T.C.
R esmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920
tdare vs yan işleri için
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğün»
müracaat olunur
31
MAYıS
1960
Sayı: 10516
SALI
KARARNAME
Karar Sayısı:
1
30 Mayıs 1960 Pazartesi günü saat 10 da Başvekâlette Millî Birlik
Komitesi Başkanı ve Başvekil Cemal Gürsel'ln Başkanlığında yeni ka­
bine ilk toplantısını yapmıştır.
e) Devletin evvelce y a b a n c ı devletlere k a r ş ı g i r i ş m i ş
bulunduğu
siyasi, a s k e r î , iktisadi ve malî b ü t ü n t a a h h ü t l e r i n muteber s a y ı l a r a k bu­
na g ö r e gerekli işlemlerin y a p ı l m a s ı n a ;
f)
M ü t t e f i k ve dost memleketler b a ş t a olmak ü z e r e k o m ş u mem­
leketler ve b ü t ü n d ü n y a milletleriyle d o s t ç a
m ü n a s e b e t l e r d e bulunul­
masına ve b a r ı ş a hizmetin dış politikanın temel prensibi olarak k a b u l
edilmesine;
Bu toplantıda :
k a r a r v e r i l m i ş ve V e k i l l e r vazifelerine b a ş l a m ı ş l a r d ı r .
a) Muhterem vatandaşlarımızın
demokratik nizamlar
çerçevesi
dahilinde maddi ve manevî istirahata kavuşturulmaları için gerekli ted­
birlerin suratla alınmasına, partili veya partisiz herkesin eşit hak ve
muamelelere tabi tutulmasına;
b) Herhangi üzücü bir hadiseye sebep olacak kardeş m ü n a k a ş a
ve mücadelesine mâni olmak maksadiyle parti faaliyetlerine şimdilik
katiyetle müsaade edilmemesine;
c)
îspat hakkını lâğveden veya zımnî kayıt altına koyan kanun­
lar gibi esas hak ve hürriyetleri tahdit eden kanun ve hükümlerin lağ­
vına ve bu konuda Adliye Vekâletinin kısa zamanda gerekli hazırlıkları
yapmasına;
d)
iktisadî ve malî durumun süratle Islâhı ve vatandaş geçim
şartlarının süratle kolaylaştırılması İçin gerekli tedbirlerin alınmasına;
Dpvlct Reisi,
Ba»ve)kil ve
Millî Müdafaa Vekili
Org. C GÜRSEL
Devtat Vekili
Â.
Devlet Vefeili
ARTUS
Ş.
Dahiliye Vekili
Haririve VekiM
Tiimg. M-1. K1ZILOĞLU
S. SARPER
Nafr* Vekili
Tic&Tet Vekili
D. KOPER
C- İREN
Ziraat V e k i l i
F.
ÜSTÜN
Adliye Vekili
INAN
A.
Maliye Vekili
E. ALICAN
Prof. F.
Sıh. ve îç. MH Vekili
F- ASKIN
Çaılışm>a Vekili
Sanayi Veıkili
Prof. C. TALAŞ
Basın-Yayın ve Turizm VekiM
Z. TARH AN
YAVUZ
Güm- ve, trvh. Vekili
Prof. N. KARASU
Münakalât Vekili
Tümg. S. ULAY
GÖZÜBÜYÜK
'Maarif Vekili
M.
ULUER
Î m a r ve îskân V e k i l i
O.
KUBAT
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı
E . No: 1012-12-100
K . No: 236
ÖZETÎ : istanbul Yaprak Tütün Bakım ve İş­
leme Atelyeleri Merkez Müdürlüğüne bağlı Toptaşı Bakım Atelyesinde çalışan işçileri temsilen
inhisarlar Yaprak Tütün işçileri Sendikası i!e
işveren İdare arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında.
istanbul Yaprak Tütün Bakım ve i ş l e m e Atelyeleri Merkez Müdür­
lüğüne bağlı Toptaşı Bakım Atelyesinde çalışan işçileri temsilen inhisar­
lar Yaprak Tütün işçileri Sendikası ile işveren idare arasında çıkan
toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair istanbul Vilâyet Hakem Kurulu­
nun 27/10/1959 tarihli kararına taraflar itiraz etmiş olduğundan, 3008
sayılı tş Kanununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden
İş ihtilâfları Yüksek Hakem Kurulu Temyiz Mahkemesi 5 inci Hukuk
Dairesi Reisi Osman Yeten'in Başkanlığında Çalışma Umum Müdürü Ekmel Onbulak'ın, işveren temsilcileri: N A C E Makine Sanayii Limited
Ş i r k e t i O r t a k l a r ı n d a n N a z m i E n g i n ile N u h Ticaret ve Sanayii Anonirr
Ş i r k e t i A n k a r a M a k a r n a F a b r i k a s ı sahiplerinden N u h E s k i y a p a n ' ı n , işg
temsilcileri : Çocuk Esirgeme K u r u m u Genel M e r k e z i T a h s ü d a r l a r m d a ı
Enver Şenler ile K a r a y o l l a r ı A r a ş t ı r m a Fen Heyetinde Teknisiyen M u
ammer Çölgezen'in i ş t i r a k i y l e 1 8 / 1 A 9 6 0 tarihinde Ç a l ı ş m a Vekâletindi
toplandı.
istanbul V i l â y e t H a k e m K u r u l u n c a verilen k a r a r a t a r a f l a r ı n yapmış
olduğu i t i r a z ı n Iş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fıkrasmde
yazılı m ü d d e t içinde vuku b u l d u ğ u bittelkik
a n l a ş ı l m ı ş o l d u ğ u n d a n işiı
esasının incelenmesine geçildi.
Sendika ile işveren idare a r a s ı n d a ç ı k a n ve gerek mahiyet gereksı
nisap bakımından kanuni ş a r t l a r ı haiz bulunan toplulukla iş u y u ş m a z
lığının uzlaştırma ve kesin u z l a ş t ı r m a
s a f h a l a r ı n d a n g e ç t i ğ i ve 26 iı
Sahife: 1466
(Resmî Gazete)
h a f t a s ı evveline kadar geçen m ü d d e t z a r f ı n d a ayrv gaye ve şekilde b a ş k a
bir ihtilâf çıkmadığı anlaşılmış ve ihtilâf konusunun da :
işçi ü c r e t l e r i n e % 50 zam y a p ı l m a s ı talebi teşkil ettiği g ö r ü l m ü ş t ü r .
İ s t a n b u l Vilâyet H a k e m K u r u l u n u n 27/10/1959 tarihli k a r a r ı n d a ez­
cümle :
«Kıdem ve hizmet zamlariyle asgari ü c r e t l e r d e y a p ı l a n zamlar ve
yemek kaimesinin 20 k u r u ş daha yükseltilmesi neticesi olarak işveren
İ d a r e n i n işçi ücretlerinde 1958 A r a l ı k a y ı n d a n bu yana % 12,02 nispe­
tinde bir a r t ı r m a y a p t ı ğ ı n ı n tesbit edildiği belirtilmekte ancak İ s t a n b u l
Ticaret Odasının bir yazısına atfen, bu devre zarfında beş n ü f u s t a n m ü ­
t e ş e k k i l bir ailenin hayat ş a r t l a r ı n ı n 1939 yılından evvel ve sonra k i r a ­
l a n m ı ş gayrimenkul k i r a l a r ı n ı n geçim endeksindeki aksi de g ö z ö n ü n d e
tutularak, a ğ ı r l a ş t ı ğ ı neticesine v a r ı l m a k t a ve
1 — İşçi ü c r e t l e r i n e seyyanne % 15 nispetinde zam
yapılmasına,
2 — Y a p ı l a n z a m l a r ı n 27/10/1959 tarihinden itibaren mer'i ve mu­
teber addedilmesine,
ekseriyetle k a r a r verildi» denilmektedir.
İ n h i s a r l a r Y a p r a k T ü t ü n B a k ı m ve İ ş l e m e E v l e r i İşçileri Sendika­
sının 20/11/1959 tarihli itiraz dilekçesinde :
İ ş y e r i n d e k i vasati ücretin ayda 226.41 l i r a olduğu, Vilâyet H a k e m
K u r u l u n c a y a p ı l a n % 15 z a m m ı n kifayetsiz b u l u n d u ğ u , vergi ve sigorta
p r i m i f a r k l a r ı ç ı k t ı k t a n sonra işçinin eline eski seviyesinden pek az farklı
bir m e b l â ğ geçeceği bildirilmekte, geçim endekslerindeki tereffüğ ile işçi
ü c r e t l e r i n d e k i a r t ı ş ı n aynı seyri takip e t m e d i ğ i n e i ş a r e t edilerek İnhi­
sarlar İ d a r e s i n i n işçilerin feragatli ç a l ı ş m a l a r ı neticesinde b ü y ü k k â r l a r
s a ğ l a d ı ğ ı , dış piyasalara rakip memleketlere nazaran daha ucuz ve daha
i y i kalite t ü t ü n i h r a ç edildiğinden, y a p ı l a c a k z a m m ı n t ü t ü n ü n s ü r ü m ü ­
ne de tesir e t m i y e c e ğ i ifade edilmekte ve talep veçhile k a r a r verilmesi
istenilmektedir.
