TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI: 2014/6
HUBUBAT BÜLTENİ
21.07.2014
1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI
A- HUBUBAT
TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900 bin ton arpa, 365 bin ton
çavdar, 235 bin ton yulaf, 118 bin ton tritikale üretimi gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise 19.750 bin ton buğday,
6.900 bin ton arpa, 310 bin ton çavdar, 212,5 bin ton yulaf, 110 bin ton tritikale üretiminin olacağı tahmin
edilmektedir (TÜİK 1. tahmini). Bahsi geçen ürünlerin toplam üretimi 2013 yılında 30.668 bin ton iken, 2014
yılında % 11 azalışla 27.282,5 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2014 dönemi hasadı arpa’da 2 Mayıs’ta Şanlıurfa’da, buğday’da 5 Mayıs’ta Adana’da başlamıştır.
Cari gün itibariyle ülkemiz geneli arpa hasatı %82, buğday hasatı %75 olup kurumumuzca piyasalar
yakinen takip edilmektedir.
B- MISIR
TÜİK verilerine göre 2012 yılında 4,6 milyon ton olan Türkiye mısır üretimi 2013 yılında bir önceki yıla
göre % 28 artışla 5,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise mısır üretimi 2013 yılına göre %
6,8 oranında azalış göstererek 5.500 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (1.tahmin).
7 Ağustos 2013’de mısır müdahale alım fiyatı 640 TL/ton olarak açıklanmış ve 12 Ağustos itibariyle
peşin ve emanet mısır alımlarına başlanmış bu kapsamda 1.373.444 ton peşin, 18.305 ton emanet alım
yapılmıştır.
Ödemeler, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde; ürün teslimatını banka kartı ile yapanlara ise
10 gün içerisinde yapılmaktadır. Ürün bedellerinin tamamı ürün sahiplerine ödenmiştir.
Mısır alımlarında tam randevulu alım sistemine geçilmiş olup bugüne kadar randevuların gerçekleşme
oranı %79, banka kartı ile ürün teslim edenlerin oranı % 96’dır.
Ülke genelinde 2014 dönemi mısır ekilişleri tamamlanmış olup bitki gelişiminde herhangi bir olumsuz
durum bulunmamaktadır.
C- ÇELTİK
TÜİK verilerine göre 2013 yılında 900 bin ton olan çeltik üretimi 2014 yılında % 1,1 oranında azalış
göstererek 890 bin ton (pirinç karşılığı 534 bin ton) olacağı tahmin edilmektedir. (I. Tahmin)
2013 yılında üretimi yapılan çeltiklerin % 74’ünü Osmancık, % 17’sini Baldo, % 9’unu ise diğer
çeşitler oluşturmaktadır.
Ülkemizin yıllık pirinç tüketimi 650 bin ton civarındadır.
2013 döneminde, piyasada işlem gören çeltik fiyatları TMO’ca öngörülen fiyatın üzerinde
seyrettiğinden, müdahale alım fiyatlarının açıklanmasına gerek duyulmamıştır.
Ülkemiz genelinde 2014 dönemi çeltik ekilişleri Mayıs ayının ilk haftası itibari ile başlamış ve Haziran
ayı ortasında tamamlanmış olup bitki gelişiminde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
1
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
2-) T.M.O. İÇ SATIŞ ŞEKİLLERİ, ESAS VE FİYATLARI İLE BORSA FİYATLARI
A-) İÇ SATIŞ ŞEKİL VE ESASLARI
- Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız:
Liman Şubelerimizdeki yaklaşık 80 bin ton ithal arpa 649 TL/Ton fiyatla, sadece kullanıcılarına
(yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik olmak üzere
01 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satışa açılmıştır.
Stoklarımızda bulunan mısırın 60 bin tonu, 01 Haziran – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında
735 TL/Ton fiyatla kullanıcılarına (yem, mısır unu, mısır irmiği fabrikaları, kendi yemini kendisi imal eden
besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlara) yönelik olarak peşin bedel mukabili
satışa açılmıştır.
