— 390 —
Hiyaneti vataniye kanununun birinci maddesinin tadili hakkında kanun
No.
334
BÎRÎNCİ MADDE — Hiyaneti vataniye kanununun birinci maddesi berveçhiâti tadil olunmuştur :
Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve hükümranisinİn gayrikabili terk ve
tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkının mümessili hakikisi olan Büyük Mil­
let Meelisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç bulunduğuna dair 1 teşrinisa­
ni 1338 tarilıli karar hilâfında veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruiye­
tine isyanı mutazammın kavlen veya tahriren veya fiilen ankasdin muhalefet ve­
ya ifsadat veya neşriyatta bulunan kesan haini vatan addolunur.
ÎKlNCÎ MADDE — tşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
ÜÇÜNC ÜMADDE — îşbu kanunun ierayi ahkâmına Adliye vekili memur­
dur,
15 nisan 1339 ve 28 şaban 1341
Büyük Millet Meclisi Siyasetinden tebliği ,
Tarih
15 nisan 1339
No.
2/815
Sayfa
Meclis sabit ceridelermdeki müzahereti fİh Cilt
risti
29
147:148,166:182
îşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanun­
lar
: 2,335,556
Makam
îcra, VekÜleH Heyeti Ri
yasetine
Download

Hiyaneti vataniye kanununun b - Türkiye Büyük Millet Meclisi