Pasaport kânununun 17 nci ve 18 nci maddelerine birer fıkra tezyiline dair kanun
(Resmî
Ceride ile neşir ve ilâm : 29/V/1926
- Sayı : 384)
No.
840
BÎRİNCÎ MADDE — 20 teşrinisani 1334 tarihli Pasaport kanununun 17
nci maddecine fıkrai âtiye tezyil edilmiştir:
Türkiyeden müfarakat eden ecnebi memurini askeriye ve mülkiye ve talebe
ve muntacinine, mütekabiliyet şartile, meecanen pasaport vizesi ita edilebilir.
Türkiyeden tebit olunmakta bulunan eşhasın pasaportlarından da vize harcı
alınmaz.
İKİNCİ MADDE — Mezkûr kanunun 18 nci maddesine fıkrai âtiye tezyil
edilmiştir:
Ecnebi memurini askeriye ve mülkiye ve talebe ve muntacinine Türkiye şeh­
benderleri tarafından, mütekabiliyet şartile, meecanen pasaport vizesi ita oluna­
bilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Hariciye vekilleri
memurdur.
13 mayıs 1926
Cumhuriyet Riyasetine tebliği
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini musir Cumhuriyet Riyasetinden
mevrut
tezkerenin tarih ve numarası
Müzakerah ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve
sayıfast
İşbu kanunun
numaraları
alâkadar
olduğu diğer
kanunların
:
15 - V -1926 tarih ve 1/877 No. lı tezkere ile
17 -T -1926 ve 4/445
Cüt
23
25
Sayıfa
35
8:45,68,87:88,90,91,93:95
Download

BÎRİNCÎ MADDE — 20 teşrinisani 1334 tarihli