KiRALAMA
iHALESi
~ARTNAMESi
MADDE 1- Reklam tiniteleri bilgileri;
iIi
ilcesi
1--1
.-~-
Mugla
Marmaris
Mahalle/Koyii
C adde/Sokak/
---
Yuznlcumu (m')
Pafta No/Cilt No
---
Ada No/Sahife No
---
Parsel No/Srra No
..Kapi No
..
1M eydan
i
IB
ulvar
..
i Mevkii
--~..
--r-Reklam uniteleri
Niteligi
------I --! ---
!
!, Kiralanacak
! miktari,
I
nevi
-"~i
:
--------j
,
-~
iI
~
i
~-j
tasmmazm niteligi,
Belediyemiz hukurn ve tasarrufu altinda bulunan (68 adet
Billboard, 83 adet Reklam Panosu, 105 adet Durak, 16
adet Megalight ve 1 adet kule) Toplam 273 adet reklam
I unitesinin ..kiralanmasi
.
._-----_._-_. ----_ ..
_-_._-----------
__
J
MADDE 2- 1 inci maddede niteligi ve diger ozellikleri belirtilen reklam uniteleri,
Marmaris
Belediyesince 13.01.2016 tarihinde saat 14.00' de Hatipirimi Mahallesi 192. Sokak No:2 adresinde
bulunan Marrnaris Belediyesi Ek Hizmet Binasi Toplanti Salonunda yapilacak ihale ile kiraya
veri lecektir.
2.1. Reklam uniteleri kiralama suresi 7 (Yedi) yildir. Kira muddeti, mahallinde yapilan yer teslimi
tarihinde baslar.
MADDE 3- ihale Marmaris Belediyesinee 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayih Devlet lhale Kanunu
hukurnleri cercevesinde acik ihale usulu He yapilacaktrr.
MA.DDE 4- Ihale dokumanmm gorulmesi ve temini,
4.1. Ihale dokumam Hatipirimi Mahallesi 192. Sokak No:2 adresinde bulunan Marmaris Belediyesi
Ek Hizmet Binasi Destek Hizrnetleri Mudurlugu
Ihale Odasmda ve belediyemiz
\\ ww. mnrmari s.hcU .r internet sitesinden bedelsiz olarak gorulebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanlann, ldarece onayh ihale dokumanim satm almasi zorunludur.
4.2. Ihale dokumamrun satm alinabilecegi yer: Hatipirimi Mahallesi 192. Sokak No:2 adresinde
bulunan Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binasi Destek Hizmetleri Mudurlugu lhale Odasi
4.3. ihale dokuman ucretinin yatmlacagi yer: Cildir Mahallesi Ataturk Cad. No:38 adresinde
bulunan Marrnaris Belediye Baskanligi Mali Hizmetler Mudtirlugi.i 6 Nolu Oda ve Hatipirimi
Mahallesi 192. Sokak No:2 adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binasi Destek
Hizmetleri MudtirWgu satin alma birimi.
4.4. Ihale dokurnaru sans bedeli: 100,00 TL (Turk Lirasi)
MADDE 5 ~ Ihale dokumammn kapsami
5.1. Ihale dokumaru asagidaki belgelerden olusmaktadir:
a) lhale sartnamesi ve ekleri,
b) Belediyernize boreu olmadigma dair standart form.
e) Adres beyarn icin standart form.
Istekli tarafindan, ihale dokumamnm icerigi dikkatli bir sekilde incelenmelidir. Dosyalann
verilmesine iliskin sartlann yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk dosya verene aittir.
[hale dokumamnda origorulen kriterlere ve sekil kurallanna uygun olmayan dosyalar
degerlendirmeye almmaz.
/,,"'\
Sayfa 1 / 6
.~
. _(\;\).1"
-4tzyl)~
()
5.2. Ihale dokumamm
satin almak isteyenler,
ihale doktlrnanmi
olusturan
belgelerin
aslma
uygunlugunu
ve belgelerin tamam OlUP olmadigiru kontrol eder. Bu ineelemeden sonra, ihale
dokumamm olusturan belgelerin tamarmmn ashna uygun olarak teslim ahndrgina dair stand art form
biri satm alana verilmek uzere iki nusha olarak imzalamr.
