2014 Mali Yılı
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Pratik Bilgiler
VİZYON YAYINCILIK
Yayıncılık İnşaat Eğitim
Danışmanlık Organizasyon
Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Yeri ve İletişim Bilgileri
Adres: Işık Sok. No: 1/5 Anıttepe/ANKARA
Tel : (0312) 229 16 60 - 229 16 61
Fax : 229 16 65
Web : vizyonyayinlari.com.tr
idarimalimevzuat.com
E-Mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
MEVZUAT
ISSN: 2148-2047
Basım Tarihi : Ankara, 2014
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Baskı: Korza Yayıncılık Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büro: Büyük Sanayi 1. Cad. No: 95/1 İskitler/ANKARA
Matbaa: Yenice Mah. Çubuk Yolu No:3 Esenboğa/ANKARA
Tel : (0312) 342 22 08 (pbx)
MEVZUAT
İÇİNDEKİLER
I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
- Katsayılar
.......................................................................................................................................5
- Devlet Memurlarına Yapılan Sosyal Yardımları ..............................................................................5
- Fazla Çalışma Ücreti ......................................................................................................................5
- Yurtiçi Harcırah Ödemeleri .............................................................................................................6
- KKTC Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Harcırahlar ....................................................................6
- Yurtdışı Harcırah Ödemeleri............................................................................................................6
- Memur Ödemelerinden Yapılan Kesinti Oranları ve Sakatlık İndirim Tutarları ...............................7
- Devlet Memurları Aylık Gösterge Tablosu.......................................................................................7
- Memur Ödemlerinden Yapılan Kesintiler.........................................................................................7
- Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı Tablosu...............................................................................8
- Devlet Memurları Ek Gösterge Tablosu..........................................................................................9
- Memurların Emeklilik Yaşları..........................................................................................................10
II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE
ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
- Birlik Başkanı, Encümeni ve Meclis Üyeleri Huzur Hakları............................................................11
- Belediye Başkanı Ödeneği.............................................................................................................12
- Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkı.............................................................................................12
- Belediye Encümen Üyeleri Ödeneği..............................................................................................12
III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
- İşçi Ödemeleri ...............................................................................................................................13
- Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşeveren Maliyeti.............................................................................13
- Asgari Geçim İndirimi Oranları ve Tutarı........................................................................................13
- 01.01.2014-30.06.2014 Döneminde Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları..............................14
- 01.07.2014-31.12.2014 Döneminde Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları..............................14
- Kıdem Tazminatına Dahil Ödemeler, Kıdem Tazminatına Dahil Olmayan Ödemeler....................15
- Kıdem Tazminatı Tavanının Hesaplanması....................................................................................15
- İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı Tutarları.....................................................................15
- Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar...................................................................15
- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar...........................................................................15
- SGK (SSK) Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar..................................................................16
- İşçilerin Yıllık Asgari Ücretli İzin Süreleri........................................................................................17
- 50 ve Daha Fazla İşçi Çalışan Kamu İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan Özürlü,
Eski Hükümlü İşçi Sayısı-Çalıştırılmadığı Takdirde Verilecek Cezalar...........................................17
- İşçilerin Emeklilik Yaşları................................................................................................................18
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları......................19
- 5519 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Göre Uygulanacak
İdari Para Cezaları........................................................................................................................ 21
- 4857 sayılı İşKanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları........................................................22
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri..........................................................................23
2
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limitler .........................................................................23
- 4734 sayılı Kanunun 11/E Maddesine Göre İhalelere Katılamayacak Olanlar..............................24
V. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR VE ORANLAR
- Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar..........................................................................25
- Emlak Vergisi Oranları...................................................................................................................26
- Büyükşehir
Belediyelerinde Uygulanacak
Çevre Temizlik Vergisi..................................................26
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
- Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi.................26
- Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler ile Nüfusu 5000’den Az Olan
Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi........................................................................27
- Yeniden Değerleme Oranları..........................................................................................................27
- Gelir Vergisi Tarifesi - Diğer Gelirler...............................................................................................27
- Gelir Vergisi Tarifesi - Ücret Gelirleri..............................................................................................27
- Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları...........................................................................................28
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla İlgili Bilgiler...............................30
- Değerli Kağıt Bedelleri...................................................................................................................30
- Gelir Vergisi Stopaj Oranları..........................................................................................................30
- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları..............................................................................31
- Motorlu Taşıtlar Vergisi ..................................................................................................................34
- Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2014 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere
Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar...............................................................................................35
- Bağlama Kütüğü Harç Bedelleri ....................................................................................................36
- Dava Açma Süreleri ......................................................................................................................37
VI. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER
- Avans ve Kredi Miktarı ve Diğer Hususlar......................................................................................37
- Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti........................................................................37
VII. 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN TARİFELER
- İlan ve Reklam Vergisi...................................................................................................................38
- Eğlence Vergisi..............................................................................................................................38
- İşgal Harcı .....................................................................................................................................38
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı..........................................................................................39
- İşyeri Açma İzni Harcı....................................................................................................................39
- Kaynak Suları Harcı.......................................................................................................................39
- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı..............................................................................................39
- Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı.............................................................................40
- İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar...................................................................................41
- Kayıt ve Suret Harcı.......................................................................................................................41
- Muayene Ruhsat Ve Rapor Harcı..................................................................................................41
- Sağlık Belgesi Harcı.......................................................................................................................42
- Bina
İnşaatYAYINCILIK
Harcı...........................................................................................................................42
VİZYON
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
- Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi............................................................................42
VIII. BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI
- Belediye Para Cezaları..................................................................................................................43
- Atıksu Arıtma ve Evsel Nitelikli Katı Atık Bertaraf Tesisini Kurmamış Belediyeler ile
Endüstri Tesislerine Verilecek Cezalar ..........................................................................................44
Pratik Bilgiler
3
MEVZUAT
- Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Cezalar..............................................................................44
- İmar İdari Para Cezaları.................................................................................................................45
IX. VEKALET GÖREVİ VE ÜCRETİ
- Vekalet Görevi................................................................................................................................47
- Açıktan Vekalette Ödenecek Ücret................................................................................................48
- Kurum İçinden Vekalette Ödenecek Ücret.....................................................................................48
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
- Kurum Dışından Vekalette Ücret....................................................................................................49
X. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET
- Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklanan Memurlar.....................................................................49
XI. KAMU KONUTLARI AYLIK KİRA ÜCRETLERİ
- Lojman Kira Ücretleri.....................................................................................................................49
XII. BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ ve EK ÖDEME ORANLARI
- 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin
Unvan Bazında Ücret Tavanları.....................................................................................................50
- 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel
Ek Ödeme Oran ve Tutarları.........................................................................................................51
XIII. MEMURLARA YAPILACAK EK ÖDEME ORANLARI
(I) SAYILI CETVEL
- A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar............................................ 53
- B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı
Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar......................56
- C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar...............................57
- Ç- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki (II) Sayılı Cetvele Dahil Pozisyonlarda
İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelden (527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
31 İnci Maddesine Göre Ücretleri Belirlenen Sözleşmeli Personel Dahil);.................................57
(II) SAYILI CETVEL
- (Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamında
Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli).........................................................57
(III) SAYILI CETVEL
- (Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında
Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli).........................................................59
(IV) SAYILI CETVEL
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreterliği Personeli Ek Göstergeleri..............................................................................59
(V) SAYILI CETVEL
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreterliği Personeli Makam Tazminatı Göstergeleri......................................................61
XIV. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi........................................................................................................61
XV. SULAMA
BİRLİKLERİNCE İŞLETİLENVİZYON
SULAMA
TESİSLERİNDE UYGULANACAK
VİZYON YAYINCILIK
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFELERİ
- Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinin Gruplara Göre Dağılımı................................63
- Sulama Birliklerince 2014 Yılında Su Kullanım Hizmet Bedelinin Belirlenmesinde
Eşik Değer Olarak Alınacak İşletme Ve Bakım Ücret Tarifeleri ..................................................64
XVI. MEMURLARA YAPILACAK YEMEK YARDIMI GİDERLERİ
- Memur ve Sözleşmeli Personelden Alınacak Yemek Bedelleri...................................................64
4
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
KATSAYILAR (01.01.2014-31.12.2014)
(03.01.2014 tarih ve 54 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. Genelgesi)
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYONDayanağı
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Çeşidi
Kanuni
Aylar
Tutarı (TL)
Aylık Maaş Katsayısı
657 s.K. md.36, 37, 43, 64, 67, 68, 154-161; 418 s. KHK
md. 2; 527 s. KHK md.28,
Ocak- Haziran
Temmuz-Aralık
0,076998
Taban Aylık Katsayısı
(Taban Aylık Gös.x 1000)
657 s. K. md. 154; 375 s. KHK md 1.; 433 s. KHK md. 11;
527 s. KHK md. 28,
Ocak-Haziran
1,205274
Temmuz-Aralık
Yan Ödeme Katsayısı
657 s. K. md. 213’den sonraki Ek md., 570 s. KHK md. 9;
Özel Hizmet Taz. Tavanı
(9.500 x Katsayı)
657 s. K. md. 213’den sonraki Ek md., 570 s. KHK md. 9,
Kıdem Aylığı (Yıl x 20 gösterge)
657 s. K. md. 154, 375 s. KHK md.1., 433 s. KHK md. 11,
527 s. KHK md. 28, 94/6302 s BKK
Ocak-Haziran
0,024416
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
731,48
Temmuz-Aralık
25 yıl ve fazlası
için azami 500
20
DEVLET MEMURLARINA YAPILAN SOSYAL YARDIMLARI (01.01.2014-31.12.2014)
(03.01.2014 tarih ve 54 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. Genelgesi)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Aile Yardımı
(2.134 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK md.10; 527 s.
KHK md.28;
Çocuk Yardımı - 7 yaş ve üzeri
(250 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK md.10; 527 s.
KHK md. 28;
Çocuk Yardımı 0-6 yaş-72 nci ay dahil
(500 x Maaş Katsayısı)
657 s.K.md.202-206; 375 s KHK md.10; ; 527 s.
KHK md. 28;
Doğum Yardımı
(2500 x Maaş Katsayısı)
657 s. K. md. 207; 527 s. KHK md. 28;
Ölüm
Yardımı
Eş ve Çocuk Ölümü (9500
x Maaş Kat.)
657 s. K. md. 208, 562 s. KHK md. 4; 527 s. KHK
md. 28;
Memurun Ölümü
(9500xMaaş Kat.)x 2
657 s. K. md. 208, 562 s. KHK md. 4; 527 s. KHK
md. 28;
Aylar
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz- Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Tutarı
164,31
19,24
38,49
192,49
731,48
1.462,96
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (01.01.2014- 31.12.2014)
(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli)
Konusu
Fazla Çalışma
Saat Ücreti
(657 s. K. md.178)
Genel
Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)
Nüfusu 10.000’e kadar olan olanlar için
Nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için
Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için
Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için
Nüfusu 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için
Nüfusu 1.000.001’ den fazla olanlar için
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer
büyükşehirlerin belediye sınırları içindekiler için
Azami Ödenecek
Tutarı (TL)
1,54.1,62.206,00.221,00.245,00.276,00.329,00.382,00.-
382,00.Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için
508,00.Koruma ve Güvenlik
Personeline Ödenecek
Not: Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında Büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları
maktuYAYINCILIK
fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad VİZYON
altında olursa
olsun ayrıca fazla
Azami Aylık
Maktu
Fazla Büyükşehir nüfusuna tabidir. Aylık
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla
Çalışma Ücreti
çalışma ücretleri;
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma
hallerinde tedavi süresince,
d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,
ödenmeye devam olunur.
Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.
Pratik Bilgiler
5
MEVZUAT
YURTİÇİ HARCIRAH ÖDEMELERİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
Kanuni Dayanağı
Tutarı (TL)
Ek Gösterge/Derece
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulWunanlar (*)
40,50
Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50
VİZYON YAYINCILIK Ek göstergesi 3000 (dahil)
VİZYON
YAYINCILIK
– 5800
(hariç) olan kadrolarda bulunanlar VİZYON YAYINCILIK
35,00
6245 s. K. md.33,
31,00
(27.12.2013 tarih ve 28864 Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
sayılı mükerrer Resmi Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00
Gazetede yayınlanan 6512
Genel
olarak
belediye
başkanlarının
harcırahı
40,50
sayılı 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu H 6245 s. K 33/b maddesine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. Yani 40,50 x 1,3 = 52,65
Cetveli)
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar
Kadro derecesi 1-4 olanlar
12,00
Kadro derecesi 5-15 olanlar
11,50
KKTC YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK HARCIRAHLAR
(25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı R.G. de yayınlanan 2014/5832 sayılı BKK)
Görev Ünvanı/Kadro Derecesi
Gündelik Miktarı (TL)
YÖK Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlığa Bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller,
Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Merkezde Sürekli Görevle Bulunanlar Dışındaki
Büyükelçiler
108,15
Memur ve Hizmetlilerden
Aylık/Kadro Derecesi 1 olanlar
92,70
Aylık/Kadro Derecesi 2-4 olanlar
77,25
Aylık/Kadro Derecesi 5-15 olanlar
61,80
YURTDIŞI HARCIRAH ÖDEMELERİ
(25.01.2014 tarih ve 28893 sayılı R.G. de yayınlanan 2014/5832 sayılı BKK)
Ülkeler (Para Birimleri)
A.B.D (ABD Doları)
Almanya (Euro)
Avusturalya (Avusturalya Doları)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka (Danimarka Kronu)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro)
İngiltere (Sterlin)
İrlanda (Euro)
İspanya (Euro)
İsveç (İsveç Kronu)
İsviçre (İsviçre Frangı)
İtalya (Euro)
Japonya (Japonya Yeni)
Kanada (Kanada Doları)
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
VİZYON
YAYINCILIK
Lüksemburg
(Euro)
Norveç (Norveç Kronu)
Portekiz (Euro)
S.Arabistan (Suudi A. Riyali)
Yunanistan (Euro)
Kosova (Euro)
Diğer AB Ülkeleri (Euro)
Diğer Ülkeler (ABD Doları)
6
Ek Göstergesi 5300
Aylık Kadro/Derecesi
ve Yukarı Kadrolarda
1-4 Olanlar
Bulunanlar
117
110
105
99
181
171
106
100
103
97
791
746
95
90
102
96
100
94
74
69
99
94
101
95
867
819
181
171
98
92
20.118
18.901
156
147
33
31
103 VİZYON YAYINCILIK 97
762
719
99
93
395
372
101
95
78
74
81
76
100
95
Aylık/Kadro Derecesi
5-15 Olanlar
93
83
143
84
81
627
74
81
80
59
78
80
687
143
77
15.914
125
25
VİZYON YAYINCILIK
82
604
78
313
80
63
65
80
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİ ORANLARI VE SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI
(01.01.2014-31.12.2014)
Çeşidi
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Emekli Keseneği (Memur Payı)
Emekli VİZYON
KeseneğiYAYINCILIK
(Kurum Payı)
VİZYON YAYINCILIK
0 - 2200 (h)
2200 (d) - 3600 (h)
Emekli
3600 (d) - 4800 (h)
Kesintisi Matrahına
4800 (d) - 6400 (h)
Eklenecek Özel
Hizmet
6400 (d) - 7600 (h)
Tazminatı Oranı
7600 (d) - 8400 (h)
8400 ve yukarısı
1. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 80`ini kaybetmiş bulunanlar
Engelli
2. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 60`ini kaybetmiş bulunanlar
İndirimi
3. Derece
Çalışma gücünün asgarî % 40`ini kaybetmiş bulunanlar
Kanuni Dayanağı
Oran/Tutar
193 s. G.V.K. md. 103
% 15
488 s.K. (I) tablo
‰ 7,59
5510 s. K.
% 16
5510VİZYON
s. K.
YAYINCILIK% 20
5510 s. K.
% 40
% 70
% 130
% 150
% 180
% 200
% 240
800.193 s. G.V.K. md. 31
400.190.-
DEVLET MEMURLARI AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
Dereceler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
515
500
2
1380
1210
1065
950
865
785
720
675
630
600
570
550
535
520
505
3
1440
1265
1110
985
895
810
740
690
645
610
580
555
540
525
510
4
1500
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
515
Kademeler
5
6
1380
1440
1210
1265
1065
1110
950
985
865
895
785
810
720
740
675
690
630
645
600
610
570
580
550
555
535
540
520
525
7
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590
560
545
530
8
1380
1210
1065
950
865
785
720
675
630
600
570
550
535
9
1265
1110
985
895
810
740
690
645
610
580
555
540
MEMUR ÖDEMLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER
Ödemenin Türü
Aylık (Gösterge)
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
Yan Ödeme
Özel Hizmet Tazminatı
Ek Tazminat
Denetim Tazminatı
Makam Tazminatı
Görev Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Yabancı Dil Tazminatı
Lojman Tazminatı
Aile ve Çocuk Yardımı
VİZYON YAYINCILIK
Doğum Yardımı
Ölüm Yardımı
Huzur Ücreti (Meclis-Encümen)
Fazla Çalışma Ücreti
Konferans Ücreti
Bilirkişi Ücreti
Avukat Vekalet Ücreti
Harcırah Ödemeleri
Pratik Bilgiler
Kanuni Dayanağı
Gelir Vergisi
GVK Md.61
+
GVK Md.61
+
375 s. KHK Md.1
+
375 s. KHK Md.1
+
GVK Md.61
+
Yan Öd. Karar.
Yan Öd. Karar.
Yan Öd. Karar.
