ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV
V HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN 2014‐2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKL
EŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
2014‐2015 Öğretim yılında gerçekleştirilecek ortak sınavların uygulama takvimi
nasıl olacak?
Ortak sınavlar, tüm ülke genelindee olağanüstü haller dışında öğrencilerin
öğ i gördükleri
öğrenim
ö dükl i okullarla,
k ll l yurtt dışında;
d d KKTC ve Bakanlığımıza
B k lğ
b ğl
bağlı
okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye
y 09.00, 10.10 ve 11.20’de baaşlayacak
ş y
ve aynı
y anda yyapılacaktır.
p
saatiyle
ORTAK SINAVLA
AR UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf
Dönem
Sınav Tarihleri
Mazeret Sınavı Tarihleri
Sınav Sonuçlarının İlanı
8’inci sınıf
I. Dönem
26-27 Kasım 2014
13-14 Aralık 2014
Ocak 2015
88’inci
inci sınıf
II. Dönem
29-30
29
30 Nisan 2015
16-17
16
17 Mayıs 2015
Haziran 2015
Ortak Sınavlar 1. gün hangi derslerden, saat kaçta uygulanacak? Süre ne kadar olacak?
ORTAK SINAVLAR BİRİNC
Cİ GÜN OTURUMU
DERS ADI
BAŞLAMA SAAT
Tİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Türkçe
09.00
20
40 DAKİKA
İ
Matematik
10.10
20
40 DAKİKA
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
11.20
20
40 DAKİKA
Ortak Sınavlar 2. gün hangi derslerden, saat kaçta uygulanacak? Süre ne kadar olacak?
ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU
DERS ADI
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Fen ve Teknoloji
09.00
20
40 DAKİKA
T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük
10.10
20
40 DAKİKA
Yabancı Dil
11.20
20
40 DAKİKA
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAK SINAVLARI;
Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji,
din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük,
yabancı dil dersleri için dönemseel olarak yapılan sınavlardan, iki
yazılısı olan derslerden birincisi, üç
ü yazılısı olan derslerden ikincisi
olmak üzere, her dönem yapılacaktır.
Ortak SSınavlar İçin Akış
ç
şş Şeması
Ş
Merkezi O
Ortak Sınavlar
26‐27 Kasım 20
26‐
014 Tarihinde Gerçekleştirilecek O
Ortak Sınavlara Ait Sayısal D
Değerler
 SINAV MERKEZİ
 OKUL SAYISI
 SALON SAYISI
 SINAV GÖREVLİS
Sİ
 ÖĞRENCİ SAYISII
:
:
:
:
:
970
15.353
93.589
215.000
1 287 847
1.287.847
Genel İş Ak
kış Şeması
 Sınav
S
takvimi
k i i hazırlığı
h
lğ
 Ortak Sınava girecek olan
adayların bilgilerinin ilgili kurumlarca
tamamlanması ve Değerlendirme
Birimi tarafından Sınavın
tasarlanması.
 Baskı Sevk İşlemleri için Kapalı
Devrenin Planlanması.
 Yazıcı ve Kodlama Biriminde, gelen
öğrenci verilere göre yerleştirme,
cevap kağıdı, salon yoklama v.b.
formların kodlanması.
kodlanması
 Yer ve kişisel bilgilerin işlendiği
etiketlenmiş poşetler ile
yoklamalarına göre cevap kağıtlarının
kapalı devre çalışmasına
gönderilmesi.
ö d il
i
 Sınav sorularının Soru Oluşturma
ve Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan
güvenlik poşeti ile alınarak kapalı
devre sorumlusuna teslim edilmesi ve
kapalı devre çalışmasına girilmesi.
girilmesi
 Tasnif ve sevkk işlemlerinde soru
kitapçıklarının sayyılıp cevap kağıdı,
salon yoklama ve
e geri dönüş
poşetlerinin birleşştirilerek, güvenlik
poşetlerine
tl i konul
k
lup ağızlarının
ğ l
kapatılması.
 Kutuların etikketlenmesi, tutanak
ve sınav poşetlerrinin kutulara
konulması.
konulması
 Sınav Merkkezlerine Sevkiyat
 Sınav evraklarrının sınavın
yapılacağı merkezze kuryelerce teslim
edilmesi.
Sınav Evrakının Sevki
S
ve Teslimi
 Sınav evraklarının muhafaza ed
dildiği kutular;
 76 hat üzerinden 970 sınav merkezine ulaşım güvenliği sağlanarak EN G
ortak sınavdan 1 gün önce Sın
nav Merkezlerine teslim edilmesi
planlanmaktadır.
 Sınav evrakı taşıyan aracın güze
ergah üzerindeki konakladıkları merkezde
aracın ggüvenliği
ğ Emniyet
y ile işbi
ş irliği
ğ içerisinde
ç
sağlanacaktır.
ğ
 Sınav evrakı sınav merkezlerind
de yetkili 2 personele (Bölge Sınav Yürütme
Komisyonu Üyesi) tutanakla tesslim edilecektir.
 Evrakın sınav öncesi sınav bina
alarına sevki, sınav sonrasındaki toplanmas
aşamasındaki iş ve işlemler Bölge Sınav Yürütme Kurulunun
sorumluluğundadır.
 Sınav Merkezle
erine gelen evrakın
Güvenli bir şekilde
e muhafaza edilmesi;
gerekirse uzak yerlerdeki bağlı
merkezlere sevkiyyyatının yapılması.
y p
 Sınavın sorunsuz
gerçekleştirebilm
mek adına
tedbirlerin İL/İLLÇE/OKUL
yönetimlerince alınması.
 İL/İLÇE/OKUL
yönetimlerincce ısınma,
güvenlik, yem
mek vb.
ihtiyaçları için
n destek
görevinin yap
pılması.
pılması
 Sınavın kılavvuz, yönerge ve
yönetmelikler çe
erçevesinde
gerçekleştirilme
esi.
 Sınav tamam
mlandıktan sonra
evrakların dönüşş poşetlerine
konulması ve kilitli kutularla Sınav
Merkezinde topla
anması.
anması
 Tüm evrakkın kuryelere teslim
edilerek Gene
el Müdürlüğümüze
Se
evkiyatı
 Dönüşü ta
amamlanan evrakın
tasnifi, op
ptik okuması ve
değerlendirrilme işlemlerinin
gerçekkleştirilmesi.
Ortak Sın
navların Uygulama
yg
a Adımları
a Adımları
Ortak
O t k Sınavların
S
l
Uy
Uygulama
l
Adımları:
Ad l
 Sınav Takviminin Düzenlenmesi..
 Sınav Yönergesinin ve Kılavuzun
nun Hazırlanması.
 Aday Başvurularının Alınması : Bilgi
B
İşlem Dairesi Başkanlığından elektronik
ortamda alınmaktadır.
 Sınav Merkezlerinin Güncellenm
mesi : Alınan başvurulara göre sınav yapılacak
merkezlerin ve binaların güncelllenmesi yapılır.
 Aday
Ad
Bilgilerinin
Bil il i i ee-Okul
Ok l Modülü
M dülü
ü d
ünden
Gü
Güncellenmesi:
ll
i Adaylara
Ad l
ait
it kişisel
ki i l
bilgilerin, fotoğrafların, muafiyett vb. bilgilerin okul yetkililerince e-okul modülüne
işlenmesi.
 Adayların Sınav Merkezlerinin Belirlenmesi : Güncellenen veriler kontrol edilerek
adayların sınav yerleri belirlenir. Adayların özel durumları da dikkate alınarak
(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derssi ile Yabancı Dil dersi durumları) hangi
derslerden sınav olacakları siste
eme işlenerek oturum düzenlemesi yapılır.
 Adaylara Ait Sınav Evraklarının Oluşturulması : Adayların Soru kitapçıkları herkes
için
ç basılırken ve Cevap
p Kağıtla
ğ arı her ders için
ç ve adayın
y bilgilerin
g
içerek
ç
şekilde
ş
tek tek oluşturulmaktadır.
Ö l Durumlu
Özel
D
l Öğre
Öğ encilerin
il i Sınavı
S
 Görme Engelliler
Telaffuzu düzgün Matematik ve
e İngilizce bilgisi olan
öğretmenlerden seçilmeli ve öğretmen bilgilendirilmeli.
 Ortopedik Engelliler
Bina ve salon fiziki şartları uygun
n olmalı.
 İşitme Engelliler
Yabancı dil muafiyeti var.