İ ş v e r e n İ n h i s a r l a r İ d a r e s i n i n 18/11/1959 tarihli İtiraz dilekçesinde :
İ d a r e n i n işçilerin hayat seviyelerini y ü k s e l t m e ve geçim ş a r t l a r ı n ı
tahfif etme hususunda u y a n ı k ve h i m a y e k â r bir ü c r e t politikası takip
edegeldiği, işyeri ü c r e t bareminde M ü d ü r l e r E n c ü m e n i karariyle 1959
yılında % 20 bir k a y d ı r m a yapıldığı, hizmet z a m l a r ı n ı n 5 ve 8 k u r u ş a , kı­
dem z a m l a r ı n ı n da 9, 13 ve 21 k u r u ş a çıkarıldığı, 1954, 1956, 1957 sene­
lerinde % 10, 1/12/1958 de '% 20 zam yapıldığı ve bu suretle 1950 de 34
k u r u ş olan vasati saat ü c r e t i n i n halen 129 k u r u ş a yükseldiği, İç Yönet­
melik h ü k ü m l e r i gereğince işçilere s a ğ l a n a n sosyal a v a n t a j l a r ı n 1/3/1959
tarihinden itibaren daha da fazla artırıldığı t e b a r ü z ettirilerek işçi üc­
retlerine y a p ı l a c a k yeni z a m l a r ı n işveren idareye b ü t ü n işyerleri için
20 milyon liraya baliğ olacağı İ n h i s a r l a r İdaresinin Hazineye vermekle
mükellef bulunduğu geliri a z a l t a c a ğ ı ve inhisarlar mamullerinin d'ş piya­
salardaki s ü r ü m ü n ü tehlikeye düşüreceği öne s ü r ü l m e k t e . Aralık 1958
tarihi ile Temmuz 1959 a r a s ı n d a geçen devre zarfında hayat ş a r t l a r ı n d a
z a m m ı mucip bir a r t ı ş kaydedilmediği ifade edilerek Vilâyet H a k e m
K u r u l u k a r a r ı n ı n kaldırılması talep edilmektedir.
istanbul Hakem K u r u l u B a ş k a n ı n ı n 27/11/1959 tarih ve Bölge Ça­
lışma M ü d ü r l ü ğ ü ifades-.ni t a ş ı y a n 959/69-78/17316 sayılı yazısına bağlı
dosyada mevcut b ü t ü n evrak okunup incelendikten sonra g e r e ğ i konu­
şulup d ü ş ü n ü l d ü :
İhtilâf konusu işyerindeki ü c r e t l e r e , Y ü k s e k H a k e m
Kurulunca
1/12/1958 tarihinden itibaren muteber olmak üzere % 20 zam y a p ı l m ı ş t ı r ;
1/12/1958 tarihinden buyana geçim ş a r t l a r ı n d a yeni zam talebini h a k l ı
k ı l a c a k bir değ'şiklik k a y ı t ve tesbit o l u n m a d ' ğ ı gibi esasen işveren ida­
renin 1/3/1959 tarihinden sonra da işçilerin hizmet ve kıdem z a m l a r ı n d a
ve yemek kaimesinin m i k t a r ı n d a a r t ı r m a y a p t ı ğ ı dosya m u h t e v i y a t ı n d a n
anlaşılmaktadır.
Ancak işyerinde halen verilmekte olan b a ş l a n g ı ç ü c r e t l e r i bu işkolu
İçin bir miktar d ü ş ü k g ö r ü l d ü ğ ü n d e n başlangıç yevmiyelerinin 640 k u ­
r u ş a yükseltilmesinin m u v a f ı k olacağı kanaatine v a r ı l m ı ş t ı r .
Binaenaleyh, taleplerine uygun miktarda zam yapılması h a k k ı n d a k i
S e n d i k a n ı n itiraziyle, verilen <" 15 zam k a r a r ı n ı n tamamen k a l d ı r ı l m a s ı n a
m ü t e d a i r işveren itirazının, başlangıç saat ücretleri b a k ı m ı n d a n reddiyle
istanbul Vilâyet H a k e m Kurulunun 27/10/1959 tarihli k a r a r ı n ı n bozul­
m a s ı n a ve;
r
1 — 640 ("jruşun d û n u n d a olan yevmiyelerin 640 k u r u ş a iblâğına,
2 — S40 k i r u ş u n d û n u n d a yevmiyelere yapılan bu z a m m ı n Vilâyet
H a k e m K u . u l u n u : ' k a r a r tarihi olan 27/10/1959 tarihinden itibaren mu­
teber olmas na, bu h a r a r ı n Resmî Gazete ile ilânına; üyelerden Enver
Şenler ve Muammer Çölgezen'in işçilerin zam taleplerinde haklı bulun­
d u k l a r ı n a ve talep veçhiyle k a r a r verilmesi hususundaki muhalif reyle­
rine k a r ş ı ekseriyetle 18/1/1960 tarihinde k a r a r verildi.
ILÂNLAR
Amortisman ve |Kredi Sandığı ve T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez B a n ­
kasından :
S a n d ı ğ ı m ı z c a i h r a ç edilen % 5 faizli 1959 İ s t i k r a z ı 1 inci tertip
m u v a k k a t tahvillerinin asıl tahvillerle tebdiline 1 H a z i r a n 1960 tarihin­
de b a ş l a n a c a k ve tebdili muamelesi altı ay devam edecektir.
H â m i l l e r i n bu m ü d d e t içinde T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez B a n k a s ı ­
nın b u l u n d u ğ u yerlerde bu Bankaya, b u l u n m a d ı ğ ı yerlerde de T ü r k i y e
Cumhuriyeti Ziraat ,Bankası Şube ve A j a n s l a r ı n a m ü r a c a a t l a ellerindeki
m u v a k k a t tahvilleri makbuz mukabilinde teslim etmeleri rica olunur.
Asıl tahviller bu B a n k a l a r marifetiyle ve pek k ı s a bir zamanda
sahiplerine t e s ü m o l u n a c a k t ı r .
8 Temmuz 1960 tarihinde v â d e s i hulul edecek faiz, asıl tahvil üze­
rindeki 1 sayılı kupon mukabilinde ödeneceğinden sayın hâmillerin bir
an evvel muvakkat tahvillerini tebdil etmeleri menfaatlan iktizasıdır.
Altı aylık m ü d d e t t e n sonra tebdil muamelesi yalnız T ü r k i y e Cum­
huriyet Merkez B a n k a s ı U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n d e icra edilecek ve bu tarih­
ten sonraki tebdil m a s r a f l a r ı h â m i l l e r e ait o l a c a k t ı r .
2182 /1-1
Jandarma S a t ı n a l m a Komisyonu B a ş k a n l ı ğ ı n d a n ;
Cinsi : 35-40 K g . lık ç a m a ş ı r y ı k a y a b i l e c e k makina, m i k t a r ı : 1
-.ded, muhammen fiyatı : 22.500 lira, muvakkat t e m i n a t ı : 1.688 lira.
A n k a r a J a n d a r m a Muhafız Alayı ihtiyacı için y u k a r ı d a yazılı bir
alem 35 ilâ 40 kilo ç a m a ş ı r y ı k a y a b i l e c e k ç a m a ş ı r m a k i n a s ı k a p a l ı
arf usuliyle A n k a r a J a n d a r m a Satmalma Komisyonu b i n a s ı n d a 13/6/1960
azartesi g ü n ü saat 15,30 da ihale edilecektir. Ş a r t n a m e l e r i z m i r J . De>z Bölge K . lığı, istanbul J . Sat. A l . K o m . B ş k . lığı ile Komisyonumuzda
•rülebiür.
isteklilerin kanuni vesika, rrı.vakka'ı t^;ninat, ticaret odası cüzda­
nını havi kapalı zarf teklif mektuplun:
Je saatinden bir saat evve­
line kadar yani en geç saat 14,30 a k a
j.<cmır/c;r.a vermeleri ilân olu­
nur.
2217 /4-J
•
Ankara Ziraat Fakültesi Dekanlığında* :
1 — F a k ü l t e m i z s ü t ve mamulleri k ü r s ü s ü l â b o r a t u v a r tadili işi
13/6/1960 Cuma g ü n ü saat 15 de kapalı zarf usulü ile y a p ı l a c a k t ı r .
2 — i ş i n keşif t u t a n 18.723,99 l i r a olup geçici t e m i n a t ı 1.405,00
liradır.
3 — i ş e alt keşif ve İhale dosyası her gün mesai saatlerinde F a ­
k ü l t e L e v a z ı m B ü r o s u n d a görülebilir.
4 — B u işe ait eksiltme ş a r t n a m e s i h e r g ü n F a k ü l t e Levazım B ü r o ­
sunda (Mesai saatlerinde) görülebilir.
5 — isteklilerin ihale saatinden önce geçici t e m i n a t l a r ı n ı A n k a r a
Üniversitesi S a y m a n l ı k M ü d ü r l ü ğ ü veznesine y a t ı r m ı ş olmaları gerek­
lidir.
6 — isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazır­
l a y a c a k l a r ı k a p a l ı zarfların, teklif mektubu, teminat makbuzu, meslek ve
s a n a t l a r ı n ı g ö s t e r i r hüviyet v a r a k a s ı ve böyle bir işi yapabileceğini tev­
sike yarar v e s i k a l a r ı havi olduğu halde tesbit edilen g ü n d e ihale saatin­
den bir saat önce satmalma komisyonu b a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri ıBu saat­
ten sonra gelen zarflar ve postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir.)
i l â n olunur.
2179/4-1
M . M . V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
30 ton taze fasulye, 3o iva p a t l ı c a n s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . T a h m i n î t u ­
t a r ı (34.500) lira olup geçici t e m i n a t ı (2.588) liradır, ihalesi 10/6/1960
g ü n ü saat 11 de k a p a l ı zarf usuliyle y a p ı l a c a k t ı r , isteklilerin belirtilen
g ü n ve saatten bir saat evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı Komisyon
B a k a n l ı ğ ı n a vermeleri evsaf ve ş a r t n a m e l e r her g ü n Komisyonda ve
istanbul L e v a z ı m Amirliği ilân k ı s m ı n d a görülebilir ilân olunur.
Miktarı
Fiyatı
Tutarı
G. teminat'
ton
Kr.
lira
lira
Taze fasulye
PaUıcajı
30
30
65
50
19.500 l
15.000 J
2.588
34.500
1094 / 4-4
250 ton karpuz s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . T a h m i n î t u t a n (87.500) lira olup
geçici t e m i n a t ı 15.625) liradır. İhalesi 4/6/1960 g ü n ü saat 11 de kapalı
zarf usuliyle y a p ı l a c a k t ı r . 125 er tonluk partiler halinde a y r ı a y r ı istek­
lilere ıhjtle edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evve­
line- kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeler! evsaf ve
ş a r t n a m e l e r her g ü n Komisyonda ve istanbul L e v a z ı m Amirliği ilân kıs­
m ı n d a görülebilir ilân olunur.
