— 691 —
'
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müs­
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173
numaralı kanuna ek kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 21. VII. 1944 - Sayı: 5762)
No.
4620
Kabul tarihi
17. VII. 1944
BİRİNCİ MADDE — 3173 numaralı kanunun birinci maddesinde zikri geçen
(1) numaralı cetvelin (C) ve (D) serileriyle bu serilere dâhil dereceler arasında
değişiklik yapılmış ve değiştirilen serilerle dereceler bu kanuna bağlı (A) işaretli
cetvelde ve bu derecelere tekabül eden hizmetler de ilişik (B) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
İKİNCİ MADDE — 3173 numaralı kanunun 3 ncü maddesinde zikri geçen (3)
numaralı cetvele bu kanuna bağlı (C) işaretli cetveldeki memuriyetler ilâve edil­
miştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 3173 sayılı kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir:
D) Kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmaması veya ehil memur bulun­
maması dolayısiyle daha yüksek dereceli vazifelerde istihdam olunanlara, hak ka­
zanmış bulundukları derece aylığı tutarı ve fevkalâde zamlariyle en çok iki yukarı
derece aylığı tutarı ve fevkalâde zamları arasmdaki fark Münakalât Vekâletinin
tasvibi ile tazminat olarak verilebilir.
E ) Kadro münhalleri karşılık tutulmak suretiyle aynı veya daha aşağı derece
ve diğer unvanlarla memur ve müstahdem tâyini caizdir.
P ) Terfia hak kazanmış bulundukları halele kadroda açık yer olmamak veya
bulundukları vazifede kalmalarına idarece lüzum görülmek veyahut bulundukları
hizmetlerin yukarı derecesi bulunmamaksebepleriyle terfi edemeyenlerle 3173 sa­
yılı kanunun 7 nci maddesindeki tahsil kaydı dolayısiyle üst dereceye geçirilomiyenlere bir üst derece aylığı ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek aynı
sebeplerle, üst dereceye geçemiyen veya terfi edemeyenlere daha bir üst derece
aylığı verilir.
İkinci derece memuriyetlerde bulunupta bu suretle bir üst derece aylığını almış
olanlardan bir terfi müddeti daha geçirerek terfia hak kazananlara 100 lira aylık
tazminat verilir.
Birinci derece memuriyetlerden bu derecede bir terfi müddetini doldurup terfia
hak kazananlara 100 lira ve bunlardan ikinci bir terfi müddetini doldurarak ter­
fia hak kazananlara daha 100 lira aylık tazminat verilir.
Bu fıkra hükümlerine göre yapılacak terfilerde memurun bulunduğu derece ay­
lığını bir terfi müddetince müktesep hak olarak almış ulunması esastır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 3173 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösteri­
len ücret tutarlariyle bunların muadili olan 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi
memurların maaş ve ücret tutarları aşağıda gösterilmiştir:
No. 4620
3173 sayılı kanuna bağlı
(1) sayılı cetveldeki ıic
ret tutarları
Lira
601
501
451 i
401 |
321
244-281
208
177
151
130
113
97
74
87
— 69îl ~
21. V I I . 1944
.M;ı.ışlı Devi» i
memurlarını ıı
maaş tutarla 11
Lira
Ücretli Devlet menıurlariyle diğer
idare ve müesseselerin ücret
tutarları
Lira
500
400
600
500
300
400
260
210
170
140
120
100
85
75
60
50
300
260
210
170
140
120
100
85
75
60
'- -
3(356, 3659 ve 3661 sayılı kanunlara tâbi daire ve müebbetlerden Devlet De­
miryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne veya bu Umum Müdürlük­
ten diğer Devlet daire ve müesseselerine alınacakların maaş ve ücretlerinin tâyi­
ninde bu cetvelde gösterilen muadelet esas tutulur.
Bu suretle naklen tâyin edilenlerin maaş veya ücret derecesinde geçmiş hiz­
met müddetleri geçtikleri ücret veya maaş derecesindeki terfi müddetlerine ek­
lenir.
