem de İkili Sistem olarak anılan (Bi-Melting) sistemleri ile Thristor ve IGBT sistemlerini tesis eder; söz
konusu sistemlerin güç kaynağı 75Kw seviyesinden başlayarak 10MW seviyesine kadar çıkabilmektedir.
ATECO Impianti S.r.l., (www.atecoimpianti.it) is part of the Engitec Group, together with the company PRO.M.E.S.
Ateco Impianti designs and manufactures equipment for the manufacture of semi-finished non-ferrous metals.
Semi-continuous casting plants vertical, horizontal continuous casting plants, the primary components of the
casting plant, conversion and modernization of the same and rotary furnaces and induction heaters. Engitec
Technologies (www.engitec.com) designs and manufactures complete systems for the recycling of non-ferrous
scrap metals and scrap. PRO.M.E.S. (www.promes-srl.it) designs and manufactures electric induction furnaces for
ferrous and non-ferrous metals, with network frequency systems, and both individual Medium frequency System
and both Duals System (Bi-Melting), with Thyristor and IGBT, with power that depart from 75Kw up to 10MW.
Temsilcilik / Representative: Engin Sokullu
8
BRONDOLIN firması döküm sektöründe kırk beş yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir. Özellikle enjeksiyon
sistemlerine yönelik döküm makineleri için yedek parça üreten kuruluş aynı zamanda sözkonusu makinelerde
kullanılan gerekli aletleri de üretmektedir.
Üretim
Zıvanalar: Normal-Entegral-Termalregülasyonlu-Değiştirilebilir Insert Parçalı.
•Piston Sistemi RPH EVO – Brondolin Lisans Sistemi •Çubuk ve Rot •Çinko ve Magnezyum için Kazboynu
•Sıcak Oda kullanımına uygun Piston, Halka, Çubuk ve Rot •Aksesuarlar •Kısa Zıvana ve Kazboynu yedek parçaları
Üretilen malzemelerin hepsi alüminyum, çinko, pirinç ev magnezyum alaşımlarında kullanılabilir.
BRONDOLIN SRLSince more than forty five years in the die casting market. Specialise only in the
production of tools and spare parts for Die Casting Machine, specifically for injection system.
Production
Shot Sleeve: Normal-Integral-With Thermalregulation-With replacement Insert.
• Plunger System RPH EVO – Brondolin Patent System •Rod • Gooseneck for Zinc and Magnesium
• Plunger, Ring, Rod, for Hot Chamber. • Accessories • Shot Sleeve and Gooseneck refurbishing.
All products can be used for the production of Aluminium, Zinc, Brass and Magnesium alloys.
Temsilcilik / Representative: Dr. Orhan Musluoğlu MUSLUOGLU CONSULTANCY & FORERIGN TRADE LTD.
e-mail: [email protected]
9
®
CIEFFE FORNI INDUSTRIALI SRL
DIESSE PRESSE SRL
Adres / Address: Viale Dell’industria 7 IT- 31014 Colle Umberto (TV) ITALY
Tel: +39 0438 4341 Fax: +39 0438 434225
İletişim / Contact: Pieropan Francesco
e-mail: [email protected] Web: www.cieffe-forni.com
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-9
Adres / Address: Via Industria, 17 25010 Ponte San Marco di Calcinato (BS) ITALY
Tel: +39 030 9636484 Fax: +39 030 9636486
İletişim / Contact: Jlenia De Rossi
e-mail: [email protected] Web: www.diessepresse.it
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-4
CIEFFE FORNI INDUSTRIALI faaliyetlerine 1984 yılında başlamış olup, metal ısı uygulamasında
kullanılan fırınların tasarımı ve üretimi üzerine uzmanlaşmıştır; ayrıca şu işkollarında da
malzeme ve hizmet sunmaktadır: otomotiv endüstrisi temel ve yan ürünleri, havacılık
endüstrisi temel ve yan ürünleri, trenyollarında kullanılan malzemeler, değirmen malzemeleri,
enerji ve güç kaynağı üretiminde kullanılan gereç ve malzemeler, nükleer güç uygulamaları,
demir ve diğer metaller dövme uygulamaları, tıbbi malzeme ve gereçler. CIEFFE FORNI
INDUSTRIALI, bunlardan başka, yüksek teknoloji değeri taşıyan malzeme ve gereçlerin en
esnek uygulanabilirlik seviyesinde üretilebilmesini sağlayan ve aynı zamanda ekonomik
çözümler getiren bir firma olarak uluslararası platformda özgün bir konumda yer almaktadır.