1995 / 4-4
evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri ev­
saf ve ş a r t n a m e l e r h e r g ü n Komisyonda ve istanbul L e v a z ı m A m i r l i ğ i
ilân ' k ı s m ı n d a görülebilir. İ l â n olunur.
2139 / 4-2
150 ton kavun s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . Tahmini t u t a r ı (60.000) lira olup
geçici t e m i n a t ı (4.250) liradır, ihalesi : 17/6/1960 g ü n ü saat 11 de k a p a l ı
zarf usulü ile y a p ı l a c a k t ı r . 75 er tonluk partiler halinde a y r ı a y r ı istek­
lilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline
kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri evsaf ve
ş a r t n a m e l e r h e r g ü n Komisyonda ve istanbul L e v a z ı m Amirliği ilân k ı s ­
mında görülebilir, i l â n olunur.
2140/4-2
M . M . V . 2 No. Iu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
K a p a l ı zarfla 1.500 kilo sıcak tutkal ve 3.000 kilo s o ğ u k t u t k a l s a ­
tın a l ı n a c a k t ı r . Sıcak t u t k a l ı n
muhammen bedeli 7.200 lira muvakkat
t e m i n a t ı 540 liradır. S o ğ u k t u t k a l ı n muhammen bedeli 10.200 lira m u ­
vakkat t e m i n a t ı 765 liradır. H e r i k i kalem malzemenin muhammen be­
deli 17.400 lira muvakkat t e m i n a t ı 1.305 liradır, ihalesi 4/6/1960 Cumar­
tesi g ü n ü saat 11 de Komisyonda y a p ı l a c a k t ı r . H e r i k i kalem malzeme
bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı a y r ı isteklilere de İhale edile­
bilir. Teklif m e k t u p l a n n ı n bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır.
Postada gecikmeler kabul edilmez ş a r t n a m e s i Komisyonda ve istanbul
L v . A . l i g i İlân k ı s m ı n d a g ö r ü l ü r .
2061 / 4-4
80 ton kırmızı domstes, 24 ton taze dolmalık biber s a t ı n a l ı n a c a k t ı r
Tahmini t u t a n (52.800) l i r a olup geçici t e m i n a t ı (3.890) liradır, ihalesi
11/6/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle y a p ı l a c a k t ı r , isteklilerin
'belirtilen g ü n vs saatten bir saat evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı
Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri evsaf ve ş a r t n a m e l e r her g ü n Komis­
yonda ve istanbul L e v a z ı m A m i r l i ğ i ilân k ı s m ı n d a görülebilir ilân olunur.
Miktarı
Fiyatı
Tutarı
G. t e m i n a t ı
ton
Kr.
lira
lira
Kapalı zarfla 4 kalem otomatik telefon santralı yedek t a k ı m l a n sa­
tın ».lm^cAktır Muhammen bedeli 3*.690 lira nauvakkat teminatı 2.91«
liradır, ihalesi 3/6/860 Cuma günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacak­
tır. Teklif mektuplan bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi l â sımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Şartnamesi Komisyonda v «
istanbul Lv. A. ligi ilan kısmında görülür.
2062 / 4-4
Domates
Dolmalık biber
63
24
69
7«
36.000 |
3.896
16.800 (
Ankara Yüksek ö ğ r e t m e n Okulu Müdürlüğünden :
1996 / 4-4
40 ton karpuz, 40 ton kavun, 20 ton taze ü z ü m satın a l ı n a c a k t ı r .
T a h m i n î t u t a n (44.000) lira olup geçici t e m i n a t ı ,(3.300) liradır îiıalesı 14/6/1960 günü aaat 11 de k a p a l ı zarf usuliyle y a p ı l a c a k t ı r . H e r k a ­
lemi a y r ı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen g ü n ve sa­
atten bir saat evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a
vermeleri evsaf ve ş a r t n a m e l e r her g ü n Komisyonda ve İ s t a n b u l L e v a z ı m
Amirliği ilân k ı s m ı n d a görülebilir ilân olunur.
Miktarı
ton
Karpuz
Kavun
Taze ü z ü m
40
40
20
Fiyatı
Kr.
35
35
80
Tutarı
lira
G. t e m i n a t ı
lira
1.050
1.050
1.200
14.000
14.000
16.000
44.000
3.300
2107 / 4-3
44 ton ç a m a ş ı r sodası s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . Tahmini t u t a n (22.000) l i r a
olup geçici t e m i n a t ı (1.650) liradır, ihalesi : 20/6/1960 günü saat 11 de
kapalı zarf usulü iie y a p ı l a c a k t ı r , isteklilerin belirtilen g ü n ve saatten
bir saat evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı m Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a ver­
meleri evsaf ve ş a r t n a m e l e r h e r g ü n Komisyonda ve İ s t a n b u l L e v a z ı m
Amirliği ilân k ı s m ı n d a görülebilir, i l â n olunur.
2138 / 4-2
600 ton patates s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . Tahmini t u t a r ı (330.000)
geçici t e m i n a t ı (16.950) liradır, ihalesi ; 18/6/1960 günü saat
k a n a l ı zarf usulü ile y a p ı l a c a k t ı r , 200 tonluk partiler halinde
isteklilere ihale edilebilir, i s t e k l i l e r i n belirtilen g ü n ve saatten
lira olup
11.30 da
ayrı ayrı
b i r saat
1 — Okulun ihtiyacı için b i r aded 4.850 lira muhammen bedelli ev
bun dolabı, b i r aded 8.300 lira muhammen bedelli kasap buz dolabı, b i r
adedinin muhammen bedeli 1.761 lira 80 k u r u ş t a n 3 aded ç a m a ş ı r mak i n a s ı kapalı' zarf usuliyle s a t ı n a l ı n a c a k t ı r .
2 — ihalesi 4 Haziran 1960 tarihinde Cumartesi g ü n ü saat 11 de
A n k a r a Y ü k s e k ö ğ r e t m e n Okulu binasında y a p ı l a c a k t ı r .
3 — Ş a r t n a m e ve v a s ı f l a n her g ü n mesai saatleri içinde
görülebilir.
okulda
4 — S a t ı n a l ı n a c a k maddelerin geçici t e m i n a t ı 1.382 lira 66 k u ­
ruştur.
5 — ihaleye İştirak edeceklerin teminat m a k b u z l a r ı ve 1960 yılı
ticaret odası vesikalariyle birlikte k a p a l ı zarflarını ihale saatniden b i r
saat evveline kadar Komisyona teslim etmeleri lâzımdır. Postadaki ge­
cikmeler kabul edilmez.
1974 / 4-4
Diyarbakır Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Esas No : 952/814
K a r a r N o : 959/336
Davacı D i y a r b a k ı r inhisarlar B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n e izafeten vekili A v u ­
kat Özgönül Tuncer t a r a f ı n d a n dâvâlı Cemal Elaldı ve Seyfettin Çelebi­
ler ve Seyit özçiftçi aleyhlerine açılan alacak dâvasının y a p ı l a n d u r u ş ­
m a s ı sonunda :
D â v a n ı n reddine dair verilen 20/6/1959 t a r i h l i k a r a r
dâvâlılardan
Seyit özçiftçi a d ı n a tebliğe verilen ilâm ve temyiz dilkeçesi sureti teb­
liğ z a r f ı n a verilen m e ş r u h a t t a ikamet mahallinin m e ç h u l olduğu bildiril
diğinden ilânen tebliği istenildiğinden d â v â l ı l a r d a n Seyit özçiftçi'nin işbı
k a r a r a k a r ş ı ilân tarihinden itibaren 35 g ü n içinde diyeceğinin bildiril
meşine tebliğ m a k a m ı n a k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
2173
Sahife: 1468
31 MAYIS 1960
(Resmt Gazete)
1
K a r a y o l l a r ı Umum ' M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
YOL
DSt Umum Müdürlüğünden :
YAPIMI
1 — T e k r a r eksiltmeye konulan İş : P ı n a r b a ş ı - Maraş yolunun
takriben 148-199 ve 33-69 kilometreler a r a s ı tesviye, sanat y a p ı l a r ı ,
b ü y ü k k ö p r ü l e r taban takviyesi, temel t a b a k a s ı vesair işler olup keşfi
(17.500.000,—) liradır.
2 — Eksiltme g ü n ü : 16/6/1960 tarihine rastlayan P e r ş e m b e günü
saat 16 da A n k a r a ' d a K a r a y o l l a r ı U m u m M ü d ü r l ü ğ ü b i n a s ı n d a Y o l Y a ­
p ı m Dairesi o d a s ı n d a teklif alma suretiyle ve k a p a l ı zarf usulü ile yapı­
lacaktır.
3 — istekliler bu işe ait eksiltme e v r a k ı n ı vezneye
yatıracakları
(50,—) l i r a bedele ait makbuz mukabilinde K a r a y o l l a r ı T e k n i k Hesap­
lar Şubesinden alabilirler.
4 — E k s i l t m e y e girebilmek İçin :
a)
1960
yılına ait ticaret odası belgesi ile usulU
(538.750,—) liralık m u v a k k a t teminat vermeleri,
dairesinde
b) isteklilerin en geç 10/6/1960 Cuma günü mesai saati sonuna k a ­
dar bir dilekçe ile K a r a y o l l a r ı U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e m ü r a c a a t etmeleri
( M ü r a c a a t t a umumi evrak k a y d ı t a r i h i muteberdir. Telgrafla m ü r a c a a t
k a b u l olunmaz) ve dilekçelerine U m u m M ü d ü r l ü k eksiltmelerine giriş
Y ö n e t m e l i ğ i n e g ö r e K a r a y o l l a r ı n d a n a l ı n m ı ş m ü t a a h h i t l i k karnesinin
aslı İle 625.000,— liralık banka referansı, plân t e ç h i z a t , t a a h h ü t teknik
personel beyannamelerini n o k s a n s ı z olarak b a ğ l ı y a r a k bu iş için yeter­
lik belgesi a l m a l a r ı ,
ö — isteklilerin eksiltme ş a r t n a m e s i n d e verilen izahat dairesinde
h a z ı r l ı y a c a k l a r ı teklif m e k t u p l a r ı n ı eksiltme g ü n ü saat 15 e kadar mak­
buz mukabilinde K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
2101 / 4-3
1 — Mevcut i d a r i ve fennî ş a r t n a m e s i n d e k i vasıf ve esaslar ile nu­
munesine uygun 2000 adet 1/4" Pres d ö k ü m pirinç vana s a t ı n alına­
c a k t ı r . Tahmini bedeli 82.000,— T l . olup kati t e m i n a t ı 10.700,— T l . sidir.
