*- 318 —
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 15 nisan 1338 tarihli kanuna mer­
but tarifeye bir zeyil ilâvesine dair kanun
No.
466
BİRİNCİ MADDE — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 15 ni­
san 1338 tarihli kanuna merbut tarifeye zeylolarak merbut cetvelde muharrer
ücret ve harçlar ilâve edilmiştir.
İ K İ N C İ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve Maliye ve­
killeri memurdur.
3 ramazan 1342 ve G nisan 1340
15 nisan 1338 tarihli rüsumu bahriye tarifesine zeyildir:
A - İstanbul Bahriye kumandanlığı dairesinde müteşekkil Seyri sefain şubesince sefaini tüccariyeye ait kronometrelerin bilmukayese hatalarının tâyini ve pusulalarının tashihi mukabilinde alına­
cak ücretler:
Kuruş
50
50
50
5 000
1 000
Hatayı umumî ile tehalüf ü yevmi t âyini zımnında bir müddet için muvakkaten birakılan kronometrelerin yevmiye ücreti
Bedeli yatırılmak suretiyle iade edilen kronometreler için yevmiye ücreti
Harita tashihi ücreti (beher harita için)
Pusula tashihi ücreti
Pusulanın vazı ücreti
B - Sefaini tüecariye
kaptanlariyle çarklılarına verilen şehadetnamelerden alınacak harçlar:
Kuruş
500
400
300
200
200
200
Esfari
•»
»
»
»
Liman
baide süvari ve ser çarkçıları nden
Karibe
»
»
»
baide ikinci kaptan ve ikinci çarkçılarından
» üçüncü kaptan ve çarkçılarından
karibe ikinci kaptan ve ikinci çarkçılarından .kaptan ve çarkçılarından
Zayiinden verilecek şahadetname için sınıfına göre işbu harçların nısfı alınır.
No. 466
— 319 —
C - Sunufu muhtelife kılagozluk şahadetnamele rinden alınacak harçlar:
K.
500
300
400
200
Birinci sınıf hogazlar kılagozluk şahadetnamesi
İkinci
»
»
»
»
Birinci > liman »
»
»
İkinci
»
»
»
»
Meclis Heyeti JJmumiyesince kabulü
:
Cumhuriyet riyasetine tebliği
:
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müş'ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut
tezkerenin tarih ve numarası
:
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve
sayıfa numaraları
:
Otuzuncu içtimain birinci celsesinde
6 .IV . 1340 tarih ve 1/429 No. lu tezkere
7 .IV . 1340 ve 6/384
Cilt
Saynfa
8
365:369,378:379,424:425
Download

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 15