I : 87
9 . 7 . 1956
O:1
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. |
10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri arasında emtia mü­
badelesi ve hububat satışlarına dair Anlaşmanın
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
ve
ekinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka­
(i/281) (1)
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi­
yorum.
9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya
Federatif Halk Cumhuriyeti hükümetleri ara­
sında imzalanan «Orta vadeli pamuk ve buğday
Anlaşmasına mütedair Protokol» ün kabulü hak­
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en­
cümenleri mazbataları (1/313) (1)
REÎS — İkinci müzakeresidir, devam ediyo­
ruz.
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif
Halk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imza­
lanan (Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaşma­
sına mütedair Protokol) ün kabulü hakkında
Kanun
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu­
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti hükü­
metleri arasında 8 Mayıs 1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan orta vadeli pamuk ve buğ­
day Anlaşmasına mütedair Protokol kabul ve
tasdik edilmiştir.
REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi rey­
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen­
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me­
riyete girer.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka­
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanım hükümlerini icraya
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka­
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesini acık reylerinize arz edi­
yorum.
Yapı ve İmar Kanununa rey kullanmıyan ar­
kadaşlar, lütfen reylerini istimal buyursunlar.
Bu kanun hakkında rey toplama muamelesi bit­
miştir, efendim.
(1) Birinci müzakeresi 83 ncü inikat zaptına
bağlıdır.
REİS — İkinci görüşmeye devam ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesi
ve hububat satışlarına dair Anlaşmanın ve
ekinin tasdiki hakkında Kanun.
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü­
meti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına dair 15
Kasım 1954 tarihli Anlaşma ve eki tasdik olun­
muştur.
REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi reyleri­
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me­
riyete girer. ;
REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi reyleri­
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi­
yorum, efendim.
11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri arasında emtia mü­
badelesine ve hububat satışına dair akdedilen
Ek Anlaşmanın ve merbutlarının tasdiki hakkın­
da kanun lâyihası ve Hariciye, Ziraat, ve Tica­
ret encümenleri mazbataları (1/347) (2)
REİS — İkinci görüşmesine devam ediyoruz,
efendim.
(1) Birinci müzakeresi 83 ncü İnikat zaphndadvr.
(2) Birinci müzakeresi 83 ncü İnikat zaptındadır.
*
_
Download

I : 87 9.7 . 1956 O : 1