2 — P a z a r l ı k 16/6/1960 P e r ş e m b e g ü n ü saat onda Merkezde M a l ­
zeme Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e y a p ı l a c a k , bu işe ait ş a r t n a m e a y n ı M ü d ü r ­
l ü k t e n isteklilere bedelsiz olarak verilecektir.
2209 / 1-1
1 — Mevcut idari ve fennî ş a r t n a m e s i n d e k i vasıf ve esaslar dahi­
linde 24 kalem F o r d yedek p a r ç a s ı p a z a r l ı k l a s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . T a h m i n i
bedeli 66.659,14 T l . olup k a t ı t e m i n a t ı 9.166,— T l . sidir.
2 — P a z a r l ı k 16/6/1960 P e r ş e m b e g ü n ü saat
Onbirde
Merkezde
Malzeme Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e yap.lacak, ş a r t n a m e s i aynı M ü d ü r l ü k t e n
isteklilere bedelsiz olarak verilecektir.
2210
/1-1
1 — Mevcut ş a r t n a m e s i n d e k i esaslar dahilinde 10 kalemde (504)
adet Hercules p a r ç a s ı s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . Talimini bedeli 5.460,— T l . sı
olup k a t i t e m i n a t ı 819,— T l . sidir.
2 — P a z a r l ı ğ ı 17 H a z i r a n 1960 C u m a g ü n ü eaat On otuzda M e r ­
kezde Malzeme Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e y a p ı l a c a k t ı r , istekliler ş a r t n a m e y i
m e z k û r m ü d ü r l ü k t e n bedelsiz olarak temin edebilirler.
2278 /1-1
1 — U m u m M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e mevcut ş a r t n a m e s i n d e k i esaslar da­
hilinde 4 adet (5H - 3054 p a r ç a N o . lu) komple Caterpillar paleti s a t ı n
a l ı n a c a k t ı r . T a h m i n i bedeli 86.400,— T l . sı olup k a t i t e m i n a t ı 11.140,—
Tl.sıdır.
2 — P a z a r l ı ğ ı 17 H a z i r a n 1960 Cuma g ü n ü saat Onbirde Merkezde
Malzeme Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e y a p ı l a c a k t ı r .
istekliler ş a r t n a m e l e r i n i m e z k û r m ü d ü r l ü k t e n bedelsiz olarak temin
edebilirler.
2279 /1-1
1 — U m u m M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e mevcut ş a r t n a m e s i n d e k i esaslar da­
hilinde 20000 metre 1/2" X
>k çelik özlü tel halat s a t ı n a l ı n a c a k t ı r .
T a h m i n i bedeli 230.0000,— T l . sı olup k a t i t e m i n a t ı 25.500,— T l . sidir.
6
X
1
9
İL
2 — P a z a r l ı ğ ı 17 H a z i r a n 1960 Cuma g ü n ü saat Onda Merkezde
Malzeme Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e y a p ı l a c a k t ı r . Ş a r t n a m e s i m e z k û r m ü d ü r Jükten bedelsiz olarak temin edilebilir,
2280 /1-1
1 — Eksiltmeye konulan İş : Bursa DSt 1 inci Bölge mıntakasında
bulunan (İpsala - Varyant şeddeleri inşaatı) olup muhammen keşif be­
deli, birim fiyat esası üzerinden (3.110.000,—) liradır.
2 — Eksiltme 10/6/1960 Cuma günü saat (15) de Ankara'da Mlthatpaşa Caddesi No: 55 de DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliği binası
İçinde toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu odasında kapalı
zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme tasarısı ve ekleri (100,—) lira bedel mukabilinde
D S İ Proje ve inşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir.
4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ Umum
Müdürlüğüne (107.050,—) lira geçici teminat vermeleri ve 2/6/1960 Per­
şembe akşamına kadar dilekçe ile DSt Proje ve i n ş a a t Dairesi Reisli­
ğine müracaat ederek, İhaleye iştirak belgesi İstemeleri lâzımdır, i ş b u
tarihten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge ve­
rilmez, isteklilerin iştirak belgesi alıp almadıklarını 4/6/1960 Cumartesi
sabahından itibaren Proje ve i n ş a a t Dairesi Reisliğine müracaat ederek
öğrenebilirler.
Postada v â k i gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 — tsteklilerin İdareden alarak dolduracakları teknik personel
beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altındaki
işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile DSİ mütaahhitlik karnelerini, kar­
neleri yoksa idareden alarak dolduracakları İş beyannamesini ve bu be­
yannamede yazılı işleri tevsik eden evrakı müsbitelerini iştirak belgesi
almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır.
6 — Taliplerin asgari 2 aded D8 dozer veya muadilleri 6 aded 15
yd3 lük skreyper veya muadili, 1 aded motor greyder ve 7 aded ı5) er
tonluk kamyonu temin edeceklerini tevsik eden belge ile bu makinalan
mukavelenin İmzası tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında çalışır
vaziyette İş başında bulunduracaklarına dair usulü veçhile tanzim edil­
miş bir taahhütnameyi, iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilek­
çeye eklemeleri şarttır.
7 — tsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten
15 dakika evveline kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
Postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
2176 / 2-2
9
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünden :
1 — İdaremiz ihtiyacı için 35 aded 12 Volt 200 amper. 37 aded 6
Volt 120 amper saatlik akümülâtör mütaahhit nam ve hesabına aynı
şartlar dâhilinde acık eksiltme surptiyle satın alınacaktır
S — Muhammen bedeli 30.520.— lira olup geçici teminatı 2.289.—
liradır, işbu teminat Umum Müdürlük Veznesine veya idaremizin T. C.
Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına yatırılıp mukabili makbuz alı­
nacaktır.
3 — Eksiltme 9/6/1960 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat
16 da Kızılay İnkilâp Sokak Umum Müdürlük binasındaki Alım. Satım
Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Bu İşe ait şartname Umum Müdürlük Malzeme Dairesi Reis­
liğinde, istanbul'da Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünde görülebilir.
5 — isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzu ile 1960 yılı
ticaret odası vesikalarlyle birlikte adı g e ç e n Komisyona müracaat etme­
leri ll&n olunur.
2038 / 4-8
Kartal Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
59/389
Dursun T u n ç t a r a f ı n d a n A l i T u n ç aleyhine açılan şiddetli
sizlikten mütevellit b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n d u r u ş m a s ı n d a :
geçim­
M ü t a a d d i t aramalara r a ğ m e n dâvâlının adresi
bulunamadığından
g ı y a p k a r a r ı n ı n ilânen tebliğine k a r a r verilmiş olup d u r u ş m a n ı n 24/6/1960
saat 9.40 da o l d u ğ u g ı y a p yerine k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
2087
31 MAYIS 1960
Nafıa Vekâletinden :
Oltu A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
Vekaletimi* ihtiyacı için bir aded Nivo v» bir aded Takeometr»
tınalmacaktır.
Aletlerin tamamının
teminatı 926.25 liradır.
SaMfe: 1469
(R«mî Gaaete)
m-
muhammen bedeli 12.350,— Ura olup, geçici
Eksiltme 4/6/1960 Cumartesi günü saat 11 de Vekâlet Malzeme Mü­
dürlüğünde toplanacak Malseme Eksiltme Komisyonunca ye açık eksilt­
me usuliyle yapılacaktır.
Bu işe ait şartname Vekâlet Malzeme Müdürlümü İle istanbul Na>
fıa Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
isteklilerin belirli gün re saatt*
llftn olunur.
Komisyonda kazır bulunmaları
2104 / 4-4
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden :
960/46
Oltu'nun A r s l a n p a ş a Mahallesinden ölü Mehmet m i r a s ç ı l a r ı v e k i l i
Cemal Ö z l ü t ü r k ve Z i y a G ö k a l p t a r a f ı n d a n
Oltu'nun p i t k i r K ö y ü n d e n
N u m a n kızı Ayşe evlâtları Naciye ve R a g ı p A l p ile Belediye ve H a z i n e
aleyhine açılan mesaha tezyidi d â v a s ı n ı n y a p ı l a n muhakemesinde :
D â v â l ı l a r d a n N u m a n kızı 'ayşe e v l â t l a r ı N a c i y e ve R a g ı p A l p ad­
l a r ı n a çıkarılan davetiyelere verilen m e ş r u h a t a adı geçenlerin eskidenberi k ö y d e n a y r ı l m ı ş olup adreslerinin ve i k a m e t g â h l a r ı n ı n m e ç h u l bu­
l u n d u ğ u n d a n bilâ tebliğ iadesi üzerine mahkemece ilânen tebligat icra­
sına k a r a r verilmiş o l d u ğ u n d a n mumaileyhlerin Oltu A s l i y e H u k u k
Mahkemesinin 960/46 esas sayılı dosyasının talik edildiği ,15/6/1960 ta­
rihli d u r u ş m a s ı n d a b u l u n m a l a r ı için davetiye yerine k a i m olmak ü z e r e
keyfiyet ilân olunur.
2114
Pınarbaşı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Cinsi : Evrakı matbua baskı İşi, miktarı : 18 kalem, muhammen
bedeli : 279.000 lira.
1 — Cins v» miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usuliylr
yaptırılacaktır,
8 — Eksiltmesi 14/6/1980 tarihinde Salı günü saat 15 t* l a t ı n a l m a
Komisyonunda yapılacaktır.
I — Muvakkat teminatı 14.910 liradır.
4 — Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir.
5 — Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona
verilmoal şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaa.
