I : 65
.L2.3 . 1954
C :2
ması ve tevziatta âdil bir sistemin tatbik edil­
dirilen yeni Barem Kanunu hazırlanmış mıdır?
j
Hazırlanmış
ise kaç ay sonra Meclise verilebi­
memesi sebebi nedir?
lecektir? Bu yıl Meclisten çıkması için HüküCevap: 7. Mevzuubahis ikramiye, «İşlet­
|
metçe tedbir alınmış mıdır? Alınması düşünülmelere teknik ve işletme usulleri bakımından
|
mekte
midir?
ehemmiyetli faydalar temin edenlerle maden
2.
Hayat
pahalılığı, bilhassa dar gelirli me­
bulanlara» mahsus olup umumi mahiyeti haiz
murlarla, müstahdemleri ,amele ve küçük esnaf
bir tevziat değildir. Bu itibarla «ehemmiyetli
ve yoksul köylüyü yaşayamıyacak bir duruma
fayda» nın sağlanmasında kim müessir olmuş­
sokmuştur.-Fiyat istikrarının temini, fiyatların
sa ikramiye yalnız ona verilir.
bundan sonra olsun bir seviyede tutulması için
Soru: 8. 4621 sayılı Kanun, 'bu kabil ikra­
Hükümet ne gibi, kanuni, idari, ticari tedbirler
miyeleri ancak Ibir'kaç mahdut ışahsa verilmesi­
almış veya almasını düşünmüştür? "
ni âmir olduğu halde, kanun hükmüne tama­
3. Maaş ve ücret azlığından dolayı Devlet
men mugayir olan tevziattan dolayı ne gibi bir
kadrolarında
çalışan ve dışarda iş bulabilerek
•işlem yapılmış ve gayrrkanuni tevziatta bulu- j
ayrılanların
sayısı
gün geçtikçe artmaktadır.
nanlar haklarında kanuni muamele yapılması
düşünülmekte midir? Haksız ıolarak ikramiye \ Bunların yerlerini doldurmak ise mümkün ol­
alanlardan bunun istirdadı derpiş edilmekte ' mamaktadır. Bu hususta Hükümet ne gibi ön­
midir?
I leyici tedbir almış veya almayı düşünmüştür?
4. Memur, işçi, müstahdemlerin geçimlerine
Cevap: 8. Kanun metninde bu kabil ikra- • ferahlık vermek üzere maaş ve ücretlerine ha­
i
miyelerin ancak birkaç mahdut şahsa verilece- ' yat pahalılığı ile mütenasip olmak üzere zam
ğine dair bir hüküm yoktur. Her Iban'gi bir ; yapılması derpiş edilmekte midir?
5. Memurlarımızın acıklı olan durumuna
buluş bir kişinin eseri olabileceği gibi birçok
ıslah etmek ve hayat pahalılığını artırmamak
kimselerin müşterek mesaisi ve yekdiğerini taüzere İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu
mamlıyan buluşlarının neticesi de olabilir. Bu
itibarla müşterek mesai ve buluşlariyle Ereğli ı üzere yılda 3 veya 4 defa ikramiye verilmesi
Kömürleri İşletmesi Müessesesine 8 milyon kü- j üzerinde durulmakta mıdır?
'8. Kiraların azalmak şöyle dursun her gün
sur liralık bir tasarruf sağlıyan teknik eleman- ı
lara bu işteki hizmetleriyle mütenasip olarak j artmakta olmasına ,inşaat malzeme fiyatlarına
verilen bahis mevzuu ikramiyelerin tevziinde i ve bunların da tezayüt etmesine göre memur­
hiçbir usulsüzlük, kanunsuzluk mevcut değildir . larımızı, işçilerimizi, müstahdemlerimizi feraha
kavuşturmak için mesken zammı verilmesi der­
ve bittabi bir istirdat keyfiydti de bahis konu­
piş
edilmekte midir?
su edilemez.
7. Hayat pahalılığına çare bulacağı, bu­
4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bonunla mücadele edeceği Demokrat Parti hükü­
yacıgiller'in, yeni Barem Kanununun hazırlanıp ,
met erkânı tarafından sık sık ortaya atılmasına
hazırlanmadığına, fiyat istikrarının temini için i
ve bunda ısrar edilmesine ve millete yıllarca
ne gibi tedbirler alındığına, memur, işçi ve müs­
vait ve taahhüt kılınmasına göre iktidarda bu­
tahdemlerin maaş ve ücretlerine zam yapılması­
lunan bu zevatın Hükümet olarak ele aldıkları
nın derpiş edilip edilmediğine ve hayat pahalılı­
tedbirler nelerdir? Pahalılığa ne gibi çareler
ğı dolayısiyle ne düşünüldüğüne dair sualine Ma­
bulmuş ve iş ve dış pazar metamda fiyat artış­
liye Vekili Basan Polatkan'ın
tahrirî cevabı
larına engel olmak üzere ne yapmışlardır?
(6/1225)
8. Kışın yaklaşmasına rağmen, memurları­
mızın yüksek maaş alanları dahi sırtlarına yeni
18 . X I . 1953
bir palto alamamakta ihtiyaç içinde kıvranmak­
özü : Hayat pahalılığına çare bulu­
tadırlar. Memur ve işçilerimizle müstahdemle­
nup bulunmadığı, ücret ve ma­
rimizin ucuz bir şekilde giyindirilmeleri için
aşlara zam hakkında.
Devlet fabrikalarının bunlara kredi ile giyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına maddeleri tevzi etmeleri ve bu ihtiyacın gide­
rilmesi düşünülmekte midir?
1. Yıllardan beri hazırlanmakta olduğu bil-
— 933 —
Download

I : 65 .L2.3 . 1954 C : 2 — 933 —