657 s.K. Ek Md. 26
631 s. KHK
GVK Md.25/7
375 s. KHK Md.2
375 s. KHK Md.1,2
657 s.K.Md.203
VİZYON YAYINCILIK
657 s.K.Md.207
657 s.K.Md.208
GVK Md.61
+
GVK Md.61
+
GVK Md.61
+
GVK Md.61
+
GVK Md.61
+
GVK Md.24
-
Damga Vergisi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Emekli Keseneği
(Kurum/Şahıs)
+
+
+
+
Kısmen Tabi
VİZYON YAYINCILIK
-
7
MEVZUAT
MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK YARDIMI TABLOSU
(03.02.2014 tarih ve 45516914-115457-3/849 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi)
(EK:1)
(EK:2)
MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK
NAKDEN YAPILACAK GİYİM YARDIMINA
VİZYON
YAYINCILIK
EŞYALARININ
AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİVİZYON YAYINCILIK
İLİŞKİN FİYAT VİZYON
LİSTESİ YAYINCILIK
Sıra No
1
8
CİNSİ
Takım Elbise
2
Tayyör
3
Yazlık Takım Elbise
4
2014 Yılı KDV Hariç
Sıra No
Birim Fiyatlar (TL)
124,50
CİNSİ
1
Takım Elbise
2014 Yılı Birim
Fiyatlar (TL)
134,46
90,70
2
Tayyör
123,40
3
Yazlık Takım Elbise
97,36
Pantolon- Etek
26,40
4
Pantolon- Etek
28,51
5
Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört
17,00
5
Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört
18,36
6
Kravat-Papyon
4,77
6
Kravat-Papyon
7
Palto-Manto
124,50
7
Palto-Manto
8
Pardesü-Gocuk
61,40
8
Pardesü-Gocuk
133,27
5,15
134,46
66,31
9
Yağmurluk (Muşamba)
27,00
9
Yağmurluk (Muşamba)
29,16
10
Meşin Ceket-Deri Ceket
111,80
10
Meşin Ceket-Deri Ceket
120,74
11
Parka-Mont-Montqomer
55,30
11
Parka-Mont-Montqomer
59,72
12
Kaput
33,90
12
Kaput
36,61
13
Erkek Ayakkabısı
35,10
13
Erkek Ayakkabısı
37,91
14
Kadın Ayakkabısı
35,10
14
Kadın Ayakkabısı
37,91
15
İş Ayakkabısı
24,50
15
İş Ayakkabısı
26,46
16
Bot-Fotin
35,10
16
Bot-Fotin
37,91
17
Lastik Çizme
12,80
17
Lastik Çizme
13,82
18
Çorap
2,40
18
Çorap
2,59
19
Eldiven (Yün)
3,10
19
Eldiven (Yün)
3,35
20
Eldiven (Deri)
9,30
20
Eldiven (Deri)
10,04
21
Atkı-Kaşkol
4,78
21
Atkı-Kaşkol
22
Kazak
19,20
22
Kazak
20,74
5,16
23
Sarık
9,50
23
Sarık
10,26
24
Cüppe
28,50
24
Cüppe
30,78
25
Şapka-Başlık-Kep
9,34
25
Şapka-Başlık-Kep
10,09
26
İş Gömleği
12,56
26
İş Gömleği
13,56
27
İş Önlüğü
12,56
27
İş Önlüğü
13,56
28
Ebe önlüğü
12,56
28
Ebe önlüğü
13,56
29 VİZYON
İş Elbisesi
YAYINCILIK
35,10VİZYON YAYINCILIK
29
İş Elbisesi
37,91
VİZYON YAYINCILIK
30
Tulum
23,90
30
Tulum
25,81
31
Hemşire-Ebe Forması
27,00
31
Hemşire-Ebe Forması
29,16
32
Laboratuvar Kıyafeti
19,60
32
Laboratuvar Kıyafeti
21,17
33
Ameliyathane Kıyafeti
19,60
33
Ameliyathane Kıyafeti
21,17
34
Bel Kemeri-Palaska
10,45
34
Bel Kemeri-Palaska
11,29
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
DEVLET MEMURLARI EK GÖSTERGE TABLOSU
(527 sayılı KHK’nin 3 üncü Maddesiyle 657 sayılı Kanuna Eklenen Ek Gösterge Cetvelleri)
I SAYILI CETVEL
HİZMET SINIFLARI
UNVANI
Başbakanlık Müsteşarı
8.000
Genel Müdürler
6.400
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
VİZYON YAYINCILIK
GENEL İDARE
HİZMETLERİ SINIFI
Ek Gösterge
VİZYON YAYINCILIK
Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
-Yükseköğrenim görenler
-Diğerleri
TEKNİK HİZMETLER
SINIFI
4.800
VİZYON YAYINCILIK
En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma
sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya
yüksek öğrenimli olup,özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki
görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık,
Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir
Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık
Uzmanları, Kalkınma bakanlığı Planlama Uzmanları,(30)Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri (32) ile Hazine
Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları (1) Sigorta
Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, (…)(30) Dış Ticaret Uzmanları, (…)(36) Avrupa Birliği İşleri
Uzmanları, (…)(32) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve
Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı
Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları,
Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,(39) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,(39)
Denizcilik Uzmanları,(39), Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, (42) Milli Savunma Bakanlığı
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu
Uzmanları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç
Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri, Aile ve
Sosyal Politikalar Denetçileri, Maliye Uzmanları
1.Derece 3.600
2.Derece 3.000
3.Derece 2.200
4.Derece 1.600
5.Derece 1.300
6.Derece 1.150
7.Derece 950
8.Derece 850
1.Derece 2.200
2.Derece 1.600
3.Derece 1.100
4.Derece 800
1.Derece 1.500
2.Derece 1.100
3.Derece 800
4.Derece 650
Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis,
Yüksek Mimar ve Mimar unvanını almış olanlar
1.Derece 3.600
2.Derece 3.000
3.Derece 2.200
4.Derece 1.600
5.Derece 1.300
6.Derece 1.150
7.Derece 950
8.Derece 850
Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Şehir Plancısı, Bölge Plancısı,
Jeolog, Matematikçi, İktisatçı, Kimyager unvanını olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu
Mezunları
1.Derece 3.000
2.Derece 2.200
3.Derece 1.600
4.Derece 1.500
5.Derece 1.200
6.Derece 1.100
7.Derece 900
8.Derece 800
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yükseköğrenim mezunları ile
Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar
1.Derece 2.200
2.Derece 1.600
3.Derece 1.500
4.Derece 1.100
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar
1.Derece 1.500
2.Derece 1.100
3.Derece 800
4.Derece 650
1.Derece 3.600
2.Derece 3.000
3.Derece 2.200
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
Uzman Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı ve Biyolog
SAĞLIK HİZMETLERİ
4.Derece 1.600
unvanını almış olanlar
SINIFI
5.Derece 1.300
6.Derece 1.150
7.Derece 950
8.Derece 850
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar
Pratik Bilgiler
1.Derece 1.500
2.Derece 1.100
3.Derece 800
4.Derece 650
9
MEVZUAT
AVUKATLIK
HİZMETLERİ SINIFI
1.Derece 3.000
2.Derece 2.200
3.Derece 1.600
4.Derece 1.500
5.Derece 1.200
6.Derece 1.100
7.Derece 900
8.Derece 800
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
Kadroları bu sınıfa dahil olup da Müsteşar ve Valiler dışında kalanlardan;
VİZYON YAYINCILIK
MÜLKİ İDARE
AMİRLİĞİ
HİZMETLERİ SINIFI
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
4.800
1.Derece 4.000
2.Derece 3.600
3.Derece 3.000
4.Derece 2.300
5.Derece 2.200
6.Derece 1.600
7.Derece 1.500
8.Derece 1.300
9.Derece 1.150
-1.Derecenin 4.Kademesi
- Diğerleri
(Belediye
Başkanlarının
Emekliliklerinde
bu göstergeler
dikkate alınır)
KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ 1. DERECESİNDE BULUNANLARIN
EK GÖSTERGELERİ
II SAYILI CETVEL
Ek Gösterge
Daire Başkanı (Ana ve yardımcı hizmet birimi), Genel Müdür Yardımcısı
1.Derece 3.600
Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda; Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları
1.Derece 3.600
Genel Müdürlük Daire Başkanı
1.Derece 3.000
Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda; Daire Başkanı, Büyükşehir Belediye I. Hukuk
Müşaviri, Belediye Başkan Yardımcısı, Boğaziçi İmar Müdürü, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı
1.Derece 3.000
MEMURLARIN EMEKLİLİK YAŞLARI
Erkeklerde hizmet sürelerine göre emeklilik yaşları;
Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre
( 23.05.2002 itibariyle)
2 yıl ve daha az
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve daha az
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az
6 yıl 6 aydan fazla - 8 yıl ve daha az
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay ve daha az
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl
22 yıldan fazla
Kesenek Ödemeleri
Gereken Süre (1.Şart)
Tamamlamaları
Gereken Yaş (2.Şart)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
08.09.1999 erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya
2 yıldan az kalan erkek 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.
Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen erkekler ise yukarıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 25 yılı yani 9000 günü
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
tamamlamalarının
yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli
olacaklardır.
9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler için 60 yaşında emekli olur, fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır.
- 1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş 61
- 1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş 62
- 1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş 63
- 1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş 64
- 1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş 65
- 1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş 65
10
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
Kadınlarda hizmet sürelerine göre emeklilik yaşları;
Kesenek Ödemeleri
Gereken Süre (1.Şart)
Kadınların 25 yılı tamamlamasına kalan süre
( 23.05.2002 itibariyle)
2 yıl ve daha az
2 yıldan fazla – 3 yıl ve daha az
3 yıldan fazla – 4 yıl ve daha az
4 yıldan
fazla – YAYINCILIK
5 yıl ve daha az
VİZYON
5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az
6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az
7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az
8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az
9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha az
10 yıldan fazla – 11 yıl ve daha az
11 yıldan fazla – 12 yıl ve daha az
12 yıldan fazla – 13 yıl ve daha az
13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az
14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az
15 yıldan fazla –16 yıl ve daha az
16 yıldan fazla – 17 yıl ve daha az
17 yıldan fazla
VİZYON YAYINCILIK
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Tamamlamaları
Gereken Yaş (2.Şart)
40
41
42
43
VİZYON YAYINCILIK
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
58
08.09.1999 Kadın iştirakçilerden 20 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya
2 yıldan az kalan kadın memur 38 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.
Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen kadınlar ise yukarıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 20 yılı yani 7200 günü
tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.
9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar için 58 yaşında emekli olur, fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır.
- 1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 59
- 1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 60
- 1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 61
- 1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 62
- 1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 63
- 1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş 64
- 1.1.2048 tarihinden itibaren ise kadın için yaş 65
II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE
ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
BİRLİK BAŞKANI, ENCÜMENİ VE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
(01.01.2014 – 31.12.2014)
(5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22 nci md.)
Ödenecek Dönem
01.01.2014-30.06.2014
VİZYON YAYINCILIK
01.07.2014-31.12.2014
Mahiyeti
Brüt Ödenek
Birlik Başkanı (5.000 x Katsayı) 0,076998
384,99
Birlik Encümen Üyeleri (2.000 x Katsayı)
153,99
Birlik Meclis Üyeleri (Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri
hariç) 1.500
115,49
Birlik Başkanı (5.000 x Katsayı)
VİZYON YAYINCILIK
Birlik Encümen Üyeleri (2.000 x Katsayı)
VİZYON YAYINCILIK
Birlik Meclis Üyeleri (Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri
hariç) 1.500
Not: Sulama birliklerinde görev yapan yönetim kurulu üyelerine brüt asgari ücretin yüzde ellisini ve başkana brüt asgari ücretin üç katını
geçmemek üzere aylık olarak huzur hakları ile denetim kurulu üyelerine brüt asgari ücreti geçmemek üzere yılda bir kez huzur hakkı ödenir.
Pratik Bilgiler
11
MEVZUAT
BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ (01.01.2014 – 31.12.2014)
(5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu md.)
Belediyenin Nüfusuna Göre Başkan Ödeneği
Ödenecek Dönem
10.000’e kadar olan beldelerde 72.280 x 0,076998
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 82.280
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 102.280
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 117.280
01.01.2014-30.06.2014
VİZYON YAYINCILIK 250.001’den 500.000’e VİZYON
YAYINCILIK
kadar olan
beldelerde 137.280
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 157.280
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 192.280
2.000.001’den fazla olan beldelerde 232.280
10.000’e kadar olan beldelerde 72.280 x
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 82.280
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 102.280
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 117.280
01.07.2014-31.12.2014
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 137.280
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 157.280
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 192.280
2.000.001’den fazla olan beldelerde 232.280
Aylık Brüt Ödenek
5.565,41
6.335,39
7.875,35
9.030,32
VİZYON YAYINCILIK
10.570,28
12.110,24
14.805,17
17.885,09
*Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında 100.000 gösterge rakamı esas alınır.
*27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R. G.de 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanuna ekli K Cetvelinin 17 nci maddesine
göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde “2.280”
rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI (01.01.2014 - 31.12.2014)
(5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci md.)
Nüfuslarına Göre Belediye Meclisi Huzur Hakkı
Ödenecek Dönem
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2014-31.12.2014
10.000’e kadar olan beldelerde
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde
2.000.001’den fazla olan beldelerde
10.000’e kadar olan beldelerde
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde
2.000.001’den fazla olan beldelerde
Azami Günlük
Brüt Huzur Hakkı
61,83
70,39
87,50
100,33
117,44
134,55
164,50
198,72
Meclis başkan ve üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere (Başkan
ödeneği/90) meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. TL cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında
yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır; yarım kuruş altındaki değerler dikkate alınmaz.
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ (01.01.2014 – 31.12.2014)
(5393 sayılı Belediye Kanununun 36 ncı md. ve 5216 sayılı Kanunun 16 ncı md.)
Ödenecek Dönem
01.01.2014-30.06.2014
VİZYON YAYINCILIK
01.07.2014-31.12.2014
Nüfuslarına Göre Seçilmiş
Belediye Encümeni Başkan ve Üyeleri Ödeneği
Aylık Brüt
Ödenek
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500 x 0,076998
269,49
Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500
346,49
Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000
461,98
Nüfusu 200.001’in üzerinde
olan
belediyelerde ise 7.500
577,48
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000
923,97
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500
Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500
Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000
Nüfusu 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500
Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000
Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.
12
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
İŞÇİ ÖDEMELERİ (01.01.2014 - 30.12.2014)
(31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı 3. mükerrer R.G. yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonun 2013/1 sayılı kararı)
Çeşidi
Kanuni Dayanağı
Kıdem Tazminatı Tavanı
VİZYON YAYINCILIK
Asgari Ücret
Sigorta Primi Tavan Ücreti (Aylık)
Sigorta Primi Taban Ücreti (Aylık)
Stajyer Öğrenci Ücreti
Aylık Brüt/Net Tutarı
(TL)
Aylar
01.01.2014-30.06.2014
3.438,22
1475 s.K.md.14
(4857 sayılı VİZYON
K.Geçici YAYINCILIK
md.6)
01.07.2014-31.12.2014VİZYON YAYINCILIK
01.01.2014-30.06.2014
1.071/846
4857 sayılı K. 39. md.
01.07.2014-31.12.2014
1.134/891,03
01.01.2014-30.06.2014
6.961,50
5510 s.K. (Tabanx6,5)
01.07.2014-31.12.2014
7.371,00
01.01.2014-30.06.2014
1.071
5510 s.K. (Brüt Asgari Ücret)
01.07.2014-31.12.2014
1.134
01.01.2014-30.06.2014
321,30
Asgari Ücretin % 30’u
01.07.2014-31.12.2014
340,20
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
01.01.2014-30.06.2014
ASGARİ ÜCRET
SSK PRİMİ % 14
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
GELİR VERGİSİ %15
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
DAMGA VERGİSİ % 07,59
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ASGARİ ÜCRET
1071,00
149,94
10,71
56,22
80,33
8,13
225,00
846,00
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET
SSK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
1071,00
166,01
21,42
1.258,43
Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden
yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun
altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate
alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık
indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385
sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa
vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI VE TUTARI (01.01.2014 - 31.12.2014)
(193 sayılı G.V.K 32. md., 04.12. 2007 tarih ve 26720 sayılı R. G. 265 seri nolu G. V. Genel Tebliği)
Çalışanın Medeni Durumu
İndirim Oranı (%)
2014 yılı aylık indirim tutarı (TL)
Bekar
50
80,33
Evli, eşi çalışmıyor
60
96,39
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu
67,5
108,44
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu
75
120,49
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu
80
128,52
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu
85
136,55
Evli, eşi çalışıyor
50
80,32
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON92,37
YAYINCILIK
Evli, eşi
çalışıyor,
1 çocuklu
57,5
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu
65
104,42
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu
70
112,46
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu
75
120,49
Boşanmış
50
80,32
Boşanmış, 1 çocuklu
57,5
92,37
Boşanmış, 2 çocuklu
65
104,42
Boşanmış, 3 çocuklu
70
112,46
Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.
Pratik Bilgiler
13
MEVZUAT
01.01.2014–30.06.2014 DÖNEMİNDE UYGULANACAK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Brüt
SSK İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net
Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam
Ele
Geçen
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet(*)
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
910,35
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
1820,70
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
1071,00
149,94
10,71
VİZYON
YAYINCILIK
136,56
8,13
80,33
846,00
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
3641,40
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
4551,75
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
1071,00
149,94
10,71
136,56
8,13
5462,10
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
2731,05YAYINCILIK
765,66
VİZYON
219,55 YAYINCILIK
21,42
1311,98
VİZYON
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim
öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5’dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı
%2,5 olarak dikkate alınmıştır.
Brüt
SSK İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık
Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net
Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam
Ele
Geçen
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet
(**)
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
910,35
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
1820,70
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
2731,05
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
3641,40
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
4551,75
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
5462,10
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık
indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
01.07.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİNDE UYGULANACAK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Brüt
SSK
İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık
Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net
Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam Ele
Geçen
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam Maliyet(*)
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
6426,00
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
7389,90
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
144,59
8,61
8353,80
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
9317,70
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
144,59
8,61
10281,60
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
156,86
8,61
11245,50
798,43
80,33
878,76
232,47
22,68
1389,15
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim
öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5’dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %2,5
olarak dikkate alınmıştır.
Brüt
SSK
İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık
Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net
Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam Ele
Geçen
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam Maliyet**
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
6426,00
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
158,76
11,34
144,58
8,61
7389,90
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
1134,00
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
158,76
11,34
144,59
8,61
8353,80
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
9317,70
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
158,76
11,34
144,59
8,61
10281,60
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
158,76
11,34
156,86
8,61
11245,50
798,43
80,33
878,76
175,77
22,68
1332,45
** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık
indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
14
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
KIDEM TAZMİNATINA DAHİL ÖDEMELER
KIDEM TAZMİNATINA DAHİL OLMAYAN ÖDEMELER
İkramiye (Teşvik, başarı, bağlılık…)
Fazla çalışma ücreti
Temettü
Hafta tatili ücreti, ulusal bayram ücreti
Devamlı ödenen primler
Genel tatil ücreti, dini bayram ücreti
Kasa tazminatı
Devamlılık göstermeyen primler
Unvan tazminatı, imza tazminatı, mali sorumluluk tazminatı
Yolluklar(harcırah)
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Yemek,VİZYON
gıda, erzak
yardımları
Yıllık izin ücreti
Taşıt, aile, konut, giyim yardımları
Evlenme, doğum, ölüm yardımları
Havlu, sabun yardımı
Doğal afet, askerlik, hastalık yardımları
Ayakkabı veya bedeli (Sosyal yardım niteliğinde olmak şartı
1 defalık verilen ikramiyeler
ile)
Her yıl verilen yıllık izin harçlığı
Seyahat primleri
Çocuk zammı, çocuk yardımı
İş arama yardımı
Aylık ödenen eğitim yardımı
Bayram harçlığı
Gece zammı, vardiya primi, kıdem zammı
KIDEM TAZMİNATI TAVANININ HESAPLANMASI
En yüksek aylık gösterge+ek gösterge x aylık maaş katsayısı (9500x Katsayı)
Taban aylık göstergesi x taban aylık katsayısı (1000x Taban aylık katsayısı)
En yüksek kıdem aylığı göstergesi x aylık maaş katsayısı (500x Katsayı)
5434 s.K. Ek 70/16 md. (9500x%200x maaş katsayısı) (19.000x Katsayı)
Kıdem Tazminatı Tavanı = (29.000xKatsayı)+Taban Aylığı
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
(4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi, sözleşmeler ile süreler yükseltilebilir)
Hizmet Süresi
Bildirim Süresi
Tazminat Tutarı
İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için
2 hafta
2 haftalık ücret
İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için
4 hafta
4 haftalık ücret
İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için
6 hafta
6 haftalık ücret
İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için
8 hafta
8 haftalık ücret
5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA
HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ
HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR
Seçilebilecek Kanun Türü
084-5350-5615-5746-4447-4857-5510
Sigortalı
Hissesi (%)
İşveren
Hissesi (%)
Toplam
Hisse (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
-
1 ila 6,5
1 ila 6,5
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi
9
11
20
Genel Sağlık Sigortası Primi
5
7,5
12,5
Sigorta Kolları
İşsizlik Sigortası Primi
TOPLAM
1
2
3
15
21,5 ila 27
36,5 ila 42
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR
VİZYON YAYINCILIK
Sigorta Kolları
VİZYON YAYINCILIK
Sigortalı
Hissesi
(%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
TOPLAM
Pratik Bilgiler
VİZYON YAYINCILIK
İşveren
Toplam
Hissesi
Hisse
(%)
(%)
7,5
22,5
30
-
1 ila 6,5
1 ila 6,5
7,5
23,5 ila 29
31 ila 36,5
15
MEVZUAT
SGK (SSK) PRİMİNE TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
SIRA NO
PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
1
Asıl Ücret
2
Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri
a) Zaman birimine göre ücret
VİZYON YAYINCILIK
aa) Hafta tatili ücreti
3
HANGİ AYDA PRİME
TABİ TUTULDUĞU
+
Hak Edilen Ay
+
+
Hak Edilen Ay
VİZYON YAYINCILIK
Hak Edilen Ay
ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti
+
Hak Edilen Ay
ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti
+
Hak Edilen Ay
ad) Yıllık ücretli izin ücreti
+
Hak Edilen Ay
ae) Cumartesi günü ücreti
+
Hak Edilen Ay
b) İşbirimi esasına göre ücret
+
Hak Edilen Ay
ba) Yüzde usulüyle alınan ücret
+
Hak Edilen Ay
bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
bc) Transfer ücreti
+
Hak Edilen Ay
bd) Transfer verimi ücreti
+
Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret
+
Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
da) Hazırlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
db) Tamamlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
dc) Temizleme ücreti
+
Hak Edilen Ay
- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
- Komisyon ücreti
+
Hak Edilen Ay
a) Primler
+
Ödendiği Ay
aa) Yıpranma tazminatı,
+
Ödendiği Ay
ab) Özel hizmet tazminatı,
+
Ödendiği Ay
ac) Yabancı dil tazminatı
+
Ödendiği Ay
ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,
+
Ödendiği Ay
ae) İmza zorunluluğu tazminatı
+
Ödendiği Ay
af) Tabii afet yardımı
+
Ödendiği Ay
ag) Nakit ödenen kira yardımı,
+
Ödendiği Ay
ah) Nakit ödenen giyecek yardımı
+
Ödendiği Ay
aı) Nakit ödenen yakacak yardımı,
+
Ödendiği Ay
ai) Askerlik yardımı
+
Ödendiği Ay
aj) Sünnet yardımı,
+
Ödendiği Ay
ak) Nakit ödenen taşıt yardımı
+
Ödendiği Ay
al) Nakit ödenen ısıtma yardımı,
+
Ödendiği Ay
am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,
+
Ödendiği Ay
an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli
+
Ödendiği Ay
ao) Ek tazminat,
+
Ödendiği Ay
aö) Yılbaşı parası,
+
Ücretin eklentileri
VİZYON YAYINCILIK
ap) Kreş ücreti
16
VİZYON YAYINCILIK
PRİME TABİ
DEĞİL(+ / -)
VİZYON YAYINCILIK
+
Ödendiği Ay
VİZYON YAYINCILIK
Ödendiği Ay
ar) Makam tazminatı,
+
Ödendiği Ay
as) İş riski zammı
+
Ödendiği Ay
aş) Bayram harçlığı
+
Ödendiği Ay
b) İkramiye
+
Ödendiği Ay
ba) Bayram ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
bb) Yılbaşı ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen
ikramiye
+
Ödendiği Ay
be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
- Jübile ikramiyesi
+
- Mesleki
eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
4
-
Ödendiği Ay
VİZYON YAYINCILIK
c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)
+
Ödendiği Ay
d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı
+
Ödendiği Ay
İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler
+
Ödendiği Ay
a) Ücret niteliğinde olanlar
+
Hak Edilen Ay
b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar
+
Ödendiği Ay
5
Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler
+
Hak Edilen Ay
6
Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)
+
Ödendiği Ay
7
İzin harçlığı
+
Ödendiği Ay
8
Görev Yollukları
-
Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
10
9
Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
11
Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
12
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik
sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık
sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
-
13
Ölüm yardımı
-
14
Doğum yardımı
-
15
Evlenme yardımı
-
16
Ayni yardımlar
-
a) Ayni konut tahsisi
-
b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.