BEŞİNCİ MADDE — 3656 sayılı kamımın L8 nci maddesi hükmü, Devlet De
ıniı-yolları ve Limanları İşletme Umumî idaresine mensup olan yüksek mühen­
dis ve mühendisler, yüksek mimar ve mimarlarla muallimler hakkında da ea
ridir.
ALT1XC1 MADDE — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü­
dürlüğünce inşa ve tamir atelye ve deııolariyle maden isletmelerinde yorucu iş­
lerde çalıştırılan memur ve müstahdemler (işçi, amele ve hamallar hariç), bu hiz­
metler haricinde diğer memuriyetlere nakillerinde müktosep hak teşkil etmemek
üzere bir derece yukarıya tâyin olunabilirler.
YEDİ.NCİ MADDE — 2847 ve 3173 sayılı kanunların hükümlerine tâbi ol­
maksızın istihdam edilen kolcu, evrak müvezzii, daktilo, steno, mekanoğraf, ma­
kastar terzi, mütehassıs bahçıvan gibi müstahdemlerin kadroları her sene büt­
çelerine bağlanacak ayrı bir cetvelde gösterilir.
SEKİZİNCİ MADDE — A) Daimî memur ve müstahdemlerle 3173 sayılı
kanun mucibince ücretlerini alan işçi, amele ve hamallara her çocuk için beş lira
aylık çocuk zammı verilir, Memur tarafından infak edilen üvey çocuklar öz ço­
cuk sayılır.
Ana ve babanın her ikisi de kanuni çocuk zammına istihkak kesbettiren bir
işte ise bu zam yalnız babaya verilir.
B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez:
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar;
L
No. 4620
_ 693 —
2 1 . V I I . 1944
2. 19 yaşım dolduran erkek, 25 yaşını dolduran kız çocuklar; (19 yaşını bitir­
diği halde yüksek tahsile devam etmekte bulunan erkek çocuklar için 25 yaşım
geçmemek üzere tahsillerini ikmal edinceye kadar bu zammın verilmesine devam
olunur.)
3. Hakikî ve hükmi şahıslardan aylık veya gündelik alan çocuklar;
O) Bu maddeye göre çocuk zammı verilenlere 4178 sayılı kanunun 3 ncü
maddesi hükmü tatbik edilmez.
DOKUZUNCU MADDE — Daimî memur ve müstahdemlerle 3173 sayılı kanun
hükümlerine tevfikan ücret alan işçi, amele ve hamallardan:
A) Çocuğu dünyaya gelenlere;
B) Ölüm yardımı yapılmasını icabettiren bir vazifede bulunmıyan karısı ölenlere;
Son ücretlerinin bir aylık tutarı;
C) Memur ve müstahdemlerle 3173 sayılı kanun mucibince ücret alan işçi, amele ve hamalların ölümü halinde sağlıklarında beyanname ile gösterdikleri kim­
selere, eğer beyanname vermemişlerse ailelerine son ücretlerinin iki aylık tutarıYardım olarak verilir.
'
Ana ve babanın her ikisi de kanuni doğum yardımına istihkak kesbettiren bir
vazifede iseler bu yardım parası yalnız babaya verilir.
Bu yardımlar bütçelerde tahsisat olmasa dahi derhal ödenir.
ONUNCU MADDE — Bu kanunun 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince yapılacak
yardımlar ile 4001 sayılı kanunun 15 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikra­
miyeleri ve vazife başında kazaya uğrayanlara veya ailelerine nizamnamesi mu­
cibince verilecek tazminatlar hiç bir vergiye ve tevkif ata tâbi değildir ve bu yar­
dım ve tazminatlar borç için dahi haczedilemez.
MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE - Bu kanunla dereceleri değiştirilmek su­
retiyle ücretleri yükselmiş bulunan memurlar terfi etmiş sayılırlar.
MUVAKKAT İKİNCİ MADDE - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme
Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (C) işaretli cetvele
dahil memuriyetlerden bu kanunun birinci maddesi ile dereceleri değiştirilenlerin
ndedlerı mahfuz kalmak şartiyle unvan ve dereceleri birinci maddeve bağlı (B) işa­
retli cetvele göre düzeltilmiştir.