Hasatın tamamlanmasını müteakip, stoklarında çeltik ve pirinç bulunan bir kısım kişi ve firmaların daha
yüksek kâr beklentisiyle piyasaya yeterince ürün arz etmediklerinden pirinç ve çeltik fiyatlarının spekülatif
olarak arttığı gözlenmiştir. TMO stoklarında bulunan Osmancık çeşidi yerli pirincini perakende olarak 2,50
TL/kg fiyatla TMO işyerlerinde (172 noktada) satmasının yanında stoklarımızdaki ithal Calrose pirinçler, yerli
pirinçlerin tükenmesini müteakip TMO satış noktalarında KDV dâhil 2,50 TL/Kg fiyatla perakende olarak satışa
sunulacaktır. Ayrıca Osmancık pirinci 2 kg’lık ambalajlarda 2,90 TL/kg’dan, ithal Calrose pirinci ise 1 kg’lık
ambalajlarda 2,80 TL/kg’dan marketlerde de halkımızın istifadesine sunulmuştur. Bunun yanında pirinç
sanayicilerinin hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla da 10 bin ton ithal çeltik 1.450 TL/Ton (60
Randıman karşılığı) fiyattan satışa açılmış, 9.065 tonunun satışı 49 firmaya yapılmış olup teslimatlar devam
etmektedir.
Peşin bedel mukabili hububat satışlarımızda; talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO “Alınan
Sipariş Avansları” hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik
teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir.
Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış
malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve
esaslarla teslimata devam edilir.
Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri
bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır.
Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili
satılmaktadır.
- Vadeli Satışlarımız:
Vadeli satışlar, Genel Müdürlükçe hazırlanarak teşkilata gönderilen sözleşme esasları doğrultusunda
yapılır. Vadeli satışlarda gerçek veya tüzel kişi firmalardan kesin ve mal bedeli teminatı alınır. Gerek kesin ve
gerekse mal bedeline karşılık olarak Nakit Türk Lirası, Devlet tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj kar
Ortaklığı Senetleri ile Mali İşler Daire Başkanlığınca yayınlanan teminat mektubu düzenlemeye Yetkili Banka ve
Katılım Bankaları Listesinde yer alan banka ve katılım bankalarına ait teminat mektupları teminat olarak kabul
edilir. Teminat mektupları süresiz olabileceği gibi süreli olarak da kabul edilebilir. Teminat mektubunun süreli
olması halinde mektup süresi sözleşmenin vade sonu tarihinden itibaren en az 6 ay daha ilave bir süreyi
kapsamalıdır. Süreli teminat mektubunun süresi sözleşmeyi imzalayan birim tarafından takip edilir.
Satış fiyatlarında bir artış olduğu takdirde yeni fiyat henüz tesellüm edilmemiş mala uygulanır. Bu
durumda kalan malın fiyat farkı için ilave teminat alınır veya kalan kısmın teslimatında meydana gelen fiyat
farkını karşılayacak miktarda kesinti yapılır. Satış fiyatlarında bir azalış olduğu takdirde teslimata sözleşmede
yer alan fiyatlar üzerinden devam edilir.
2
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Vadeli satışlarda sözleşmenin imzalanması ve teminatların alınmasını takiben yapılacak teslimatlarda
mutlak surette alıcı temsilcisinin hazır bulunması ve düzenlenen evrakları Ofis yetkilileri ile birlikte imzalaması;
malı teslim almaya ve sevketmeye yetkili olduğuna dair cari yıla ait noter tasdikli yetki belgelerini teslimatı
yapan işyerine vermesi gerekir. Aksi takdirde teslimat yapılmaz.
Maniplasyon ücretleri;
Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00 TL/Ton,
Tüm kapalı depolarda 7,50 TL/Ton
Çuvallı hububat satışlarında 7,50 TL/Ton
Pirinç satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır.
B) İÇ SATIŞ FİYATLARI
Hububat iç satış fiyatlarımız Tablo:1’de belirtilmektedir.