CIEFFE FORNI INDUSTRIALI starting from 1984, designs and manufactures
metal heat treatment furnaces and lines for: automotive components, aeronautical
components, railway applications, windmill applications, energy & power generation,
nuclear power applications, forged components, medical components, providing
solutions of elevated technological value with maximum flexibility and energy
saving, bringing CIEFFE FORNI INDUSTRIALI to excel at international level.
10
DIESSE PRESSE S.r.l. önemli bir döküm malzeme ve gereçleri tedarikçisi olup, bağlantı
çubukları ve C-tipi iskeletler için kullanılan rötuşlama presleri ile ağırlık merkezli döküm
makineleri gibi malzeme ve gereçlerin kullanımıyla ilgili güvenilir ve yaratıcı çözümler üretir.
DIESSE PRESSE S.R.L. is a leading supplier of foundry equipments such as
trimming presses both tie bar and C-frame construction and gravity casting
machines, with reliable and innovative solutions.
11
EUROGRAFITE SRL
FOUNDRY ECOCER SRL
Adres / Address: Via E. Mattei, 2 36065 Mussolente, VI, ITALY
Tel: +39 0424 511234 Fax: +39 0424 513111
İletişim / Contact: Giuseppe Cavallin
e-mail: [email protected] Web: www.eurografite.it
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-8
Adres / Address: Viale Europa 64/66 - 20010 Ossona Milano, ITALY
Tel: +39 02 90379405 / 90379328 Fax: +39 02 90378645 / 90378900
İletişim / Contact: Nazario Ghislandi
e-mail: [email protected] Web: www.foundryecocer.it
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-6
Uzun yıllardan beri sektörde faaliyet göstermekte olan Eurografite, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin eritim
sürecinde kullanılan ürün, gereç ve aksesuarları imal eder. Firmanın hem yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi
hususunda gösterdiği sürekli çalışma ve çabalar, hem de eritme ve döküm konularındaki deneyim ve bilgi birikimi
sayesinde, Eurografite doğru seçimlerin yapılması, doğru kararların verilmesi ve en iyi çözümlerin bulunması
hususlarında güvenilir bir iş ortağıdır. Eurografite, yüksek yoğunluktaki grafit kazanların üretiminde uzmanlaşmış
olup, sürekli döküm yapmaya imkan veren döküm makinelerinin üretiminde de uzmanlaşmıştır. Statik endüksiyon
fırınlarında kullanılan grafit kazanları da üreten firma, aynı zamanda döküm eritme kazanları, seramik saklama kapları
ve seramik silikonlar ve mastikler gibi aksesuarların yanı sıra, ısıya dayanıklı dolgu maddeleri, taşınabilir termometreler,
termostatlar ve elektrikli hidrolik metal kesme makasları gibi diğer aksesuarların da üretimini yapmaktadır.
FOUNDRY ECOCER, sektördeki belli başlı firmalar arasında yer alan önemli bir İtalyan şirketi olarak ana maddesi demir olmayan alaşım
dökümleri ile ilgili makinelerin ve bunlarla bağlantılı bütün tüketim malzemelerinin üretim ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir.
FOUNDRY ECOCER aşağıda sıralanan ürünlerle ilgili olarak müşterilerine hizmet vermekten kıvanç duyar: Ana maddesi demir
olmayan alaşım dökümleri yan sanayi ürünleri için döküm malzemeler: Toz veya granüller halindeki akışkan malzemeler,
yoğun kıvamlı erimiş metal uygulamalarında kullanılan tabletler gibi. Ağırlık merkezli metal döküm kaplamalar ve alçak basınçlı
ağırlık merkezi yapısındaki metal döküm kaplamalar Seramik kısım ve parçalar: kalıp döküm tezgahları, kutu filtreleri, karşılıklı
malzeme akışı sağlayan besleyici hatlar, oluklar, sıcak tezgahlar ve hareketli tezgahlar Filtre uygulaması ve gaz temizliği yapan
tesis ve makineler Basınçlı döküm uygulamalarında kullanılan kayganlaştırıcı madde ve akıcılık sağlayan maddeler ile çeşitli
döküm türlerinde kullanılan malzeme ve gereçler ve daha fazlası... Fuar boyunca Foundry Ecocer fuar görevlileri, müşteri ve
ziyaretçilerimizi Hall 6 Stand D-100-6 adresli standımızda karşılamaktan kıvanç duyacaktır.
