AVRUPA’NIN
EN BÜYÜK SANAY FUARINDA
RMANIZI TANITIN!
7-11 N SAN 2014 HANNOVER- ALMANYA
STANBUL T CARET ODASI ORGAN ZASYONU
ÖZEL KATILIM ARTLARI
Özel Paket Fiyat
Nakliye Hariç Paket Fiyat
Minimum Stand Büyüklü ü
% 50
Devlet
Deste i
: 520 Euro/m2
: 490 Euro/m2
: 12m2
LG
SEKTÖRLER: Yan sanayi ürünleri, plastik, kauçuk, kompozit, yap
lar, metal
leme, aluminyum profil, kal p imalat , dövme, döküm, hafif yap malzemeleri, proses
mühendisli i, haddeleme, tala imalat, sac ekillendirme, yüzey kaplama, ba lant elemanlar ,
çelik, bak r, makina ve ekipmanlar , otomotiv parçalar .
STAND KATILIM BEDEL NE NELER DAH L?
Stand in aat , elektrik ba lant
, ayd nlatma ve temel dekorasyon malzemeleri,
stanbul- Hannover- stanbul nakliye, gümrükleme ve sigorta i lemleri,
Fuar Resmi Katalo u/ internet giri bedeli
Fuar alan nda Türkiye stand tan m çal malar ,
Odam zca haz rlanan katalog/ e-katalogda firma bilgilerinin yer almas ,
kili görü melere kat m imkan ,
Ofis, ileti im araçlar , güvenlik ve ikram hizmetlerinden faydalanma imkan ,
Stand büyüklü ü ile orant
ücretsiz fuar giri kart temini,
Paket fiyat üzerinden %50 oran nda devlet deste i ve te vik i lemlerinin takibi.
KATILIMCI B LG LE Ri
Ti cari Marka
(Va rs a)
Ticari Unvan
Talep edil en St and
Al an
M2
Post a Adresi
Telef on
90-
Faks
90-
Tam Y etki li sim ve Soyad
l g i l i K i i s im v e So ya d
rtibat
Tel
Faks
E- Mail
F i rm a E-posta
W eb Si tesi
GSM
E-posta
GSM
E-posta
ORGAN ZATÖR
: STANBUL T CARET ODASI
: Esra Y lmaz
/
Ba ak Acar
: 0212 455 65 10 /
0532 714 83 50
: 0212 520 15 26
: [email protected]
Download

7-11 nisan 2014 hannover- almanya