— 314 —
Kemaliye ve Tercan kazalarının Erzincan vilâyetine ve Ağın nahiyesinin de Elâ­
zığ vilâyetinin Keban kazasına bağlanmaları hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 18/V/1938 - Sayı : 3910)
No.
3383
Kabul tarihi
11 - V -1938
BlRlNCl MADDE — Malatya vilâyetine bağlı Kemaliye ve Erzurum vilâye­
tine bağlı Tercan kazaları mevcud nahiye ve köyleri ve hali hazır sınırlarile aid ol­
dukları vilâyetlerden alınarak Erzincan vilâyetine ve Malatyanm Arabkir kazası­
na bağlı Ağın nahiyesi de bütün köylerile birlikte bu kaza ve vilâyetten alınarak
Elâzığm Keban kazasına bağlanmışlardır.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
13 mayıs 1938
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
12 - V - 1938 ve 1/1009
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi­
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere­
nin tarih ve numarası
: 13 - V - 1938 ve 4/346
Bu kanunun müzakerelerini
gösteren zabıtların
Cild
Sayıfa
cild ve sayıfa numaraları
: 24
142
25
2,9:10,43
Download

— 314 — Kemaliye ve Tercan kazalarının Erzincan