HUBUBAT SATIŞ FİYATLARI*
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
SATIŞ FİYATI
(TL/TON)
1171
-
MAKARNALIK BUĞDAYLAR
1172
-
1173
-
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAYLAR
1191
-
1262-1272
-
1213-1223
-
1263-1273
-
1264-1274
-
1371
-
ANADOLU SERT BUĞDAYLAR
DİĞER EKMEKLİK BUĞDAYLAR
1312
-
1362-1372
-
1313-1323
-
1363-1373
-
1364-1374
-
DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAYLAR
1661-1671
-
ARPA
2111
649
ÇAVDAR
2211
-
MISIR
2411
735
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV ve Maniplasyon ücreti hariç, şubeler arası nakliye ilave ücreti dahildir.
*İç satış fiyatları 01.06.2014-30.06.2014 (dahil) tarihleri arasında geçerlidir.
Tablo: 1
Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:2’de belirtilmektedir.
PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI
PAKETLİ
PAKETLİ
PAKETLİ
CİNSİ
KOD NO
5 KG (TL)
1 KG (TL)
2 KG (TL)
Osmancık
3651
12,50
5,00
2,50
NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye İlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir.
Tablo: 2
3
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
C) BORSA İŞLEM HACİMLERİ VE FİYATLAR
Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf Kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum,
Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir.
2014 Haziran ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:3’de gösterilmiştir.
BORSA FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
BORSALAR
ÜRÜN ADI
ESKİŞEHİR
Fiyat
TL/Ton
KONYA
POLATLI
ÇORUM
EDİRNE
ADANA
İşlem
İşlem
İşlem
İşlem
İşlem
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Mik.
Mik.
Mik.
Mik.
Mik.
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
TMO
SATIŞ
FİYATI
BANDIRMA TL/Ton
İşlem
Mik.
(Ton)
Fiyat
TL/Ton
İşlem
Mik.
(Ton)
Haziran
DURUM BUĞDAYI
-
-
871
104
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANADOLU KIRMIZI
SERT EKM. BUĞ.
814
82
962
1.008
978
2.350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
783
252
853
220
815
9
-
-
-
-
-
-
790
1.577
-
793
581
783
1.010
930
293
-
-
775
1.567
-
-
-
-
-
788
60
848
200
938
413
724
31
-
-
-
-
-
-
-
785
216
897
1.744
947
2.350
622
3
747
658
-
-
-
-
-
710
-
1.819
-
703
-
3.840
-
701
700
-
1.125
4
-
682
72
2.875
1.752
-
-
772
33.323
-
-
649
735
2.500
-
DİĞER BEYAZ
EKM. BUĞDAY
DİĞER KIRMIZI
EKM. BUĞDAY
DÜŞÜK VASIFLI
BEYAZ BUĞDAY
DÜŞÜK VASIFLI
KIRMIZI BUĞDAY
ARPA
ÇAVDAR
YULAF
MISIR
PİRİNÇ*
ÇELTİK*
* Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır.
Tablo:3
4
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
3-) DÜNYA HUBUBAT PİYASALARI (Aşağıdaki veriler IGC’nin 26.06.2014 tarih 446 nolu aylık özet
raporuna göredir.)
2014/15 dönemindeki toplam hububat (buğday ve kaba yem) üretimine ilişkin genel görünüm bu ay
belirgin bir toparlanma ile daha önceki tahminin 12 m t üzerinde olan 1.949 m seviyesine yükseltilmiştir ve bu
rakam önceki yıla ait rekorun sadece %2 gerisindedir. Hava koşullarının ürünler için çoğunlukla olumlu
seyretmesi sayesinde, buğday ve mısır ile ilgili beklentilerde artış yaşanmıştır.
Toplam tüketime ilişkin tahmin bir miktar yükseltilmiş olmakla birlikte, sezon sonu stoklarının bir
önceki yıla göre %3 oranında ve 1999/00 döneminin sonundan bu yana görülen en yüksek miktara yükselerek
412 m t seviyesine ulaşması beklenmektedir. Mısır, arpa ve sorgum ile ilgili beklentilerdeki artış küresel ticaret
projeksiyonuna destek oluşturmaktadır, ancak küresel ticaretin yine de önceki sezona ait yüksek seviyenin
altına gerileyerek 290 m t seviyesine düşmesi beklenmektedir.