MADDE 6Tasmrnazin tahmin edilen kira bedeli (ilk yI1 kira bedeli)
500.000,00.-TL
(Besyuzbinlira) ve gecici teminat miktan 15.000,00.- TL (Onbesbinlira) olup, bankalar ve ozel
finans kurumlanmn verecekleri teminat mektuplan suresiz olmahdir.
MADDE 7- Bir yilhk ihale bedeli uzerinden % 6 (yuzde alti) orarunda kesin teminat almacak olup,
bankalar ve ozel finans kurumlannm verecekleri teminat mektuplan suresiz olmahdir.
MADDE 8- Isteklilerden istenecek olan belgeler;
!
kisiler;
----'~------------------~i l-Nufus cuzdaru (fotokopi)
!__Gercek
-..L.-.
!
almmI$1
12-0da belgesi, [Gercek kisiler 19m zorunlu degildir. Ilanm ctkanldigi yil icerisinde
olmalrdir.] (Ash)
I 3-imza beyannamesi, (Ash veya noter onayli)
4-Sablka kaydi [Son 1 ay (30 Gun) icerisinde alnus olmalidrr.] (Ash)
5-Belediyemize son odeme tarihi gecmis boreu olmadigma dair onayh beige [ilan tarihinden
I sonra almmis olmasi gerekmekte olup; idaremiz tarafindan standart form verilecektir.] (Ash)
i
i 6-Geyici teminat bedelinin yatmldigma clair beIge (Bankadan almnus gecici teminat mektubu ya I
da Marrnaris Belediyesi Mali Hizmet~er Mudurlugune nakit yatmldigma dair makbuz] (Ash)
i 7-Tebligat icin adres beyam, (Ash) -(Idaremiz tarafmdan standart form verilecektir.)
Vekil val' ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabika kaydi [Sabika kaydi son 1 ay i
(30 GUn) icerisinde alnus olmahdrr.] (Ash veya noter onayli)
I
Not:
I
! l-Niifus cUzdam hari£ isteDen tUm belgeleriD ash veva Doter oDayh oImasl zorunludur.
J
i
i
I
I
I
18-
'I
--"1
ITuzel kisiler ise;
i l-Oda kayit belgesi, (Tuzel kisiler rem zorunludur. Ilarnn cikanldigi yil icerisinde almrms]
I
olmahdir.) (Ash)
2-tmza sirkuleri/Imza beyannamesi (Ash veya noter onayh)
"/
13-Sablka kaydi (Sirketin hakim ortagi/Sirket muduru ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortakhk
~urumunda her iki ortaga ait sabika belgesi) (Ash)
I
Ticaret sicil gazetesi [Tuzel kisiligin sermaye ve ortaklik durumunu gosterir en son yayimlanan !
~icaret sicil gazetesi] (Ash)
,
IS-Tebligat icin adres beyam (Ash)- (Idaremiz tarafmdan standart form verilecektir.)
i
!6-Belediyemize son odeme tarihi gecmis borcu olmadigina dair onayh beige [ilan tarihinden I
sonra almmis olmasi gerekmekte oIup; idaremiz tarafmdan standart form verilecektir.] (Ash)
I
7-Geyiei teminat bedelinin yatinldrgma dair beIge (Bankadan almrms terninat mektubu ya da I
tMannaris Belediyesi Mali Hizmetler Mudurlugune nakit yatmldigma dair makbuz) (Ash)
I
i 8- Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabika kaydi (Sabika kaydi son 1 ay i
! (30 GOn) icerisinde alnus olmahdir.) (Ash veya noter onayh)
.
!Not:
i
i l-NUfus cUzdam hark istenen tum b£~geleriD ash veya noter o.Eaxh olmaSl zoru~ludur.
