— 168 —
İhracat resminin ilgasına dair kanun
No.
143
BİRİNCİ MADDE — 7 muharrem 1339 ve 20 eylül 1336 tarihli İhracat resmi
kanunu mülgadır.
İKİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrasına Maliye ve İktisat vekilleri me­
murdur.
3 ağustos 1337 ve 30 zilkade 1339
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden
Meclis zabıt
risti
ceridelerindeki
tebliği
Tarih
4 ağustos 1337
588
589
müzakerat fih­
îşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanun­
lar
No.
587
Cilt
11
23
Makam
îcra Vekilleri Heyeti Ri­
yasetine
Maliye vekâletine
İktisat
»
Sayfa
369:371,389,405,409:510
Download

BİRİNCİ MADDE — 7 muharrem 1339 ve 20 eylül 1336