 Cezaevlerindekiler
C
l i d kil
 Hastanedekiler
 Evlerindekiler
 Yedek Salona ve Mazeret Sına
avına Girecekler
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLA
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEML
•
Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak
doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve
e takip etmek,
•
Okulunda sınav hizmeti alması gereke
en özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa bu öğrenciler
RAM’lara yönlendirmek,
•
Öğrenciler, Ortak Sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden
sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,
-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin,
- Nakil işlemi yapılan öğrencilerrin,
zorunlu yabancı dil dersini e
e-Okul
Okul sistemine işlemek,
işlemek
•
Yabancı dil sınavına katılmak için veliisinin/vasisinin dilekçesi RAM Modülüne işlenmeyen
öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava
a alınmayacaktır. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan
öğrencinin yabancı dil sınavına katılm
ması için velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, bu
dilekçeyi/dilekçeleri RAM’a gönderm
mek,
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
• Ortak Sınavlara girecek öğren
nciler ile bu öğrencilerin velilerini
bilgilendirmek ve rehberlik etm
mek,
• Sınava girecek öğrencilerin e--okul bilgilerini kontrol etmek,
• 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava
a gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin
çıktısını e-okul sistemi üzerinde
en alarak okullarında ilan etmek,
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
•
Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren
b
ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz
olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin;
bilgilerini sınavların yapıldığı gün
n her bir ders yazılısından sonra veya son ders
yazılısının ardından e-okul sistem
mine işlemek, sınava girmeyen öğrencilerin
bilgilerini sınavlar tamamlandıkta
an sonra e-okul sistemine 5 (beş) gün içerisinde
giriş yapmak,
•
Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap
kağıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların
doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav
S
Komisyon Başkanı” olarak yapmak.
2014
4-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI İL/İLÇE
MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
•
Okulların Ortak Sınavlara ilişkin iş ve
v işlemleri devam ettirebilmesi için gerekli
tedbirleri almak,
•
Ö
Öğrenci
ve velilere Ortak Sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların yapılmasını
sağlamak,
•
S
Sınavlara
l
girecek
i
k özel
ö l eğitim
ğiti ihtiya
ihti acı olan
l
öğrencilerin
öğ
il i RAM Modülü’nde
M dülü’ d
öncelikli işlem görmesini sağlamak
k,
•
Sınav günleri bu kılavuzun 7’inci maddesinde
m
açıklanan özel eğitim ihtiyacı
olan öğrenciler için gerekli tedbirle
eri almak, oluşabilecek sorunları yerinde ve
kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek
özmek,
•
Sınav yapılacak okul binalarına ilişşkin değişikliklerde gerekli tedbirleri alarak,
bu durumu ÖDSGM
ÖDSGM’ye
ye yazılı olarak
k bildirmek,
bildirmek
Emniyet
y Görevlileri
Merkez Güvenlik Koordinatörü
Sınav Güvenlik Koordinatörü
Sınav Güvenlik Amiri
Bina Güvenlik Görevlisi
Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
Şehir içi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik
Görevlisi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma
Genel Komutanlığı bünyesinden 9 kişi
İl ve İlçede 1 kişi
Bina Sayısına Göre
Aday Sayısına Göre
8 Saate Kadar 2 Kişi
Her Nakil Aracına en az 1 Kişi
Sınav Güvenliği ve Sınav Yönetimi
Temsilciler ve Görevliiler
Bakanlık Temsilcisi
İl Temsilcisi
Bina sınav
s
Sorumlusu olarak Görev yapar
Gerek
kirse
i
valilik
i i onayı ile
i 3 okula kadar
sorum
mlu olabilir.
Salon Başkanı
1 Kişi
Gözetmen
1 Kişi
Yedek Gözetmen
(Her 5 Salona Bir Yedek Gözetmen Verilir.)
Engelli Öğrenci Görevlileri
(H Ö
(Her
Öğ
Öğrenciye
i 2 Kişi)
Ki i)
Nakil Görevlileri
(Her 3 Binaya 2 Görevli)
Şoför
(H 3 Binaya
(Her
Bi
1 Kişi)
Ki i)
Hizmetli
(Her Binaya
B
2 Kişi)
Taşıyıcı
(Her S
Sınav Merkezine 2 Kişi)
TAŞRA KURUL V
VE KOMİSYONLAR
İlİl İlçe Bölge Sınav Koordina
asyon Kurulu
İl Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında
a,
İl Emniyet Müdürü
İl
İl Jandarma Komutanı
Bölge Sınav Yürütme Komiisyonunun
 İl - İlçe Millî Eğitim Müdürü,
 Maarif Müfettişleri Başkanı,
Başkanı
 Sınavlardan sorumlu Müdür Yardım
mcısı / Şube Müdürü,
Bölge Sınav Yürütme Komisyonu Destek Görevlileri
 Mebbis Yöneticisi
 Sınav Hizmetleri Şefi
 Özel Öğretim Şefi/ Görevlisi
BÖLGE SINAV YÜRÜTM
ME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
 Üyeler arasında iş bölümü yap
par.
 Sınav bölgesinde sınavla ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar,
 Bina sınav komisyonları ile böllge bazında salon görevlilerinin listelerini
sınavdan önce hazırlar,
hazırlar
y
kura ile belirler ve sınavdan
 Hangi binada kimlerin görev yapacağını
1(bir) gün önce bina sınav kom
misyonlarına ve salon görevlisi olarak
görevlendirilen öğretmenlerin görev yaptığı okul müdürlüklerine bildirir.
BÖLGE SINAV YÜRÜTME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
 Başkanlıktan gönderilen sınav salon yok
klama listelerini; sınavdan en az 2 (iki) gün önce, sınav
yapılacak okullarda,
okullarda adayların görebilecekleri bir yerde ilan edilmesini sağlar.
sağlar
 Bina sınav komisyon başkanları, il temsilcileri ve görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık
temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapara
ak uygulamada dikkat edilecek hususları ve önlemleri
görüşüp, tutanak altına alır.
 İl/ilçede yapılan sınav ve sınav evrakının
n güvenliğini sağlamak için, il/ilçe emniyet
müdürlüğüyle iş birliği yaparak gerekli te
edbirleri alır.
 Sınav evrak kutularını/çantalarını,
kutularını/çantalarını en az 2(iki) üyenin hazır bulunduğu ortamda Bakanlıkça
görevlendirilen kuryelerden, araç ve sına
av evrak kutusunun/çantasının güvenlik kilitlerini
kontrol ederek tutanakla teslim alır ve sın
nava kadar güvenliğini sağlar. Sınav evrak
kutusu/çantasını
ç
bina sınav listelerine gö
göre kontrol eder ve bina sınav komisyonlarına
y
sınav
sabahı tutanakla teslim eder. Sınav sonu
unda sınav evrakını teslim alıp Bakanlıkça
görevlendirilen kuryelere teslim eder.
 Sınava girecek özürlü adaylar için, ilgili mevzuat
m
ve sınav kılavuzlarında belirtilen esaslara göre
gerekli tedbirleri alır.
k temsilcileri ile birlikte sınav yapılan bina ve salonları
 Sınav süresince il temsilcileri ve Bakanlık
kontrol eder.
BİNA SIN
NAV KOMİSYONU
Okul
Ok l Müdürünün
Müdü ü ü başka
b kanlığında,
l ğ d 2(iki) müdür
üdü yardımcısı,
d
müdür yardımcısının ye
eterli olmadığı okullarda ise
kıdemli öğretmenlerde
en olmak üzere en fazla 3(üç)
personelden il/ilçe millîî eğitim müdürlüğünce oluşturulur.
Bina Sınav Komisyonu
unun Görevleri:
 Bölge sınav yürütme komisyonunu
un sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav
komisyonu başkanı temsilci olarak
k katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan
kararlara göre okulda sınav planla
amasını ve organizasyonunu yapar.
 Kendi sınav binasında sınava girec
cek adayların salon yoklama listelerini bölge
sınav yürütme komisyonundan ala
arak sınavdan en az 2(iki) gün önce adayların
görebilecekleri uygun bir yerde ila
an eder.
 Sınavda görev almak isteyen öğre
etmenleri tespit ederek bölge sınav komisyonuna
önerir. Görevlendirilen personele sınavla
s
ilgili görevlerini imza karşılığı duyurur.
Bina Sınav Komisyonu
unun Görevleri:
 Salon görevlileri
göre lileri ile sınav
s na başlamadan en az
a bir saat önce toplantı
toplant yaparak
aparak k
kura
ra
ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını
açıklar Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden
açıklar.
görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele
yedek dâhil görev vermez
vermez. Bu pe
ersoneli tutanakla belirleyerek millî eğitim
müdürlüğüne bildirir.
 Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince
görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.
 Sınav günü, sınav evrak kutularınıı/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla
teslim alır, içindeki sınav güvenlik
k poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa
böl
bölge
sınav yürütme
ü üt
komisyonun
k
i
un talimatına
t li
t
göre
ö işlem
i l
yapar.
Bina Sınav Komisyonunun Görevleri:
 Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve
e salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav
güvenlik poşetlerini salon başk
kanlarına imza karşılığında teslim eder.
 Sınav süresince,
süresince görevliler dışın
ndaki kişilerin binaya girmemesini ve sınav
salonlarından çıkan adayların sessiz,
s
hızlı bir şekilde binadan ayrılmalarını sağla
 Bütün
Bütü sınav salonlarında
l l
d sınavın aynı saatte,
tt zilil sesiyle
i l başlamasını
b l
ve bitmesini
bit
i i
sağlar, tutanakla tespit eder.
 Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde, sınav binasına gelen
adayların sınava katılmalarını sağlar.
s
 Sınav sırasında, salon görevlilerrini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın
sorunsuz yapılmasını sağlar.
Bina Sınav Komisyonunun Görevleri:
 Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde soru kitapçıkları, ceva
kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer sınav evrakının bulunduğu ağzı kapatılmış sınav
güvenlik
ü
lik poşetlerini
tl i i teslim
t li alır.
l
 Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar.
 Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitle
il/ilçe içi sınav kuryesine teslim eder.
 Birden fazla oturumlu sınavlarda, her otturuma ait sınav evrak poşetlerini ilgili sınav evrak
kutusuna/çantasına koyar. Farklı sınav evrak kutularına konulan veya dışarıda unutulan sınav
evrak poşetlerinin içinden çıkan cevap
p kâğıtları hakkında ayrıntılı olarak tutanak tanzim edip
sınav evrakları ile birlikte Başkanlığa gö
önderir.
 Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirte
tutanak düzenler.
Salon Başkanı ve
v Gözetmenlerin Seçimi
Ortak Sınavın yapıldığı okulun
o
öğretmeni olmaması,
Öğretmenin
Ö
branşı ile ya
apılan sınavın branşının farklı
olması,
Öğretmenlerin sınavın uygulanmasının
u
gerektirdiği
niteliklere uygun olması.
Salon Başkanı ve Gözettmenlerin Görevleri:
 Sınav başlamadan 1(bir) saat ön
nce sınav yerinde hazır bulunur, yoklama
listesini imzalar.
 Salon görevlileri bina sınav komiisyonunun yapacağı toplantıya katılır.
Salon başkanı ve gözcü kura ile belirlenir.
belirlenir Salon görevlileri görevli olduğu
salonda sınava girecek adaylarıın sınav evrakını tutanakla teslim alır.
Salon Başkanı ve Gö
özetmenlerin Görevleri:
 Salon görevlileri sınıfın sıra dağıılımına göre S DÜZENİNDE ve salon aday
yoklama listesindeki sıraya göre
e adayları yerleştirir.
 Salon Görevlileri kullanılacak olan 4 farklı tür soru kitapçığını sınıf düzeni
içerisinde birbiri ile temas etme
eyecek, yan yana veya arka arkaya
gelmeyecek şekilde dağıtır. "AÇABİLİRSİNİZ" denilmeden kitapçığın hiçbir
aday tarafından açılmayacağın
nı duyurur. Kitapçığın ön ve arka sayfasında
bulunan açıklamaları yüksek se
esle okuyup gerekli bilgileri verir, soru
kitapçıklarını adaylara kontrol ettirir,
e
baskı hatası olan kitapçıkları sınav
başlamadan önce mutlaka değ
ğiştirir.
Salon Başkanı ve Gözettmenlerin Görevleri:
 Sınav güvenlik poşetini adayların ön
nünde açar, içinden çıkan evrakın kontrolünü
yapar, eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla tespit eder. Öğrenciler,
sınav salonlarına yanlarında kullanım
mı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan
saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi ve çağrı cihazı, cep
telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim ara
açları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlar bulunmaksızın sınava alınac
caktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen
öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali
i
gerekçesiyle tutanakla geçersiz
sayılacaktır.
 Sınava girmeyen adayların salon ad
day yoklama listesindeki isimlerinin karşısına
“GİRMEDİ” yazar ve cevap kâğıdınd
daki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü kodlar.
Salon Başkanı ve Gö
özetmenlerin Görevleri:
 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk
i 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler
sınava alınacaktır. Geç gelen öğrenciilere ek süre verilmeyecektir.
 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk
i 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler
sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmii) dakika tamamlandıktan sonra sınavını
tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilec
cektir.
 Her derse ait sınav süresinin tamamlan
nmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan
çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tam
mamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan
öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.
aplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
 Cevap kâğıdına işaretlenmeyen ceva
Sınavlar başlamadan önce salon göre
evlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap
kağıdına mutlaka işaretlenmesi, ceva
ap kağıdındaki imza bölümünü imzalaması
h
hususunda
d gerekli
kli uyarıyı yapacaktır.
kt
Salon Başkanı ve Gö
özetmenlerin Görevleri:
 Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin
n sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çek
öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencile
il ili durumu
ilgili
d
açıklayıcı
kl
bil il i Sınıf
bilgileri
S fY
Yo
oklama
kl
Çizelgesi
Çi l
i üzerindeki
ü i d ki tutanak
t t
k bölümüne
bölü ü
yazılaca
l
ÖDSGM’ye gönderecektir.
 Sınav bitiminden sonra;
Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesine
imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamam
mlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci
sırasında bırakılmayacaktır.
Sınav görevlileri, sınava ait evrakıı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, ceva
kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına ko
oyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina
sınav komisyonuna teslim edecektir.
Sınav Uygulanma
asına Yönelik Tedbirler
1.
Öğrencilerin Binaya Alınması.
2.
Sınav Esnasında Alınacak Tedbirler.
3.
Sınav Evraklarının Toplanması ve
e Kuryelere Ulaştırılması.
4.
Sınav Evraklarının Saklanması;
a.
E
Evrak
k saklama
kl
merkezlerinin
k l i i nite
it liğinin
liği i arttırılması,
tt l
b.
Giriş çıkışların kamara ile izlenmessi,
c.
Pencere ve kapıların demir parm
maklı olması,
d.
Nem rutubet almaması,
e.
Su baskını ve yangına karşı korun
nmuş olması,
f
f.
Od
Odanın
önünde
ö ü d 24 saatt gözetim
ö tim altında
lt d tutulması.
t t l
Sınav Evrraklarına
Sınav Evr
Yeni Eklene
Yeni Eklene
en Belgeler
g
Sınıf Oturm
Sınıf Oturm
ma Planı
ma Planı
Sınıf Oturm
Sınıf Oturm
ma Planı
ma Planı
Bu sınava özgü olarak her saalona ve derse ait sınavlar için SINIF
OTURMA PLANI eklenmiştir.
kl
i i Salonda
S l da bulunan
b l
öğ
öğrencilerin
il i her
h ders
d
ortakk
sınavında sınıf içerisinde oturduğu ko
onumlar bu belgede işaretlenerek geri
dönüş poşetine konulacaktır.
konulacaktır
Sınıf oturma düzeni olarak her sınıfta S düzeni uygulanacaktır.
uygulanacaktır Sınıftaki
sıraların sayısı dikkate alınarak örneklendirilmiş uygulamada olduğu gibi
yyerleştirilen
ş
öğrencilerin
ğ
Adı Soyadı
y ve kitapçık
k pç türü evrak üzerine yyazılacaktır.
Sınıf Oturm
Sınıf Oturm
ma Planı
ma Planı
1
20
Sınıf Oturm
Sınıf Oturm
ma Planı
ma Planı
1
20
Sınıf Oturm
Sınıf Oturm
ma Planı
ma Planı
1
Sınıf Oturma Planı
Sınıf Otur
ma Planı
Sınıf Oturma Planı sınıfın şeekline göre düzenlenecektir. Sınav sırasında sınıfta bulunan öğğrencilerin oturma düzeni Sınav sırasında sınıfta bulunan öğ
ğrencilerin oturma düzeni
işlenecektir. Salon oturma Planında yapılan yanlışları tekrar aynı belge üzerinde düzeltiniz.
SINIF OTURMA SINIF
OTURMA PLANI İLE İLGİLİ
PLANI İLE İLGİLİ
HERHANGİ BİR TUTA
HERHANGİ BİR TUTA
ANAK TUTMAYINIZ!
ANAK TUTMAYINIZ!
43
Soru Kitapççığı Türü
Soru Kitapç
çığı Türü
• Soru kitapçıkları HER DERS için A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı ş
şekilde basılmıştır. Öğrencilerin
ş
ğ
n kullandıkları kitapçık türünü pç
cevap kağıdı üzerine mutlaka doğru olarak kodlamaları gerekmektedir.
gerekmektedir
• Ayrıca Salon Görevlileri tarafınd
dan doldurulan Sınıf Oturma Planı üzerinde de kitapçık türleerinin doğru bir şekilde yazılması Planı üzerinde de kitapçık türle
erinin doğru bir şekilde yazılması
gerekmektedir.
44
Örnek Kitapçık Dağıttımı ve Kodlaması
Örnek Kitapçık Dağıt
tımı ve Kodlaması
Öğrenciler sınıfta S Düzen
Öğrenciler sınıfta S Düzen
nine göre oturtulacaktır.
nine göre oturtulacaktır. Sınavda 4 Kitapçık türü ku
Sınavda 4 Kitapçık türü ku
ullanılacaktır. ullanılacaktır
Aynı kitapçık türleri; ARKA
k
k l
A ARKAYA, YAN YANA ve ÇAPRAZ olmayacak şekild
de dağıtılacaktır.
Sınıf Öğrenci Yoklama Çizelgesi
Sınıf Öğrenci Yo
klama Çizelgesi
Sınav Yoklama Çizelgesi üzeriinde de değişiklikler yapılmıştır. Sınav ile ilgili herhangi başka bir kaağıt kullanılarak TUTANAK tutulması yerine burada oluşturulan yeeni bölüme yazılması öngörülmüştür.
Sınıf Öğrenci Yokklama Çizelgesi
Sınıf Öğrenci Yok
klama Çizelgesi
Gerektiğinde TUTANAK olarak doldurulacak BÖLÜM:
47
Sınav Evraklarına Yen
Sınav Evraklarına Yen
ni Eklenen Belgeler
ni Eklenen Belgeler
Yedek Salonda sınava giren ö
Yedek Salonda sınava giren ö
öğrenciler için YEDEK CEVAP KAĞIDI
öğrenciler için YEDEK CEVAP KAĞIDI üzerinde de değişiklikler yapıılmıştır. Bu kağıt üzerindeki bilgilerin doğruluğu ve kontrolü BİNA SSINAV KOMİSYON BAŞKANI’nca
yapılacak, yine aynı kişi tarafıından imzalanacaktır.
Yedek Cevap Kağıdı
Yedek Cev
ap Kağıdı
Bina Sınav Komisyon Başkanı Tarafından Doldurulacak BÖLÜM:
49
Ortak Sın
navlarda
Karşıla
ş aşılan
ş
YANLIŞ KO
YANLIŞ KO
ODLAMA
Örne
ekleri
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş!
Silik Kodlama Yapılmış!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
TT.C. Kimlik Numarası C Kimlik Numarası
Girilmemiş!
Silik Kodlama Silik
K dl
Yapılmış!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
T.C. Kimlik Kodlama Hatası!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
TT.C. Kimlik Numarası C Kimlik Numarası
Girilmemiş!
Kısmi kodlama yapılmış, diğerlerinde ise sadece işaret konulmuş!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
TT.C. Kimlik Numarası C Ki lik N
Girilmemiş!
Silik Kodlama Yapılmış!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
Silik Kodlama Yapılmış!
Silik Kodlama Yapılmış!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
Yedek Cevap Kağıdına Ad Soyad Bilgisi Girilmemiş!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
Silik Kodlama Yapılmış!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
Kitapçık Türü Kitapçık
Türü
Girilmemiş!
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
Mürekkepli p
Kalem ile Kodlama !
apçık Türü k Tü ü
rilmemiş !
Yanlış Kodlam
Yanlış Kodlam
ma Örnekleri
ma Örnekleri
Ortak Sınavların TTürkiye Genelinde Ortak Sınavların T
y
sorunsuz ve güv
g venilir bir şekilde ş
ggerçekleşmesi hus
ç
ş
susunda sahada en yetkin ve etkin
n kişiler olarak yapacağınız katkılarınıza, emeğinize şimdiden şimdiden sonsuz t
sonsuz tteşekkürler ederiz. 
Download

2014-2015 Ortak Sınavlar Tanıtım Sunumu için tıklayınız