-
17
Geri ödemeli ücret avansları
-
18
Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu
ödemeler ve keşif ücreti
-
19
İhbar tazminatı
-
20
Kasa/Mali sorumluluk tazminatı
-
21
Seyyar Görev Tazminatı
-
İŞÇİLERİN YILLIK ASGARİ ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
(4857 sayılı İş Kanununun 53. maddesi, İş Sözleşmeleri ve T.İ.S. ile bu süreler yükseltilebilir)
Hizmet Süresi
1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara
15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştakilere
Yıllık İzin Süresi
14 iş günü
20 iş günü
26 iş günü
Yılda en az 20 iş günü
Not: İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞAN KAMU İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN ÖZÜRLÜ,
ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ SAYISI-ÇALIŞTIRILMADIĞI TAKDİRDE VERİLECEK CEZALAR
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Çalıştırılması Zorunlu İşçiler
Kanuni Dayanağı
Oranı
Özürlü çalıştırma zorunluluğu
4857 s.K. md. 30, 2005/9077 BKK
%4
Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
4857 s.K. md. 30, 2005/9077 BKK
%2
Çalıştırılması Zorunlu İşçiler
Kanuni Dayanağı
Ceza Miktarı
Terör mağduru çalıştırma zorunluluğuna uymayan işverene;
3713 s.K. Ek md. 1
Asgari Ücretx10
çalıştırılmayan her terör mağduru ve her ay için
Not : Özel işyerleri % 3 özürlü çalıştırmak zorundadırlar.
Pratik Bilgiler
17
MEVZUAT
İŞÇİLERİN EMEKLİLİK YAŞLARI
SİGORTALILAR ERKEK İSE;
İşe Başlama Tarihi
08.09.1976 ve daha öncesi
09.09.1976-23.05.1979
VİZYON YAYINCILIK
24.05.1979-23.11.1980
24.11.1980-23.05.1982
24.05.1982-23.11.1983
24.11.1983-23.05.1985
24.05.1985-23.11.1986
24.11.1986-23.05.1988
24.05.1988-23.11.1989
24.11.1989-23.05.1991
24.05.1991-23.11.1992
24.11.1992-23.05.1994
24.05.1994-23.11.1995
24.11.1995-23.05.1997
24.05.1997-23.11.1998
24.11.1998-08.09.1999
09.09.1999- 30.04.2008
01.05.2008’den sonra
1. Şart
Tamamlaması gereken
sigortalılık süresi
25 yıl
25 yıl
VİZYON YAYINCILIK
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
25 yıl
Yok
Yok
2. Şart
Tamamlaması
gereken yaş
Yok
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
65
3. Şart
Tamamlaması gereken
prim ödeme süresi
5000
5000
5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975
7000
7200
VİZYON YAYINCILIK
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre (Anayasa
Mahkemesinin iptal etmediği bent); 08.09.1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar (08.09.1976 ve daha önce
sigortalı olanlar) eskiden olduğu gibi 5000 günü tamamladıkları takdirde “YAŞ” a bağlı olmadan emekli olacaklardır.
Yukarıdaki şartları yerinde getiremeyenler ise yukarıdaki tablodaki şartlarla emekli olabileceklerdir.
01.05.2008 gününden sonra işe giren erkekler normalde 65 yaşında ve en az 7200 günle emekli olurlar ama 7200 günü doldurdukları tarihe göre emeklilik
yaşında kademe vardır. Buna göre; 7200 günü doldurma tarihi;
1) 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında ise 61,
2) 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında ise 62,
3) 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında ise 63,
4) 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında ise 64,
5) 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında ise 65,
6) 1/1/2046 tarihinden sonra ise 65, yaşında emekli edilecekler.
İŞÇİLERİN EMEKLİLİK YAŞLARI
SİGORTALILAR KADIN İSE;
İşe Başlama Tarihi
01.04.1981 öncesi
01.04.1981-08.09.1981
09.09.1981-23.05.1984
24.05.1984-23.05.1985
24.05.1985-23.05.1986
24.05.1986-23.05.1987
24.05.1987-23.05.1988
24.05.1988-23.05.1989
24.05.1989-23.05.1990
24.05.1990-23.05.1991
24.05.1991-23.05.1992
24.05.1992-23.05.1993
24.05.1993-23.05.1994
24.05.1994-23.05.1995
24.05.1995-23.05.1996
24.05.1996-23.05.1997
24.05.1997-23.05.1998
VİZYON YAYINCILIK
24.05.1998-23.05.1999
24.05.1999-08.09.1999
09.09.1999-30.04.2008 arasında
Reformun yürürlük tarihinden itibaren
2035′e kadar
18
Tamamlaması Gereken
Sigortalılık Süresi
Tamamlaması
Gereken Yaş
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
VİZYON YAYINCILIK
20
20
Yok
yok
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
Tamamlaması Gereken
Prim Ödeme Süresi
Yok
58
9000 (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle
31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı
sayılanlar için 7100 gün olarak ve 01/01/2009
tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise
her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün
eklenmek suretiyle9000 güne çıkacaktır.)
5000
5000
5000
5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975
VİZYON YAYINCILIK
5975
5975
7000
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2014-31.12.2014)
Yükümlülüğü Getiren
Madde
MADDE 4
İşverenin genel yükümlülüğü
Ceza
Maddesi
Uygulanacak İdari
Para Cezası
26/1-a
İşverenin; mesleki riskleri önlenme, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil Yerine getirilmeyen her bir
her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve gereç- yükümlülük için 2.240 TL
leri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun
hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme yükümlülüklerini yerine
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
getirmemesi
4/1-b
26/1-a
İşverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyu- Yerine getirilmeyen her bir
lup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme yükümlülük için 2.240 TL
yükümlülüklerini yerine getirmemesi
6/1-a
26/1-b
İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı görevlendirme- Görevlendirilmeyen/
mesi/çalıştırmaması
çalıştırılmayan her bir kişi
için 5.601 TL / Aykırılığın
İşverenin; belirlenen nitelikte işyeri hekimi görevlendirmemesi/
devam ettiği her ay için
çalıştırmaması
5.601 TL
4/1-a
VİZYON YAYINCILIK
MADDE 6
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Yerine Getirilmeyen Yükümlülük
26/1-b
26/1-b
İşverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması
6/1-b
26/1-b
İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, gereç,
mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılamaması
1.680 TL
6/1-c
26/1-b
İşverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması
1.680 TL
6/1-ç
26/1-b
İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuru- Yerine getirilmeyen her bir
luşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun tedbir için ayrı ayrı 1.120 TL
olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi
6/1-d
26/1-b
İşverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya
etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya
hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak
üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemesi
1.680 TL
8/1
26/1-c
İşverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve
yetkilerinin kısıtlaması
1.680 TL
8/6
26/1-c
İşverenin; gerektiği halde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması
1.680 TL
10/1
26/1-ç
İşverenin; risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması
10/4
26/1-ç
İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve
çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine
yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmaması
MADDE 11
Acil durum planları, yangınla mücadele ve
ilk yardım
11
26/1-d
İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma,
acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme,
araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla
irtibatı sağlayacak düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine
getirmemesi
Yerine getirilmeyen her bir
yükümlülük için 1.120 TL /
Aykırılığın devam ettiği her
ay için 1.120 TL
MADDE 12
Tahliye
12
26/1-d
Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesini, özel olarak görevlendirilenler
dışındaki çalışanların işe devam etmemesini, müdahalede bulunan çalışanların sorumlu tutulmamasını sağlama yükümlülüklerini
yerine getirmemesi
Yerine getirilmeyen her bir
yükümlülük için 1.120 TL /
Aykırılığın devam ettiği her
ay için 1.120 TL
14/1
26/1-e
İşverenin; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, Yerine getirilmeyen her bir
gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme, yükümlülük için ayrı ayrı
işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden ol- 1.680 TL
madığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol
açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma poVİZYON
VİZYON YAYINCILIK
tansiyeli olan
olayları YAYINCILIK
inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi
MADDE 8
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
MADDE 10
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve
araştırma
MADDE 14
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt
ve bildirimi
VİZYON YAYINCILIK
Pratik Bilgiler
14/2
26/1-e
Sponsorlu
Bağlantılar
14/4
26/1-e
İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde
SGK’ya bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi
2.800 TL / Aykırılığın devam
ettiği her ay için 2.800 TL
3.361 TL / Aykırılığın devam
ettiği her ay içi 5.041 TL
1.680 TL
2.240 TL
Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıkları- Yükümlülüğü yerinegetirmenı en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirme yükümlülüğünü yerine yen sağlık hizmet sunucusuna 2.240 TL
getirmemesi
19
MEVZUAT
MADDE 15
Sağlık gözetimi
15/1
26/1-f
İşverenin; işçilerin sağlık gözetiminin yapılması yükümlülüğünü Sağlık gözetimine tabi yerine getirmemesi
tutulmayan her çalışan için
1.120 TL
15/2
26/1-f
İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Sağlık raporu alınmayan çalışacakları, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık her çalışan için 1.120 TL
raporu olmadan işe başlatması
16
MADDE 16
Çalışanların VİZYON
YAYINCILIK
bilgilendirilmesi
26/1-g
İşverenin; 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları Bilgilendirilmeyen her
ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine çalışan için 1.120 TL
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
getirmemesi
MADDE 17
Çalışanların eğitimi
17
26/1-ğ
İşverenin; 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara Her bir çalışan için 1.120 TL
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine
getirmemesi
MADDE 18
Çalışanların görüşlerinin alınması
ve katılımlarının
sağlanması
18
26/1-h
İşverenin; 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların Her bir aykırılık için ayrı
görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine ayrı 1.120 TL
getirmemesi
20/1
26/1-ı
İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine
getirmemesi
1.120 TL
20/3
26/1-ı
Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya
tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride
bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme
haklarının işverence sağlanmaması
1.680 TL
20/4
26/1-ı
Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek
elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini
yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların
sağlanmaması
1.120 TL
22
26/1-i
İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul kararlarını Her bir aykırılık için ayrı ayrı
uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde uygun 2.240 TL
kurulu oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu sağlama, aynı
çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde, kurul
kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirme yükümlüklerini yerine getirmemesi
MADDE 23
İş sağlığı ve güvenliğinin
koordinasyonu
23/2
26/1-j
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetim; Bildirim yükümlülüğünü iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlamak, yerine getirmeyen yönetime
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini 5.601 TL
etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için
işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa
bildirmekle yükümlü olduğu halde, yönetim tarafından bu bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
MADDE 24
Teftiş, inceleme,
araştırma, müfettişin
yetki, yükümlülük ve
sorumluluğu
24/2
26/1-k
İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm,
inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya
eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve
denetiminin yapılmasına engel olması
5.601 TL
25
26/1-l
İşverenin; işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen
durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte
belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirmesi
11.203 TL
25/6
26/1-l
İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara
ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak
üzere meslek ya da durumlarına göre başka bir iş vermekle
yükümlülüğünü yerine getirmemesi
29
26/1-m
İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamaması
56.018 TL
26/1-m
İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi
89.629 TL
26/1-m
İşverenin; işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açması
89.629 TL
26/1-m
İşverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi
89.629 TL
26/1-n
İşverenin; 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği Uyulmayan her hüküm
ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri için tespit edildiği tarihten
itibaren aylık olarak 1.120 TL
yerine getirmemesi
MADDE 20
Çalışan
temsilcisi
MADDE 22
İş sağlığı ve güvenliği kurulu
MADDE 25
İşin durdurulması
MADDE 29
Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme
politika belgesi
VİZYON YAYINCILIK
MADDE 30
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli
yönetmelikler
30
VİZYON YAYINCILIK
bir
İhlale uğrayan her bir çalışan için 1.120 TL /
Aykırılığın devam ettiği her
ay için 1.120 TL
VİZYON YAYINCILIK
Yukarıda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce verilir. Verilen idari para cezaları
tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da uygulanabilir.
20
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 - ......)
İdari Para Cezası Uygulanacak Fiiller
Uygulanacak Ceza
Brüt Asgari Ücret
1
İşyeri bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesi
VİZYON
VİZYON YAYINCILIK
a)
BilançoYAYINCILIK
esasına göre defter tutanlara
VİZYON
YAYINCILIK
Üç aylık
asgari
ücret
b) Bilanço esası dışında defter tutanlara
İki aylık asgari ücret
2
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmemesi
(her bir sigortalı için)
3
Çalışma izni olmayan sigortalının işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmemesi, her bir sigortalı için,
4
Aylık prim ve hizmet belgesinin takip eden ayın sonuna kadar verilmemesi halinde her bir fiil için
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
5
6
Bir aylık asgari ücret
Aylık asgari ücret
Aylık asgari ücretin iki katı
a) Belgenin asıl nitelikte olması halinde, Belgede kayıtlı sigortalı sayısı
başına (aylık asgari ücretin üç katını geçmemek üzere)
Aylık asgari ücretin 1/5’i
b) Belgenin ek nitelikte olması halinde:
- Kuruma verilmiş olan her bir ek belge için
Aylık asgari ücretin 1/8’i
- Ek belge Kurumca re’sen düzenlenmişse
Aylık asgari ücretin üç katı
c) -Mahkeme kararı ile veya denetim elemanlarınca yapılan tespitler
sonucunda ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen
belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik
bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya
ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın
Aylık asgari ücretin üç katı
- Sigorta müfettişi tarafından veya serbest muhasebeci mali müşavir ve
yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği aylardan dolayı
Aylık asgari ücretin üç katı
Yazılı ihtara rağmen iş yeri kayıtlarının 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi
a) Bilanço esasına göre defter tutanlara
Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 12 katı
b) Bilanço esası dışında, bir kanun hükmü gereğince defter tutanlara
Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 6 katı
c)Herhangi bir kanun hükmü gereğince defter tutmakla yükümlü olmayanlara
Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin 3 katı
İbraz edilen kayıtların yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olmaması halinde, her bir geçersizlik hali için
a) Bilanço esasına göre defter tutanlar (aylık asgari ücretin 12 katını
aşmamak üzere)
Kayıtların ibraz edilmemesi üzerine
uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla
aylık asgari ücretin yarısı
b) Bilanço esası dışında defter tutanlar (aylık asgari ücretin 6 katını aşmamak üzere)
Kayıtların ibraz edilmemesi üzerine
uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla
aylık asgari ücretin yarısı
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (aylık asgari ücretin 3 katını aşmamak üzere)
Kayıtların ibraz edilmemesi üzerine
uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla
aylık asgari ücretin yarısı
7
Kanunun 79.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, sigortalının adını, soyadını,
sigorta sicil numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren Kurumca onaylı belVİZYON
YAYINCILIK
YAYINCILIK
genin
yönetmelikte
belirlenen sürede işyerineVİZYON
asılmaması
(Aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında gönderen işverenler
bilgisayardan aldıkları çıktıyı asmak suretiyle bu yükümlülüğü yerine
getirirler.)
Fiil tarihindeki aylık asgari ücretin iki katı
İşçi veya geçindirmekle yükümlü olduklarına muayene için (vizite kağıdı,
altı aylık sağlık belgesi gibi) gerekli belgelerin Kurumca yapılacak ihtara
rağmen 3 gün içinde verilmemesi
Fiil tarihindeki aylık asgari ücret kadar
8
Pratik Bilgiler
VİZYON YAYINCILIK
21
MEVZUAT
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
(01.01.2014-31.12.2014)
Sıra
No.
1
2
3
Ceza
Maddesi
3
98
5
99/a
CEZA
MİKTARI
Fiil
İşyerini muvazaalı olarak bildirmek
15.226
İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON uymamak
YAYINCILIK
7
99/a Geçici Iş ilişkisine ilişkin yükümlülüklere
122
122
İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl
işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
Bu durumdaki her işçi için
VİZYON
Bu durumdaki
her işçiYAYINCILIK
için
4
8
99/b
Iş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek
122
Bu durumdaki her işçi için
5
14
99/b
Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak
122
Bu durumdaki her işçi için
6
28
99/c
İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye
gerçeğe aykırı bilgi yazmak
122
Bu durumdaki her işçi için
7
29
100
Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi
çıkarma)
504
Bu durumdaki her işçi için
8
30
101
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak
9
32
102/a
Ücret ile bu kanundan doğan veya TlS’den yada iş
sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya
eksik ödemek
139
Bu durumda olan her işçi ve her ay için
10
32
102/a
Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını
zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka
hesabına ödememek
139
Bu durumda olan her işçi ve her ay için
1.903
Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü
ve çalıştırılmayan her ay için
11
37
102/b
Ücret hesap pusulası düzenlememek
504
12
38
102/b
Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin
sebep ve hesabını bildirmemek
504
13
39
102/a
Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek
139
Bu durumdaki her işçi ve her ay için
14
41
102/c
Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak
ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak,
fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını
almamak.
246
Bu durumdaki her işçi için
15
52
102/b
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek
504
16
56
103
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,
246
Bu durumdaki her işçi için
17
57
103
izin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik
ödemek
246
Bu durumdaki her işçi için
18
59
103
Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek
246
Bu durumdaki her işçi için
19
60
103
Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni
kullandırmamak veya eksik kullandırmak
246
Bu durumdaki her işçi için
20
63
104
Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine
uymamak
1.293
21
64
104
Telafi çalışması usullerine uymamak
22
68
104
Ara dinlenmesini uygulamamak
1.343
23
69
104
İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve
gündüz postalarını değiştirmemek
1.343
24
71
104
Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı
davranmak
1.343
246
25
72
104
Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak
1.343
26
73
104
Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili
yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek
1.343
27
74
104
Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak
veya ücretsiz izin vermemek
1.343
28
75
104
işçi Özlük dosyasını düzenlememek
1.343
29
76
104
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek
1.343
30
92/2
107/1-a
Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek,
gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, Iş
Müfettişlerinin 92/l.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek
ve bu yoldaki
emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.
12.181
31
32
22
Kanun
Maddesi
96/1
107/1 -b
107/2
Bu durumdaki her işçi İçin
VİZYON YAYINCILIK
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye
zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine
onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak
12.181
Iş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.
12.181
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.02.2014-31.01.2015)
(30.01.2014 tarih ve 28898 sayılı R.G.’de yayımlanan 2014/1 no’lu Kamu İhale Tebliği)
Alımın Türü
Belediye Şirketleri
VİZYON YAYINCILIK
Eşik Değer
Açık İhale Usulü Kamu İhale
Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden
en az 40 gün önce en az bir defa)
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik
İlan Limiti (Son başvuru tarihinden
en az 14 gün önce en az bir defa)
Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni
İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25
gün önce en az bir defa)
Kanuni Dayanağı
Tutarı (TL)
Mal ve Hizmet Alımları
4734 Sayılı Kanunun 3/g Md.
7.264.940
Mal ve Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 8/b Md.
1.447.479
(Belediye, Özel İd. VİZYON
ve Birlik) YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Yapım İşleri (Belediye, Özel İd. ve
4734 sayılı Kanunun 8/c Md.
31.844.702
Birlik)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-1 Md.
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/a-1 Md.
31.844.702 ve üzeri
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-2 Md.
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/a-2 Md.
31.844.702 ve üzeri
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/a-3 Md.
1.447.479 ve üzeri
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/a-3 Md.
31.844.702 ve üzeri
Yerel Gazete İlan Limiti (İhale
Mal veya Hizmet Alımları
tarihinden en az 7 gün önce en
az iki yerel gazetede en az bir defa) Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-1 Md.
94.751
4734 sayılı Kanunun 13/b-1 Md.
189.511
Kamu İhale Bülteninde ve işin
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin
birinde en az bir defa (İhale
tarihinden en az 14 gün önce)
Kamu İhale Bülteninde ve işin
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin
birinde en az bir defa (İhale
tarihinden en az 21 gün önce)
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/b-2 Md.
94.751-189.511 arası
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-2 Md.
189.511-1.579.327 arası
Mal veya Hizmet Alımları
4734 sayılı Kanunun 13/b-3 Md.
189.511-1.447.479 arası
Yapım İşleri
4734 sayılı Kanunun 13/b-3 Md. 1 . 5 7 9 . 3 2 7 - 3 1 . 8 4 4 . 7 0 2
arası
Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler
Diğer İdareler
Mal ve Hizmet Alımları
(716.167.-TL’na kadar)
Mal ve Hizmet Alımları (716.167.1.432.337.-TL arası)
Mal ve Hizmet Alımları (1.432.337.TL ve üzeri)
Şikayette Bulunan İsteklilerin Kamu Yapım İşleri (1.432.337.-TL’na
İhale Kurumuna Yatıracakları Bedel kadar)
Yapım İşleri (1.432.337.14.323.396.-TL arası)
Yapım İşleri (14.323.396.28.646.792.-TL arası)
Yapım İşleri (28.646.792.-TL ve
üzeri)
Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar
İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı (Sözleşme bedelinin
onbinde beşi)
Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis
veya mimarların yapım ihalelerine girebilme limiti
Doğrudan Temin Usulü ile
Yapılacak Alımlar
4734 sayılı Kanunun 22/d Md.
4734 sayılı Kanunun 22/d Md.
47.373
15.783
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
1.429
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
2.861
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
4.292
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
1.429
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
2.861
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
4.292
4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md.
4734 sayılı Kanunun 21/f Md.
5.727
157.923
4734 sayılı Kanunun 53/j-1 Md.
315.856
4734 sayılı Kanunun 62/h Md.
175.297
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER (01.01.2014-31.12.2014)
(Bu parasal limitler satış, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır)
(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli)
VİZYON YAYINCILIK Kanuni Dayanağı VİZYON
YAYINCILIK
İşleminVİZYON
Türü YAYINCILIK
Tutarı
(KDV Hariç)
Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti
2886 s.K. md. 17/2
530.000.-
Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti
2886 s.K. md. 17/3
1.600.000.-
2886 s. K. md. 45
1.600.000.-
Açık Teklif Usulü Parasal Limiti
Diğer ilçelerde
Pazarlık Usulü
Parasal Limiti
Pratik Bilgiler
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi
sınırları içindeki ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde
2886 s. K. md. 51/a
29.000.-
2886 s. K. md. 51/a
58.000.-
23
MEVZUAT
4734 SAYILI KANUNUN 11/e MADDESİNE GÖRE İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
VİZYON YAYINCILIK
Sıhri
Hısımlar
(2. Dereceye Kadar)
Büyük
Anne-Baba
Anne
Baba
VİZYON YAYINCILIK
Kan Hısımlar
(3. Dereceye Kadar)
VİZYON YAYINCILIK
Büyük Büyük
Anne- Baba
Büyük
Anne-Baba
Anne-Baba
Kardeşleri
Eşin
Kardeşleri
Anne
Baba
Eş
Şahsın
Kardeşleri
Kardeşlerin
Çocukları
(c, d)
Bendi şahısları
Evlat
Edinen
Anne-Baba
Evlatlık
Çocuk
Çocuklar
Torunlar
VİZYON YAYINCILIK
24
Çocukların
VİZYON
YAYINCILIK
Torunları
VİZYON YAYINCILIK
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
V. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR VE ORANLAR
DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2014-31.12.2014)
(30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 57 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı
ihtiva
eden kağıtlar:
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
(Binde 1,89)
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (41,20 TL)
2. Sulhnameler (41,20 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (231,10 TL)
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (41,20 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve (Binde 5,69)
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (14,40 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (8,50 TL)
ac) İyda senedi (1,60 TL)
ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b) Konşimentolar (8,50 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (14,40 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (31,80 TL)
bb) Gelir tabloları (15,40 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (15,40 TL)
c) Barnameler (1,60 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (6,40 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (6,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle,
kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi
(Binde 9,48)
daireler VİZYON
nam ve hesabına,
kişiler adına açılmış veya açılacak
nakledilmesini veya emir veVİZYON
havalelerine
YAYINCILIK
VİZYONhesaplara
YAYINCILIK
YAYINCILIK
tediyesini temin eden kağıtlar b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak
(Binde 7,59)
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
Pratik Bilgiler
25
MEVZUAT
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste bey(0,60 TL)
annamelerde yazılı her gönderi maddesi için b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (41,20 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (55,00 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (27,20 TL)
bd) Muhtasar
(27,20 TL)
VİZYONbeyannameler YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (27,20 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (55,00 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (20,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (20,30 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bil(32,30 TL)
dirgesinden sadece muhtasar beyanname için 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairele(0,60 TL)
re ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10.- Krş’a kadar ki kesirleri dikkate alınmaz. Resmi dairelere görevli kişiler tarafından verilen geçici
görev yolluğu bildirimi ve sürekli görev yolluğu bildirimlerine damga pulu yapıştırılmayacaktır.
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Kanuni Dayanağı
Emlakın Nevi
Binalarda (meskenlerde)
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Değişik 29. maddesi, 21.12.2000 tarih Binalarda (diğerlerinde)
ve 29 sıra nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Arsalarda
Arazilerde
Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 zamlı uygulanır.
Oranı
% 01 (bindebir)
% 02 (bindeiki)
% 03 (bindeüç)
% 01 (bindebir)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (01.01.2014- 31.12.2014)
- İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi (30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 43 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)
Bina Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
1. Derece
2.875
1.875
1250
600
362
187
62
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
2. Derece
3. Derece
4. Derece
2.250
1.875
1.500
1.375
1.112
875
962
750
600
475
362
287
287
200
187
150
100
87
50
36
30
5. Derece
1.250
750
475
225
150
62
23
* Konutlara ait Çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş olarak
hesaplanacaktır.
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYELERI DIŞINDAKI BELEDIYELERDE UYGULANACAK
ÇEVRE TEMIZLIK VERGISI (01.01.2014- 31.12.2014)
- İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi (30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 43 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)
Bina Grupları
1. Derece
1. Grup
2.300
VİZYON
2.
Grup YAYINCILIK1.500
3. Grup
1.000
4. Grup
480
5. Grup
290
6. Grup
150
7. Grup
50
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1.800
1.500
1.200
1.000
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
1.100
890
700
600
770
600
480
380
380
290
230
180
230
160
150
120
120
80
70
50
40
29
24
19
*Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacaktır
26
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
KALKINMADA ÖNCELIKLI YÖRELERDEKI BELEDIYELER ILE NÜFUSU 5000’DEN AZ OLAN
BELEDIYELERDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMIZLIK VERGISI (01.01.2014- 31.12.2014)
- İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi (30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 43 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
900
750
600
500
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
550
445
350
300
385
300
240
190
190
145
115
90
115
80
75
60
60
40
35
25
20
14
12
9
Bina Grupları
1. Derece
1. Grup
1.150
VİZYON YAYINCILIK
2. Grup
750
3. Grup
500
4. Grup
240
5. Grup
145
6. Grup
75
7. Grup
25
* Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim
miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Uygulama
Yılı
Konusu
Kanuni Dayanağı
Oranı
2014
2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 19.11.2013/ 430 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 3,93
2013
2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 10.11.2012/419 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 7,8
2012
2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 17.11.2011/410 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 10,26
2011
2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 12.11.2010/401 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 7,7
2010
2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 14.11.2009/392 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 2,2
2009
2008 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 20.11.2008/387 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 12
2008
2007 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 17.11.2007/377 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 7,2
2007
2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 28.11.2006/363 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 7,8
2006
2005 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 18.11.2005/353 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 9,8
2005
2004 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/B, 20.11.2004/341 sıra nolu V.U.K. G.Tebliği
% 11,2
2004
2003 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/10, 04.12.2003/325 sıra nolu V.U.K.
G.Tebliği
% 28,5
2003
2002 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/10, 08.12.2002/310 sıra nolu V.U.K.
G.Tebliği
% 59,0
2002
2001 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/10, 01.12.2001/301 sıra nolu V.U.K.
G.Tebliği
% 53,2
2001
2000 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
213 s. V.U.K. md. 298/10, 288 sıra nolu V.U.K. Genel Tebliği
% 56,0
GELİR VERGİSİ TARİFESİ –DİĞER GELİRLER - (01.01.2014- 31.12.2014)
(193 sayılı G.V.K. 103. Md; 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
11.000 Türk Lirasına kadar
% 15
27.000 Türk Lirasının
11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
% 20
60.000 Türk Lirasının
27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası
% 27
60.000 Türk Lirasından fazlasının
60.000 TL’si için 13.760 TL, fazlası
% 35
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
GELİR VERGİSİ TARİFESİ – ÜCRET GELİRLERİ - (01.01.2014- 31.12.2014)
(193 sayılı G.V.K. 103. Md; 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
11.000 Türk Lirasına kadar
27.000 Türk Lirasının
% 15
11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
% 20
97.000 Türk Lirasının
27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası
% 27
97.000 Türk Lirasından fazlasının
97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası
% 35
Pratik Bilgiler
27
MEVZUAT
KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.03.2013.......)
122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisinde
Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal
veya Hizmetler
KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan,
ticari işletmeye dahil
VİZYON YAYINCILIK
olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama
işlemleri
Tevkifat Oranı
Tevkifat Yapacak Olanlar
Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeİşlem üzerinden
tininYAYINCILIK
bulunmaması (sadece sorumluVİZYON
sıfatıylaYAYINCILIK
KDV ödeyenler
VİZYON
hesaplanan
bu kapsama dâhildir), Kiracının KDV mükellefi olması (sadeKatma Değer
ce sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),
Vergisinin
şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatamamı
tıyla beyan edilecektir.
İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı
İşlem üzerinden
ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Ancak,
İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve hesaplanan
hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp
İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Katma Değer
hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu
Tarafından Yapılan İşlemler,
Vergisinin
sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan
tamamı
edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.
İşlem üzerinden
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 hesaplanan
inci maddesi kapsamına giren teslim Katma Değer
Vergisinin
ve hizmetler;
tamamı
KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel
kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV
ödeyenler bu kapsama dahil değildir),
KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör
İşlem üzerinden
spor kulüplerine, oyuncularının formahesaplanan
larında gösterilmek, Şahıslara veya
katma değer
kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi
vergisinin
yerlerde duvarlara yazılmak, pano olaTamamı
rak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel
kişiler tarafından yayımlanan dergi,
kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak
ve benzeri şekillerde reklâm vermeleri,
Reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm
hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Özel güvenlik hizmetleri
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin
(3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması
halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham
post ve deri teslimleri
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri
5/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve
VİZYON
YAYINCILIK
Konfeksiyon
İşleri,
Çanta ve Ayakkabı
Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
Aşağıda belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir.
Bazı KDV mükellefleri;
- Fason
iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON işletmeleri,
YAYINCILIK
5/10
- Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları,
temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde
aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece
tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.
Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.
İşgücü Temin Hizmeti
28
GVK’nın 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara
yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından
sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
Yapı denetim hizmetleri
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri
Bulma/Götürme Hizmeti
9/10
Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu
kapsama dahil değildir)
7/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım
Hizmetleri
VİZYON YAYINCILIK
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin
mühendislik mimarlık ve etüt-proje
hizmetleri,
2/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Makine, teçhizat, demirbaş ve
taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım
hizmetleri,
5/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık,
Denetim ve Benzeri Hizmetler
9/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın,
Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine
Konu İşlemleri
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Servis Taşımacılığı Hizmeti
5/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
5/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
7/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler
(cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.
5/10(**)
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak,
sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
5/10 (**)
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Söz konusu malların ithalatçıları tarafından
tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada
“Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.
Külçe Metal
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt
ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde
Edilen Hammadde Teslimi
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi
Diğer taraftan, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde,
hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
(*)Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,· Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu
kurum VİZYON
ve kuruluşları,·
Döner sermayeli kuruluşlar,· VİZYON
Kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları,· Kanunla
kurulan veya
YAYINCILIK
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,· Bankalar,· Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),· Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,· Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları
dahil bütün borsalar,· Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,· Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
(** 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 01/03/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ ile katma değer vergisi tevkifatına ilişkin 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde bazı değişiklikler
yapılmıştır.)
Pratik Bilgiler
29
MEVZUAT
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER
Konusu
6183 sayılı Kanunun 51 inci
VİZYON
maddesine
göre,YAYINCILIK
Gecikme
Zammı (Her ay için)
6183 s K. 106. md. Tahsil
imkansızlığı nedeniyle terkin
edilecek miktar
Tecil Faiz Oranı (Yıllık)
Kanuni Faizi Oranı (Yıllık)
Sözleşme ile tespit edilmemişse
Kanuni Dayanağı
Dönemi
Oran/Tutar
96/7798 sayılı BKK
01.02.1996 - 08.07.1998 tarihleri arası
% 15
98/11331 sayılı BKK
09.07.1998 - 19.01.2000 tarihleri arası
% 12
2000/7 sayılı BKK
20.01.2000 - 01.12.2000 tarihleri arası
%6
2000/1555 sayılı BKK
02.12.2000 - 28.03.2001 tarihleri arası
%5
2001/2175 sayılı BKK
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arası
% 10
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK% 7
2002/3550 sayılıVİZYON
BKK
31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri
arası
2003/6345 sayılı BKK
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arası
%4
2005/8551 sayılı BKK
02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri arası
%3
2006/10302 sayılı BKK
21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arası
% 2,5
2009/15565 sayılı BKK
19.11.2009 - 18.10.2010 tarihleri arası
% 1,95
2010/965 sayılı BKK
19.10.2010 tarihinden itibaren
% 1,40
213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında (10 .-TL dahil)
10.-TL
Diğer amme alacaklarında (20 Türk Lirası dahil)
20.-TL
407 Seri No.lu Tahsilat G.Teb.
412 Seri No.lu Tahsilat G.Teb.
416 Seri No.lu Tahsilat G.Teb.
421 Seri No.lu Tahsilat G.Teb.
429 Seri Nolu Tahsilat G.Teb.
434 Seri Nolu Tahsilat G. Teb.
438 Seri Nolu Tahsilat G. Teb
1 Seri Nolu Tahsilat G. Teb
2 Seri Nolu Tahsilat G. Teb
3095 s. K. md.1
3095 s. K. md.1; 2005/9831 BKK
25.01.2000 - 20.12.2000 tarihleri arası
21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri arası
31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri arası
02.02.2002 -11.11.2003 tarihleri arası
12.11.2003 -03.03.2005 tarihleri arası
04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri arası
28.04.2006 - 20.11.2009 tarihleri arası
21.11.2009 - 20.10.2010 tarihleri arası
21.10.2010 tarihinden itibaren
01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arası
01.01.2006 tarihinden itibaren
% 48
% 36
% 72
% 60
% 36
% 30
% 24
% 19
% 12
% 12
%9
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (01.01.2014-31.12.2014)
(210 sayılı Değerli Kağıtlar K. 1 inci md; 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer
R.G’de yayınlanan 2013/1 sayılı Genel Tebliği)
Değerli Kağıdın Cinsi 1 - Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı
b) Beyanname
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 - Pasaportlar
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 - Nüfus cüzdanları
7 - Aile cüzdanları
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
11 - Motorlu araç trafik belgesi
12 - Motorlu araç tescil belgesi
13 - İş makinesi tescil belgesi
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
Bedel (TL)
7,55
7,55
15,10
75,00
206,00
6,75
69,00
92,50
92,50
92,50
69,50
69,50
4,75
6,75
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (01.01.2014-31.12.2014)
Stopajın Konusu (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu md. 94)
Oranı
Serbest meslek işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden GVK md.18 kapsamında sayılan müellif,
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYONyapılan
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK % 17
mütercim,
heykeltıraş,
hattat, ressam, bestekar ve mucitlere
ödemelerden
Serbest Meslek Ödemelerinden (diğerlerinden)
% 20
Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden
%3
Kira Ödemelerinden
% 20
Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması
% 20
Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması
% 20
Mal Alımları
%5
Harcama Pusulası Karşılığı Yapılan Ödemelerden
Hizmet Alımları
% 10
30
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARI (01.01.2012 - ……)
Mahiyeti
VİZYON YAYINCILIK
I SAYILI LİSTE
VİZYON YAYINCILIK
KDV
Oranları
VİZYON YAYINCILIK
1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi,
ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,
2-a)Mazı, palamut, kendirtohumu, kanola(kolza), kitre,
b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik,
adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile
bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği,
kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,
3- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut,
mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),
4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç),
yufka,
5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut,
yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları
ile sertifikalı meyve fidanları,
%1
6- (2011/1673 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük: 28/04/2011)İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde
faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan
taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,
8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların
tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),
9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar, “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile (1) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan
taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve
yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb.,
motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde
hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya
yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 diğerleri”]
[Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları
gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre
binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu
araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),
(2008/13426 sayılı BKK ile eklenen bent, Yürürlük: 07/04/2008) Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu
maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı
bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi
itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl
geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.