14-
J
Yukanda istenilen belgelerin ihale gtinu (13.01.2016) saat 11.30'a kadar Hatipirimi
Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasmda bulunan Marmaris Belediyesi Destek
Hizmetleri Mudurlugt; Ihale Odasma teslim edilrnesi gerekmektedir. Soz konusu belgeler yukanda
Sayfa 2/6
', .
)1
belirtilen sure icerisinde almmasi gerekmekte olup, soz konusu sure icerisinde almmayan belgeler
elenme sebebi sayilacakur.
Dosyalar son teslim tarih ve saatine kadar yukarida belirtilen yere verilebilecegi gibi, iadeli
taahhutlu posta yoluyla da gonderilebilir. Son teslim saatine kadar yukanda belirtilen teslirn
adresine ulasmayan dosyalar degerlendirmeye alinmaz.
Ihale tarihinin tatil gunune rastlamasi halinde ihale, takip eden ilk is gununde yukanda
belirtilen yer ve saatte yapihr ve bu saate kadar verilen zarflar kabul edilir.
nan tarihinden soma calisma saatlerinin degismesi halinde de ihale yukanda belirtilen saatte
yapilir.
Son teslim zamam icin, Posta, Telgraf, Telefon (PII) veya Turkiye Radyo Televizyon
(TRT) idarelerinin saat ayan esas almir.
8.1. Oda belgesi, ticaret sicil gazetesi ve sabika belgelerinin sunulus sekli;
a) Mevzuati geregi kayith oldugu ticaret ve/veya sanayi odasi veya ilgili meslek odasi belgesi;
1) Gercek kisi olmasi halinde, oda belgesi zorunlu degildir, Oda belgesinin olmasi durumunda
kayrth oldugu tiearet ve/veya sanayi odasmdan ya da esnaf ve sanatkarlar odasmdan, ilamn
cikanldrgi yil icerisinde ahnnus, odaya kayitli oldugunu gosterir beige,
2) Tuzel kisi olmasi halinde, ilgili mevzuati geregi kayith bulundugu ticaret ve/veya sanayi
odasmdan, ilarun cikanldrgt yil icerisinde almrms, tuzel kisiligin odaya kayitli oldugunu gosterir
beige,
b) Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannarnesi veya imza sirkuleri;
1) Gercek kisi olmasi halinde, kendisinin varsa vekilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tuzel kisi olmasi halinde, ilgisine gore tuzel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile
tuzel kisiligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Tiearet Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tumunu
gostermek uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tuzel kisiligin
noter tasdikli imza sirkuleri,
c) Sabika belgesi;
I) Gercek kisi olmasi halinde kendisinin varsa vekilinin,
2) Tuzel kisi olrnasi halinde, Sirketin hakim ortagmm, sirket muduru, varsa vekiline ve %50%50 ortaklrk durumunda her iki ortaga ait sabika belgesini belirtilen sekilde sunacaklardrr.
8.2.Dosyalann sunulma sekli
a)Dosyalar ihale dokumamnda belirtilen son teslim saatine kadar sira numarah ahndrlar
karsihginda Idareye (dosyalann sunulacagi yere) teslim edilir. Bu saatten soma verilen dosyalar
kabul edilmez ve acilmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
b) Teklifler/Dosyalar
iadeli taahhutlu olarak posta ile de gonderilebilir. Posta ile
gonderilecek tekliflerin ihale dokumanmda belirtilen son dosya verme saatine kadar ldareye
(dosyaJann sunulacagi yere) ulasmasi sarttir. Postadaki gecikrne nedeniyle isleme konulmayacak
olan dosyalann alims zamam bir tutanakla tespit edilir ve bu dosyaJar degerlendirmeye almmaz.
MADDE 9-ilk yilhk kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yillar kira bedelleri ise bir onceki yil
kira bedelinin en az Turkiye Istatistik Kurumunca yayimlanan Oretici Fiyat Endeksi OFE orarunda
..
artmlmasi suretivle beledive encumenince bulunacak
bedeldir.
