T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
1
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
CEMİYETLER
ZARARLI CEMİYETLER
YARARLI CEMİYETLER
1. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
2. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
Azınlıklar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler
Bu cemiyetler Anadolu’da yaşayan Rumlar ve Ermeniler
tarafından kurulmuştur.
İtilaf Devletleri’nin desteğini almışlardır.
Anadolu’da kendilerine ait bağımsız devlet kurmak
amacındadırlar.
3
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
MAVRİ MİRA CEMİYETİ
Rum Patrikhanesi’nin desteğini aldı.
Amacı: Bizans İmparatorluğu’nu yeniden
canlandırmaktı.
Ege Bölgesi’nde çeteler kurarak Yunanlılara
destek verdi.
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
ETNİK-İ ETERYA CEMİYETİ
Bu cemiyet, Yunanistan’ın bağımsız
olmasını sağlayan cemiyettir.
Anadolu’daki Yunan işgalini desteklemiştir.
5
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
PONTUS RUM CEMİYETİ
Amacı, Pontus Rum İmparatorluğu’nu
yeniden kurmaktı.
6
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
HINÇAK ve TAŞNAK CEMİYETİ
Ermeniler tarafından kuruldu.
Amacı; Doğu Anadolu’yu içine
alan büyük bir Ermeni
Devleti kurmaktı.
7
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER
Bu cemiyetler Türkler tarafından kurulmuştur.
Milli varlığa düşmandırlar.
8
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
KÜRT TEALİ CEMİYETİ
İstanbul’da kurulmuştur.
Amacı, Doğu Anadolu’da bir
devlet kurmaktır.
9
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
İSLAM TEALİ CEMİYETİ
Milli mücadeleye karşı İngilizlerle
işbirliği yapmıştır.
Saltanatın ve halifeliğin devam
etmesini amaçlamıştır.
10
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
HÜRRİYET ve İTİLAF FIRKASI
İttihat ve Terakki yönetimine karşı
olarak kurulmuştur.
Milli Mücadele’ye karşıdır.
11
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ
Üyeleri arasında Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit Paşa gibi
önemli Osmanlı yöneticileri vardır.
Amacı, halifeliği koruyarak İngiliz mandası altında yaşamaktır.
12
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
WİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ
1919’da kurulmuştur.
Amacı, Amerikan mandası altına girerek Osmanlı Devleti’nin ayakta
kalmasını sağlamaktır.
13
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
MİLLİ CEMİYETLER
Türk halkının desteğiyle bölgesel olarak kurulmuşlardır.
Halkın desteğini sağlamak için kongreler düzenlemiş ve genelgeler
yayınlamışlardır.
Sivas Kongresi’nde hepsi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti olarak birleşmiştir.
14
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
MİLLİ CEMİYETLER
1. Trakya Paşaeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti
2. İzmir Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti
3. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti
4. Kilikyalılar Cemiyeti
15
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
MİLLİ CEMİYETLER
5. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye
Cemiyeti
6. Anadolu Kadınları Müdafaa-i
Vatan Cemiyeti
7. Milli Kongre Cemiyeti
8. Redd-i İlhak Cemiyeti
16
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler
CEMİYETLER
ZARARLI CEMİYETLER
YARARLI CEMİYETLER
Trakya Paşaeli
YABANCI ZARARLI
YERLİ ZARARLI
İzmir Müdafaa-i Hukuk
Redd-i İlhak
Kilikyalılar
Mavri Mira
Şark-ı Müdafaa-i Hukuk
Pontus Rum
Sulh ve Selamet-I
Osmaniye
Hınçak ve Taşnak
Teal-i İslam
Etnik-i Eterya
Kürt Teali
Trabzon Muhaza-i Hukuku Milliye
Milli Kongre
Wilson İlkeleri
İngiliz Muhipleri
17
Download

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler