ENGELL VE YA LI B REYLERE EVDE VE
SA LIK KURUMLARINDA BAKIM SUNAN
K LER Ç N MOB L E T M
Konsorsiyum
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye Proje Koordinatörü
Gazi Üniversitesi; 56.000 lisans, 12.000 yükseklisans ö rencisi olmak
üzere toplam say s 68.000'i geçen ö rencisi ve 171 akademik birimiyle
Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biridir.
rtibat Ki isi: Prof. Dr. Seyhan FIRAT
E-posta: [email protected]
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl , Engelli ve Ya l Hizmetleri
Genel Müdürlü ü - Türkiye
Engelli ve Ya l Hizmetleri Genel Müdürlü ü, engellilerin ve ya l lar n
ayr mc l a u ramadan insan haklar ndan yararlanarak toplumsal
hayata kat lmalar , engellili in önlenmesi ve engellilere yönelik e itim,
istihdam ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunumu için ulusal düzeyde
politika ve stratejilerin belirlenmesi çal malar n koordine etmektedir.
rtibat ki isi: Tayyar Kuz
E-posta: [email protected]
PhoenixKM BVBA, Belçika
PhoenixKM, bilgi ve ileti im teknolojilerinin sundu u olanaklardan
faydalanarak engelli bireylere ve engellilik alan nda faaliyet gösteren
payda lara e itim ve mesleki e itim sunma hususunda köklü
deneyime sahip bir dan manl k firmas d r.
rtibat ki isi: Mr. Karel Van Isacker
E-posta: [email protected]
INTERPROJECTS Ltd., Bulgaristan
INTERPROJECTS, temel hedef kitlesi engelli ve ya l bireyler olan bir
mesleki e itim kurulu udur. Kurulu kadrosu eri ilebilirlik, kariyer
yönlendirme ve rehberlik, istihdam, dan manl k ve elektronik oyunlar
alanlar nda uzman personelden ve engelli i verenlerinden vs.
olu maktad r.
rtibat ki isi: Mrs. Tonka Cholakova
E-posta: [email protected]
Atina Üniversitesi, Yunanistan
leti im, E itim ve Kitle leti im Alanlar nda Yeni Teknolojiler
Laboratuar , Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi'nin leti im ve
Kitlesel Medya Fakültesi bünyesinde yer almaktad r. Laboratuar, yeni
teknolojiler üzerine ileti im, e itim ve kitlesel medya alanlar ndaki
uygulamalarda ortaya ç kan e itsel gereksinimler üzerine ara t rmalar
yürütmektedir.
rtibat Ki isi: Prof. Constantinos Mourlas
E-Posta: [email protected]
Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger, Almanya
EVBB (Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger) 21 Avrupa
Ülkesi ve di er ülkelerden 50 Mesleki E itim Merkezini bir araya
getiren bir çat kurulu tur. 2012 y l nda EVBB EQAVET ve EQARF gibi
Avrupa Kalite Politika araçlar ndaki geli meler do rultusunda bir
"Kalite art " olu turmu tur.
rtibat Ki isi: Mr. Fritz-Gerhard KUHN
E-posta: [email protected]
Alt-program: Leonardo da Vinci
Faaliyet: Yenilik Geli tirme için Çok Tarafl Projeler Sektörel Beceri Ortakl klar
Ba lama Tarihi: 01 Ocak 2014
Biti Tarihi: 31 Aral k 2015
Süre: 24 ay
Daha detayl bilgi için: www.mcare-project.eu
facebook.com/MCareproj
twitter.com/MCareproject
“Engelli ve yaşlı bireylerin kaliteli
bakımına yönelik güvenilir ve yenilikçi
mesleki eğitime destek"
Bu proje (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu'nun
deste i ile finanse edilmektedir. Bu yay n (bildiri) sadece yazar n görü lerini
yans tmaktad r ve Komisyon buradaki bilgilerin kullan lmas ndan hiçbir ekilde
sorumlu tutulamaz.
Yararlanıcılar
Proje Hakkında
Proje Çıktıları
Yenilikçi ve mobil Ki isel Bak c l k E itimi
(KBE) vas tas yla güncel bilgi, beceri ve
yeterlik kazanmak isteyen i siz ve/veya
yeterli mesleki becerilere sahip olmayan
yeti kinler (18+).
Ki isel bak c l k ve sosyal hizmet
sektöründe çal makta olup mesleki
beceri ve yeterliklerini geli tirmek
isteyen ki iler.
Yenilikçi e itim kaynaklar sunarak
e itim yelpazesini geni letmek isteyen
Mesleki E itim Merkezleri.
yi bir e itim alm bak m elemanlar
taraf ndan sunulacak güvenilir ve kaliteli
hizmetlerin do rudan yararlan c s olacak
engelli ve ya l bireyler
M-CARE dü ük vas fl bireyler için mesleki e itim çerçevesi ve
içeri i sunacak ve ö renme güçlükleri olan bireylere ki isel asistan
potansiyeli kazand rarak istihdam edilmelerini sa layacakt r.
Bunun do rudan etkisi çift yönlü olacakt r: dü ük vas fl bireyler
ki isel bak c l k mesle i için gerekli becerileri edinecek, bunun yan
s ra yararlan c lar (engelli bireyler) daha iyi bir bak c l k hizmetinden
yararlanm olacakt r. Ayr ca Proje kapsam nda adaylar n yeterli e
sahip olup olmad klar na ve bak c l k i inin gereksinimlerini
kar lay p kar layamayacaklar na yönelik s k bir de erlendirme
süreci geli tirilecektir.
M-CARE kapsam nda farkl yenilikçi e itim yöntemleri bir arada
kullan lacakt r:
yüz yüze,
sanal (çevrimiçi e itim ortam nda),
bir sanal oyun bile eni arac l yla i ba e itim (mobil e itim
deste i ile),
Bu yöntemlerin her biri görsel, i itsel, video ve yaz l metin ile
desteklenecek, bu yolla kursiyerin bak c l k becerilerinin istenilen
zamanda, özellikle de görev ba ndayken art r lmas sa lanacakt r.
Farkl ülkelerden payda lar n kat l m yoluyla bu uygulama, AB
düzeyinde en iyi seviyeye getirilecektir.
Ki isel Bak c lara özel müfredat: ki isel bak c lar n yapt
i in
anla lmas ; insanlar nas l iyile ir; ki isel bak c l k hizmetlerinin
sunumunda önem arz eden konular; bak m alan bireylere e itmenlik
yapma, i birli i yaparak krizleri yönetme ve günlük i lerle ba etme (ev
i leri, al veri , yemek haz rlama, ki isel hijyen sa lama gibi),
E itim öncesinde ve sonras nda ki isel bak c adaylar n n yeterlik ve
uygunluk de erlendirmelerinin yap lmas
Çevrimiçi eri ime aç k bir ki isel bak c e itim portal - mesleki
e itim modüllerinin yayg nla mas amac yla sosyal medyan n
kullan lmas .
Adaylar n i yerlerindeyken bile daha esnek biçimde ö renmesine
olanak tan yacak ve e itim amaçl bir sanal oyun deneyiminden
faydalanacak mobil ö renme uygulamas (Android i letim sistemi
kullanan tablet bilgisayarlar ve cep telefonlar için)
Download

Project leaflet - M-Care