EU uznání za péči o
asistenty
Az EU elismerését
gondozási asszisztensek
EÚ uznanie za
starostlivosť o asistentov
ANPASSUNGSLEHRGANG oder EIGNUNGSPRÜFUNG im Rahmen
der Zulassung zur Berufsausübung von EWR-Staatsangehörigen
ZIEL:
Erlangen der Berufsberechtigung als PflegehelferIn
TEILNEHMER(INNEN)KREIS:
Personen die ihre Ausbildung in der Krankenpflege in Österreich anerkennen lassen wollen.
VORAUSSETZUNGEN :
Bescheid des Bundesministeriums für Gesundheit
-
Nachweis bezüglich eines österreichischen Unfall und Krankenversicherungsschutzes bzw. eines
internationalen Versicherungsschutzes (EU-Versicherungskarte)
im Falle eines Anpassungslehrgangs unbedingt eine Wohnadresse in Wien (Meldezettel)
INHALT:
gemäß der Pflegehilfe- Ausbildungsverordnung, BGBl. 108/1997.
EIGNUNGSPRÜFUNG:
Die Prüfungsfächer richten sich nach den, vom Bundesministerium für Gesundheit, vorgegebenen
Themenbereichen.
Im Rahmen eines Informationstages werden die jeweiligen, für die Eignungsprüfung erforderlichen
Skripten ausgehändigt. Die möglichen Prüfungstermine werden besprochen und individuell vereinbart.
ANPASSUNGSLEHRGANG:
Im Rahmen des Anpassungslehrgangs sind, lt. Bescheid des Gesundheitsministeriums vorgegebene, Praktikas zu absolvieren. Diese werden vom Bildungsträger bfi Wien organisiert.
ORT:
Bildungszentrum des bfi Wien,
1020, Holzhausergasse 4 / 2. Stock
DAUER:
Anpassungslehrgang: laut Bescheid des Bundes-ministeriums für Gesundheit
Eignungsprüfungen: nach individueller Vereinbarung
KOSTEN:
Eignungsprüfung:
pro Fach lt. Bescheid € 145,00 inkl. Skripten
Anpassungslehrgang:
Langzeitpflege / Akutpflege á € 470,00
Extramurale Pflege € 370,00
INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
Zu den üblichen Öffnungszeiten des bfi Wien
Bildungszentrum des bfi Wien
Holzhausergasse 4
1020 Wien
Telefon: +43 1 217 69 / 50304 oder 50308
Fax:
+43 1 217 69 / 50407
ADAPTAČNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ
nebo ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI registrace k výkonu povolání
v ošetřovatelství pro občany
Evropského hospodářského prostoru
CÍL:
Dosažení oprávnění k výkonu povolání pomocného ošetřovatele
OKRUH ÚČASTNÍKŮ:
Osoby, které si chtějí v Rakousku nechat uznat svoje vzdělání v péči o nemocné.
PŘEDPOKLADY:
Rozhodnutí Spolkového ministerstva zdravotnictví
-
Doklad o rakouském pojistném krytí pro úrazové a zdravotní pojištění popř. o mezinárodním pojistném krytí
(pojišťovací karta EU)
V případě adaptačního vzdělávacího kurzu nutná adresa bydliště ve Vídni (doklad o nahlášení – Meldezettel)
OBSAH:
Podle vzdělávacího předpisu pro pečovatelskou pomoc, Spolková sbírka zákonů č. 108/1997.
ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI:
Zkušební obory se řídí podle tematických okruhů zadaných Spolkovým ministerstvem zdravotnictví.
V rámci informačního dne budou předána skripta nutná ke zkoušce způsobilosti. Možné termíny zkoušky budou
projednány a individuálně domluveny.
ADAPTAČNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ:
V rámci adaptačního vzdělávacího kurzu je třeba absolvovat praktika předepsaná rozhodnutím ministerstva
zdravotnictví. Tato budou organizována nositelem vzdělávání, institutem bfi Wien.
MÍSTO:
Vzdělávací centrum institutu bfi Wien,
1020, Holzhausergasse 4 / 2. patro
Délka:
Adaptační vzdělávací kurz: podle rozhodnutí Spolkového ministerstva zdravotnictví
Zkouška způsobilosti: podle individuální domluvy
NÁKLADY:
Zkouška způsobilosti:
Za obor podle rozhodnutí € 145,00 vč. skript
Adaptační vzdělávací kurz:
Dlouhodobá péče / akutní péče á 470,00 €
Extramurální péče 370,00 €
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
V obvyklých otevíracích hodinách institutu bfi Wien
Vzdělávací centrum institutu bfi Wien
Holzhausergasse 4
1020 Wien
Telefon: +43 1 217 69 / 50304 nebo 50308
Fax:
+43 1 217 69 / 50407
Az Európai Gazdasági Térség
állampolgárai szakmai
képesitésének Ausztriában való
elismeréséhez szükséges
fölzárkoztató tanfolyam illetve
alkalmassági vizsga
Cél:
Jogosultságot biztosit Ausztriában való segédápolási tevékenység végzésére.
