KAVALA HÜKÜMET KONAĞI
AÇILIŞI
BAKİ SARISAKAL
Kavala Hükümet Konağının Açılışı:
Kavala Hükümet Konağının resmi küşadı hakikaten pek parlak ve şaşalı bir surette
icra edildiği için biraz tafsilat vermek istiyorum:
Kaymakam Saadetlü Emin Paşa’nın buraya memuriyet aliyeleri henüz bir sene olduğu
halde bu kadar az bir zaman içinde böyle âli bir eser vücuda getirmeye muvaffakiyet âliyeleri
cidden sezavar hayret ve takdirdir.
Hükümet Konağı için sarf olunan üç bin lira kadar para Emin Paşa’ın himmet ve
teşvikat faaliyetleriyle, yardımsever ahaliden toplanmıştır. Gayet âli bir surette vücuda gelmiş,
pek mükemmel tefriş edilmiş olan Hükümet Konağında … sabahı evvela bir Mevlidi Şerif
kıraat olunmuş, hazara ifza-i envar ruhaniyet edilmiştir.
Bade bilumum memurin ve ümera-i askeriye ve eşraf ve müteberan memleket hazır
bulundukları, umum mektep şakirdanı saf … ihtiram olundukları halde Kaymakam Paşa
tarafından makama münasip beliğ bir nutuk eyledi. Orada hazır bulunan Flarmonik Musiki
Cemiyeti müzikası tarafından üç dakika (Padişahım Çok Yaşa) duası … isman olundu.
Umum hazara şekerli şerbetler takdim ve izaz olunmuş, halk bu yevmi mesut
münasebetiyle nam name-i hazret şehriyariye olarak Saadetlü Kaymakam Paşaya arzı tebrikat
ve tazimat eylemişlerdir.
Hükümet Konağı gündüz … zaferi ayet Osmani ve yeşilliklerle tezyin edilmiş
bulunduğu gibi akşamı da nurlara gark olmuş denilebilecek surette tenvir edilmişti.
Akşamı Hükümet Konağında sureti mahsusa da bir balo verilmiş, bilcümle develi
ecnebiye konsoloslarıyla muteberan mahalliye aileleri ve memurin ve memleket eşrafı hazır
bulunmuş sabaha kadar icra-i meserret ve şadumanı edilmiştir.
Sureti mükemmele de tertip olunan bu vakadan, katılanlar her türlü şekerlemeler,
dondurmalar, meşrubatlar ile izaz olundu.
Hükümet Konağının tenviratı ve balo tertibatı hususunda Belediye Reisi İzzetlü Faik
Beyefendi ile Kaymakam Paşanın mahdumu âliyeleri Asım Bey fevkalade bir gayret ve
himmet ibzal eylemişlerdir.1
1
Asır 7 Eylül 1897
Download

kavala hükümet konağı açılışı baki sarısakal