Eurografite since many years has been working on products and accessories used on the precious
metal melting process in goldsmith and silversmith. Thanks its continuous efforts in developing new
production facilities and its experience and knowledge of melting and casting, Eurografite is a trustful
partner able to advise about the right choices and able to suggest the best solutions. Eurografite is
specialized in the production of high density graphite crucibles and dies for continuous casting machines.
We also produce graphite crucibles for static induction furnaces and precision casting melters, ceramic
containers and accessories like ceramic silicones and mastics, refractory cements, portable thermometers
and thermocouples and electric-hydraulic shears.
FOUNDRY ECOCER is one of the major Italian companies involved in the production and marketing of all
consumables and machineries for non-ferrous alloys foundries. FOUNDRY ECOCER is at the customers’ service
producing and marketing the listed products: • Auxiliary products for non ferrous alloys foundries: Powders,
granulated fluxes, tablets for molten metal treatment • Coatings for gravity die casting and low pressure gravity
die casting • Ceramic parts: Casting tables, box filters, cross feeders, launders, hot tops, floaters • Filtration and
degassing plants and machineries • Lubricants and release agents for pressure die casting and series of various
types of castings and much more ... During the exhibition the staff of Foundry Ecocer will be pleased to welcome
customers and visitors at: Hall 6 Stand: D 100-6
Temsilcilik / Representative: Şebnem Akça BİLGiNOĞLU ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Tel: +90 212 612 55 45 e-mail: [email protected]
Web: www.bilginoglu-endustri.com.tr
12
13
I.M.F. SRL IMPIANTI MACCHINE FONDERIA
OMS PRESSE SRL
Adres / Address: Via Turati 110/1, 21016 Luino (VA) ITALY
Tel: +39 0332 542424 Fax: +39 0332 542424
İletişim / Contact: Ing. Alberto Maracci
e-mail: [email protected] - [email protected] Web: www.imf.it
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-1
Adres / Address: Via Caduti Del Lavoro, 34/36 – 25030 Lograto (BS) ITALY
Tel: +39 030 9973730 Fax: +39 030 9973729
İletişim / Contact: Jörg Peter Michael Stippler
e-mail: [email protected] Web: www.omspresse.com
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-11
IMF Group dünya lideri bir firma olarak özellikle fırında pişme işlemi gerektirmeyen kalıplama sistemlerinin tasarımı konusunda
uzmandır. Grup 4 bölüm olarak faaliyet göstermektedir. Döküm Malzeme ve Gereçleri Bölümü’nde, ürün devamlılığının
sağlanması alanında kullanılan karıştırıcılar, rulolar, hız uygulamalı askılar, kaplama malzemeleri, kalıp döşeme gereçleri yle
kalıp tamamlama malzemeleri, karışım durgunluğunu sağlayan malzeme ve gereçler, tele-manipülatörler, mekanik ve termal
iyileştirme sistemleri ile hava basınçlı nakil gereçlerinin üretimi yapılmaktadır. Döküm Otomasyonu Bölümü’nde soğuk ve sıcak
kaplar için döküm kuruluş makineleri ve bekletme işlemlerinde kullanılan gereçler imal edilmektedir. Ayrıca kum imalatı tesisleri
ile otomotive sektörüne ait işlerde kullanılan kalıplama paketleri yle ilgili robotla çalışan merkezler üretilmektedir. Carlo Banfi
Bölümü, döküm işleri ve sektördeki diğer endüstriyel uygulamalar için tahliye malzeme ve gereçleri, çekiçleme gereçleri, kuru
çekiçleme makineleri üretmektedir. Kablo Uygulamaları Bölümü, döküm ve kalıplamalarda kullanılan kabloları, gaz ve yağ nakil
işlemlerinde kullanılan boru, hortum ve kablolar ile bunların yanı sıra ısı uygulamalarında kullanılan kabloları imal etmektedir.