Bu raporda 2014/15 dönemine ilişkin yağlı tohum arz ve talebi ile ilgili ilk resmi öngörü yer almaktadır.
ABD ile Brezilya’daki ekimlerin rekor düzeye yükseleceği beklentisinden destek bulan soya fasulyesi üretiminin
bir önceki yıla göre %6 oranında artış kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesi
beklenmektedir. Çin ile Amerika Kıtası’ndaki işleyicilerden gelen talepten destek bulan tüketimin ise %4
oranında artış kaydetmesi beklenmekte iken, dünya üretiminin daha yüksek seviyeye ulaşarak başlıca
ihracatçılarda önemli miktarda stok birikimi oluşmasına yol açacağı tahmin edilmektedir. Çin’in ithalatının daha
düşük oranda da olsa büyümesini sürdürmesi beklenmekte olup dünya ticaretinin de %3 artışla yeni bir yüksek
seviyeye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2014/15 döneminde kolza/kanola üretiminin önceki yıla ait rekorun %3
altına gerileyeceği tahmin edilmekte olup Kanada’nın üretiminde yaşanan gerileme AB ile Karadeniz’de elde
edilen üründeki artışı aşmaktadır.
Dünya pirinç ticaretinin 2014 takvim yılında %5 oranında artış kaydederek yaklaşık 40 m t rekor
düzeye ulaşması beklenmektedir. Yüksek miktardaki ve rekabetçi fiyata sahip arzın Asyalı ithalatçıların alım
ilgisini yükseltmesi bunda etkili olmaktadır.
Piyasada devam eden bazı belirsizliklere rağmen, arzdaki genel görünümün yeterli düzeyde olması
küresel ihracat fiyatlarını Haziran ayı boyunca baskı altına almıştır ve bunun sonucunda IGC Hububat ve Yağlı
Tohum Endeksi (GOI) bir önceki aya göre %4 oranında gerilemiştir. Alt endekslerin tümünde gerileme yaşanmış
olup, bu düşüşler mısırda -%7, buğdayda -%5 ve soya fasulyesinde -%4 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, kısa
vadeli ürün arzındaki daralma pirinçte %2 oranında ılımlı bir artış yaşanması ile neticelenmiştir.
BUĞDAY
Ortalama verimin önceki yıla ait rekor düzeyin altına gerileyeceği beklentisine bağlı olarak, buğday
üretiminin 2014/15 döneminde bir önceki yıla göre %2 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Çin, AB ve
Hindistan’daki artışlara bağlı olarak, bu öngörü daha öncesinin 5 m t üzerine yükseltilmiştir.
Stokların sadece ılımlı bir artış kaydedecek olması ile birlikte, arz ve talebin hemen hemen dengede
olması beklenmektedir. Bu ay yapılan artış revizyonuna rağmen, ihracatçı stoklarının ortalamanın gerisinde
kalacakları tahmin edilmektedir.
Arz görünümün büyük oranda tatmin edici olmasına ve talepte yavaşlama yaşanacağı yönündeki bazı
kaygılara bağlı olarak, dünya ihracat fiyatları Haziran ayında baskı altına girmiştir. Buna bağlı olarak, IGC GOI
buğday alt Endeksi bir önceki ayın %5 altına gerilemiştir.
5
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
MISIR
2014/15 dönemindeki mısır üretimine ilişkin öngörü büyük oranda Çin’deki beklentilerde yaşanan
iyileşmeyi yansıtacak şekilde Mayıs ayından bu yana 8 m t yükseltilmiştir.
Talepte yaşanan artışa rağmen, dünya kapanış stoklarının art arda dördüncü yılında da yükseleceği
tahmin
edilmektedir.
Çin’deki
stoklar
artış
kaydetmektedir
ve
dünya
toplamının
neredeyse
yarısını
oluşturabilecektir.
ABD’deki üretime ilişkin ilk beklentilerin olumlu seyretmesi ve Güney Amerika’daki üretimin yüksek
miktara ulaşması ile birlikte, dünya fiyatları Haziran ayı boyunca baskı altında kalmıştır.
