Programa;
‹l Özel ‹darelerinden; Genel Sekreterler, ‹l Genel
Meclis Başkanlar›, Meclis Üyeleri, Yaz› ‹şleri,
Personel, Mali Hizmetler, ‹nsan Kaynaklar› ve
diğer Müdürler ile personelleri davetlidirler.
Belediyelerden; Belediye Başkanlar›, Belediye
Meclis Üyeleri, Belediye Encümenleri, Yaz› ‹şleri,
‹nsan Kaynaklar›, Özel Kalem, Mali Hizmetler,
Zabıta Müdürleri ve Zabıta Memurları
davetlidirler.
Toplant› sonunda kat›l›mc›lara kat›l›m belgesi
verilecektir.
‹çişleri Bakanl›ğ›’n›n 24.01.2008 tarih 2007/26 Say›l› Genelgesi
Uyar›nca Düzenlenen; Yerel Yönetimler Hizmet içi Eğitim Semineri
BELEDİYE ZABITA PERSONELİNİN
BAŞARISI AÇISINDAN HALKLA İLİŞKİLER,
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN,
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI,
KABAHATLER KANUNU, PAZAR YERLERİ
YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI
Kat›l›m Şartlar›;
(Fiyatlar 4 gece 5 gün için geçerli olup ultra her şey dahil sisteme göredir)
• Üç kişilik odada kişi baş› fiyat ................................990 TL + %18 KDV’dir
• ‹ki kişilik odada kişi baş› fiyat ...............................1150 TL +
“
• Tek kişilik oda fiyat› ...............................................1650 TL +
“
• Eş ücreti (Tek kişilik oda alanlar için)........................800 TL +
“
• Şoför .......................................................................900 TL +
“
• Gündüzlü kat›l›m kişi baş› fiyat ................................600 TL +
“
• 0-6 yaş çocuk (aile yan›nda) .................................ücretsiz
• 6-12 yaş çocuk (aile yan›nda).................................400 TL +
“
Toplant›ya kat›lmak isteyen yerel yönetim mensubu davetlilerin kat›l›m bedelini Ziraat
Bankas› Zonguldak Kilimli Şubesi TR840001000454477553815001 iban no’lu
Karaelmas Belediyeleri Hizmet Birliği’ne ait hesaba yat›rmalar› ve aşağ›daki telefon ya
da faks numaralar› arac›l›ğ›yla TEB‹AT yetkililerine bilgi vermeleri gerekmektedir.
26-30 EYLÜL 2014
Club Hotel Phaselis Rose
Tekirova – Kemer / ANTALYA
Eş ve çocuk için kat›l›m bedelinin ise Yap› Kredi Bankas› ‹stanbul Bahçelievler Şubesi’ndeki
TR240006701000000090241579 iban no’lu TEB‹AT hesab›na yat›r›lmas› gerekmektedir.
Söz konusu bedel için seminer sonunda TEB‹AT taraf›ndan KDV dahil fatura kesilecektir.
Telefon: (0216) 326 12 12 (pbx)
e-mail: [email protected]
Faks: (0216) 546 01 58
web: www.tebiat.com.tr
KARAELMAS BELEDİYELERİ
HİZMET BİRLİĞİ
TURİZM, EKONOMİ, BİLİMSEL
ARAŞTIRMA, TANITMA MERKEZİ
‹rtibat Adresi:
F.Kerim Gökay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi C Blok Daire: 15,
34662 Üsküdar / ‹STANBUL
Tel: (0216) 326 12 12 (pbx) Faks: (0216) 546 01 58
e-mail: [email protected] web: tebiat.com.tr
26 EYLÜL CUMA: 14:00 Otele Giriş
Eğitimci:
Nuri ÇELİK
(İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkan Yrd.)
14:30-17:30
27 EYLÜL CUMARTESİ
09:30-13:00
I.OTURUM
• Belediyelerin Halkla İlişkileri Açısından Zabıta
Davranışlarının Önemi
• Zabıta Teşkilatı, Kuruluş Kadro ve Ünvanlar,
Bağlılık, Görev Alanı, Çalışma Düzeni
• Zabıta Personelinin İstihdamı, Görev, Yetki ve
Sorumlulukları, Atama Şartları
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00
: Kahve Arası
: I.Oturum Devamı
: Yemek
14:30-17:30
II.OTURUM
• 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve İlgili Mevzuat
• İl Özel İdaresi ve Belediyelerce İşyeri Açma,
Çalışma Ruhsatı verilmesi ve Denetimi
16:00-16:30
16:30-17:30
20:00
: Kahve Arası
: II.Oturum Devamı
: Yemek
28 EYLÜL PAZAR
09:30-13:00
III.OTURUM
16:00-16:30
16:30-17:30
20:00
: Kahve Arası
: III.Oturum Devamı
: Yemek
: Kahve Arası
: IV.Oturum Devamı
: Yemek
29 EYLÜL PAZARTESİ
09:30-13:00
V.OTURUM
Konularla ilgili değerlendirmeler,
sorular ve cevaplar
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00
Öğl Sonra
20:00
• 5326 sayılı Kabahatler kanunu Uygulaması
ve ilgili mevzuat
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00
IV.OTURUM
• Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi
• Pazar yerinde bulunması gereken hizmet
tesisleri ve özellikleri
• Pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması
• Satış yerlerinin işletilmesi
• Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak
şartlar
• Pazar yerlerinde tahsis ve sınırlı ayni hak
tesisi işlemi
• Tahsis ücreti
• Tahsisin devri
• Satış yerlerinin kullanımı
• Malların satışı
:
:
:
:
:
Kahve Arası
V.Oturum Devamı
Yemek
Serbest Zaman
Yemek
30 EYLÜL SALI
Öğl. Önce
12:00
: Serbest Zaman
: Ayrılış.
Download

26-30 eylul_1