IMF Group is leader worldwide in the design and manufacture of No-Bake moulding systems. The Group is
composed of 4 divisions. Foundry equipment division producing continuous mixers, roll-overs, fast loops, coating
systems, core setting lines and closing lines, shake-outs, tele-manipulators, mechanical and thermal reclamation
systems, pneumatic transports. Foundry Automation Division producing cores shooting machines for cold-box,
hot box and Croning processes. Sand preparation plants, Robotized centers for the production of core packages
for the automotive sector. Carlo Banfi Division producing shot-blasting, shot peening, dry-pickling machines for
the foundry and for other industrial sectors. Pipe Handling Division producing finishing handling lines for pipe
transportation of casing, gas/oil line pipe, heat treatment lines.
Temsilcilik / Representative: Yılmaz Özkan META-MAK LTD. ŞTİ
Adres / Adress: Levent Mh. Alt Zeren Sk. No. 15 1. Levent -Beşiktaş 34330 İstanbul / TURKEY
Tel: +90 212 270 07 08 e-mail: [email protected]
14
OMS PRESSE, net ağırlık gücü 200 ile 3.000 ton arasında değişen kalıp döküm makineleri
üretmektedir. Güçlü kontrol sistemleriyle donanmış bulunan bu makineler çok gelişmiş
tesisler için geçerli olan istikrar seviyeleri ve tekrarlanabilirlik özellikleri sayesinde, teknik
görevlilerin ve bakım personelinin işlerini hafifletmektedir. Halen yılık üretim kapasitesi
50 makinedir. Çalışmaların büyük bir kısmınını kullanılmış makinelerin ayrıştırılması ve
müşteri destek hizmetleri oluşturmaktadır.
OMS PRESSE produces diecasting machines between 200 and 3.000 tons of
closing force. The machines are equipped with powerful control systems which
allow constancy and repeatability in sophisticated plants, simplifying the tasks of
technicians and maintenance personnel. Annual production capacity currently
stands at about 50 machines. A significant share of activity also consists of the
total overhauling of used machines and customer assistance service.
Temsilcilik / Representative: Kemal Kayış
Adres / Adress: Negeleinstraße 42/a 91710 Gunzenhausen / GERMANY
Mobile: +49 173 40 68 110 e-mail: [email protected]
15
R
B
O
T
I
C
SAVELLI SPA
SIR SPA
Adres / Address: Via GB. Cacciamali, 4 – 25125 Brescia, ITALY
Tel: +39 030 3533345 Fax: +39 030 3534113
İletişim / Contact: Luca Gervasoni e-mail: [email protected] Web: www.savelli.it
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-2
Adres / Address: Str. da Naz del Canaletto Centro 450 , 41122, Modena, ITALY
Tel: +39 059 3164811 Fax: +39 059 454875
İletişim / Contact: Lino Ferrari e-mail: [email protected] Web: www.sir-mo.it
Salon / Hall: 6 Stand No.: D 100-3
SAVELLI S.p.A. bir aile şirketi olarak, 1842 yılında aile büyüklerinden bir demirci ustası tarafından kurulmuştur.
AMAFOND’a (İtalyan Döküm Makine ve Malzeme Tedarikçileri Birliği) üye olan Savelli’nin Başkanı Francesco
Savelli’dir. Savelli , sektörde belli başlı iki endüstri kolunda faaliyet göstermektedir: Ağır Metal Malzemelerin İmalatı
Bölümü’nde elektrik kaynağıyla üretilen metal konstrüksiyonlar ile ağırlığı 400 tona kadar çıkan döküm gereçleri
imal edilir. Döküm Teknolojileri Bölümü, firmanın esas iştigal alanı olup, burada döküm gereç ve malzemelerinin
tasarımı, üretimi ve bakımı (yeşil kum şişelerikalıplaması ve kum sistemleri) ile ilgili hizmetler gerçekleştirilir.