Résztvevők:
Azon személyek számára akik segédápolói képzésüket Ausztriában el szeretnék ismertetni.
Feltételek:
- az osztrák egészségügyi minisztérium személyre szoló határozata
- igazolás egy osztrák baleset vagy beteg biztositásról illetve egy nemzetközi biztositásról (Europai
Uniós biztositási kártya tulajdona)
- egy fölzárkoztató tanfolyam esetén: egy Bécsi lakcim igazolása (ú.n. Meldezettel)
Tartalom:
A segédápolóképzési rendeletenek megfelelően (BGBl. 108/1997)
Alkalmassági vizsga:
A vizsga tantárgyakat az osztrák egészségügyi minisztérium határozza meg.
A tájékoztató napon szétosztják a tanykönyveket és individuálisan meg lehet beszélni a vizsga időpontokat.
Fölzárkoztató tanfolyam:
Az osztrák egészségügyi minisztérium személyre szoló határozatának megfelelően kell a korházi gyakorlatokat
elvégezni. Ezeket a Bécsi bfi szervezi.
Hely:
A Bécsi bfi oktatási centruma:
1020 Bécs, Holzhausergasse 4 / 2.emelet
Időtartam:
Fölzárkoztató tanfolyam: az osztrák egészségügyi minisztérium személyre szoló határozata alapján.
Alkalmassági vizsga: személyes megállapodáas alapján
Dij:
Alkalmassági vizsga:
a határozat által meghatározott tantárgyanként € 145,00 (tankönyveket is tartalmazza)
Fölzárkoztató tanfolyam:
Úgy a hosszú távú időskori ápolási mint az akut korházi ápolási gyakorlat: € 470,00
Extramurális ápolási gyakorlat: € 370,00
Információ és jelentkezés:
A Bécsi bfi nyitvatartási idejében:
h-cs: 8.00-16.00 óráig / p: 8.00-13.30 óráig
A Bécsi bfi oktatási centrumában
Holzhausergasse 4/2/232
1020 Bécs
Telefon: +43 1 21769-50304 illetve 50308
ADAPTAČNÝ VZDELÁVACÍ KURZ
alebo SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI registrácia k výkonu povolania
v ošetrovateľstve pre občanov
Európskeho hospodárskeho
priestoru
CIEĽ:
Dosiahnutie oprávnenia k výkonu povolania pomocného ošetrovateľa
OKRUH ÚČASTNÍKOV:
Osoby, ktoré si chcú v Rakúsku nechať uznať svoje vzdelanie v ošetrovaní chorých.
PREDPOKLADY:
Rozhodnutie Spolkového ministerstva zdravotníctva
-
Doklad o rakúskom poistnom krytiu pre úrazové a zdravotné poistenie popr. o medzinárodnom poistnom
krytiu (poisťovacia karta EU)
V prípade adaptačného vzdelávacieho kurzu nutná adresa bydliska vo Viedni (doklad o nahláseniu –
Meldezettel)
OBSAH:
Podľa vzdelávacieho predpisu pre ošetrovateľskú pomoc, Spolková zbierka zákonov č. 108/1997.
SKÚŠKA ZPÔSOBILOSTI:
Skúšobne obory sa nastavujú podľa tematických okruhov zadaných Spolkovým ministerstvom zdravotníctva.
V rámci informačného dňa budú rozdané skriptá potrebné na skúšku spôsobilosti. Možné termíny skúšky budú
prehovorené a individuálne dohovorené.
ADAPTAČNÝÍ VZDELÁVACÍ KURZ:
V rámci adaptačného vzdelávacieho kurzu je potreba absolvovať praktika predpísaná rozhodnutím ministerstva
zdravotníctva. Tieto budú organizované nositeľom vzdelávania, inštitútom bfi Wien.
MIESTO:
Vzdelávací centrum inštitútu bfi Wien,
1020, Holzhausergasse 4 / 2. poschodie
Dĺžka:
Adaptačný vzdelávací kurz: podľa rozhodnutia Spolkového ministerstva zdravotníctva
Skúška spôsobilosti: podľa individuálnej dohody
NÁKLADY:
Skúška spôsobilosti:
Za obor podľa rozhodnutia € 145,00 vr. skrípt
Adaptačný vzdelávací kurz:
Dlhodobá starostlivosť / akútna starostlivosť á 470,00 €
Extramurálna starostlivosť 370,00 €
INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY:
V obvyklých otváracích hodinách inštitútu bfi Wien
Vzdelávací centrum inštitútu bfi Wien
Holzhausergasse 4
1020 Wien
Telefón: +43 1 217 69 / 50304 nebo 50308
Fax:
+43 1 217 69 / 50407
Download

ANPASSUNGSLEHRGANG oder EIGNUNGSPRÜFUNG