10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back
asfaltlar hariç) teslimi,
11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
%1
ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler
tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net
alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,
12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar
konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
14- Cenaze
hizmetleri.
15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların
kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,
16- 15/7/212 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak
amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde,
Pratik Bilgiler
31
MEVZUAT
II SAYILI LİSTE
A-) GIDA MADDELERİ
22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin;
1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan
(yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç
tavuğu) hayvanlar,
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
b) 2 no.lu faslında yer alan mallar,
c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),
2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00
pozisyonlarında yer alan mallar hariç),
%8
3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,
4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00,
0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,
5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,
6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,
7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,
8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,
9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,
10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker
kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),
11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde
kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,
12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,
13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),
b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,
14 -18 no.lu faslında yer alan mallar,
15 -19 no.lu faslında yer alan mallar,
16 - 20 no.lu faslında yer alan mallar,
17 - 21 no.lu faslında yer alan mallar,
18 - 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;
a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,
b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,
19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer
alan mallar,
20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.
Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların
(astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,
3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan
kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların
karışımlarından elde edilenler.),
4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk,
keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle
veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış,
boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya
elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,
5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul;
iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf,
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda
kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
6- a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat,
eldiven ve benzerleri dahil),
b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin “4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil)
dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri, (3)
32
%8
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,
8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,
10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,
11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,
12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü
maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
cihazı teslimleri,
13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile
48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,
14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların
tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya
kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,
15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma
servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,
16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler,
kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,
18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,
19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler
ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma
ürünleri,(4)
20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner
kozmetikleri hariç),
21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya
hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına
yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,
22- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına B pozisyonlarında yer alan
eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,
23- Küspe, (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile
2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç) (7) tam yağlı
soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni
karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ,
korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba
yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan
işlem görmüş olanları dahil),
24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri
yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta
yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili
lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci
sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri
tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet
eden kısmı hariç),
25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı
Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından
müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde
verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden
yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya
da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak
%8
geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra
kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin
yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) (8)
26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,
27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.
VİZYON YAYINCILIK
VİZYONeki
YAYINCILIK
YAYINCILIK
28- 18/12/2007
tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin
İstatistik Pozisyonlarına BölünmüşVİZYON
Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin;(9)
29- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin;(11) gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar”
Dipnotlar
(1) (2009/14812 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 30/03/2009)
(2) (2008/13902 sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 01/08/2008)
Pratik Bilgiler
33
MEVZUAT
(3) (2008/13902 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük: 20/07/2008) (Değişmeden önceki şekli) “6-İşlenmiş post, deri ve
köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),”
(4) (2008/13902 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük: 20/07/2008) (Değişmeden önceki şekli) “19- Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,”
(5) (2008/13902 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük: 20/07/2008) (değişmeden önceki şekli) 22- Tıbbi cihazlar (Sağlık
Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği”
ve “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık
hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,
VİZYON sayılı
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
(6) (2008/14092
BKK ile eklenen satırlar, Yürürlük:
21/09/2008)
(7) (2008/14092 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 21/09/2008)
(8) (2008/13234 sayılı BKK ile değiştirilen sıra, Yürürlük:09/02/2008) (Değişmeden önceki şekli) 25-Otel, motel, pansiyon,
tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden
yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da
geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme
hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer
almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer
vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),
(9) (2008/13234 sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 09/02/2008)
(10)(2009/14812 sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 30/03/2009)
(11) (2008/13426 sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 07/04/2008)
(12) (Değişmeden önceki şekli)6- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde
faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve
meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
% 18
Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (01.01.2014-31.12.2014)
(30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 43 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)
I SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³)
1 - 3 yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
537,00
1301 - 1600 cm³ e kadar
859,00
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.514,00
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.385,00
2001 - 2500 cm³ e kadar
3.578,00
2501 - 3000 cm³ e kadar
4.987,00
3001 - 3500 cm³ e kadar
7.595,00
3501 - 4000 cm³ e kadar
11.940,00
4001 cm³ ve yukarısı
19.541,00
2-Motosikletler 100 - 250 cm³ e kadar
102,00
251 - 650 cm³ e kadar
210,00
651 - 1200 cm³ e kadar
537,00
1201 cm³ ve yukarısı
1.298,00
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
375,00
644,00
1.185,00
1.839,00
2.598,00
4.339,00
6.834,00
10.310,00
14.654,00
210,00
375,00
698,00
1.080,00
1.623,00
2.711,00
4.117,00
6.073,00
8.679,00
159,00
265,00
426,00
644,00
970,00
1.460,00
2.056,00
2.711,00
3.902,00
58,00
102,00
166,00
255,00
385,00
537,00
755,00
1.080,00
1.514,00
78,00
159,00
320,00
859,00
58,00
102,00
159,00
537,00
37,00
58,00
102,00
426,00
16,00
37,00
58,00
210,00
II SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
644,00
426,00
210,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
859,00
537,00
320,00
1901 cm³ ve yukarısı
1.298,00
859,00
537,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.623,00
970,00
426,00
26 - 35 kişiye kadar
1.947,00
1.623,00
644,00
36 - 45 VİZYON
kişiye kadar
2.166,00
1.839,00
859,00
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
46 kişi ve yukarısı 2.598,00
2.166,00
1.298,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar
579,00
385,00
190,00
1.501 - 3.500 kg’a kadar
1.168,00
678,00
385,00
3.501 - 5.000 kg’a kadar
1.753,00
1.460,00
579,00
5.001 - 10.000 kg’a kadar
1.947,00
1.654,00
777,00
10.001 - 20.000 kg’a kadar
2.338,00
1.947,00
1.168,00
20.001 kg ve yukarısı
2.925,00
2.338,00
1.360,00
34
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2014 TARİHİNDEN
GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
(30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 432 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)
MADDE NO – KONUSU
MADDE 104-
Uygulanacak Miktar
İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
1.800
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
3- İlanın;
1.800-180.000
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede
yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
180.000 ve üzeri
MÜKERRER
Tahakkuktan vazgeçme
21
MADDE 115MADDE 153/A-
Teminat tutarı
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılat
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
77.000
150.000
200.000
80.000
150.000
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
800
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2,10
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
800
MADDE 343-
En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
MADDE 352-
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
110
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
70
3 - İkinci sınıf tüccarlar
36
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
MADDE 353-
9,70
19
17
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
9,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
4,40
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
60
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
36
3 - İkinci sınıf tüccarlar
17
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
9,70
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
4,40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
2,40
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul
hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu
190
verilmemesi, alınmaması
97.000
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti,
sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye
Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,
kullanılmaması veya bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
Pratik Bilgiler
190
9.700
97.000
35
MEVZUAT
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere
ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
190
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının
üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
4.400
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde
230
kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
MADDE 355-
700
140.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
970
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
700
b) Damga Vergisinde
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası
MÜKERRER
MADDE 355-
1,60
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne
uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.200
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
600
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince
düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı
içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
970.000
BAĞLAMA KÜTÜĞÜ HARÇ BEDELLERİ (01.01.2014-31.12.2014)
(30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 71 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)
XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4
üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine
kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve
iç su aracının boyuna göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan
325,50
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan
651,10
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan
VİZYON YAYINCILIK
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan
VİZYON YAYINCILIK
1.302,50
VİZYON YAYINCILIK
2.605,20
30 metreden büyük olanlardan
5.210,50
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve
balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri
bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.
36
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
DAVA AÇMA SÜRELERİ
Dava Konusu
Dava Açılacak Mahkeme
Vergi/Ceza İhbarnamesine
Vergi Mahkemesi
Dava Açma Süresi
Dayanağı
Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde
Vergi Usul Kanunu
2577 Sayılı Kanun
İtirazi Kayıtla
Verilen
Beyannameye Vergi Mahkemesine
Tahakkuk Tarihinden İtibaren 30
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
2577
Sayılı Kanun
Ait Tahakkuk Fişine
Gün İçinde
Ödeme Emrine
Vergi Mahkemesine
Tebliğden İtibaren 7 Gün İçinde
6183 Sayılı Kanun
2577 Sayılı Kanun
Haciz Varakasına
Vergi Mahkemesine
Haciz Tarihinden İtibaren 30 Gün
İçinde
6183 Sayılı Kanun
2577 Sayılı Kanun
İhtiyati Tahakkuka
Vergi Mahkemesine
İhtiyati Tahakkukun Bildirim
Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde
6183 Sayılı Kanun
2577 Sayılı Kanun
İhtiyati Hacze
Vergi Mahkemesine
Haciz Tarihinden İtibaren 7 Gün
İçinde
6183 Sayılı Kanun
2577 Sayılı Kanun
İşyeri Kapama Kararına
İdare Mahkemesine
Yazının Tebliğinden İtibaren 30
Gün
2577 Sayılı Kanun
Temyiz Davası Açma
Danıştay’a
Kararın Tebliğinden İtibaren 30
Gün
VI. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER
AVANS VE KREDİ MİKTARI VE DİĞER HUSUSLAR (01.01.2014-31.12.2014)
(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli)
5018 sayılı Kanununun 35 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 40/4 ve 79 uncu maddesine ilişkin parasal
hadler
Tutarı (TL)
1) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için (5018 sayılı K. 35/1. md.)
a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen
ilçelerde (1/a)
1.100.-
b) Diğer ilçelerde (1/b)
560.-
2) Mahkeme harç ve giderleri için
26.500.-
3) Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
74.000.-
4) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
5.600.-
5) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
58.000.-
6) Yargı giderleri
12.200.-
7) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
2.650.-
5018 sayılı K. 40/4. md.
23.300.-
Kamu alacaklarının silinmesi (5018 sayılı K. 79. md./b)
VİZYON YAYINCILIK
15.-
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2014-31.12.2014)
Kanuni Dayanağı
Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. Md., 5018
sayılı K. 35. md. 1. Fıkrası (1/a)
Pratik Bilgiler
Nüfusu
Miktarı (TL)
10.000’e kadar olan belediyeler
2.200.-
10.000’den fazla olan belediyeler
4.400.-
37
MEVZUAT
VII. 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN TARİFELER
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı R.G. yayınlanan 2014/5896 sayılı BKK
Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)
Cinsi
1
2
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli
yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan
ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
60
23
22
21
20
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların
beher metrekaresinden yıllık olarak
30
11
10
9
8
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe
ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici
mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak
10
3
3
2
2
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık
olarak
80
31
31
30
30
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri,
biblolar vb.nin her biri için
0,12
0,03
0,03
0,02
0,01
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin
beherinin metrekaresinden
0,25
0,07
0,06
0,05
0,03
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
3 YAYINCILIK
4
VİZYON
5
EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı R.G. yayınlanan 2014/5896 sayılı BKK
Belediye Grupları/Verginin Miktarı (TL)
Eğlence Vergisi
1
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü,
taverna, diskotek, kabare, dansing
gibi eğlence yerlerinden çalışılan
her gün için
1
3
4
5
15
5
5
5
5
51-150 m
20
7
6
6
6
25
10
9
8
7
301 m den yukarı
30
11
10
9
8
4 yıldızlı otelde
40
12
11
10
9
5 yıldızlı otelde
50
15
12
11
10
10
5
5
5
5
2
151-300 m
2
2
2
2
50 m ye kadar
2
Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün
için
İŞGAL HARCI
18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı R.G. yayınlanan 2014/5896 sayılı BKK
Belediye Grubu/Harcın Tutarı (TL)
Cinsi
1
2
3
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher
metrekare için günde
1,50
0,50
0,50
2. 52 nci
maddenin
(1) numaralı
VİZYON
YAYINCILIK
bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde
a) Satışı yapılan
küçükbaş
hayvan
VİZYON
YAYINCILIK
başına
1,50
0,50
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan
başına
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
a) Her taşıttan beher saat için
1,00
0,30
0,30
0,25
0,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde
beher saat için
2,00
0,70
0,60
0,50
0,50
3. 52 nci maddenin (3) numaralı
bendinde yazılı işgallerde
38
4
0,50
5
0,50
0,50 YAYINCILIK
0,50
0,50
VİZYON
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı R.G. yayınlanan 2014/5896 sayılı BKK
Her tür VİZYON
işyeri içinYAYINCILIK
yıllık olarak
Belediye Grupları / Harcın Tutarı (TL)
2
3
4
23
22
21
25 m2’ye kadar
1
65
26-100 m2 arası
130
45
40
260
VİZYON YAYINCILIK
400
80
135
70VİZYON YAYINCILIK
60
50
120
105
90
600
230
210
101-250 m2 arası
251-500 m2 arası
501 m ’den yukarı
2
5
20
35
30
190
170
İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI
18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı R.G. yayınlanan 2014/5896 sayılı BKK
Her tür işyeri için
Belediye Grupları / Harcın Tutarı (TL)
2
3
4
5
0,19
0,18
0,17
0,16
25 m2’ye kadar
1
0,50
26-100 m2 arası
0,70
0,27
0,25
0,24
0,23
101-250 m2 arası
0,80
0,31
0,29
0,28
0,26
251-500 m2 arası
0,90
0,35
0,33
0,31
0,29
501 m2’den yukarı
1,00
0,39
0,37
0,35
0,33
İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcı
için yukarıda yer alan genel tarife geçerli olmakla birlikte, 2014/5896 sayılı BKK eki tarifenin 2’nci maddesinde birinci
sınıf belediyeler ile 6360 sayılı Kanun sonrasında Büyükşehir haline gelecek belediyeler için tarifenin belirli yüzdelerle
uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre;
a. Birinci grup belediyelerde; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 18 Şubat 2014 tarihi itibariyle büyükşehir sınırları içerisinde
olanlar için tarifenin % 100’ü,
b. Birinci grup belediyelerde; (Ankara, İstanbul, İzmir hariç) 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir
belediyesi sınırları içerisinde olanlar için tarifenin % 80’i,
c. 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için %60’ı,
d. Diğer birinci grup belediyeler için % 40’ı
uygulanacaktır.