"
n f F ^ ^ i ? ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanun mucibince yapılacak yardımlar'
Devlet Demiryolları ve Limanarı İşletme Umum . Müdürlüğünün 1944 malî vılı
bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydı suretiyle tediye olunur.
, ( ^ ? 1 B l ^ İ N ( î J : MADDE - 2847 ve 3173 sayılı kanunların bu kanuna muhalif oJan hükümleri kaldırılmıştır.
, . . , 0 ^ Ç P ^ 1 M ^ D D E — Bu kanunun 4 ncü maddesi hükmü neşri, 8 nci maddesi
hukmu Ikmcıteşrm 1944 iptidasından, sair hükümleri 31 Mayıs 1944 tarihinden
meridir.
1-4.9 N ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münaka­
lat Vekilleri memurdur.
19 Temmuz 1944
No. 462Û
A
Seri
c
D
Derece
>
10
11
12
13
14
15
16/1
16/11
_ $ 4 İŞARETLİ CETVEL
A Y L I K
En yukarı
En aşağı
Lira
Lira
Her iki senede bir yapı­
lacak kademe zammmm
bir senelik tutan
Lira
âl.VÎÎ.1944
Terfide en aşağı artma miktarı
Lira
130
113
97
74
67
150
129
112
89
82
1,33
1,08
1,00
1,00
1,00
—
—
—
2
2,00
57
47
40
72
62
55
1,00
1,00
1,00
1,75
1,50
1,25
Orta mektep mezunları 14 ncü dereceye ve lise mezunları da 13 neü dereceye alınırlar.
B - İŞARETLİ CETVEL
D.
12
Memuriyetin unvanı
S. I memur, S. 2 veznedar, S. II kısım şefi, S. I sürveyan, S. 2 fidanlık fen memuru, S. II tren
Muayene memuru, başpuvantör, (Atelyelerde), deniz puvanntörü, montör, S. II ressam, S. I
sabit makinist, başrevizör, S. I römorkör kaptanı, S. I. römorkör makinisti, S. I I I istasyon
şefi, S. I ambar muhasibi, S. II makinist, S. I nezaret makinisti, başhemşire, S. I şeftren.
13
S. II memur, eczacı ve lâboratuvar kalfası, S. II sürveyan, S. II ambar muhasibi, hareket
memuru, S. II şeftren, başyardımcı, S. I telefon tesisat memuru, S. I revizör, S. I şoför mezun
ateşçi, S. II nezaret makinisti, S. II römorkör kaptanı, S. II römorkör makinisti, hemşire.
14
S. I yol çavuşu, S. II telefon tesisat memuru, puvantör, başmanevracı, yardımcı, S. II şoför,
S. I I I römorkör kaptanı, S. III römorkör makinisti, kondöktör bagaj, etüv makinisti, me­
mur namzedi, S. I I revizör.
15
Mavna kaptanı, dalgıç, revizör muavini, lostromo, hastabakıcı, aşçıbaşı, S. I I yol çavuşu, kon­
döktör, loko ateşçisi, pompacı, telefoncu, telgraf çavuşu, manavracı, magazacı, serdümen,
şakirt, S. I lâmbacı.
16/1 Amele çavuşu, yol çavuş muavini, gardvagon, römorkör ateşçisi, sabit makine ateşçisi, kamarot,
gemici, S. I bekçi, S. I hademe, bahçıvan, S. 11 lâmbacı, gardfren, lâvajcı, yol bekçisi, mü­
tehassıs amele, hamalbaşı, S. I makasçı, tayfa, drezinör.
16/11 S. I I bekçi, S II hademe, amele, geçit bekçisi, hamal, S. II makasçı.
No. 4620
C
— 695 —
İŞARETLİ CETVEL
D.
Memuriyetin unvanı
3
4
5
6/1
7
8
Liman İşleri Reisi.
2 nci ve 3 ncü derece reis muavinleri.
Başmühendis, merkez muhasebe müdürü.
Merkez daireleri şube müdürleri.
»
»
» müdür muavinleri.
Vezne âmiri
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 18 . VII. 1944 ve 1/297
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi­
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere­
nin, tarih ve numarası
: 19 . VII. 1944 ve 4/614
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
: 11
132
12
10^5:37,80:83
21. VII. 1944
Download

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum