SERBEST CUMHURİYET FIRKASI
SAMSUN TEŞKİLATI
BAKİ SARISAKAL
- Serbest Cumhuriyet Fırkası Samsun Teşkilatı:
Serbest Cumhuriyet Fırkası İstanbul Merkezi Samsun teşkilatını kurmak vazifesini
Samsun’da Erkanı Harp Miralaylığından mûstafa Şefik Avni Bey’e havale etmiştir.Şefik Avni
Bey tarafından vilayet makamına usulen beyanname verilerek fırkanın teşkil edildiği
bildirilmiştir. Fırka şimdilik merkez olmak üzere Samsun Palas Otelini kiralamıştır. Fırkanın
Samsun idare heyeti aşağıdaki zevat oluşturmuştur.
Reis: Şefik Avni Bey
Kâtip: Avukat Bahri Bey
Muhasebeci: Kulaksız zade Kenan Bey
Aza: Mirza zade Şevki Bey
Aza: Doktor Osman Senai Bey
Aza: Pir Mehmet zade Yunus Bahri Bey
Aza: Eczacı Raşit Can Bey
Aza: İslam Beyzade Faruk Bey
Aza: Kefeli zade Muhittin Bey
Fırka Samsun’da faaliyete geçmiştir. Belediye seçimlerine katılması bekleniyor.
Dün akşam Serbest Cumhuriyet Fırkası binasında ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu
toplantıda muhtelif zevat tarafından fırka mensuplarına beyanatta bulunulmuştur.
Serbest Cumhuriyet Fırkası Samsun İl Binası
Serbest Fırka mensuplarından bir grup teşkilât yapmak üzere mülhakata gitmişlerdir.
Fırkadan İslam Beyzade Faruk ve Avni Beyler Çarşamba’ya giderek oradaki şubeyi teşkil
ettikleri gibi kazanın pazarı olan dünkü Çarşamba günü fırka reisi Şefik Avni Bey ile bazı
zevat Çarşambaya giderek yapılmakta olan belediye seçimlerinde halkın reylerini kendi
fırkaları namzetlerine verdirtecek tertibatı müzakere etmişlerdir.
Çarşamba’nın Serbest Cumhuriyet Ocağı azalığı için Cumhuriyet Halk Fırkası
namzetlerinden on iki kişiyi kendi namzetleri olmak üzere ilan etmişler.
Bir zatın yekdiğerine rnuhalif iki fırka tarafından namzet gösterilmiş olması, aynı zatın
siyasi kanaati hakkında bazı tereddütleri mucip olacağı meydandadır.
Çarşamba
İstihbaratımıza nazaran yeni fırka tarafından
da namzet gösterilen zevattan bir kısmı dün yeni fırka
ocağına bir mektup ile müracaat ederek gösterilen
teveccühe teşekkür etmekle beraber kendilerinin
Cumhuriyet Halk Fırkası efradından oldukları ve o
fırka tarafından namzet gösterildikleri cihetle o
vaziyeti halâ muhafazada devam ettiklerini beyan
etmişlerdir.
Serbest fırka tarafından diğer kazalarda teşkilât
ve propaganda yapmak için münasip miktarda
zevattan ibaret olmak üzere birtakım heyetler ayırt
olunmuştur. Bunlardan bir gurup bugün Bafra’ya
gidecektir. Müteakiben Havza, Köprü ve Lâdik
kazalarına da gidilerek teşkilat ve teşvikat
yapılacaktır. 1
Şefik Avni Bey
1
Samsun 25 Eylül 1930
Download

baki sarısakal