KAYNAK SULARI HARCI
Belediye Grubu
Cinsi
Harç Miktarı Kap Başına (TL)
1
1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan
0.020
2
1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan
0.018
3
1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan
0.016
4
1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan
0.014
5
1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan
0.012
Beher Litrede (TL)
1
1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil)
0.013
2
1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil)
0.011
3
1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil)
0.009
4
1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil)
0.007
5
1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil)
0.005
Not:07.05.2005 tarih ve 25808 sayılı R.G’de yayımlanan 13.04.2005 gün ve 2005/8730 sayılı B.K.K
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
Belediye Grubu
1
2
3
4
Pratik Bilgiler
Cinsi
Tartı
Tartı
Tartı
Tartı
ağırlıklarının
ağırlıklarının
ağırlıklarının
ağırlıklarının
Harcın Miktarı (TL)
her
her
her
her
birinden
birinden
birinden
birinden
1.50
1.25
1.00
0.75
39
MEVZUAT
5
Tartı ağırlıklarının her birinden
Uzunluk
Uzunluk
Uzunluk
Uzunluk
Uzunluk
1
2
3
4
5
ölçülerinin
ölçülerinin
ölçülerinin
ölçülerinin
ölçülerinin
her
her
her
her
her
0.50
birinden
birinden
birinden
birinden
birinden
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
VİZYON
YAYINCILIK Akıcı ve kuru daneli maddelerin
VİZYON YAYINCILIK
hacim ölçeklerinin her birinden
1
VİZYON YAYINCILIK
3.00
2
Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden
2.75
3
Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden
2.50
4
Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden
2.25
5
Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden
2.00
1
El terazilerinden
6.00
2
El terazilerinden
5.50
3
El terazilerinden
5.00
4
El terazilerinden
4.50
5
El terazilerinden
4.00
1
Normal masa terazilerinden
9.00
2
Normal masa terazilerinden
8.00
3
Normal masa terazilerinden
7.00
4
Normal masa terazilerinden
6.00
5
Normal masa terazilerinden
5.00
12.00
1
Otomatik (ibreli) terazilerden
2
Otomatik (ibreli) terazilerden
11.00
3
Otomatik (ibreli) terazilerden
10.00
4
Otomatik (ibreli) terazilerden
9.00
5
Otomatik (ibreli) terazilerden
8.00
1
Elektronik terazilerden
15.00
2
Elektronik terazilerden
14.00
3
Elektronik terazilerden
13.00
4
Elektronik terazilerden
12.00
5
Elektronik terazilerden
11.00
1
Kantar ve basküllerden
25.00
2
Kantar ve basküllerden
22.00
3
Kantar ve basküllerden
19.00
4
Kantar ve basküllerden
16.00
5
Kantar ve basküllerden
13.00
HAYVAN KESİMİ, MUAYENE VE DENETLEME HARCI
Belediye Grubu
Cinsi
Hayvan Başına Harcın Miktarı (TL)
1
Küçükbaş hayvan
3.00
2
Küçükbaş hayvan
2.50
3
Küçükbaş hayvan
2.00
4
Küçükbaş hayvan
VİZYON
YAYINCILIK
5
40
1.50
KüçükbaşVİZYON
hayvan YAYINCILIK
VİZYON
1.00YAYINCILIK
1
Büyükbaş hayvan
6.00
2
Büyükbaş hayvan
5.50
3
Büyükbaş hayvan
5.00
4
Büyükbaş hayvan
4.50
5
Büyükbaş hayvan
4.00
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARCI
(Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin Ayrı Ayrı)
Belediye
Grubu
Harcın Miktarı (TL)
Cinsi
1
2
3VİZYON YAYINCILIK
4
5
İlk
İlk
İlk
İlk
İlk
1
2
3
4
5
İfraz
İfraz
İfraz
İfraz
İfraz
1
2
3
4
5
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
ve
ve
ve
ve
ve
parselasyon
parselasyon
parselasyon
parselasyon
parselasyon
harcı (beher m2 için )
harcı (beher m2 için )
harcı
(beherYAYINCILIK
m2 için )
VİZYON
harcı (beher m2 için )
harcı (beher m2 için )
ve
ve
ve
ve
ve
tevhid
tevhid
tevhid
tevhid
tevhid
harcı
harcı
harcı
harcı
harcı
(beher
(beher
(beher
(beher
(beher
m2 için )
m2 için )
m2 için )
m2 için )
m2 için )
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
proje
proje
proje
proje
proje
tasdik
tasdik
tasdik
tasdik
tasdik
harcı
harcı
harcı
harcı
harcı
(beher
(beher
(beher
(beher
(beher
inşaat
inşaat
inşaat
inşaat
inşaat
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.35
1.30
0.31
1.15
0.27
1.00
0.23
0.85
0.19
0.70
0.30
1.10
0.26
0.95
0.22
0.80
0.18
0.65
0.15
0.50
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
m2 için )
m2 için )
m2 için )
m2 için )
m2 için )
Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı
a) Toprak (Beher metreküp için)
b) Kanal (Beher metrekare için)
a) Toprak (Beher metreküp için)
b) Kanal (Beher metrekare İçin)
a) Toprak (Beher metreküp için)
b) Kanal (Beher metrekare için)
a) Toprak (Beher metreküp İçin)
b) Kanal (Beher metrekare için)
a) Toprak (Beher metreküp için)
b) Kanal (Beher metrekare için)
1
2
3
4
5
Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m2 için)
Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m2 için)
Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m2 için)
Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m2 için)
Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m2 için)
1
2
3
4
5
Ticaret
Konut
0.12
0.09
0.11
0.08
0.10
0.07
VİZYON YAYINCILIK
0.09
0.06
0.08
0.05
KAYIT VE SURET HARCI
Belediye
Grubu
1
2
3
4
5
Cinsi
Harcın Miktarı (TL)
a) Her sayfa başına
b) Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden
a) Her sayfa başına
b) Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden
a) Her sayfa basına
b) Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden
a) Her sayfa basma
b) Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden
a) Her sayfa başına
b) Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden
VİZYON YAYINCILIK
Belediye
Grubu
1
2
3
4
5
Pratik Bilgiler
0.75
8.00
0.60
7.00
0.50
6.00
0.30
5.00
0.25
4.00
MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI
VİZYON YAYINCILIK
Cinsi
Muayene
Muayene
Muayene
Muayene
Muayene
ruhsat
ruhsat
ruhsat
ruhsat
ruhsat
ve
ve
ve
ve
ve
rapor
rapor
rapor
rapor
rapor
harcı
harcı
harcı
harcı
harcı
VİZYON YAYINCILIK
Harcın Miktarı (TL)
13.00
11.00
9.00
7.00
5.00
41
MEVZUAT
SAĞLIK BELGESİ HARCI
Belediye
Grubu
Cinsi
Harcın Miktarı (TL)
1
Sağlık belgesi harcı
2.25
2
Sağlık belgesi harcı
2.00
3 VİZYON YAYINCILIK
SağlıkVİZYON
belgesiYAYINCILIK
harcı
4
Sağlık belgesi harcı
1.50
5
Sağlık belgesi harcı
1.00
1.75
VİZYON YAYINCILIK
BİNA İNŞAAT HARCI
Konut İçin
1
2
Belediye Grubu
3
4
5
a) 100 m2ye kadar
0.75
0.70
0.65
0.60
0.50
b) 101 – 120 m2
1.50
1.40
1.35
1.20
1.00
c) 121 – 150 m
2.25
2.00
1.90
1.75
1.50
İnşaat Alanı
2
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
3.75
3.50
3.00
2.75
2.50
1
2
Belediye Grubu
3
4
5
a) 25 m2ye kadar
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
b) 26 – 50 m2
4.50
4.00
3.75
3.50
3.00
d) 151 – 200 m
2
e) 200 m2’ den yukarı
İşyeri İçin
İnşaat Alanı
c) 51 – 100 m
2
d) 100 m2den yukarı
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
7.50
7.00
6.00
5.50
5.00
SU SAYAÇLARININ TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ (01.01.2014-31.12.2014)
(10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının MSGM-2013/43 Nolu Tebliği)
ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ
SU SAYAÇLARI
Anma debisi 10 m /h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dahil)
AYAR ÜCRETLERİ
3
Anma debisi 10 m /h’ten büyük olan sayaçlar
3
SU SAYAÇLARI
TAMİR
ÜCRETLERİ
Su sayaçlarının iç ve dış
temizliği ile yağlanmaları ve
parça
değiştirilmesi gerektirmeyen
tamirleri karşılığında
3
1 Anma debisi 10 m /h’e kadar olan sayaçlar için
3
(10 m /h dahil)
3
Anma debisi 10 m /h’ten fazla olan sayaçlar için
ÜCRETİ
TL/Adet
7,5 TL
10,6 TL
7,5 TL
10,6 TL
3
3,4 TL
Parça değiştirilmesini
Anma debisi 10 m /h’e kadar olan sayaçlar için (10
VİZYON YAYINCILIK
gerektiren hallerde, parça VİZYON
m3/h YAYINCILIK
dahil)
bedeline ilaveten
3
4,9 TL
Anma debisi 10 m /h’ten fazla olan sayaçlar için
parçanın değiştirilmesi için
VİZYON YAYINCILIK
Boyamayı gerektiren
hallerde
42
3
3,4 TL
3
4,9 TL
Anma debisi 10 m /h’e kadar olan sayaçlar için (10
m3/h dahil)
Anma debisi 10 m /h’ten fazla olan sayaçlar için
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
VIII. BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI
BELEDİYE PARA CEZALARI (01.01.2014 - 31.12.2014)
(5252 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci maddelerine göre)
Cezanın Türü
Belediye
Cezaları
(Belediye Encümeni)
VİZYON
YAYINCILIK
Yolcu nakil araçlarının ücret tarifelerine uymaması
(Belediye Encümeni)
Kanuni Dayanağı
1608
s. K. 5728 s. K. değişik md.1
VİZYON
YAYINCILIK
1608 s. K. 5728 s. K. değişik md.1
Umumi Hıfsızzıhha Kanunu
En Az
En Çok
189.189.VİZYON YAYINCILIK
379.7.612.-
1593 s. K. md. 299 ile 5326 s. K. md. 32
189.-
189.-
1593 s. K. md. 301 ile 5326 s. K. md. 32
189.-
189.-
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
5846 s. K. md. 81/7 ile 5326 s. K. md. 38/1
91.-
91.-
Sivil Savunma Kanunu
7126 s. K. md. 47 ile 5326 s. K. md. 32
189.-
189.-
Çevre Kanununa göre çıkarılan Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenen
önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde
gürültü ve titreşime neden olanlar
2872 s. K. değişik 5491 s. K. md.
20/h-Konutlar
700.-
700.-
2872 s. K. 5491 s. K. md. 20/h-Ulaşım
araçlar
2.108.-
2.108.-
2872 s. K. değişik 5491 s. K. md.
20/h-İşyerleri
7.035.-
7.035.-
2872 s. K. değişik 5491 s. K. md.
20/h-Fabrikalar
21.115.-
21.115.-
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun hükümlerine göre ceza
Karayolları Taşıma Kanununa göre terminallerde
uygulanacak cezalar
5957 s. K. 14. maddenin (a) bendi
111.-
111.-
5957 s. K. 14. maddenin (b) bendi
560.-
560.-
5957 s. K. 14. maddenin (c) bendi
2.240.-
2.240.
5957 s. K. 14. maddenin (ç) bendi
2.240.-
2.240.
5957 s. K. 14. maddenin (d) bendi
3.361.-
3.361.-
5957 s. K. 14. maddenin (e) bendi
5.601.-
5.601.-
5957 s. K. 14. maddenin (f) bendi
11.203.-
11.203.-
4925 sayılı K. 26. md. (c) bendi
519.-
519.-
4925 sayılı K. 26. md. (ç) bendi
1.558.-
1.558.-
4925 sayılı K. 26. md. (d) bendi
519.-
519.-
4925 sayılı K. 26. md. (e) bendi
1.039.-
1.039.-
4925 sayılı K. 26. md. (f) bendi
1.558.-
1.558.-
4925 sayılı K. 26. md. (g) bendi
519.-
519.-
4925 sayılı K. 26. md. (g) bendi
207.-
207.-
4925 sayılı K. 26. md. (j) bendi
311.-
311.-
5 metreden 9 metreye kadar olanlar
Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi
yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının maliki ve 9 metreden 12 metreye kadar olanlar
işletenine verilecek cezalar;
12 metreden 20 metreye kadar olanlar
655 s. KHK 43. md. Geçici 8. md.; 492 s. K. 8 sayılı
tarife-XIII; Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 29.md; nolu 20 metreden 30 metreye kadar olanlar
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
30 metreden büyük olanlar
Sular Kanununa göre ceza
Hafta Tatili
Hakkında
Kanun (Belediye Encümeni)
VİZYON
YAYINCILIK
831 s. K. Ek 2659 s. K. 7. md.
394YAYINCILIK
s. K. 10. md.
VİZYON
651.-
651.-
1302.-
1302.-
2.605.-
2.605.-
5.210.-
5.210.-
10.421.-
10.421.-
189.-
189.-
149.149.VİZYON YAYINCILIK
Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanun (Belediye Encümeni)
6301 s. K. 7. md.
149.-
149.-
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
2559 s.K. 6. md.
959.-
1.928.-
4207 s. K. 5/1. md. ve 5326 s. K. 39.md.
91.-
91.-
4207 s. K. 5/1. md. ve 5326 s. K. 41.md.
31.-
31.-
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Kanun Uyarınca Verilecek Cezalar
Not: İdarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak tespit edilmiştir.
Pratik Bilgiler
43
MEVZUAT
ATIKSU ARITMA VE EVSEL NITELIKLI KATI ATIK BERTARAF TESISINI KURMAMIŞ
BELEDIYELER ILE ENDÜSTRI TESISLERINE VERILECEK CEZALAR (01.01.2014-31.12.2014)
(2872 sayılı Çevre Kanununun Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası)
87.987 TL
Atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini Nüfusu 100.000’den fazla olan belediyelere
kurmamış belediyeler ile, halihazırda faaliyette olup,
52.792 TL
atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olan belediyelere
bölgeleri,
diğer
sanayi
kuruluşları
ile
yerleşim
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON
VİZYON YAYINCILIK
NüfusuYAYINCILIK
50.000 – 10.000 arasında olan belediyelere
35.193 TL
birimleri, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş termin
plânlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olan belediyelere
17.594 TL
itibaren bir yıl içinde Bakanlığa sunmak ve aşağıda
belirtilen sürelerde işletmeye almak zorundadır.
Organize Sanayi Bölgelerine
175.981 TL
İşletmeye alma süreleri, iş termin plânının Bakanlığa Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her
sunulmasından itibaren; belediyelerde nüfusu, türlü tesislere
100.000’den fazla olanlarda 3 yıl, 100.000 ilâ 50.000
arasında olanlarda 5 yıl, 50.000 ilâ 10.000 arasında
olanlarda 7 yıl, 10.000 ilâ 2.000 arasında olanlarda
10 yıl, organize sanayi bölgeleriyle bunların dışında
kalan endüstri tesislerinde ve atıksu üreten her türlü
tesiste 2 yıldır.
105.587 TL
KABAHATLER KANUNUNA GÖRE VERİLECEK CEZALAR (01.01.2014 - 31.12.2014)
(31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu)
Cezanın Mahiyeti
Kanuni Dayanağı
En Az
En Çok
Emre aykırı davranış
5326 sayılı Kanun md. 32
189.-
189.-
Dilencilik
5326 sayılı Kanun md. 33
91.-
91.-
Rahatsız etme
5326 sayılı Kanun md. 37
91.-
91.-
Tütün mamullerinin tüketilmesi
5326 sayılı Kanun md. 39
91.-
91.-
Kimliği bildirmeme
5326 sayılı Kanun md. 40
91.-
91.-
Afiş asma
5326 sayılı Kanun md. 42
189.-
5.792.-
Gerçek kişiye
5326 sayılı Kanun md. 36
91.-
91.-
Ticari işletme faaliyeti
5326 sayılı Kanun md. 36
1.928.-
9.659.-
Kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden
kişiye
5326 sayılı Kanun md. 38
91.-
91.-
Kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye
5326 sayılı Kanun md. 38
189.-
959.-
Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya
depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye
5326 sayılı Kanun md. 41
31.-
31.-
Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde
işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye
5326 sayılı Kanun md. 41
959.-
9.659.-
Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen
veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir
alana bırakan kişiye
5326 sayılı Kanun md. 41
91.-
91.-
İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya
depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye
5326 sayılı Kanun md. 41
189.-
5.792.-
Gürültü
İşgal
Çevreyi
kirletme
Kullanılamaz
hale gelen veya ihtiyaç fazlası
ev eşyasını
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında
sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye
Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil
araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya
kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye
VİZYON YAYINCILIK
5326 sayılı Kanun md. 41
91.-
5326 sayılı Kanun md. 41
477.-
91.-
477.-
Not: İdarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
44
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
İMAR İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2014 - 31.12.2014)
(3194 sayılı İmar Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. md)
a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata
aykırılığın her bir metrekaresi için;
SINIFI
GRUBU
YAPILARIN ÖZELLİKLERİ
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları
. Basit kümes ve basit tarım yapıları
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
1 m2 /TL
4,07910
VİZYON YAYINCILIK
. Plastik örtülü seralar
. Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yolları
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)
I. Sınıf
. Gölgelikler-çardaklar
Yapılar
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
. Cam örtülü seralar
6,79851
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
B Grubu
. Su depoları
Yapılar
. İş yeri depoları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
. Kuleler, ayaklı su depoları
10,87762
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
A Grubu
. Kayıkhane
Yapılar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
. Pnömatik ve şişirme yapılar
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
14,95674
II. Sınıf
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
Yapılar
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
. Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen
B Grubu
prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve
Yapılar
bekletme tesisleri)
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
. Jeoloji, botanik ve tema parkları
. Mezbahalar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin
spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
. Katlı garajlar
24,47466
. Hobi ve oyun salonları
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)
. Basımevleri, matbaalar
A Grubu
. Soğuk hava depoları
Yapılar
. Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil - asansörsüz ve kalorifersiz)
. Benzin istasyonları
. Kampingler
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane,
dökümhane)
. Semt postaneleri
III. Sınıf
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
Yapılar
. Kreş-Gündüz bakımevleri
. Otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller)
. Entegre tarımsal endüstri yapıları
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)
27,19406
. Gençlik Merkezleri
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
. Temel eğitim okulları
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
. Jandarma ve emniyet karakol binaları
. Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri, sağlık
B Grubu
merkezleri)
Yapılar
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
. Halk evleri
. Pansiyonlar
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
. 150 kişiye kadar cezaevleri VİZYON YAYINCILIK
. Fuarlar
. Sergi salonları
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
. Marinalar
. Gece kulübü, diskotekler
. İtfaiye kurtarma istasyonları
. Misafirhaneler
. Büyük çiftlik yapıları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
A Grubu
Yapılar
Pratik Bilgiler
45
MEVZUAT
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan
eğitim yapıları)
. Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç)
. Liman binaları
. İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları)
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
. 150 kişiyi geçen cezaevleri
31,27318
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
. İbadethaneler (Dini yapılar 1000 kişiye kadar)
A Grubu
. Entegre sanayi tesisleri
Yapılar
. Aqua parklar
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
. Büyük alışveriş merkezleri
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)
IV. Sınıf
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
Yapılar
B Grubu
Yapılar
C Grubu
Yapılar
A Grubu
Yapılar
V. Sınıf
Yapılar
B Grubu
Yapılar
C Grubu
Yapılar
. İş Merkezleri
. Araştırma binaları ve laboratuarlar
. Metro istasyonları
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
. Satış ve sergi binaları (showroomlar)
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
. Banka binaları
. Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı oteller ile 1. sınıf moteller)
. Normal radyo ve televizyon binaları
. Özelliği olan genel sığınaklar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar
. Hastaneler (150 yatağa kadar)
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
. Bakanlık binaları
. Yüksek öğrenim yurtları
. Arşiv binaları
. Radyoaktif korumalı depolar
. Büyük Adliye Sarayları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
42,15081
. Radyo-Tv İstasyonları
. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
. Borsa binaları
. Üniversite kampüsleri
. Yüksekliği 50,50m’yi aşan yapılar
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran,
market, v.b. bulunan)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
62,54637
. Hastaneler (150 yatağın üstündeki hastaneler ve özelliği olan ihtisas hastaneleri)
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
. Büyük radyo ve televizyon binaları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
70,70458
. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline
uygun olarak yapılan yapılar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
85,66133
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı
elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça
yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece
belirlenen bedelin
46
51,66873
. Kongre merkezleri
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
. Havaalanları
. İbadethaneler (1000 kişinin üzerinde)
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
VİZYON YAYINCILIK
D Grubu
Yapılar
33,99259
% 20’si
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;
1
Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın
% 30’u
2
Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın
% 40’ı
3
Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak
% 60’ı
belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın
4
Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın
% 100’ü
5
Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın
% 20’si
6
Yapılaşmaya
yasaklanmış bir alanda yapılmış ise
cezanınYAYINCILIK
% 80’i
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON
VİZYON YAYINCILIK
7
Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın
% 50’si
8
Ruhsatsız ise cezanın
% 180’i
9
Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın
% 50’si
10
Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın
% 100’ü
11
İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın
% 10’u
12
İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın
% 20’si
13
Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın
% 20’si
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para
cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır.
d)
1
18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu
2.719,41
maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere,
yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere
2
Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde
5.438,81
3
Bu fiillerin can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde
8.158,22
e) Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi
karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara,
ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu
13.597,03
madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine
Not: 1) Yapılan hesaplamada verilecek idari para cezası 679,83.- TL’dan az olmayacaktır.
2) Yapının sınıfı ve grubuna göre hesaplanacak para cezası tutarı % 3,93 yeniden değerleme oranıyla çarpılarak arttırılması gerekir. Yapılan
hesaplamada, bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınacaktır.
3) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili
hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
4) İdari para cezası; yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere verilecektir.
IX. VEKALET GÖREVİ VE ÜCRETİ
VEKALET GÖREVİ
BOŞ KADROYA VEKALET
DOLU KADROYA VEKALET
(Yeni alınan kadro, istifa, ölüm, emeklilik, başka göreve
geçme, memurluktan çıkarılma)
(Yıllık izin, mazeret, hastalık ve aylıksız izin, yurtdışı hizmeti,
bilgi artırmak için yurtdışına geç. gör. disiplin cezası)
A- Açıktan Atama
A- Kurum İçinden
(Kamu görevlisi olmayan)
Kural: 3 aydan fazla devam eden süre için vekalet aylığı
-İlkokul öğrt. (yaz. tat. nariç)
(1/3) ödenen
-Tabiplik
İstisnası: İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerinde
göreve başladıktan itibaren vekalet aylığı ödenir.
-Diş Tabipliği
B- Kurum Dışından
-Eczacılık
Göreve başladıktan itibaren 1/3 oranında vekalet aylığı ödenir.
-Mühendislik
C- Açıktan
-Veterinerlik
Göreve başladıktan itibaren 2/3 oranında vekalet aylığı ödenir.
(Köy, kasaba imamlığı görevine atananlara asgari ücretten az
olmamak koşuluyla 2/3 ödenir.
B- Memurlar Arasından Kural: Boş kadroya memurlar
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
arasından ancak ücretsiz vekil atanabilir. (Yukarıda
sayılanlar dışında)
VİZYON YAYINCILIK
İstisnası:
1- Veteriner hekim, hayvan sağlık memuru, belediyelerde
bu kişilerin bulunması halinde ücretle,
2- Saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadroya
ücretle memurlar arasından atama yapılır.
Pratik Bilgiler
47
MEVZUAT
AÇIKTAN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET
1) Esas Aylık
: Vekalet Ettiği Kadro Derecesinin İlk Kademe Aylığının Ek Gösterge Dahil 2/3
Oranındadır.
2) Kıdem Aylığı
: Hiç Verilmeyecektir.
3) Taban Aylığı
: 2/3 Oranında Verilecektir.
4) Yan Ödeme
5) ÖzelVİZYON
Hizmet YAYINCILIK
Tazminatı
: Tam Verilir.
6) Eğit. ve Öğr. Tazminatı
: Tam Verilir.
7) Din Hizmetleri Tazminatı
: Tam Verilir.
8) Ek Çalışma ve Ek Derk Ücreti
: Tam Verilir.
9) Aile Yard. ve Çocuk Zam.
: Tam Verilir.
10) Tedavi Giderleri
: Tam Verilir.
11) Damga Vergisi
: Vergiye tabi hakedişlerden kesilir.
12) Emekli Keseneği
: Taban aylığı dahil aldığı aylık üzerinden (2/3 tutarından) tam kesilir.
a) İşe başlamada kısıtlı aylıktan kesilemez.
b) İlk tam maaşından giriş aidatı kesilir.
c) İşten ayrılmalarda aylık kısıtlı hesaplansa bile, emekli keseneği tam aylık üzerinden
kesilir.
13- Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
: Tam Verilir. VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
KURUM İÇİNDEN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET
a) Dolu Kadroya Vekalet
Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır.
1) Esas Aylık
: Aylıksız vekalet asıldır. Ancak 3 aydan fazla devam süresi için, görevin kadro derecesinin ilk kademe göstergesinin (ek gösterge dahil) aylığının 1/3 tutarı verilir. İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerine başlandığı tarihten itibaren verilir. Diğer taraftan tedviren görevlendirmelerde
vekalet aylığı ödenmez.
2) Kıdem Aylığı
: Verilmeyecektir.
3) Yan Ödeme ve Ö.H.T.
: Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret ve hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmetiçi
eğitime katılma halleriyle geçici boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden aşağı dereceli
kadroya vekalet edilmesinde ödenmez. Ayrıca vekil 99 Seri No’lu Dev. Mem. Kan. Genel Tebliğinde belirtildiği gibi asilin şartlarına sahip olması gerekir.
4) Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
5) Yolluk
: Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. Ancak, o kadroya aslen
atanabilme şartlarına sahipse zam ve tazminatların farkı ödenir.
6) Emekli Keseneği
: Kesilmez
7) Gelir Vergisi
: Tabidir.
8) Damga Vergisi
: Tabidir.
b) Boş Kadroya Vekalet:
Boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. Ancak, saymanlık
kadrolarının boşalması halinde işe başlama tarihinden itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle vekaleten atama yapılabilir.
1- Esas Aylık
: Vekalet edilen kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dahil) 1/3 nisbeti verilir.
2- Kıdem ve Taban Aylığı
: Verilmez.
: Yapılan her iki görevle ilgili aynı cins zam ve tazminatlardan fazla olarak farklı cinsteki zam ve
tazminatlar 657 s. K. 175. md. deki oranlara bakılmaksızın vekalet görevine başlandığı tarihten
3- Yan Ödeme ve Ö.H.T.
itibaren ödenir. Ancak kendi derecesinden daha aşağı derecelerdeki kadrolara vekalet ve tedvihiç YAYINCILIK
bir ödeme yapılmaz.
VİZYON YAYINCILIK ren görevlendirme halinde
VİZYON
VİZYON YAYINCILIK
4- Lojman Tazminatı
: Verilmeyecektir.
48
5- Yolluk
: Memur bulunduğu yerden başka yerdeki bir kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin
gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez.
6- Emekli Keseneği
: Kesilmez
7- Gelir Vergisi
: Tabidir.
8- Damga Vergisi
: Tabidir.
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
KURUM DIŞINDAN VEKALETTE ÜCRET
Dolu Kadroya Vekalet:
Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır.
: Aylıksız vekalet asıldır. Ancak, kurum dışında (Yani başka kurumlardan) atanan vekil memura işe
başlandığından bu yana vekalet aylığı, görevin kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge
1- Esas Aylık
dahil) 1/3 oranında ödenir.
: Verilmez.
2- Kıdem ve Taban Aylığı
VİZYON YAYINCILIK : Kanuni izin, geçici görev
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
(hizmetiçi
eğitime katılma dahil) görevden uzaklaştırma
halleriyle geçici
3- Yan Ödeme ve Ö.H.T.
4- Lojman Tazminatı
5- Yolluk
6- Emekli Keseneği
7- Gelir Vergisi
8- Damga Vergisi
boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden daha aşağı dereceli bir göreve vekalet edilmesinde
ödenmez.
: Verilmeyecektir.
: Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin
gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez.
: Kesilmez
: Tabidir.
: Tabidir.
X. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA TUTUKLANAN MEMURLAR
Aylık, taban aylığı ve kıdem aylığı
: 2/3 oranında verilir.
Aile yardımı ve çocuk zammı
Yan ödeme
Özel hizmet tazminatı
Tayin bedeli
Eğitim ve öğretim tazminatı
Mülki idare tazminatı
Din hizmetleri tazminatı
Emniyet tazminatı
Denetim tazminatı
Lojman tazminatı
Yabancı dil tazminatı
Ek çalışma ücreti
Yolluk karşılığı tazminatı
Emekli keseneği
Damga vergisi
: Tam verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: 2/3 oranında verilir.
: Hiç verilmez.
: Tam aylığın yarısı üzerinden kesilir.
: Tabidir.
NOT: Görevden uzaklaştırılan personele göreve iade edilerek açıktaki süresine ait tam aylığa hak kazanma halinde, emekli kesenekleri aylığın
diğer yarısından da kesilerek tama çıkarılır.
XI. KAMU KONUTLARI AYLIK KİRA ÜCRETLERİ
LOJMAN KİRA ÜCRETLERİ (15.01.2014-14.01.2015)
(10.01.2014 tarih ve 28878 sayılı R.G’de yayınlanan 360 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği)
Konutun Mahiyeti
Yurt içinde bulunan
kamu konutlarından aylık
her bir metrekare için
Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda
15.01.2014
tarihinden itibaren
1,35 TL/m2
Kalorifersiz konutlarda
2,11 TL/m2
Kaloriferli konutlarda
2,77 TL/m2
A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve
0,25 TL/m2
kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan;
B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik,
Kira bedeline yapılacak
su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden
ilaveler
karşılandığı konutlardan;
0,56 TL/m2
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde
0,56 TL/m2
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün
1,13 TL/m2
olmaması halinde
ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su
0,28 TL/m2
kaynaklarından karşılanıyor olması halinde
Yakıtı kurum tarafından
tedarik edilen konutlarda
her bir metrekare için
Pratik Bilgiler
Yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan
Ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve
benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması
halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak
1,13 TL/m2
0,12 TL/m2
49
MEVZUAT
XII. BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ VE EK ÖDEME ORANLARI
(1) SAYILI CETVEL
1/1/2014-31/12/2014 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI
(Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih ve (4) Sıra Nolu Genelgesi)
657 SAYILI
VİZYON YAYINCILIK
UNVAN
Avukat
KISMİ ZAMANLI
TAM ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
SÖZLEŞMELİ
VİZYON
PERSONEL
NETYAYINCILIK
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
ÜCRET TAVANI
1.026,29
2.565,71
Mimar
TH
1/1
2.219,28
1.109,64
2.774,10
Mühendis
TH
1/1
2.219,28
1.109,64
2.774,10
Veteriner
SH
1/1
2.080,93
1.040,47
2.601,16
Şehir Plancısı
TH
1/1
2.219,28
2.774,10
Fizikçi
TH
1/1
2.028,04
2.535,05
Kimyager
TH
1/1
2.028,04
2.535,05
İstatistikçi
TH
1/1
2.028,04
2.535,05
Jeolog
TH
1/1
2.028,04
2.535,05
Arkeolog
TH
1/1
1.984,53
2.480,66
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.765,21
2.206,51
Tekniker
TH
1/1
1.764,18
2.205,23
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.765,21
2.206,51
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.765,21
2.206,51
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
1.780,01
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
1.780,01
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
1.756,18
2.195,23
Hidrobiyolog
TH
1/1
1.768,47
2.210,59
Hidrolog
TH
1/1
2.028,04
2.535,05
Jeofizikçi
TH
1/1
2.028,04
2.535,05
Jeomorfolog
TH
1/1
2.028,04
2.535,05
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
1.780,01
Matematikçi
TH
1/1
2.028,04
2.535,05
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
1.780,01
Pilot
TH
1/1
1.768,47
2.210,59
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
TH
3/1
1.424,01
1.780,01
Sanat Tarihçisi
TH
1/1
1.765,21
2.206,51
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.768,47
2.210,59
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.768,47
2.210,59
Hukuk Müşaviri
GİH
1/1
2.526,60
3.158,25
Mütercim
GİH
1/1
1.455,48
1.819,35
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.373,96
1.717,45
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.363,67
1.704,59
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.347,36
1.684,20
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.363,67
1.704,59
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
3/1
1.347,36
1.684,20
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.408,90
1.761,13
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
1.408,90
1.761,13
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
4/1
1.341,64
1.677,05
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
4/1
1.333,48
1.666,85
Sosyolog
TH
1/1
1.768,47
2.210,59
2.376,69
2.970,86
VİZYON YAYINCILIK
Uzman Tabip
VİZYON YAYINCILIK
SH YAYINCILIK
1/1
VİZYON
SH
1/1
2.114,38
Diş Tabibi
SH
1/1
1.928,85
2.411,06
Psikolog
SH
1/1
1.775,63
2.219,54
Biyolog
SH
1/1
1.748,57
2.185,71
Bakteriyolog
SH
1/1
1.775,63
2.219,54
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.775,63
2.219,54
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
1.775,63
2.219,54
Tabip
50
KANUNA
VİZYON
SINIFYAYINCILIK
DERECE
GÖRE NET
AYLIK TUTAR
AH
1/1
2.052,57
2.642,98
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
Sağlık Teknikeri
SH
1/1
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)
SH
3/1
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)
SH
1/1
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)
SH
1/1
VİZYON(Lise
YAYINCILIK
VİZYON
Sağlık Memuru
ve Dengi Okul Mezunu)
SH YAYINCILIK
3/1
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
SH
3/1
Mezunu)
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)
SH
1/1
Eczacı
SH
1/1
Fizyoterapist
SH
1/1
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
SH
3/1
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
SH
1/1
Veteriner Sağlık Teknikeri
SH
1/1
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim)
SH
3/1
Antropolog
SH
1/1
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)
TH
1/1
Ekonomist (Lisans Mezunu)
TH
1/1
1.685,65
1.775,63
1.775,63
1.485,17
1.485,17
1.736,47
1.685,65
1.485,17
1.485,17
2.107,06
2.219,54
2.219,54
1.856,46
1.856,46
2.170,59
2.107,06
VİZYON YAYINCILIK
1.856,46
1.856,46
1.485,17
1.775,63
1.848,09
1.775,63
1.485,17
2.116,44
1.694,91
1.500,08
1.739,56
1.769,55
1.428,00
1.856,46
2.219,54
2.310,11
2.219,54
1.856,46
2.645,55
2.118,64
1.875,10
2.174,45
2.211,94
1.785,00
(2) SAYILI CETVEL
5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ
PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI (01/01/2014­-31/12/2014)
(Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih ve (4) Sıra Nolu Genelgesi)
UNVAN
Öğrenim
Durumu
Hukuk Müşaviri
Avukat
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog,
Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Lisans
Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, mezunu
olanlar
Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen,
Laborant, Ölçü Ayar Memuru,
Kütüphaneci
VİZYON YAYINCILIK
Hizmet Yılı
170
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
130
950,93
a) 19 yıl ve daha fazla olanlar
150
1.097,22
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar
140
1.024,07
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
130
950,93
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar
150
1.097,22
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
140
1.024,07
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
130
950,93
1.243,52
a)18 yıl ve daha fazla olanlar
120
877,78
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
110
804,63
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
100
731,48
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar
110
804,63
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar
100
731,48
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar
85
621,76
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
Pratik Bilgiler
DÖNEMİ
BRÜT
TUTAR
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar
Ön lisans a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
mezunu
VİZYON
b)YAYINCILIK
17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
olanlar
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
Diğerleri
Oran
(%)
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
110
804,63
VİZYON
100YAYINCILIK
731,48
90
658,33
85
621,76
100
731,48
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
85
621,76
51
MEVZUAT
Uzman Tabip
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne
Göre)
VİZYON YAYINCILIK
Veteriner
Eczacı
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal
Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk
Gelişimcisi, Antropolog
Sağlık
bilimleri
lisansiyeri
olanlar
Ön lisans
mezunu
olanlar
Diğerleri
Çözümleyici, Programcı, Mütercim
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve
Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk
Eğiticisi, Kameraman
VİZYON YAYINCILIK
200
1.462,96
b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar
190
1.389,81
c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar
180
1.316,67
a) 16 yıl ve daha fazla olanlar
190
1.389,81
b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar
VİZYON YAYINCILIK
c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar
Diş Tabibi
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş
Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni,
Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
185
1.353,24
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
175
1.280,09
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
165
1.206,94
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
165
1.206,94
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
155
1.133,80
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
145
1.060,65
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar
140
1.024,07
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar
130
950,93
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar
120
877,78
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar
115
841,20
b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar
105
768,06
c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar
95
694,91
d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar
115
841,20
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar
105
768,06
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar
95
694,91
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
115
841,20
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
105
768,06
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
95
694,91
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
105
768,06
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
95
694,91
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
115
841,20
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
110
804,63
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
100
731,48
110
804,63
100
731,48
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
Yüksek
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar
öğrenim
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
mezunu
olanlarVİZYON
c) YAYINCILIK
8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
Diğerleri
52
180
1.316,67
VİZYON YAYINCILIK
170
1.243,52
VİZYON
90YAYINCILIK
658,33
85
621,76
100
731,48
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
90
658,33
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
85
621,76
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
XIII. MEMURLARA YAPILACAK EK ÖDEME ORANLARI
(I) SAYILI CETVEL
Kadro ve Görev Unvanı
Ek Ödeme
Oranı (%)
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı
Sağlık VİZYON
Hizmetleri
ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında
personelden ek ödeme VİZYON
oranlarıYAYINCILIK
ilgili
YAYINCILIK
VİZYON bulunan
YAYINCILIK
gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;
a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar
200
b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar
198
c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar
195
ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların
yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar
193
d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer
illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür
yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul
başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar
190
e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi
I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk
müşaviri, il belediye başkan yardımcısı
185
f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge
müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde
başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il
müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il
müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları
180
g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama
ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul
sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan,
daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik
sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların
yardımcıları
170
ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar
165
h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek
ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek
belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak
görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer
sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar
145
ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar,
yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun
hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
165
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
163
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
160
4) Bunların yardımcıları
155
i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
155
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
150
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
145
4) Bunların yardımcıları
140
j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve
mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli
süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı
uyarınca
sözkonusu
kadrolara atananlar dahil) atananlar
ile belediye
iktisat müfettişlerinden;
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
140
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
135
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
130
4) Bunların yardımcıları
125
k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör,
ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim
uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar
Pratik Bilgiler
53
MEVZUAT
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
110
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
100
l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı
kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
105
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK 95
3) Diğer
derecelerden
aylık alanlar
m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
110
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
100
3) 5-7 dereceden aylık alanlar
90
4) Diğer derecelerden aylık alanlar
85
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve
astronom kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
150
140
130
120
110
100
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
3) 5-7 dereceden aylık alanlar
4) Diğer derecelerden aylık alanlar
110
100
90
85
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Uzman tabiplerden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
200
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
190
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
180
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi
alanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
190
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
180
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
170
c) Diş tabiplerinden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
185
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
175
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
165
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
165
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
155
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
145
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
140
2) 3-4 VİZYON
dereceden
aylık alanlar
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK130
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
120
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;
54
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
105
3) 5-7 dereceden aylık alanlar
95
4) Diğer derecelerden aylık alanlar
90
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler
dâhil) bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
65
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
65
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
65
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
150
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
140
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
130
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
66
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
66
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
66
b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
65
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
65
3) 5-7 dereceden aylık alanlar
65
4) Diğer derecelerden aylık alanlar
65
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Müsteşar
195
b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu
görevleri yürüten merkezde görevli Valiler
180
c) Merkezde görevli diğer Valiler
178
ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
195
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
190
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
195
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
115
5) 2 nci dereceden aylık alanlar
155
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
130
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
130
8) 5 inci dereceden aylık alanlar
105
d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
200
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
200
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
200
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
132
5) 2 nci dereceden aylık alanlar
172
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
147
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
147
8) 5 inci dereceden aylık alanlar
122
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar
137
10) 7 nci dereceden aylık alanlar
117
e) Hukuk işleri müdürlerinden;
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
1) Birinci
sınıf olup
1 inci derecenin dördüncü kademesinden
aylık alanlar
VİZYON YAYINCILIK195
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
190
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
195
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
160
5) 2 nci dereceden aylık alanlar
195
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
175
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
175
Pratik Bilgiler
55
MEVZUAT
8) 5 inci dereceden aylık alanlar
150
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar
165
10) 7 nci dereceden aylık alanlar
145
f) Kaymakam adayı
145
8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri
b) İkinci
Sınıf Emniyet
Müdürleri
VİZYON
YAYINCILIK
c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri
74
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK 74
74
ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri
74
d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar
74
e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar
74
f) Komiser kadrolarında bulunanlar
74
g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar
74
ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar
75
2) 3-4 dereceden aylık alanlar
75
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
75
h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
66
1) 1-4 dereceden aylık alanlar
66
2) 5-7 dereceden aylık alanlar
66
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
66
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-4 dereceden aylık alanlar
90
2) 5-7 dereceden aylık alanlar
80
3) Diğer derecelerden aylık alanlar
70
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve
3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
1- Subaylardan;
a) Genelkurmay Başkanı
82
c) Orgeneral ve Oramiral
81
ç) Korgeneral ve Koramiral
79
d) Tümgeneral ve Tümamiral
77
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral
75
f) Kıdemli Albay
63
g) Albay
59
ğ) Yarbay
56
h) Kıdemli Binbaşı
68
ı) Binbaşı
68
i) Kıdemli Yüzbaşı
68
j) Yüzbaşı
68
k) Kıdemli Üsteğmen
69
l) Üsteğmen
69
m) Teğmen
69
n) Asteğmen
VİZYON YAYINCILIK
2- Astsubaylardan;
56
103
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
69
a) II.Kad.Kd.Bçvş.
67
b) Kad.Kd.Bçvş.
67
c) Kd.Bçvş.
67
ç) Kad.Bçvş.
67
d) Bçvş.
67
e) Kd.Üstçvş.
68
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
f) Üstçvş
68
g) Kd.Çvş.
68
ğ) Çvş.
68
3- Uzman Jandarmalardan;
a) VIII.Kad.Çvş.
67
b) VII.Kad.Çvş.
67
c) VI.Kad.Çvş.
67
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
ç) V.Kad.Çvş.
67
d) IV.Kad.Çvş.
67
e) III.Kad.Çvş.
67
f) II.Kad.Çvş.
67
g) I.Kad.Çvş.
67
ğ) Çvş.