Ürünlerini bütün dünyayaya satmakta olan Savelli firmasının önemli müşterileri arasında, Brembo (Italya), Renault
(Fransa), Altajvagon (Rusya), Randon (Brezilya), Hyndai (Güney Kore), Buderus Kanalguss ve Weso (Almanya) ve
Deere & Company (ABD) gibi önemli isimler yer almaktadır. Savelli tarafından imal edilen döküm malzeme ve
gereçleri piyasanın çeşitli iş kollarında kullanılmaktadır: Otomotiv, ziraat, inşaat, havacılık ve demiryolları gibi.
SIR INDUSTRIALE S.p.A. Italy, önemli bir Robot Sistemleri yapımcısıdır. SIR firması, döküm
uygulamaları alanında Robot Sistemleri vasıtasıyla sağlanan çözümler konusunda lider
konumdadır. Bu alanlar şunlardır: Çelik,pirinç, alüminyum, döküm demir, alçak basınçlı
ve merkezi ağırlık uygulamalı yapımlar. Döküm endüstrisinin her sektöründeki her türlü
uygulamaya cevap verebilen robot hücreler üzerinde çalışmalarını sürdürmekte olan ve
bu çalışmalar sonucu ürettiği robot hücreler sayesinde şu uygulamaların gerçekleşmesini
sağlamaktadır: Çapak alma ve çapak temizleme, kesme, yağlama, çapak giderme,
montaj, ambalajlama, yükleme/yük boşaltma ve paletle taşıma. SIR, döküm endüstrisinin
bulunduğu her ülkede satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde, her türlü
endüstriyel robot uygulamasını gerçekleştirebilmektedir; bunlar arasında ABB, Fanuc,
Kuka, Comau, Motoman sayılabilir.
Savelli S.p.A. is a family owned industrial group which originates from the handicraft activity of a blacksmith in 1842
Savelli is part of AMAFOND (the Italian Foundry Suppliers’ Association) and Francesco Savelli is its President. Savelli
operates in two different industrial sectors: The Heavy Metalwork Fabrication Division manufactures electrically welded
metal constructions that can weigh up to 400 tonnes for forging presses. The Foundry Technologies Division is the
core business and deals with the design, production and maintenance of foundry equipment (green sand flask molding
lines and sand systems). Savelli sells its products worldwide and boasts important references as Brembo (Italy), Renault
(France), Altajvagon (Russia), Randon (Brazil), Hyundai (South Korea), Buderus Kanalguss and Weso (Germany)
and Deere & Company (USA). The foundry equipment manufactured by Savelli produces parts for different market
segments: automotive, agriculture, building, aeronautics, ship building and railways.
Temsilcilik / Representative: Alp Berk FERROMET MÜMESSİLLİK VE TİCARET A.Ş.
Adres / Adress: Büyükdere Caddesi 155/10 Zincirlikuyu 34394 İstanbul / TURKEY
Tel: +90 212 211 33 00 Fax: +90 275 11 42 e-mail: [email protected] Web: www.ferromet.com.tr
16
O
SIR Spa Italy, is one of the most important Robotic System Integrator. SIR is
leader in robotics solutions for foundry applications for: steel,brass, aluminium,
cast iron, die casting, low pressure, gravity and cores. SIR study and realize
robotic cells for deburring, cutting , lubrication, fettling, assembling, handling,
loading/unloading, paletizing in all aspects of foundry industry. SIR is condition
to apply al kind of industrial robots , ABB, Fanuc, Kuka, Comau, Motoman,
with support and after-sale service in all industrialized countries.
Temsilcilik / Representative: Ali Erhan Akbaş
Adres / Adress: Ömerağa Mahallesi Hurriyet Caddesi No: 125/9 İzmit - Kocaeli / TURKEY
17
ICE - Italian Trade Commission
Trade Promotion Office of the Italian Consulate
Lütf i Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Gümüş Cad. No:4 34367, Harbiye-İSTANBUL
T: +90 212 373 03 00 F: +90 212 241 82 23 E-Mail: [email protected] Web: www.ice.gov.it
Download

Lütfen Tıklayınız... - İtalyan Ticaret Merkezi