.
ilk yil icin kira bedelinin tamarm sozlesmenin duzenlenmesinden once, rnuteakip yillar kira
bedelleri ise, sozlesmenin imzalandigt gelecek yillann ayrn ayi icersinde pesin olarak odenecektir.
ilk Yll: Ilk yil kira bedeli ihalenin onaylamp ilgiliye tebligi takip eden onbe~ (I5) gun i<;inde
pe~in olarak Belediyemiz veznesine veya Marmaris Halk Bankasl Subesi TR29-0001-2009-26600007 -0000-06; Marmaris Ziraat Bankasl Subesi TRll-OOO 1-0002-0429-6982- 7550-01; Marmaris
Vakltbank Bankasl Subesi TR66-000 1-500 1-5800-7264-6029-73 !BAN nolu hesaplanndan birine
yatmlmaSl gerekmektedir.
idaremiz vadesinde odenmeyen kira bedeli 19i1l cezai .;;art olarak 6183 sayIlI Amme
Alacaklannm Tahsil Usulli hakkmda Kanun hUkUmlerine gore gecikme zammi uygular. Zamamnda
Sayfa 3/6
odenmeyen
kira bedelinin ve gecikrne zammmm,
verilecek ihtar suresi sonunda odenmemesi
halinde hicbir ihtara luzum kalmadan tahliyesini saglayacak yasal girisirnlerde bulunulabilecektir.
9.1. lstekliler, teklifini gosteren fiyatlan ve bunlann toplam tutarlanrn TUrk Lirasi olarak
belirtecektir. Sozlesme konusu isin cdemelerinde de bu para birimi kullamlacaktir.
MAUDE 10- Sozlesmeye maddelerine aykm davrams idare tarafindan tespiti halinde 2886 sayili
yasanm 75. maddesi hukumlerine gore islem yapilacak, reklam uniteleri idare teslim ettirilecektir.
Belediye tarafindan reklam tmitelerinin geri teslim almmasmdaki
sebep olan isletmeciden tahsil edilecektir.
butun masraflar tahsis iptalini
MADDE 11- Ihale komisyonu, gerekcesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapip yapmamakta
serbesttir. Komisyonlann ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez.
Ihale kornisyonumuz ihaleyi yapIp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest oldugu gibi
komisyonca alinacak karan ancak ust yonetici onayladiktan soma kesinlesecektir.
MADDE 12- ihale kornisyonlan tarafindan alman ihale kararlan ita amirlerince, karar tarihinden
itibaren en gee 15 is gtmu icinde onaylanir veya iptal edilir. ita amirlerince karar iptal edilirse, ihale
hukumsuz sayilir.
ita amirlerince onaylanan ihale kararlan onaylandigi gunden itibaren en gee bes (5) isgunu
icinde, rnusteriye veya vekiline imzasi almmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhutlu mektupJa
tebligat adresine postalamr. Mektubun kiraciya teblig edildigi tarih, karann musteriye veya vekiline
teblig tarihi sayihr.
2886 Sayih Devlet Ihale Kanununun 31 veya 76'ncl maddelerine gore onaylanan ihaJe
kararlannm yukanda aciklanan sekilde tebliginden itibaren 15 gun icinde kesin teminati yatirrnak,
sozlesmeyi duzenlemek, ihaleyle ilgili musteriye ait vergi, resim, hare ve diger giderleri odemek
zorundadir. Bu zorunluluklara uyulmadrgi takdirde protesto cekmeye ve hukurn almaya gerek
kalmaksizm ihale bozulur ve gecici teminat hazineye irat kaydedilir.
ldare de aym sure icerisinde tasrnmazi musteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla
sartnarnede belirtilen simr ve evsafa gore teslim eder. Tutanakta, tasmmaz bina ise mustemilati,
degilse uzerindeki muhdesat ve dikili seyler degerleri itibariyle gosterilir, teslim tutanagi ilgili
memur ve kiraci tarafmdan imzalarur.
Kira rnuddeti, sozlesmesinin imzalanmasma muteakip 15 takvim guntl icerisinde mahallinde
yap dan yer teslimi tarihinde baslar.