11*2 / 4-3
959/184
P m a r b a ş ı ' n ı n Tepe Mahallesinden davacı A l i y e Delibaş t a r a f ı n d a n
dâvâlı M a h i r Delibaş aleyhine ikame olunan b o ş a n m a d â v a s ı n ı n açık
y a p ı l a n muhakemesi s ı r a s ı n d a :
Dâvâlı M a h i r elibaş'm adres ve İ k a m e t g â h ı n ı n m e ç h u l olduğu y a p ı ­
lan t a h k i k a t t a n a n l a ş ı l m a k l a ilânen g ı y a p k a r a r ı tebliğine k a r a r veril­
miş olmakla;
K a r a r g e r e ğ i n c e dâvâlı M a h i r Delibaş
ğu 14/6/1960 g ü n ü P ı n a r b a ş ı A s l i y e H u k u k
diği veya bir v e k i l g ö n d e r m e d i ğ i takdirde
edileceğinden işbu ilân g ı y a p k a r a r ı yerine
olunur.
d u r u ş m a n ı n b ı r a k ı l m ı ş oldu­
Mahkemesine bizzat gelme­
d u r u ş m a y a g ı y a b e n devam
g e ç m e k ü z e r e ilânen tebliğ
2144
imroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Ç a n k ı r ı Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
960/28
Ç a n k ı r ı ' n ı n A l v a K ö y ü n d e n Sadık oğlu Mustafa Metin'in A n k a r a ' d a
E t l i k yolunda No. 16 da Sıtkı ö z y ı l m a z v a s ı t a s i y l e 88120 sayılı otobüs
sahibi Sadettin E r d o ğ a n ve A d i l U y s a l aleyhlerine ikame eylediği 200
liranın tahsili h a k k ı n d a k i alacak d â v a s ı n ı n y a p ı l m a k t a olan
duruşma­
sında :
D â v â l ı l a r ı n gösterilen adreste b u l u n m a d ı k l a r ı ve halen nerede ol­
dukları da tesbit edilememiş b u l u n d u ğ u n d a n tebligatın ilânen i c r a s ı n a ve
muhakemenin de 17/6/1960 C u m a saat 9.50 ye b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r ve­
rilmiştir.
D â v â l ı l a r belirli g ü n ve saatte gelmeleri veya kendilerini bir v e k i l e
temsil ettirmeleri keyfiyet tebligat m a k a m ı n a k a i m olmak üzere ilân
olunur.
2188 /1-1
* :
D a v a c ı i m r o z ' u n Yenimahallesinden Pinedopi Dimopulos t a r a f ı n d a n
istanbul Beyoğlu i s t i k l â l Caddesi K u m r a b a c ı Sokak 21 No. lu hanede
Sotir Dimopulos aleyhine a ç ı l a n b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n d u r u ş m a ­
sında :
Dâvâlı adına ç ı k a r t ı l a n davetiyenin kendisinin gösterilen adreste bu­
l u n m a d ı ğ ı n d a n ve yeni adresinin de tesbit edilemediğinden bahisle bilâ
tebliğ iade edilmiş o l d u ğ u n d a n ve böylece adı geçenin adresinin m e ç h u l
b u l u n d u ğ u anlaşıldığından Tebligat Kanununun 28 ve m ü t e a k i p mad­
delerine tevfikan davetiye ve d â v a dilekçesinin ilânen tebliğine karar ve­
rilmiştir.
K a r a r g e r e ğ i n c e d u r u ş m a n ı n bırakıldığı 13/6/1960 Pazartesi g ü n ü
saat 9 da d u r u ş m a y a gelmediği ve kendisini temsile salahiyetli bir v e k i l
de g ö n d e r m e d i ğ i takdirde adı geçen dâvâlı Sotir Dimopulos'a işbu ilânın
davetiye ve d â v a dilekçesi yerine k a i m olmak üzere keyfiyet ilân olunur.
• »-
Trabzon A s l i y e 2 n c l H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
E . No : 959/ 19
K . No : 960/198
ö z e l idareye izafetle Trabzon Valiliği vekili A v u k a t Seyfeddin Tekinalp t a r a f ı n d a n ,
Trabzon'un A ş a ğ ı M e s a r i y a K ö y ü n d e n N u r i Tosun
aleyhine açılan 1.420 l i r a tazminat d â v a s ı n ı n icra k ı l m a n muhakemesi
neticesinde :
Dâvâlının Aşağı M e s a r y a Köyü su ihtiyacını k a r ş ı l a m a k üzere
idareden tesellüm eylediği boruladan sarfedilenlerden artan 24 aded ve
142 metre t u t a r ı n d a bulunan su b o r u l a r ı n ı n uhdesinde k a l ı p , idareye
iade etmediği anlaşılmış ve bu suretle cem'an ı(596,40) liranın d â v â l ı d a n
tahsili ile davacı idareye verilmesine davacı t a r a f ı n y a p t ı ğ ı mahkeme
m a s r a f ı n ı n 1/2 sinin d â v â l ı d a n alınmasına, davacının fazlaya ait talebi­
nin reddine, bakiye 90,17 lira h a r c ı n dâvâlıya tahmiline ve kabul edilen
d â v a z ı m n ı n d a takdiren (60) lira v e k â l e t ü c r e t i n i n dahi d â v â l ı d a n alı­
narak d â a v c ı y a verilmesine, kabili Temyiz olmak üzere, '24/3/1960 g ü n
ve 959/19 E . ve 960/198 K . sayı ile dâvâlının g ı y a b ı n d a k a r a r verilmiş,
h ü k m ü n kesinleşmesi b a k ı m ı n d a n tebligat yerine k a i m olmak üzere key­
fiyet ilân olunur,
2109
2171
Balıkesir Asliye Birinci H u k u k Hâkimliğinden :
960/82
Balıkesir'de Şerife D a l k ı r a n , E m i r z a d e
Berdan v e k i l l e r i A v u k a t
Ahmet E r t u ğ r u l Bolak ve A h m e t Aydın Bolak t a r a f l a r ı n d a n , i s t a n b u l
Yenikapı Yalı Mahallesi Alboyacılar Sokak No. !(24) de oturan M e h ­
met Şakir, Sabri ve N u r i y e aleyhlerine açılmış bulunan i s p a t ı veraset
dâvasının y a p ı l m a k t a olan d u r u ş m a s ı n d a :
D â v â l ı l a r ı n gösterilen adreslerine ç ı k a r ı l a n davetiyelerin bilâ t e b l i ğ
iadeleri ve C. M . U . l i g i marifetiyle icra ettirilen t a h k i k a t a r a ğ m e n ken­
dilerinin b u l u n a m a m a s ı ü z e r i n e davetiye tebliği u s u l ü n e tevfikan gazete
vasıtasiyle ilânen yapılmış buna ^rağmen d a v a l ı l a r
d u r u ş m a y a gelme­
diklerinden
h a k l a r ı n d a g ı y a p k a r a r ı verilmiştir.
D u r u ş m a 13/6/1960
saat 10.15 bırakılmıştır. Muayyen g ü n ve saatte d â v â l ı l a r ı n d u r u ş m a d a
bulunmadıkları,
mazeretlerini bildirmedikleri veya bir vekili
müdafi
g ö n d e r m e d i k l e r i takdirde bundan böyle d u r u ş m a y a g ı y a p l a r ı n d a devam
o l u n a c a ğ ı keyfiyeti g ı y a p k a r a r ı m a k a m ı n a k a i m p l m a k ü z e r e i l â n olu­
nur.
Satifo: 1470
(Resmî Gazete)
S ö ğ ü t İ c r a ve İflâs M e m u r l u ğ u n d a n :
Uşak Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
959/22
B u r s a K o z a Kooperatifine 14 bin l i r a ve m a s r a f ı n ı n i t a s ı n a borçlu
Nuri Timurlenkoğlunun
gayrimenkullerinin paraya çevrilmesine k a r a r
verilmiş o l d u ğ u n d a n b o r ç l u y a ait S ö ğ ü t C a m i a r d ı n d a 260 bm l i r a kıy­
metinde İ p e k F a b r i k a s ı Temmuz 1937 tarih 2 N o . lu ve 215Ü6 M . sağı
İ s m a i l ve Müftü solu Belediye bahçesi, ve E m i n , a r k a s ı M u s t a f a veresesesi cephesi umumi yol ile mahdut ipek f a b r i k a s ı ve yine harman yeri
mevkiinde 38 N o . lu tapunun ihtiva ettiği ve 52 bin l i r a k ı y m e t i n d e tapu­
da İ p e k f a b r i k a s ı yazılı ise de yıkılmış olduğu ve kozaiık harap bir \ aziyette olduğu 5514 M . M . den ibaret olduğu ve gene tapunun A ğ u s ­
tos 1943 tarih ve 48 No. iu ve 6 bin l i r a k ı y m e t i n d e 2 4 . M . M . aen ibaret
bir bap d ü k k â n ve yine C a m i A r d ı mevkiinde Temmuz 929 ıtarih ve 28
N o . l u tapunun ihtiva e t t i ğ i ma m ü ş t e m i l â t han ve otel ve y a z z a n n r n
nısfı 45 bin l i r a k ı y m e t i n d e 240 M . M . ve yine Pmardere mevkiinde 34
N o . da Temmuz 924 tarihli ve 3 d ö n ü m 500 l i r a k ı y m e t i n d e bahçe içinde
Ceviz kiraz a ğ a ç l a r ı olduğu ve yine H a r m a n mevkiinde b a h ç e 39 N o . ve
E y l ü l 943 tarihli 5514 M . M . ve 8 bin l i r a k ı y m e t i n d e ve j i n e Kirazdere
mevkiinde K a s ı m 1943 tarih 2 N o . ' l u ve 3767 M . M . ve 300 l i r a k ı y m e ­
tinde ve yine S a r n ı ç mevkiinde 38 No. 1938 Ocak tarihli ¡2300 M . M .
b a ğ ve akarsuyu ve meyvelik 40 bin lira k ı y m e t i n d e ve yine Devekolu
mevkiinde A ğ u s t o s 1934 tarih 5 N o . lu b a ğ ve meyve a ğ a ç l a r ı mevcuttur.
B i r d ö n ü m bir evlek 1200 l i r a k ı y m e t i n d e ve yine Devekolu mevkiinde
4 N o . lu Mayıs 1930 tarihli ve 3 d ö n ü m b a ğ 2 bin l i r a k ı y m e t i n d e ve k ü ­
ç ü k bahçe mevkiinde 29 N o . lu 1943 Temmuz tarih ve 7352 M . M. ma­
hallin nısfı 800 l i r a k ı y m e t i n d e ve yine tapunun 11 No. lu Temmuz 1929
tarihli tapunun ihtiva ettiği 'ahşap e k m e k ç i fırını 100 a r ş ı n d ö r t t e bir
hissesi 4 bin l i r a ve yine H a m a n Y e r i mevkiinde Ocak 1935 tarih ve 162
N o . ve. 6 d ö n ü m 2500 l i r a k ı y m e t i n d e 2 N i s a n 1938 tarihli Kozaiık 60
bin l i r a k ı y m e t i n d e olup m e z k û r gayrimenkuller bu k e ı e birinci açık ar­
t ı r m a ile 10/6/1960 C u m a g ü n ü saat 15 de S ö ğ ü t Belediye Dairesinde a ç ı k
a r t ı r m a ile paraya çevrileceği ve hatta lâyikini b u l m a d ı ğ ı takdirde i k i n c i
açık a r t ı r m a ile 120/6/1960 P a z a r g ü n ü a y n ı yerde ve aynı saatde paraya
çevrileceğinden a y n ı haklara, irtifak h a k l a r ı n a vesair h a k l a r a
malik
olanlar 15 g ü n içinde evrakı müsbitelcrini ibraz etmeleri aksi takdirde
p a y l a ş m a d a n h a r i ç b ı r a k ı l a c a k l a r ı talip olanlar )% 7,5 depo veya b a n k a
mektubu ibraz etmeleri daha fazla m a l û m a t almak istiyenler S ö ğ ü t
İ c r a Dairesinin 959/22 sayılı d o s y a s ı n a m ü r a c a a t etmeleri ilân olunur.
•
31 MAYIS 1960
2000
Amasya Asliye H u k u k Hâkimliğinden :
Amasya'nın llyas Köyünden
Hanife Seven t a r a f ı n d a n Y a k u t i y e
Mahallesinden Mustafa Seven aleyhine açılan b o ş a n m a
d â v a s ı n ı n du­
r u ş m a s ı sonunda t a r a f l a r ı n b o ş a n m a l a r ı n a , dâvâlının bir sene, davacının
gebe ise d o ğ u r m a d ı k ç a değilse (300) g ü n g e ç m e d i k ç e yeniden evlenememelerine, çocukları Ayşe ve Emine'nin velayetinin b a b a l a r ı n a tevdiine
ve a n a l a r ı ile haftada bir g ü n şahsi m ü n a s e b e t tesislerine, (750) k u r u ş
i l â m h a r c ı , .(46) l i r a (89) k u r u ş mahkeme m a s r a f ı ve (75) l i r a v e k â ­
let ücretinin d â v â l ı d a n
a l ı n a r a k d a v a c ı y a verilmesine, • 24/3/1960 g ü n
1958/316 esas 1960/177 k a r a r sayiyle k a r a r verildiğinden, ilânen y a p ı l a ­
cak tebligat üzerine 15 g ü n içinde kanun yoluna m ü r a c a a t o l u n m a d ı ğ ı
takdirde h ü k m ü n kesinleşeceği ilân olunur.
2157
T e k m a n A s l i y e Ceza H â k i m l i ğ i n d e n :
1959/950
D a v a c ı U ş a k ' m B o z k u r t Mahallesinden A l i kızı 1937 doğumlu H a ­
nife U ğ u z h a n ' m dâvâlı kocası Bozkuş Köyü n ü f u s u n d a k a y ı t l ı A l i U ğ u z han h a k k ı n d a U ş a k A s l i y e H u k u k Mahkemesine açtığı şiddetli g e ç i m ­
sizlik sebebiyle b o ş a n m a d â v a s ı n d a n dolayı dâvâlının adresi meçhul olup
halen nerede b u l u n d u ğ u bilinmediğinden g ı y a p k a r a r ı n ı n , ilânen tebliğine
12/5/1960 tarihli celsei muhakemede karar verilmiş o l d u ğ u n d a n :
K a r a r g e r e ğ i n c e dâvâlı A l i U ğ u z h a n ' m t â y i n olunan 4/7/1960 g ü n ü
saat 9 da U ş a k A s l i y e H u k u k Mahkemesi salonunda h a z ı r b u l u n m a s ı ve­
yahut kanuni bir v e k i l ile kendisim mahkemede temsil ettirmesi
aksi
takdirde gelmediğinde ve vekilde g ö n d e r m e d i ğ i n d e muhakemenin usul
h ü k ü m l e r i n e tevfikan g ı y a b ı n d a d e v a m ı n a k a r a r verileceği g ı y a p ks.rarı
yerine k a i m olmak üzere ilân olunur.
2183
Millî Piyango İ d a r e s i n d e n :
R e s m î Gazete'nin 13/5/1960 tarih ve 10504 sayılı n ü s h a s ı n ı n « fncı
sahifesınde çıkan, Millî Piyangonun 7 Mayıs 1960 çekilişine ait ikramiye
listesinde;
Yüzbin l i r a ikramiye kazananlar a r a s ı n d a (407656) olması Cazım
gelen numarama tertip h a t a s ı olarak ı(407456) şeklinde i n t i ş a r e t t i ğ i g ö ­
rülmüştür.
Keyfiyet tashihen ilân olunur.
2178
K o n y a İkinci Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
D a v a c ı K o n y a ' n ı n H a c ı Cemil Mahallesinden Hediye Yapıcı t a r a ­
fından a y n ı yerden S ü l e y m a n kızı Emine, H a s a n oğlu Hasan, Hasan kızı
H a v v a ve H a s a n kızı A y ş e aleyhlerine a ç m ı ş olduğu izaleyi ş ü y u u d â ­
vasında :
Taraflar a r a s ı n d a m ü ş t e r e k K o n y a tapusunun 19 uncu mahalle, 49
a d a n ı n 17 parselinde kayıtlı 106,5 M2. a h ş a p evin s a t ı l a r a k bedelinin ve­
reseye taksimine .dair K o n y a İkinci Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n verilen
14/4/1960 tarih 59/781 esas 960/281 sayılı k a r a r y u k a r ı d a adı geçen dâ­
vâlıların g ı y a b ı n d a verilmiş b u l u n d u ğ u n d a n iş bu ihbarnamenin
neşri
tarihinden itibaren 8 g ü n içinde ilgililer t a r a f ı n d a n temyiz
edilmediği
takdirde kesinleşeceği tebliğ ve ihbar olunur.
2187
Silvan Tereke H â k i m l i ğ i n d e n :
960/1
27/4/1960 tarihinde vefat eden Hasan oğlu Zarife'den olma 1293 do­
ğ u m l u Silvan'ın C a m i i Mahallesi Y a b a n c ı defteri N o . 5 de k a y ı t l ı aslen
B i t l i s doğumlu İ b r a h i m Ürekli'nin mirasçılarının m a l û m o l m a m a s ı dolayısiyle m ü t e v e f f a y a ait menkul ve gayrimenkulleri muhafaza
altına
alınmış ve Medeni Kanunun 571 inci maddesi mucibince alacaklı ve borç­
luların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde m ü r a c a a t l a r ı ile alacakla­
rını k a y ı t ettirmeleri bu m ü d d e t içinde m ü r a c a a t etmeyenlerin a r t ı k m i ­
r a s ç ı l a r ı n d a n ve terekeden bir hak talep edemiyeceği ve aynı zamanda
ilânın n e ş r i tarihinden itibaren üç ay içinde bir m i r a s ç ı ç ı k m a d ı ğ ı tak­
dirde M . K a n u n u n 534 üncü maddesi mucibince terekenin en son m i r a s ç ı
olan hazineye devir edileceği ilân olunur.
E . No : 957/33
K. N o : 957/61
B ü y ü k b a ş hayvan hırsızlığından maznun T e k m a n ' ı n
Hırabasor
K ö y ü n d e n Sait oğlu 335 doğumlu Bahattin Yılmaz, h a k k ı n d a y a p ı l a n mu­
hakeme sonunda :
Maznunun 6 sene 5 ay m ü d d e t l e hapsine 1 sene 2 ay m ü d d e t l e A n a ­
mur'a s ü r g ü n cezası ve 6 sene 5 ay emniyeti umumiye cezasiyle tecziye­
sine m ü t a d a i r verilen gıyabî h ü k ü m maznuna tebliğ edilememiş ve b ü t ü n
aramalara r a ğ m e n b u l u n a m a d ı ğ ı n d a n ilânen tebliğine mahkemece k a r a r
verilmiştir. K a r a r g e r e ğ i n c e h ü k ü m l ü n ü n bir ay içinde mahkemeye m ü ­
racaat ederek h ü k m ü tebliğ etmediği veya adresini bildirmediği takdirde
h ü k m ü n kesinleşeceği H . M . U . m m 143 ü n c ü maddesi u y a r ı n c a t e b l i ğ
m a k a m ı n a k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
1991
2190
Bodrum A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
1959/171
Altıncı seferini yapan '(Tan) vapuru ile ( H . K . ) m a r k a l ı olarak
Bodrum'un Tepecik Mahallesinden H ü s e y i n K a r a k a y a a d ı n a A n t a l ­
ya'dan 6881 N o . lu k o n i ş m e n t o ile gönderilen 20 çuval k e p e ğ e ait m e z k û r
k o n i ş m e n t o n u n k a y b o l d u ğ u n d a n iptali i s t e n m i ş t i r . B u konişmenLoyu bu­
lanların mahkemeye ibraz etmeleri aksi takdirde iptaline k a r a r verileceği
ve d u r u ş m a n ı n 6/7/1960 tarihine bırakıldığı ilân olunur,
2194
31 MAYIS 1960
(Resmî Gazete)
Trabzon A s l i y e İkinci H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
Sahife: H7l
i s l â h i y e Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
959/1013
H ü s n ü B a y a m ve Nezahat Yıldırım vekilleri A v u k a t H a s a n A t a ç
t a r a f ı n d a n dâvâlı, E s k i ş e h i r - A l a n ö n ü Mahallesi 'Dere Sokak N o . 17 de
H u r i y e B a y a m aleyhine ikame olunan k a y ı t tashihi d â v a s ı n ı n
yapılan
muhakemesinde :
Dâvâlı H u r i y e Bayam, v â k i ilahen davetiye tebliğine r a ğ m e n mah­
kemeye g e l m e m i ş b u l u n d u ğ u cihetle, bu kere adı geçenin 5/7/1960 Salı
g ü n ü saat 14 de mahkemede h a z ı r b u l u n m a s ı n ı n kendisine g'yap k a r a r ı
tebliğine k a i m olmak üzere keyfiyet ilân olunur.
