— 706 —
Yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri ihracına dair olan Kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 18 . Yi . 1947 - Sayı : 6635)
No.
5072
11. VI. 1947
Kabul tarihi
B İ R İ N C İ MADDE — 2 . V I . 1941 tarihli ve 4060 sayılı Kanunun 1 nci mad­
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bankalar, 2999 sayılı Kanunun 26 ve 31 nci maddeleri ve ortaklıklar, Ticaret
Kanununun 462 nci maddesi gereğince ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ih­
tiyatlar mukabilinde senedat cüzdanlarında Devlet İçistikraz tahvilleri bulundur­
makla ödevlidirler.
Î K İ N C Î MADDE — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril­
miştir:
Birinci ve ikinci maddeler gereğince devlet içistikraz tahvillerine yatırılacak
paralar Haziran ve Aralık ayları sonlarında yapılacak altı aylık hesap özetlerinin
gösterdiği miktarlar üzerinden hesaplanır. Yüz liradan aşağı kesirler hesaba ka­
tılmaz.
Geçen fıkradaki altı aylık hesap özetlerine göre veya Maliye Bakanlığının iz­
ni alınarak Olağonüstü sebeplere dayanılmak suretiyle tahvillerin azaltılması ge­
rektiği hallerde, sahipleri bu tahvilleri piyasaya satmakta ve diledikleri şekilde
elden çıkarmakta serbesttirler. Sahipleri istedikleri takdirde sözü geçen tahviller,
ihraç bedeline işlemiş faizin ilâvesiyle elde edilecek kıymet üzerinden Amortis­
man Sandığınca derhal satmalımı'.
Altı aylık hesap özetlerine göva yeni-'en tahvil satmalınması gereken hallerde,
ilgililer, bunları hesap özetlerinin ilişkin bulundukları süreleri kovalıyan üç ay için­
de borsadan veya diledikleri yerlerden tedarik edebilecekleri gibi Amortisman San­
dığı da ihraç bedeline işlemiş faizinin ilâvesiyle elde edilecek kıymet üzerinden ih­
tiyaç miktarında Devlet iç istikraz tahvili satmaya mecburdur.
Borsa dışında yapıl cak alımlar borsa fiyatım geçemez.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynı Kanunun 3.r>,6 ve 7 nci maddeleri yürürlükten kal
diril mistir.
GEÇİCÎ MADDE — 4060 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi gereğince Ban­
ka ve Ortaklıklarla Emekli Sandıklarına \ eya Emekli ve Yardım Sandıklarına ve­
rilmiş bulunan % 5 faizli Hazine Bonoları 4C38 sayılı Kalkınma İstikraz Kanunu­
nun 2,3,4,5,6,7 ve 8 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde ve yıllık faiz, itfa süre­
si, ihraç fi atı ve diğer şartları 4938 sayılı Kanım hükümlerine uygun olarak çıka­
rılmış bulunan Katkıma İstikrazı birinci tertip tahvillerinin aynı olmak üzere çıka­
rılacak (250 000 000) liralık Hazine tahvilleriyle değiştirilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Ko. 5072
— ?0? —
' 18 . VI . 1947
BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
12 Haziran 1947
Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 12 .VI . 1947 ve 1/88
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 12 .VI . 1947 ve 4/574
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt Sayfa
cilt ve sayfa numaralan
: 3
100
6 15,82:83,120:121
Download

Yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri ihracına dair olan