MAD DE 13- Kiraci sozlesmenin devami suresince, mucbir ve kamudan kaynaklanan sebepler
haricinde, sozlesrnenin niteliginin degistirilmesi, sozlesme suresinin uzatilmasi, kira bedelinin
indirilmesi, kiralanan alarun yuzolcumunun degistirilrnesi talebinde bulunamaz.
MADDE 14- Kiraya verilen yerde sabotaj, yangm gibi tehlikelere karst her turlu tedbirleri almak,
gerektigi takdirde kiraya verilen reklam unitelerinin genel gorunum ve ahengine uygun bicimde
boya gibi onanrmm yapmak, kiraya verilen reklam unitelerinin, arsanm yada arazinin degerini
dusurmeyecek, ozelligini, verim gucunu bozmayacak onlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik,
ihrnal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyam kiraci idareye odernek zorundadtr.
MADDE 15-. Kimel, sozlesrnenin bir kisrmm veya tamammi devredemez.
MAD DE 16- Kiracimn fesih talebinde bulunmasi,
kira donemi sona ermeden faaliyetini
durdurmasi, reklam uniteleri amaci dismda kullanmasi, taahhudunu sozlesme ve sartname
huktimlerine uygun olarak yerine getirmemesi haHerinde kira sozle~mesi 2886 say!ll Kanunun 62.
maddesine gore tebligat yapmaya gerek kalmakslzm feshedilecek, kesin teminatl ifad kaydedilecek
Sayfa 4/6
ve cari yil kira bcdeli tazminat olarak tahsil edilecektir. Sozlesmenin feshedildigi tarihten sonraki
donerne iliskin varsa kira bedeli oncelikle kiracidan almacak tazminata mahsup edilir.
MAnDE 17- Kiraya verilecek reklam uniteleri, Marmaris Belediyesi tarafmdan mahallinde
tanzim ediJecek tutanakla sozlesme tarihinden itibaren onbes gun icinde uzerindeki muhdesat ve
musternilat da gostermek suretiyle bit tutanakla teslim edilir,
Kira muddeti sonunda kiraci hie bir tebligata luzum kalmaksizm reklam uniteleri tahliyesini
kabul eder. Kira sozlesmesi sana erdiginde kiraya verilen reklam uniteleri, kiraci tarafindan
herhangi bit tebligata gerek kalmadan tasmmazi kiraya veren idare yetkililerine bit tutanakJa teslim
edilir. Bu tutanakta; kiraya veri len reklam uniteleri teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracinm
tasarrufuna birakilan ve teslim tutanagmda noksan olan, kmlan veya kaybolan muhdesat ve
mustemilat kiraci tarafindan aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine yatmhr.
Aynca Belediye Encumenin yazih izni olmadan reklam uniteleri hie bir sekilde tadilat
yapilrnayacaktrr.
MADDE 18- Kira bedelinin kira sozlesmesinde belirtilen sureler icinde odenmemesi halinde hicbir
ihtara luzum kalmadan tahliyesini saglayacak yasal girisimde bulunabilecektir.
MADDE 19- Kiraci kira suresinin bitiminde derhal, sozlesmenin feshi halinde ise tebIi gati
muteakip onbes gun icinde reklam uniteleri tahliye etmek zorundadir. Kiracinm kiralanam nzaen
tahliye etmemesi halinde, 2886 sayih Devlet ihale Kanunun 75 inci maddesine gore kiraci tahliye
edilir.
MADDE 20- Bu sartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira sozlesmesine konuJan
kurallara kiraci tarafmdan riayet edilrnedigi takdirde, bu sartnamenin 16 inci maddesine gore islem
yapihr.
Bu sartnamede hukum bulunmayan hallerde, 2886 sayih Devlet lhale Kanunu
hukumleri uygulanir.
MADDE
21-
MADDE
22- 2886 saYIII Devlet Ihale Kanununun ilgili maddelerinde sayilan gercek ve tuzel
kisilikler ihalelere katrlamazlar.