2195
Ardeşen Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
D a v a c ı l a r İslâhiye'nin Telli K ö y ü n d e n Mehmet Ü n g ö r ve İ b r a h i m
Yılmaz t a r a f ı n d a n dâvâlılar Seyyar Aydınlı a ş i r e t i n d e n olup,
islâhiye
K a z a s ı h u d u t l a r ı dâhilinde i k e n halen nerede b u l u n d u k l a r ı belli olma­
yan Hasan, Ramazan, B a y r a m , A h m e t ve Teslime aleyhine açılan zarar
ziyandan mütevellit alacak d â v a s ı n ı n mahkememizde i c r a k ı l m a n a ç ı k
duruşması sırasında :
D â v â l ı l a r a d ı n a ç ı k a r ı l a n tebligatlar adreslerinden
bulunmadığın­
dan bahisle bilâ t e b l i ğ iade edildiğinden adı geçenlere ilânen davetiye teb­
liğine k a r a r verildiğinden iş bu ilân "üzerine d â v â l ı l a r d a n Teslime'den
gayrisi d u r u ş m a için muayyen olan 30/6/1960 g ü n ü saat 9 da gelmedik­
leri, kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde aleyhlerine gı­
yap k a r a r ı tebliğine k a r a r verileceği 'davetiye yerine k a i m olmak ü z e r e
ilânen tebliğ olunur.
2184
960/6
E t i Köprü D a ğ İ n ş a a t Limited Ş i r k e t i A v u k a t ı İ s m a i l H a k k ı Şuşoğlu t a r a f ı n d a n A r d e ş e n Merkez Mahallesinden toptan keresteci Suat
B a s a aleyhine açılan kereste bedelinden mütevellit 12250 l i r a alacak dâ­
vasının y a p ı l m a k t a olan muhakemesinde;
D â v a arzuhalinin tebliğinden sonra a d ı n a g ı y a p k a r a r ı
çıkarılma­
sına k a r a r verilen dâvâlı Suat Basa'nm b ü t ü n aramalara r a ğ m e n tebli­
gata salih adresi tesbit edilemediğinden; g ı y a p k a r a r ı n ı n Resmî Gazete
ile ilânen tebliğine karar verilmiş b u l u n d u ğ u n d a n ; k a r a r g e r e ğ i n c e ,
Dâvâlı Suat B a s a ' n ı n d u r u ş m a n ı n m u a l l â k
bulunduğu
14/7/1960
P e r ş e m b e g ü n ü saat 9.30 da A r d e ş e n A s l i y e H u k u k Mahkemesine gel­
mez veya kendisini k a n u n î bir vekille de temsil e t t i r m e d i ğ i takdirde mez­
k û r muhakemenin k a t ' ı g ı y a b ı n d a cereyan edeceği hususu g ı y a p k a r a ­
r ı n a k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
2192
A n t a l y a Gezici A r a z i Kadastro H â k i m l i ğ i n d e n :
Rize >- P a z a r İ c r a M e m u r l u ğ u n d a n :
B i r b o r ç t a n mahcuz olup paraya çevrilmesine k a r a r veri'.en 2799.18
l i r a tahmini değerli 23 kalem muhtelif tuhafiye eşyası ile 1000 l i r a tah­
mini değerli bir adet k a s a açık a r t ı r m a suretiyle Uzun Sokakta K â z ı m
Ö z g ü r b ü z ' ü n d ü k k â n ı önünde 23 H a z i r a n 1960 P e r ş e m b e g ü n ü saat 10
da a ş a ğ ı d a k i ş a r t l a r dairesinde s a t ı l a c a k t ı r .
1 — Muhammen bedelin y ü z d e yedi b u ç u k nispetinde pey
peşin verilecektir.
akçesi
2 — Mahcuz muhammen bedelin y ü z d e y e t m i ş beşi ve masraf ve­
rildiğinde ihale edilecek ve talip zuhur etmez ve kanuni nispet bulmazsa
i k i n c i a r t ı r m a 24 H a z i r a n 1960 C u m a g ü n ü a y n ı yer ve saatte y a p ı l a ­
caktır.
3 — ihaleden sonraki b ü t ü n masraflar alıcıya aittir.
4 — S a t ı ş peşin p a r a ile y a p ı l a c a k t ı r .
Ç a k ı r l a r K ö y ü n d e 1162 parsel dâvâlı Mehmet oğlu Osman, M u h a r ­
rem K a y r a k , H a l i l Y a n ı k ve Mustafa Y a n ı k ü z e r i n e v â k i teshiline Ça­
k ı r l a r Köy Tüzel kişiliği t a r a f ı n d a n vâki itiraz üzerine y a p ı l a n d u r u ş m a
sonunda Ç a k ı r l a r Köy Tüzel kişiliğinin v â k i itirazının reddine ve tesbit
veçhiyle dâvâlılar a d ı n a tesciline dair mahkememizden verilen 12/4/1960
t a r i h ve 960/113 k a r a r sayılı i l â m d â v â l ı l a r d a n Y e n i Mehmet oğlu Os­
man'a adresi meçhul b u l u n d u ğ u n d a n tebliğ edilmiyerek iade kılınmış ol­
d u ğ u n d a n tebligat yerine k a i m olmak ü z e r e iş bu ilânın y a p ı l m a s ı n a ve
dâvâlı Y e n i Mehmet oğlu O s m a n ' ı n ilân tarihinden itibaren k a n u n î mer­
cilere m ü r a c a a t etmesi ilân olunur.
2197
Akçakoyunlu Gümrük İdare Memurluğundan :
Suriye'nin Azez K a z a s ı n ı n Beliha K ö y ü n d e n Mehmet oğlu Emodan
d o ğ m a 923 doğumlu i s m a i l
Gaziantep A s l i y e Ceza Mahkemesinin 10/12/1951 t a r i h l i 951/51 esas
951/851 k a r a r sayılı kesinleşmiş ilâmiyle m a h k û m olduğu 2245 l i r a 90
k u r u ş a ğ ı r para cezasiyle sair m a s r a f l a r ı ödenmesi h a k k ı n d a k i adresine
gönderilen ödeme emri foilâ tebliğ iade o l u n d u ğ u n d a n tebligata elverişli
adresi meçhul k a l m ı ş b u l u n d u ğ u n d a n m e z k û r ödeme emrinin 7201 sayılı
kanun h ü k ü m l e r i n e g ö r e ilânen tebliğine k a r a r verilmiştir.
Sözü ed.len p a r a n ı n 1918 sayılı kanunun h ü k ü m l e r i n c e ilân t a r i ­
hinden itibaren 15 g ü n içinde ödenmesi lâzımdır.
B u m ü d d e t içinde ödenmediği takdirde haczen veya hapsen infaz
yoluna gidileceği tebligat yerine k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
2198
Suriye'nin A z e z K a z a s ı n a b a ğ l ı K e l k e r p i n K ö y ü n d e n
Temo oğlu
Güzey'den d o ğ m a 317 d o ğ u m l u Temo
Gaziantep A s l i y e Ceza Mahkemesinin 23/2/1953 tarihli 798/385 sa­
yılı k a r a r ı y l e 22525 l i r a 59 k u r u ş a ğ ı r para cezasına m ü t e s e l s i l e n mah­
k û m olup gönderilen ödeme emri bilâ tebliğ iade o l u n d u ğ u n d a n mezkûr
ödeme emrinin 7201 sayılı kanun h ü k ü m l e r i n e g ö r e i l â n e n tebliğine k a ­
rar verilmiştir.
Sözü edilen p a r a n ı n 1918 sayılı kanun h ü k ü m l e r i n e g ö r e ilân t a r i ­
hinden itibaren 15 g ü n içinde ö d e n m e s i lâzımdır.
B u m ü d d e t içinde ödenmediği takdirde haczen veya hapsen infaz
yoluna gidileceği tebligat yerine k a i m olmak ü z e r e i l â n - o l u n u r .
2199
5 — F a z l a m a l û m a t almak isteyenler dairemizin 959/15 T. sayılı
dosyasına bas v u r m a l a r ı ve taliplerin s a t ı ş g ü n ü s a t ı ş yerinde h a z ı r (bu­
l u n m a l a r ı ilân olunur.
2193
Siverek A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
D a v a c ı R a i k A r a k m ' a t a r a f ı n d a n d a v a c ı A l i G ü n g ö r ve a r k a d a ş l a r ı
aleyhine açılan alacak d â v a s ı n d a d â v â l ı l a r d a n A l i G ü n g ö r ' e adresi m e ç h u l
o l d u ğ u n d a n adı geçene davetiye ilânen tebliğ edilmiş ve bu defa d u r u ş m a
g ü n ü mahkemeye gelmediğinden keza ilânen g ı y a p k a r a r ı tebliğine mah­
kememizce k a r a r verilmiş olmakla d u r u ş m a g ü n ü olan 22/6/1960 tari­
hinde d u r u ş m a d a h a z ı r b u l u n m a d ı ğ ı takdirde mahkemenin
gıyabınızda
y a p ı l a c a ğ ı m a l û m u n u z olmak ü z e r e g ı y a p k a r a r ı yerine k a i m olmak
üzere tebliğ olunur.
2186
Ordu B i r i n c i A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
959/194
Ordu'nun Terzili K ö y ü n d e n A l i oğlu Mehmet K u r u l v e k i l i A v u k a t
Ahmet Celâl E r o ğ l u t a r a f ı n d a n Terzili K ö y ü n d e n A h m e t k a r ı s ı A t i y e
K u r u l , N a z ı m K u r u l , S a d ı k K u r u l ve K e z b a n Ş a h i n aleyhine ikame olu­
nan tapu tashih ve iptal d â v a s ı n ı n Ordu A s l i y e B i r i n c i H u k u k M a h k e ­
mesinde y a p ı l a n açık muhakemesinde :
D â v a y a sonradan ithal edilen Y u s u f oğlu Hasan K u r u l ve E m i n oğ­
lu Y a ş a r ve E m i n kızı E l m a s K a l a f a t ' m tebligata elverişli adresleri elde
edilememesi sebebiyle h a k l a r ı n d a k i davetiyenin ilânen tebliğine r a ğ m e n
mahkemeye gelmediklerinden h a k l a r ı n d a k i g ı y a p k a r a r ı n ı n da ilânen İc­
r a s ı n a k a r a r verilmiştir. Muayyen g ü n olan 20/6/1960 saat 9 da mahke­
meye gelmeleri veya kendilerini temsilen bir v e k i l g ö n d e r m e l e r i gönder­
medikleri takdirde h a k l a r ı n d a k i d u r u ş m a n ı n g ı y a p l a r ı n d a görüleceği ve
bir daha mahkemeye kabul edilmeyecekleri g ı y a p k a r a r ı yerine k a i m o l ­
mak üzere ilân olunur.
:
3185
Sahiıe: 1472
(Resmi Cásete]
Taşköprü Asliye Hukuk
Hâkimliğinden :
D a v a c ı T a ş k ö p r ü ' n ü n Ç a k ı r ç a y K ö y ü n d e n Y a k u p oğlu H a s a n G ü n doğdu, dâvâlılar a y n ı k ö y d e n A b d u l l a h k a r ı s ı ve A l i kızı A y ş e G ü m ü ş
vekili A v u k a t Orhan Güneş, nüfus idaresi ve aynı k ö y d e n M u s t a f a oğlu
H a s a n G ü n d o ğ d u ve a r k a d a ş l a r ı aleyhine a ç m ı ş olduğu ö l ü m k a y ı t tas­
hihi d â v a s ı n ı n d u r u ş m a s ı n d a :
T a ş k ö p r ü ' n ü n Ç a k ı r ç a y K ö y ü n d e n M u s t a f a oğlu Hasan G ü n d o ğ du'ya 3 M a r t 1960 t a r i h ve 10447 sayılı Resmî Gazete ile tebligat yapıl­
dığı halde d u r u ş m a y a gelmediği ve bir vekil de g ö n d e r m e d i ğ i cihetle
g ı y a p k a r a r ı yerine k a i m olmak ü z e r e ilânen tebligat y a p ı l m a s ı n a k a r a r
verilmiş o l d u ğ u n d a n d u r u ş m a n ı n 11/7/1960 Pazartesi g ü n ü saat 10 a
talik edilmiş olduğu i l â n plunur.
2170
Çan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
960/63
Çan K a z a s ı n ı n Semedeli K ö y ü n d e n M u s t a f a oğlu Salih Y a v a ş a d ı n a
ç ı k a r ı l a n davetiyeye verilen m e ş r u h a t t a adresinin meçhul olduğu bildiril­
diğinden mahkememize ait 960/63 sayılı dosya ile aleyhine A y ş e Y a v a ş
31 MAYİS 196Q
t a r a f ı n d a n geçimsizlik sebebiyle b o ş a n m a
D u r u ş m a g ü n ü olan 23/6/1960 P e r ş e m b e
H u k u k Mahkemesinde hazır b u l u n m a d ı ğ ı
a y n ı şekilde ilân edileceği, davetiye yerine
dâvası ikame edildiğinden :
g ü n ü saat 10 da Ç a n A s l i y e
takdirde g ı y a p k a r a r ı n ı n da
k a i m olmak üzere ilân olunur.
2165
Ilıç A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
1959/138
D a v a c ı Ilıç' ta m u k i m A h m e t kızı Rahmiye Çevik vekili Hasan Çe­
v i k t a r a f ı n d a n dâvâlı istanbul Beyoğlu, A ğ a c a m i i a r k a s ı n d a
Kabris
Çayevinde mukim. Yusuf Çevik aleyhine ikame edilen b o ş a n m a ve na­
faka d â v a s ı n ı n Ilıç A s l i y e H u k u k Mahkemesinde y a p ı l a n d u r u ş m a s ı n d a :
Dâvâlı 25/1/1960 tarihli dilekçesiyle s a l â h i y e t i t i r a z ı n d a b u l u n m u ş
ve bu itirazı mahkemece 6/4/1960 tarihli celsede reddedilerek red k a r a ­
rının d â v â l ı y a tebliğine k a r a r verilmiş ise de dâvâlı adresini terkle m e ç ­
hul semte gittiği ve adresinin belli olmadığı a d ı n a ç ı k a r ı l a n davetiyeye
verilen m e ş r u h a t t a n a n l a ş ı l m a k l a bu k a r a r ı n gazete ile ilânına karar ve­
rilmiş o l d u ğ u n d a n s a l â h i y e t itirazının reddedildiği ilânen tebliğ olunur.
2166
Banko Di Boma - Boma 31 Aralık 1959 Genel bilançosu (Merkezimiz muamelelerine aittir.)
A K T İ F
P A S İ F
italyan Lireti
italyan Lireti
K a s a , B a n k a d'ttalya ve Hazine nezdindeki mevduat
D i ğ e r i t a l y a n ve y a b a n c ı bankalar nezdindeki mevduat
Hazine bonoları, Devlet t a h v i l â t ı , Devletçe tekeffül edil­
m i ş t a h v i l â t ve diğer t a h v i l â t
Sınai ve sair hisse senetleri
Senedat c ü z d a n ı
Röporlar
T e m i n a t l ı cari hesaplar
Muhabirler ve borçlu feesaplar
Muhtelif borçlular
T i c a r i kabullerimizden ve vesikalı akreditif k ü ş a d ı n dan b o r ç l u l a r
Kefalet ve teminattan b o r ç l u l a r
Bankalara iştiraklerimiz
Gayrimenkuller
Menkuller ve tesisat
Aksiyonerler - tezyidi sermaye h e s a b ı
122.939.258.143,68.647.367.961,186.287.094.308,1.906.238.774,154.420.448.687,10.117.753.925,40.263.760.593,250.382.363.530.5.172.797.721,27.509.807.199,42.948.922.546,2.426.326.264.2.617.710.743,1,-
Sermaye
ihtiyatlar
C a r i hesap ve tasarruf m e v d u a t ı
Muhabirler ve a l a c a k l ı hesaplar
•Sirküler çekler
Âdi çekler
Tahsil senedi mudileri
Muhtelif a l a c a k l ı l a r
T i c a r i kabuller ve vesikalı akreditifler k ü ş a d ı
Ü ç ü n c ü ş a h ı s l a r h e s a b ı n a verilmiş kefalet ve
natlar
1960 senesi lehine reeskont
E v v e l k i senelerden m ü d e v v e r k â r l a r
Bilanço senesi safi k â n
12.500 .000.000,5.000 .000.000,246.643 .320.521,513.655 .598.978,17.247..215.223,402. .639.528,23.187..316.929,27.887. 026.839,27.509. 807.199,temi­
42.948.922.546,—
3.546.055.594 —
47.997.121,—
813.949.917,—
921.389.8.50.395,—
5.750.000.000921.389.850.395,N â z ı m hesaplar :
99.840.757.497,—
25.739.193 —
482.696.482.398,—
Teminat senetleri
Kefalet senetleri
E s h a m ve t a h v i l â t h e s a p l a r ı
Yekûn
N â z ı m hesaplar :
99.866.496 690,482.696.482.398,"
Kefalet ve teminat senetleri
E s h a m ve t a h v i l â t h e s a p l a r ı
Yekûn
1.503.952.829.483,—
1.503 952.829 483.-
31 Aralık 1959 kâr ve zarar hesabı (Merkezimiz muamelelerine aittir.)
A L A C A K
BORÇ
italyan Lireti
italyan Lireti
U m u m i masraflar
Amortismanlar
V e r g i ve h a r ç l a r
A l a c a k l ı cari hesaplara verilen
1960 senesi lehine reeskont
20.790.189.969,—
603.596.014,—
2.244.240.624,—
5.646.906.662,—
3.546.055.594,—
1
faizler
32.830.988.863 —
İ t a l y a ve harici senedat cüzdanı iskonto faizleri
Avans ve cari hesaplar faiz ve k o m ü s y o n l a r
Röpor kârları
Hazine bonoları, i ş t i r a k l e r , esham ve t a h v i l â t kupon ve
temettüleri
Gayrimenkul gelirleri
Muhtelif k o m ü s y o n ve k â r l a r
9.171.215 354,7.896.191.313,659.953.408,8.679.761.586,496.750 652,6.741.066.467,-
813.949.917,—
Bilanço senesi safi k â r ı
Yekûn
33.644.938.780,—
Yekûn
33.644.938.780.—
2153
Başvekalet Devlet Matbaa*
31 Mayıs 1960
RESMİ GAZETE
Sayı:10516
İÇİNDEKİLER
Kararname
5/1 30 Mayıs 1960 Pazartesi Günü Saat 10 da Başvekâlette Milli Birlik Komitesi
Başkanı ve Başvekil Cemal Gürsel’in Başkanlığında Yeni Kabine İlk Toplantısına
Dair Kararname
ithalât işlerine dair Sirküler
Sayfa
1
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı
236 İstanbul Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğüne Bağlı Toptaşı
Bakım Atölyesinde Çalışan İşçileri Temsilen İnhisarlar Yaprak Tütün İşçileri Sendikası ile
İşveren İdare Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar
1
İlanlar
2
Download

KARARNAME - Resmi Gazete