Yüksek etanol talebinin ve bölgesel sel zararına ilişkin kaygıların sadece sınırlı bir destek oluşturması
ile birlikte, ABD piyasaları özellikle düşük bir seyir izlemiştir. Diğer ülkelerde de gerçekleşen kayıpların
sonucunda IGC GOI mısır alt Endeksi bir önceki aya göre %7 oranında gerilemiştir.
PİRİNÇ
2013/14 dönemindeki pirinç arz ve talebine ilişkin genel görünüm bir önceki rapora kıyasla çok az
değişiklik göstermiştir. Önümüzdeki hasatların öncesinde mevcut ürün arzının azalmaya başladığı bir sırada
başlıca ihracatçı ülkelerin sahip olduğu arz yeterli seviyede kalmaya devam etmektedir.
Küresel üretim tahmini ılımlı bir artış kaydetmiştir, ancak tüketim öngörüsünde de artış yapılmasına
bağlı olarak, devir stoklarının önceki sezona kıyasla kısmi bir şekilde gerileyecekleri tahmin edilmektedir.
Asya’daki pirinç piyasaları özellikle fiyatların güçlü alım ilgisinden destek bulduğu Tayland ve
Vietnam’da artış eğilimine girmiştir. IGC GOI pirinç alt Endeksi diğer piyasaların aksine değerini yükseltmiş ve
bir önceki aya göre net %2 artış kaydetmiştir.
YAĞLI TOHUMLAR
2014/15 dönemi ile ilgili projeksiyonlar geçici niteliğe sahip olmakla birlikte, üç büyük soya fasulyesi
ihracatçısının yüksek miktarda üretim gerçekleştirme potansiyeline sahip olmasının neticesinde sezon sonu
stoklarının bir önceki yıla göre %24 oranında artış kaydetmeleri olasıdır. Ticaretin son dönemdeki ortalamasına
kıyasla daha düşük hızda olmakla birlikte artış kaydetmesi olasıdır
Dünya fiyatları çoğunlukla giderek daha fazla fiyat düşürücü etki yapan temel görünümün baskısı
altında kalmayı sürdürmüştür ve buna ABD’deki üretime ilişkin ilk beklentilerin çok iyi olması, ihracat talebinde
görülen yavaşlama ve Güney Amerika hasadının yarattığı baskı da dahildir. IGC GOI soya fasulyesi alt Endeksi
bir önceki aya göre %4 oranında değer yitirmiştir.
2014/15 dönemindeki kolza/kanola arz ve talep genel görünümü ile ilgili ilk resmi tahminler üretimin
bir önceki yıla göre %3 oranında daralacağı, kullanımın %2 oranında artacağı ve sezon sonu stoklarının ise %12
oranında azalacağı yönündedir.
6
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
21/07/2014 TARİHLİ DÜNYA HUBUBAT FİYATLARI
ÜRÜN KODU
ABD 2HRW
FİYAT ABD$/Ton
287,20
FRANSIZ EKM. BUĞ.
246,10
RUS EKM. BUĞ.
248,50
ARJANTİN EKM. BUĞ.
265,00
ABD 2SRW
227,80
FRANSIZ DURUM
453,10
FRANSIZ ARPA
211,20
RUS ARPA
218,50
ABD MISIR (3YC)
185,40
ABD UZUN DANE PİRİNÇ
569,00
(*)18/07/2014 Tarihli Merkez Bankası $ Satış Kuru: 2,1304
(**)KAYNAK: REUTERS
(***) Arjantin Ekm. Buğday ve ABD Uzun Tane Pirinç fiyatı IGC Raporuna göredir.
(****)Fransız Durum fiyatı 18.07.2014 tarihli FRANCE AGRIMER raporu kaynaklıdır.
(*****) Rus Buğday ve Arpa fiyatı APK Inform raporuna göredir.
Tablo: 4
DÜNYA BUĞDAY ÜRETİM, TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON)
2012/13
2013/14
2014/15
2011/12
BUĞDAY 2009/2010 2010/11
TAHMİN
ÖNGÖRÜ PROJEKSİYON
ÜRETİM
679
653
695
655
710
699
TİCARET
128
126
145
140
152
144
TÜKETİM
652
658
698
675
690
697
199
194
STOK
*KAYNAK: IGC HAZİRAN 2014
192
172
192
194
Tablo:5
DÜNYA MISIR ÜRETİM, TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON)
2009/2010
2010/11
2011/12
2012/13
TAHMİN
2013/14
ÖNGÖRÜ
2014/15
PROJEKSİYON
ÜRETİM
820
831
877
861
972
963
TİCARET
86
93
98
99
118
115
TÜKETİM
822
844
876
859
938
950
145
131
STOK
*KAYNAK: IGC HAZİRAN 2014
130
132
167
180
MISIR
Tablo: 6
DÜNYA HUBUBAT ÜRETİMİ (2014/15 ÖNGÖRÜ, MİLYON TON)
ÜLKE ADI
BUĞDAY
ARPA
MISIR
AB-28
146,8
55,6
65,8
ÇİN
122,0
2,1
220,0
HİNDİSTAN
95,9
1,7
21,5
ABD
55,0
4,2
350,0
RUSYA
51,0
15,5
10,0
KANADA
29,0
7,7
12,5
AVUSTRALYA
25,5
8,1
0,4
PAKİSTAN
24,5
0,3
3,3
UKRAYNA
20,0
8,0
26,5
TÜRKİYE
16,0
5,0
4,2
KAZAKİSTAN
15,0
2,4
0,5
İRAN
13,3
ARJANTİN
12,9
DÜNYA TOPLAMI
699,3
*KAYNAK: IGC HAZİRAN 2014
Tablo: 7
3,1
3,8
133,0
1,8
27,0
962,8
7
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
DÜNYADA BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELERİN ÜRETİM DURUMLARI (MİLYON TON)
BUĞDAY
ÜRETEN
ÜLKELER
2010/11 2011/12 2012/13
2013/14
TAHMİN
2014/15
ÖNGÖRÜ
2014 ÖNGÖRÜ
ÜRETİM
RAKAMLARINA
GÖRE DÜNYA
ÜRETİMİNDEKİ
PAYI %
UZAK DOĞU
227,3
235,6
247,5
247,6
250,3
ÇİN
115,2
117,4
120,6
121,9
122,0
17,4
80,8
86,9
94,9
93,5
95,9
13,7
AVRUPA
140,7
141,8
136,0
146,4
150,8
21,6
AB-28
136,8
137,4
131,6
142,2
146,8
21,0
FRANSA
38,1
36,1
37,9
38,6
38,8
5,5
ALMANYA
24,0
23,0
22,4
24,7
24,8
3,5
İNGİLTERE
14,9
15,3
13,3
11,9
15,5
2,2
POLONYA
9,5
9,3
8,7
9,5
9,6
1,4
İSPANYA
5,7
6,8
5,1
7,7
6,5
0,9
BAĞ.DEVL.TOPL.
81,1
115,0
77,2
102,7
100,3
14,3
RUSYA
41,5
56,2
37,7
52,1
51,0
7,3
UKRAYNA
16,8
22,3
15,8
22,3
20,0
2,9
9,6
22,7
9,8
13,9
15,0
2,1
ABD
60,1
54,4
61,8
58,0
55,0
7,9
KANADA
23,3
25,3
27,2
37,5
29,0
4,1
AVUSTRALYA
27,4
29,9
22,5
27,0
25,5
3,6
PAKİSTAN
23,9
24,2
23,3
24,0
24,5
3,5
TÜRKİYE
17,5
18,8
17,5
18,0
16,0
2,3
İRAN
15,0
13,5
14,0
14,5
13,3
1,9
ARJANTİN
15,9
14,5
8,2
10,0
12,9
1,8
695,4
654,9
710,2
699,3
HİNDİSTAN
KAZAKİSTAN
DÜNYA
652,9
*KAYNAK: IGC HAZİRAN 2014
Tablo: 8
8
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
35,8
Download

Tarih 21.07.2014