MADDE 23- Muteahhit ve musteriler 2886 sayih Devlet thale Kanununun 83. maddesinde sayilan
yasak fiil ve davraruslarda bulunamazlar
MADDE 24- Ihtilaflann cozum yeri Marrnaris icra daireleri ve mahkemeleridir.
MAUDE 25- Sozlesme giderleri, isyeri tesliminden yonetirn giderleri kiraci tarafindan odenir.
MADDE 26- Bildirim ve tebligat iadeli taahhutlu posta yoluyla veya imza karsihg: elden yapihr.
26.1. Iadeli taahhutlu mektupla yapilan tebligatlarda mektubun teslim edildigi tarih, teblig tarihi
sayihr. Teslimin gerceklestirilemernesi halinde tebligat, 7201 sayih Tebligat Kanunu hukumlerine
gore gerceklestirilir,
26.2. Idare tarafmdan ortak girisimlere yapilacak biJdirim ve tebligat, yukandaki esaslara gore
pilot/koordinator ortaga yapihr.
26.3. Muteahhit ve musteriler tarafmdan Idareyle yapilacak yazrsmalarda elektronik posta ve faks
kullamlamaz.
Sayfa 5/6
6ZEL HUKUMLER:
MADDE 27- Kiralanan reklam uniteleri ile ilgili olarak;
27.1.Kiralama sartnamesi ekinde bulunan krokide belirtilen yerlere 68 adet billboard, 83 adet
reklam panosu, 16 adet megalight ve 1 adet kule kiraci tarafmdan ternin edilerek konulacaktir.
27.2. Ihale sonucunda kiraci tarafindan yaptmlacak olan billboard, reklam panosu, megalight ve
kulenin ebatlan ile ilgili yine kiraci tarafindan duzenlenen proje Belediyemiz Imar ve Sehircilik
Miidlirlligti ile Zabita Mudurlugu'nun onaylamasina muteakip, yerinde uygulanabilecektir. Montaj
cahsmalan sirasmda idareden izin ahnacaktir.
27.3. Kiraci, kiralarna suresi boyunca reklam mobilyalan ve duraklarda meydana gelecek her turlu
bakim, onanm, tadilat ve hasarla ilgili idareden hicbir talepte bulunmayacaktir. Firma, hasarh
reklam mobilyasi ve duragi en gee 10 gun icinde yenileyecektir.
27.4. Billboard, reklam panosu, megalight, kule ve duraklardaki reklamlann aydinlatma giderleri
kiraci tarafindan karsilanacaktrr.
27.5. Kiraci, duraklann ve reklam mobilyalanrun camlanmn temizligini haftahk olarak duzenli bir
sekilde yapacaktrr,
27.6. Firma tarafmdan reklam uniteleri ve durak kenarlanna asilan reklamlann ilan ve reklam
vergileri, kiralama uhdesinde kalan firma tarafmdan duzenli olarak belediyemize beyan edilerek
odenecektir.
27.7. Belediyemizce yapilacak olan her turlu list yapi, rekreasyon duzenlernelerine istinaden,
ihaleye konu reklam uniteleri ve duraklann yeri, firmaya yeni bir yer gosterilmek uzere
degistirilebilecektir, Belediyenin talebi uzerine ihaleye konu reklam uniteleri ve duraklarrn yerleri
en gee 5 is gunu icerisinde degistirilecektir.
27.8. Ihale suresi bitiminde billboard, reklam panosu, megalight ve kule ihale uhdesinde kalan firma
tarafmdan sokulup ahnacaktir.
27.9. Ihale suresi sonunda 105 adet durak kiraci firma tarafmdan bakim, onanrn ve tadilati yapilarak
idareye teslim edilecektir. Firmanm duraklan yenilernemesi durumunda firmaya ait kesin teminat
mektubu gelir kaydedilecektir.
MAD DE 28-Bu sartname 28 (Yirmisekiz) maddeden ibarettir.
iDARE YETKtUsi
Sayfa 6/6
Download

EK: İhale şartnamesi için tıklayınız