67
4- Uzman Erbaşlardan;
a) Uzman Çavuş
67
b) Uzman Onbaşı
67
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar
72
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış
bulunanlar
70
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)
63
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)
57
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)
68
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar
67
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar
77
8- Diğer öğretim elemanlarından;
a) 1-2 dereceden aylık alanlar
66
b) 3-4 dereceden aylık alanlar
66
c) Diğer derecelerden aylık alanlar
66
Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen
sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri
belirlenen sözleşmeli personel dahil);
1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı,
teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip
yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat
hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding)
pozisyonlarında bulunanlar
82
2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye
şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar
67
3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar
53
4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar
48
5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen,
konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar
47
6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar
42
(II) SAYILI CETVEL
(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamında Yer Alan
Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)
Sıra
Kadro Unvanı
No
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
1
Genel Sekreteri
Bakanlık ve bağlı kuruluş Müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli
2
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı,
Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Talim
3
ve Terbiye Kurulu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
Pratik Bilgiler
Ücret
Tazminat
Göstergesi
Göstergesi
VİZYON YAYINCILIK
81.200
43.600
77.450
42.600
72.250
39.750
57
MEVZUAT
4
5
6
7
8
9
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı, Bakanlık
merkez teşkilatına dahil kurul başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı,
Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanları, Başbakan Başmüşaviri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı
Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar
Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Diplomasi Akademisi Başkanı,
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür,
Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri ve
Daire Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek
tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar
67.300
37.050
Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık ve Avrupa Birliği Bakanlığı
Başkanları, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Toplu Konut
İdaresi Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan
Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı
63.850
35.125
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Araştırma
Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanları,
Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkanı, Yükseköğretim Kurulu
Genel Sekreteri
56.500
31.100
I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri,
Başbakanlık Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde birim
yöneticisi konumundaki Müdürler, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Din İşleri Yüksek
Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, genel müdürlük
Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Milli Eğitim Bakanlığı
Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Daire Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, müstakil daire başkanı
(Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak
tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen
Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel
Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı,
kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar
54.300
30.000
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri ve Denetleme Kurulu
Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve
Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat
Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Üniversitelerarası
Kurul Genel Sekreteri
51.900
28.575
50.750
27.950
Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su
İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının bakanlık il müdürü ve
bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Vergi Dairesi Başkanı,
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlıkları, Devlet Su İşleri,
Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Meteoroloji, Orman, Tapu ve Kadastro, Vakıflar
ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüklerinin bölge müdürü,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon, Spor, Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüklerinin il müdürü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bölge müdürü
kadrolarında bulunanlardan;
a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
b) Büyükşehir
belediyesi bulunan illerde görev
yapanlar
c) Diğer illerde görev yapanlar
10
58
VİZYON YAYINCILIK
Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi, Gelir
İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlik Müşaviri,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
İstatistik Müşaviri
VİZYON
46.850 YAYINCILIK
25.775
45.800
25.200
46.850
25.775
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
(III) SAYILI CETVEL
(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)
Sıra
No
1
2
Kadro Unvanı
Ücret
Göstergesi
Tazminat
Göstergesi
Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer
alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi
kadrolarında
bulunanlar, Türkiye Büyük Millet
Meclisi
yasama uzmanları ile uzman VİZYON YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON
YAYINCILIK
stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve
aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel
Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman
unvanlı kadrolarda bulunanlardan;
Kadro Derecesi 1 olanlar
Kadro Derecesi 2 olanlar
Kadro Derecesi 3 olanlar
Kadro Derecesi 4 olanlar
Kadro Derecesi 5 olanlar
Kadro Derecesi 6 olanlar
Kadro Derecesi 7 olanlar
1 inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerleri
46.450
25.560
43.400
23.870
40.850
22.475
39.300
21.625
37.950
21.000
36.800
20.250
35.550
19.550
30.575
16.800
37.250
20.500
35.650
19.650
34.400
18.925
33.150
18.250
32.650
17.950
31.450
17.300
30.250
16.650
25.875
14.225
Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında
bulunanlardan;
3
4
Kadro Derecesi 1 olanlar
Kadro Derecesi 2 olanlar
Kadro Derecesi 3 olanlar
Kadro Derecesi 4 olanlar
Kadro Derecesi 5 olanlar
Kadro Derecesi 6 olanlar
Kadro Derecesi 7 olanlar
3 üncü sırada sayılanların yardımcıları
(IV) SAYILI CETVEL
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreterliği Personeli Ek Göstergeleri
Derece
Ek
Göstergeler
a) Genel Sekreter
1
8000
b) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
1
7600
c) Genel Sekreter Yardımcısı
1
7000
ç) Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Başdanışmanlar ve Başkan Başmüşavirleri, Başkan,
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Daire Başkanı
1
d) I. Hukuk Müşaviri, Danışman, Başkan Müşaviri, Devlet Denetleme Kurul Sekreteri,
Daire Başkan Yardımcısı, Müdür, Genel Sekreter Özel Kalem Müdürü
1
e) Grup Başkanı, Müşavir, Hukuk Müşaviri, Müdür Yardımcısı, Saray Müdürü, İşletme
Müdürü, Fabrika Müdürü
1
UNVANI
I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
VİZYON
YAYINCILIK bitirerek mesleğe
f) EnVİZYON
az dört YAYINCILIK
yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte
ve yüksekokulları
özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik
sınavı sonunda atanan Uzmanlar, Uzman Stenograflar ve Stenograflar ile İç Denetçiler
Pratik Bilgiler
6400
3600
3000
VİZYON
YAYINCILIK
1
3600
2
3000
3
2200
4
1600
5
1300
6
1150
7
950
8
850
59
MEVZUAT
g) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,
1. Yükseköğretim görenler,
2. Diğerleri,
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI
a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Mühendis ve Mimar
unvanını almış olanlar
b) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim
mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,
III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
a) Baştabip, Uzman Doktor, Doktor, Diş Tabibi, Diş Doktoru, Eczacı, Biyolog, Biyokimya
Uzmanı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu
dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar
b)
Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler
2. Diğerleri
III- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları
bu sınıfa
dahil olanlardan;
VİZYON
YAYINCILIK
a) Öğretmen ve diğer personel
60
VİZYON YAYINCILIK
2200
1
1600
2
1100
3
800
4
1500
1
1100
2
800
3
VİZYON
YAYINCILIK
650
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
2200
1600
1500
1100
1500
1100
800
650
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
3000
2200
1600
1500
1200
1100
900
800
1
2
3
4
1
2
3
4
2200
1600
1100
800
1500
1100
800
650
VİZYON
YAYINCILIK
3000
1
2200
2
1600
3
1100
4
900
5
800
6
500
7
450
8
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
(V) SAYILI CETVEL
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreterliği Personeli Makam Tazminatı Göstergeleri
SIRA
1
2
3
TAZMİNAT
GÖSTERGELERİ
KADRO VE GÖREV UNVANLARI
Genel Sekreter
13.000
Devlet YAYINCILIK
Denetleme Kurulu Başkanı
VİZYON
VİZYON YAYINCILIK
Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar
10.000
VİZYON YAYINCILIK
7.000
4
Cumhurbaşkanı Danışmanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri
4.500
5
I. Hukuk Müşaviri, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde birim yöneticisi konumundaki Müdürler
3.000
6
En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel
yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı
sonunda atanan Uzmanlar, Uzman Stenograflar ve Stenograflar ile İç Denetçiler
2.000
XIV. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
(Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliği)
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.
2.
3.
4.
5.
Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
210,00 TL
takip eden her saat için
110,00 TL
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
400,00 TL
takip eden her saat için
210,00 TL
Yazılı danışma için
400,00 TL
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde
300,00 TL
Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri
400,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması
1.200,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler
1.200,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması
1.
300,00 TL
gibi işlerin takibi için
Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla
2.
500,00 TL
yapılan işler için
Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların
3.
2.200,00 TL
alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için
4.
Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için
1.000,00 TL
5.
Uluslar arası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise
4.300,00 TL
b) Duruşmalı ise
7.500,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden
6.
aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri
250,00 TL
kadar avukatlık ücretine hükmedilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1.
Yapı kooperatiflerinde
750,00 TL
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
2.
Anonim şirketlerde
1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin
üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık
1.
1.250,00 TL
Avukatlık Ücreti
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin
üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
Pratik Bilgiler
61
MEVZUAT
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri
1.
bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise
300,00 TL
b) Duruşmalı ise
400,00 TL
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
2.
Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için
550,00 TL
3.
Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için
1.100,00 TL
4.
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise
750,00 TL
b) Duruşmalı ise
1.100,00 TL
5.
Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için
750,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara
Ödenecek Ücret
1.
İcra Dairelerinde yapılan takipler için 250,00 TL
2.
İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 300,00 TL
3.
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 500,00 TL
4.
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 300,00 TL
5.
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 450,00 TL
6.
Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 750,00 TL
7.
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.500,00 TL
8.
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için
750,00 TL
9.
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için
2.200,00 TL
10.
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
3.000,00 TL
11.
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.100,00 TL
12.
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.000,00 TL
13.
Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 1.100,00 TL
14.
Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,
900,00 TL
15.
İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise
750,00 TL
b) 4483 Sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurularda
400,00 TL
c) Duruşmalı ise
1.500,00 TL
16.
Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için a) Bir duruşması olan işler için
750,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için
1.500,00 TL
17.
Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için
3.000,00 TL
18.
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise
1.500,00 TL
b) 4483 Sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurularda
800,00 TL
c) Duruşmalı ise
3.000,00 TL
19.
Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için
1.100,00 TL
20.
Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için
1.100,00 TL
21.
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar
5.000,00 TL
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde
3.000,00 TL
Duruşmasız işlerde
1.500,00 TL
c) Diğer dava ve işler
3.000,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek
Ücret
1.
İlk 30.000,00 TL
için
% 12,00
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
2.
Sonra gelen 40.000,00 TL için
% 11,00
3.
Sonra gelen 70.000,00 TL için
% 8,00
4.
Sonra gelen 250.000,00 TL için
% 6,00
5.
Sonra gelen 600.000,00 TL için
% 4,00
6.
Sonra gelen 750.000,00 TL için
% 3,00
7.
Sonra gelen 1.400.000,00 TL için
% 1,50
8.
62
3.000.000,00 TL’dan yukarısı için
% 1,00
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
MEVZUAT
XV. SULAMA BİRLİKLERİNCE İŞLETİLEN SULAMA TESİSLERİNDE UYGULANACAK SU
KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFELERİ
SULAMA BİRLİKLERİNCE İŞLETİLEN SULAMA TESİSLERİNİN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI
(16.12.2013 tarih ve 28853 sayılı R.G’de yayınlanan 2013/5626sayılı BKK)
Çifteler, Yaralı, Aşağı Kuzfindık, İnönü, Kızıldamlar, Uluırmak, Karaman, Alanarkı, İvriz, Ayrancı, Çumra,
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
Altınhisar, Postallı, Gembos-Yeşildağ, Gevrekli, Gebere, Damlapınar, İbrala, Suğla, Seydişehir, Yazıcı, AşaGrup 1
(Cazibe)
ğı Pasinler, Daphan, Demirdöven, Gayt, Gayt Sağ Sahil Üst Kotları, Göynük, Derik-Dumluca, Nusaybin,
Garzan-Kozluk, Nerdüş, Kralkızı-Dicle, Gözegöl, Halilan, Aşağı Sekili, Yenimahalle, Hacıhıdır, Ahlat, Armcık, Bulanık, Karasu, Ulusu, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Sanmehmet-Karasu, Divriği, Gazibey, Gemerek,
Karacalar, Suşehri, Yapıaltın, Yıldızırmağı, Bozdoğan-Akçay (Sağ Sahil), Çine, Masat, Arpaçay, İğdır, Biga,
Gönen, Kumkale, Taşoluk.
Bursa, Demirtaş, Bayramdere, Bergama, Menemen, Beydağ, Ahmetli, Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Gördes,
Kınık Sağ Sahil, Arıklar, Sarıcakaya, Eskişehir, Seyitgazi, Çavdarhisar, Tavşanlı, Pamukova, Akıncı, Asartepe, Bolu, Kızılırmak, Düzce, Doğanözü, Hatap, Ceyhan, Hacılar, Hakkıbeyli, Karaisalı, Kesiksuyu, Kılıçlı,
Kozan, Seyhan, Hassa, Karamanlı, Erzin-Dörtyol, Demrek, Kırıkhan, Yayladağı, Berdan, Savrun, Yuvarlaklı,
Kırıklı, Çiçekli, Amasya, Suluova, Bafra, Erbaa, Niksar, Tokat, Geldingen, Çitli, Gediksaray, Gümüşhacıköy,
İmirler, Yerkozlu, Derinöz, Duruçay, Vezirköprü, Dodurga, Bedirkale, Kızık, Zile, Erzincan, Tercan, Kuzova,
Akçadağ, Çerkezyazısı, Darende- Gökpınar, Derme, Doğanşehir, Polat, Suçatı, Sultansuyu, Şahnahan (A-
Grup 2
(Cazibe)
C), Yazıhan, Çınar-Göksu, Devegeçidi, Ağcaşar, Kovalı, Sarımsaklı, Sarıoğlan, Zamantı, Çoğun, Güzler,
Karaova, Sıddıklı, Yalıntaş, Fehimli, Gelingüllü, Gülistan, Paşaköy, Uzunlu, Yahyasaray, Ayhanlar, Kuzayca,
Bahçelik, Pmarbaşı-Karamanlı, Kayapınar, Kültepe, Korkuteli, Çayboğazı, Kozağacı, Çıldırım, Kayabelen,
Örenler, Özburun, Selevir, Seyitler, Üçhüyük, Gölhisar, Karataş, Belkaya, Bucak, Belenli, Hisararadı, Yalvaç,
Kestel, Bağkonak, Dedeçam, İleydağı, Koçular, Kozluçay, Kurusarı, Çamgazi, Kayacık, Andmn, Kahramanmaraş, Yamaçoba, Göksün, Hancağız, Karpuzlu, Söke, Akçay, Aydın, Bozdoğan- Akçay (Sol Sahil), Nazilli,
Sultanhisar, Koçarlı-Bağarası, Çal, Çürüksu, Işıklı, Pamukkale, Sarayköy, Acıpayam, Asar, Beyler, Germeçtepe-Kırcalar, Hasköy, Karaçomak, Karadere, Akbaşlar, Altmova- Dikili, Balıkesir, İbirler, Kepsut, PamukçuAslıhantepecik, Smdırgı, Bayramiç-Ezine, Çınar, Kayatepe, Küçüklü, Cinge, Demirkapı, Havran, Umurbey,
Karakoca, Manyas.
Mustafakemalpaşa, Kızderbent, Güneyyurt, Atlantı, Anamur, Bozyazı, Gilindires, Kızılgeçit, Silifke, Yarseli,
Grup 3
(Cazibe)
Batman, Batman-Silvan, Alanya, Alara, Finike-Tekke-Alakır, Gazipaşa, Kemer, Manavgat, Köprüçay, Boğaçay, Kırkgözler-Yeniköy, Aksu, Şanlıurfa-Harran, Yukan Harran, Boğazova, Yenişarbademli, Yılanlı, Karaçal,
Çavdır, Keysun, Fethiye, Irgıllı, Akçaova, Çatak, Hıdırbeyli, Topçam, Kelekçi, Bodrum-Karaova, Kazan, Tavaklı-Alemşah, Ayvacık, Kozçeşme, Akçin, Hacıpehlivanlı, Bayramdere.
Karacabey, Mustafakemalpaşa, Kınık, Çifteler, Karaağaç, Sarıcakaya, Çavdarhisar, Pamukova, Karaören,
Kıreli, Suğla, Asartepe, Bolu, Köprüköy, Savrun, Yerkozlu, Bafra, Erbaa, Niksar, Daphan, Erzincan (Mollaköy
Grup 4
P), Tercan, Kovancılar, Oba Köyleri, Kralkızı-Dicle (P2), Şahnahan (B), Hamzadere, Sarımsaklı, Sıddıklı,
(Pompaj)
Mursal, Kozağacı, Akçakale, Şanlıurfa-Harran, Ovakışla, Çıldırım, Örenler, Selevir, Karataş, Çamgazi, Göksün, Aydm, Topçam (Pl), Baklan (1. Kademe), Gümüşsü, Pamukkale, Masat, Karaçomak, Bayramiç-Ezine,
Balıkesir, Kepsut, Pamukçu-Aslıhantepecik, Sındırgı, Umurbey, Gönen, Cinge, Manyas.
Boyalıca, İznik, Keramet, Kızderbent, Uluabat, Menemen, Alaşehir, Bintepeler-Karayahşi, Salihli, Sarıgöl,
VİZYON YAYINCILIK
VİZYONBerdan,
YAYINCILIK
Pamukova (P2), Güneyyurt, Ilgın,VİZYON
Ceyhan,YAYINCILIK
Kozan, Misis, Seyhan, Yarseli, Yayladağı,
Mut, Evkaf
Grup 5
(Pompaj)
Çiftliği, Samandağ, Aydıncık, Erdemli, Mersin Bahçeleri, Silifke, Amasya, Suluova, Tokat, Erzincan, Kralkızı-Dicle (P5), Sarihidir, Gelingüllü, Alanya, Alara, Finike-Tekke-Alakır, Manavgat, Boğaçay, Aksu, Bucak,
Köprüçay, Kömürcüler-Çıplaklı, Deniztepesi, Bozova, Yaylak, Atabey, Barla, Gelendost, Hoyran, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Yılanlı, Boğazova, Çaltı, Senirkent, Belkıs, Samsat, Nizip, Kalealtı, Çatak, Topçam
(P2), Baklan (2. Kademe), Sütlaç, Aydın (Mursallı P), Fethiye, Kumkale,Tahirova, Kozçeşme.
Pratik Bilgiler
63
MEVZUAT
SULAMA BİRLİKLERİNCE 2014 YILINDA SU KULLANIM HİZMET BEDELİNİN BELİRLENMESİNDE
EŞİK DEĞER OLARAK ALINACAK İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ
İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ TL/da
BİTKİ ÇEŞİTLERİ
Hububat
CAZİBE SULAMALARI
VİZYON YAYINCILIK
Fasulye (Tane), Çayır-Mera
POMPAJ SULAMALARI
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
7,20
10,20
13,20
10,20
20,40
8,40
12,00
15,00
15,00
30,00
VİZYON YAYINCILIK
Grup 5
VİZYON YAYINCILIK
Fasulye (Taze)
9,60
13,20
17,40
18,00
36,00
Soya
8,40
10,20
15,00
17,40
34,80
Bostan
9,00
12,60
16,20
15,00
30,00
Tütün
12,60
17,40
22,80
18,00
36,00
Anason
7,80
10,80
13,80
12,00
24,00
Yerfıstığı
10,20
14,40
18,60
17,40
34,80
Ayçiçeği
8,40
12,00
15,00
12,00
24,00
Haşhaş
Çiçek Bahçesi
7,80
10,80
13,80
11,40
22,80
13,80
19,20
24,60
25,80
51,60
Nohut, Keten, Kenevir, Jüt
7,20
10,20
13,20
12,00
24,00
Susam
7,80
10,80
13,80
19,20
38,40
Pamuk, Mısır, Süpürge Otu
11,40
16,20
20,40
24,00
48,00
Çeltik, Şeker Kamışı
28,20
39,60
51,00
36,00
72,00
Fidan
İncir
Bağ, Aspir
Zeytinlik
8,40
12,00
15,00
12,60
25,20
10,80
15,00
19,20
28,80
57,60
7,80
10,80
13,80
18,00
36,00
10,80
15,00
19,20
22,80
45,60
Meyve, Şeker Pancarı
15,60
21,60
28,20
27,00
54,00
Çilek
13,20
18,60
24,00
24,00
48,00
Narenciye
-
25,20
32,40
-
60,00
Muz
-
40,20
51,60
-
94,80
14,40
20,40
25,80
25,20
50,40
Sebze
Patates
11,40
16,20
20,40
17,40
34,80
Soğan, Sarımsak
10,80
15,00
19,20
16,80
33,60
Yem Bitkileri
13,20
18,60
24,00
19,20
38,40
Kavak
12,00
16,80
21,60
19,20
38,40
Sera
22,20
31,20
40,20
28,80
57,60
4,80
6,60
8,40
7,80
15,60
Tav Sulaması
XVI. MEMURLARA YAPILACAK YEMEK YARDIMI GİDERLERİ
MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ (15.01.2014 - 14.01.2015)
(Maliye Bak. 17.01.2014 gün ve 28885 sayılı R.G.de yayınlanan 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uyg. Tebliği Sıra No: 1)
Ek Göstergelerine Göre Memurlardan
Tutarı (TL)
Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan
1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
3600’e kadar
(3600
dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
VİZYON
YAYINCILIK
VİZYON YAYINCILIK
4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
Sözleşmeli Personelden
Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.065 TL kadar (2.065 TL dahil) olanlardan
Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.605 TL kadar (3.605 TL dahil) olanlardan
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL kadar (5.045 TL dahil) olanlardan
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL üzerinde olanlardan
64
1,00 TL
1,66 TL
2,02 TL
2,60 TL
VİZYON YAYINCILIK
3,42 TL
3,79 TL
1,19 TL
2,02 TL
3,61 TL
4,55 TL
İdari ve Mali Mevzuat Dergisi • 2014 Ocak Ayı Eki
Download

2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler