T.C.
Resmî Gazete
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1386 -1920
İdare ve yazı işleri için
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur
12 KÂNUNUSANİ 1944
ÇARŞAMBA
SAYI: 5601
TEBLİĞLER
Orman Umum Müdürlüğü 13 numaralı Orman Tahdit Komisyonu
Reisliğinden :
Daday Kazasının (Akyol) Devlet ormanının
tahdit zabıt hulâsası
(Bereketli, Dana, Çakır, Sada, Kabacı) köylerinin arazi ve emlâkiyle alâkalı (Akyol) Devlet ormanının tahdidini neticelendiren tahdit zabıt­
namesinden çıkarılan bu hulâsa, 3116 sayılı Orman Kanununun 7 nci mad.
desi mucibince alâkadarlara kâfi malûmat vermek, şahsan tebliğ hük­
münde köyün münasip bir yerine asılarak ü ç ay müddetli itiraz hakkını
hatırlatmak için her k ö y ü n arazi ve emlâkiyle alâkalı orman sınırlarının
dâhil bulunduğu 1/10000 mikyaslı harita paftalariyle birlikte k ö y ihtiyar
heyetine tebliğ olundu :
Dış hudut :
Şimalen : Değirmen deresinin Kızkaya deresine birleştiği mahalde­
ki 2955 noktaya kadar (Ömer bey) mahallesi arazisiyle ormanı ayıran hat,
2980 hudut noktasına kadar Değirmen deresi, 3053 hudut noktasına ka­
dar (Sada - Kabacı) köyleri arazisiyle ormanı ayıran hat,
Sarkan : 3053 hudut noktasındaki Sergen kayadan başlıyarak (Ak­
yol) ormaniyle (Küre) k a z a s ı ormanlarını ayıran Kayışkıran sırtı, (Ka­
yabaşı) mahallesi yolu, Sakızlık deresi, Değirmen deresi;
Cenuben: 2812 - 2858 Bereketli - Dana - Çakır köyleri arazisiyle or­
manı ayıran hat;
Garben : 2858 - 2902 D e ğ i r m e n deresi, 2902 - 2936 (Sada) k ö y ü ara­
zisiyle ormanı ayıran hat, 2936 - 2955 Kızkayası deresi;
iç hudut :
1 — (Kabacı) köyüne ait 3054 - 3059 hudut noktalariy]e
(Gökçeağaç pınarı) adındaki arazi ile ormanı ayıran hat;
çevrilen
2 — (Kabacı) köyüne ait. 3100 - 3103 hudut noktalariyle
( T a n ı k l ı k ) adındaki arazi ile ormanı ayıran hat;
çevrilen
3 — (Bereketli) köyüne bağlı (Kayabaşı) mahallesi arazi ve emlâ­
kine ait kapalı poligon :
Şimalen : 3069 - 3060 arazi ve ormanı ayıran hat;
Sarkan : 3060 - 3090 araba yolu, 3090 - 3086 arazi ve ormanı ayıran
bat;
Cenuben : 3086 - 3078 arazi ve ormanı ayıran hat;
Garben : 3078 - 3069 arazi ve ormanı ayıran hat;
4 — (Bereketti) köyüne ait, 3145 - 3153 hudut noktalariyle çevrilen
(Çal) adındaki arazi ile ormanı ayıran hat;
5 — (Sada - Dana) köyüne ait, 3154 - 3156 hudut noktalariyle çev­
rilen (Doruk tarlası) adındaki arazi ile ormanı ayıran hat;
6 — (Dana - Çakır) Köyüne ait (Tepeçam) adındaki araziye ait
kapalı poligon :
Şimalen : 2882 - 2868 arazi ve ormanı ayıran hat;
Sarkan : 2868 - 2860 arazi ve ormanı ayıran hat;
Cenuben: 2860 - 2888 arazi ve ormanı ayıran hat:
Garben: 2888 - 2882 arazi ve ormanı ayıran hat;
7 — (Dana) Köyüne ait (Kayaaltı) adındaki 2872 - 2875 hudut
noktalariyle çevrili arazi ile ormanı ayıran hat;
Not:
1 — (Dana) Köyü arazisi ile çevrili (Çapal) mahallesi garbindeki
(Mezarlıkaltı) adındaki ç a m meşcereeiğl (Akyol) ormanının parçası
olarak ölçülmüştür.
2 — (Sada) Köyü arazisi ile çevrili (Kızkaya) mahallesi şimalindeki 2932 - 2934 hudut noktalariyle kapanan köknar meşeereciği (Akyol)
ormanının parçası olarak ölçülmüştür.
3 — O r m a n içindeki münferit mülk ve topraklardan sahiplerince
tasarruf vesikası ibraz edilmeyen veya tasarruf vesikası muteber görül­
meyenlerinden ormanla alâkalı ve ormana mazarratı görüldüğünden
Devlet lehine tahdit olunanları gösterir cetvel ilişiktir.
20/6/1943
13. No. O. T. K . R.
Apti Barksız
Ormancı â z a
Saffet Gözen
Kâtip
Mahir
Tiryaki
1577
Orman Umum Müdürlüğü 7 numaralı Orman Tahdit Komisyonu
Reisliğinden:
Bursa Vilâyetinin M. K. Paga Kazasına bağlı Paşalar Köyü
sının içinde kalan (Kızıltepe ile Korukludere, Bakacakaltı, Osmandere-Çiltepe, Aktaşüstü, Çingenöldü, Künk,
Yörükmeşe - Kartaltepe, Kemeroluk, KaryağmazBitmez - Bağlararası) ormanlarının
tahdit hulâsası
Bursa Vilâyetinin M . K . P a ş a Kazasına bağlı Paşalar Köyü sınırı
İçinde kalan Kızıltepe ile Korukludere, Bakacakaltı, Osmandere - Çiltepe,
Aktaşüstü, Çingenöldü, Künk, Yörükmeşe - Kartaltepe, Kemeroluk, Kary a ğ m a z - Bitmez - Bağlararası ormanlarının hududu :
Zaviye ve mesafeleriyle sair vasıfları esas zabıtlarda yazılı ve kro­
kisinde işaretli olduğu üzere Bostandere, P a ş a l a r müşterek hududu olan
Korukludere garbındaki 62 numaradan 330,30 zaviye ve 92 metre mesafe
Sayfa; 6274
(Resmî Gatete)
İle 364 numaraya bakılmak suretiyle tahdide başlanılarak şimal ve şimali
garbi istikametini ve köy araba yolu ile patika yolunu takiben 293 numa­
rada Osmandere çeşmesine ve bu çeşmeden şimali şarkiye dönülecek Osmandere mecrasını takiben Çiltepe denilen mevkie ve buradan da patika
yolunu ve cenubu garbi istikametini takiple Eski Paşalar denilen mevki­
in başlangıç noktası olan 372 numaraya varılarak Paşalar Köyü hududu
İçerisinde kalan Osmandere - Çiltepe Devlet ormanı sınırlandıktan sonra
367 numaradan Korukludereyi takiben 380 numarada Taşlıtarlalar ve 387
numaraya kadar köy araba yolu takip edilerek 400 numarada Körkuyu
mevkiine ve bu mevkiden de Bağlık sırtını takiben 404 numaraya ve yolu
takiben 411 numarada Bağlık mevkiine ve 410 - 429 numaralar arasmda
kalan ve köy arazi camiasına ait olduğu anlaşılan Kızütarlalar çevrildik­
ten sonra 430 numaradan köy araba yolunu cenuba doğru takiple 433 nu­
marada Tekke ve Dedeoğlu değirmenine ve buradan da Bostandere - P a ­
şalar patika yolunu garbe doğru takiple Paşalar, Bostandere köy sınırım
ayıran hat üzerinde vâki 449 - 75 numaralara varılmak suretiyle Kızılte­
pe Devlet ormanının Paşalar garbindeki kısmı ve Korukludere tahdit edil­
miştir.
399 numaradan Çamurludere yolunu şarka doğru takiple Körkuyu
deresi başında 475 numarada Bitmeztepe ve buradan şimali şarkiye tevec­
cühle sırt yolunu takiben 500 numarada Çingenöldü ve şarka doğru Gül­
lüce hududunu takiple 503 numarada Hacılar konağı, 550 numarada A h latlıtepe, 555 numarada Demirdere - Güllüce - Paşalar müşterek hududu
olan Aktaş mevkiine varılmış ve buradan geri dönülerek Paşalar istikametince kasaba yolu takip edilip Hacılar konağı - Kavakdere - Mezarlık
tepe ve Mezarlıktepe şimalinden tekrar Paşalar istikametince kasaba yo­
lu takip edilerek Kızıldere ve buradan şimali garbi İstikametinde Bağlar
arası yolu ve deresini takip ve 540 numaralı Kazık Körkuyu mevkiindeki
466 numaralı kazığa bağlanmak suretiyle Karyağmaz - Bitmez ve Paşalar
arazisi şimalindeki Çingenöldü, Aktaşınüstü ormanları tahdit edilmiştir.
Keza KUnk çeşmesi yanındaki 561 numaralı kazıktan Demirdere
araba yolunu garbi cenubiye doğru takiple 578 numarada Kemeroluk ve
581 numaradan geçen Mandıra Değirmen yolunu garbi şimaliye doğru ta­
kiple 591 numarada Mandıra Değirmeni ve buradan 599 numaraya kadar
Ağüderesi ve 607 numaraya kadar Künkderesi mecrası takip edilerek
başlangıç noktasına varılmış ve bu suretle Künk ormanı tahdit edilmiştir.
Keza 578 numaradn 608 numaraya bakılmak suretiyle şarka dönü­
lerek 612 numarada Kemeroluk ve buradan cenuba dönülerek 622 numa­
rada Mahmut Tayfur Değirmeni ve 640 - 650 numarada Kartaltepe ve bu­
radan Çırpı yolunu şarka doğru takiple 6J1 numarada Eğridere ve aynı
yolu şimale doğru takiple 082 numarada YÖrükmeşe ve buradan da Yörükmeşe deresi mecrasını takiben Çakmakdere ve Çakmakdere mecrasını
takiben 673 numaraya varılıp burada Çakmak tarlaları ile YörükmeşeKartaltepe Devlet orman sınırı ayrılıp Kemeroluk başlangıç noktasına va­
rılmış ve bu suretle Paşalar köyünün şarkında kalan ormanlık saha çev­
rilmiştir.
Kızıltepe ormanı içerisinde ve Tekke - Dedeoğlu değirmenleri civa­
rında bulunan 433 numaradan cenubu şarkiye teveccühle ve tahdide de­
vamla 699 numaraya ve Karababa yolu ile bağ, boynuz ve Arpa dereleri
geçilerek Karapınar - Paşalar müşterek hududu olan 705 - 706 numaraya
varılıp buradan şimali şarkiye teveccühle Mandıra Değirmeni civarındaki
592 numaraya bağlanmış ve bu suretle Paşalar köyü cenubundaki orman­
ların İç kısmı tahdit edilmiştir.
İşbu tahdit hattına göre Şarkan Kartaltepe, Yörükmeşe ve Künk,
şimalen Aktaşüstü, Çingenöldü, Bakacakaltı, Korukludere ve Çiltepe
garben Paşalar köyü tarafındaki Kızıltepe ormanları. Cenuben Karadere
boyunca Bağdere, Kaypak ve Düzpüren ormanının iç kısmı tahdit edil­
miş demektir.
İşbu ormanlara esnayi tahditte hiç bir taraftan tasarruf iddiasında
bulunulmadığından bunlarla beraber bu ormanlar içindeki sahipsiz açık­
lıkların Devlet malı olarak kabul ve ol suretle tahdidi ve hudut üzerinde
komşu olarak bulunup mevkii ve sahiplerinin ismi sicil tablosunda k a ­
yıtlı 95 şahsa ait 71 adet tapulu ve tapusuz tarlanın köy arazi camiasına
nisbetle ormanın esas hudutları dışında bırakılması.
Ve krokide mevkileri işaretli Korukludere ormanında Orunğuçlu
Salim Turca ve A l i oğlu Hasan Yanık; Bakacak altında Arabacı Mestan
oğlu Ahmet Emir, Balıkesir'li Osman oğlu Ömer Koçar ve Arif Tayfur
tarlaları, Çamurlukta : A l i oğlu İbrahim Kardaş, Recep oğlu Kadir Oku­
muş, Hacı İsmail kızı Zeynep, Osman Çavuş oğlu Kadir Arık, Halil İb­
rahim oğlu A l i Akçalı; Karyağmaz - Bitmez mevkiinde : Hasan oğlu
Şaban Kenar, Nesip oğlu İsmail Seçkin, Çolak Ahmet Turan, Şerif Ali
oğlu Mehmet Zengin tarlaları; Aktaşüstü mevkiinde : Halil oğlu Arif
Tayfur tarlaları; Künk ormanında Halil oğlu Mehmet Tayfur; Yörük
meşe ormanında Karapınar'dan Molla Musa oğlu Hakkı ve Aziz Gündoğdu, Mehmet Girgin, Koca İsmail, Şeyhin İsmail, Hüseyin oğlu Rıza,
Koca Osman oğlu Ahmet, Paşalardan Ahmet oğlu Davut Demir tarla-
12 KÂNUNUSANI 1944
ları; Kartaltepe ormanında: Çavuş Ali'nin İbrahim Çakır, Karapınar'a
Koca Osman oğlu Ahmet tarlaları; Bağdere mevkiinde : Hacı Süleyman
oğlu İbrahim İçer, Osman Çavuş oğlu Ahmet Arık, Molla Hasan oğlu
İbrahim Aydemir, Yörük Hasan'ın Halil, Kırbıyık Mehmet oğlu A l i tar­
laları; Boynuzdere mevkiinde: İbrahim oğlu Muharrem Yıldız, Muhacir
Kadir Şen, Koca İbrahim, bakkal İsmail Biçer, tavukçu İbrahim oğlu
Akif Turan tarlaları.
Esnayi tahditte vaki tebligata rağmen sahiplerinin tarlaları ba­
sma gelmemeleri ve tapu ibraz etmemeleri ve etrafı ormanla çevrili ol­
makla beraber ileride tevsii ihtimali olduğu ve esasen ormandan açılmış
tarlalar olduğunun anlaşıldığı için işbu tarlaların Devlet ormanları hu­
dudu içinde bırakılması karar iktizasından bulunmuştur.
3116 sayılı Orman Kanununun yedinci maddesi mucibince tahdidi
yapılan yukarıda isimleri yazılı ormanların zabıt hulâsası ile hudut kro­
kisi ait bulunduğu Paşalar Köyünde 24/10/1943 tarihine tesadüf eden
pazar günü asılarak ilân olundu. Bu ilân şahsen tebliğ hükmünde oldu­
ğundan işbu zabıt münderecatına razı olmıyanlar ilân tarihinden itibaren
üç ay zarfında mahalli mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler.
24/10/1943
1626
Orman Umanı Müdürlüğü 3 numaralı Orman Tahdit Komisyonu
Vekaletinden :
Gebze kazasının Balçık Köyündeki Devlet ormanlarının
tahdit mazbatası hulâsası
Kocaeli Vilâyetinin Gebze Kazasının Mollafenari Nahiyesine bağ­
lı Balçık Köyündeki - Çataldaği, Karanlıkdere ve Aykınyol koru Dev­
let ormanlarının tahdidine komisyon reisi, ormancı âza, hukukçu âza ve
köy ehlivukufiyle birlikte ve mahallinde işe başlanmıştır.
1 — Çataldaği Devlet ormanının tahdidine Pelitli Köyünün poli­
gonunun Erikliyatak mevkiindeki 454 numarasından 90. metre mesafe
ile garp istikametinde 517 numaralı rasat noktasından başlanarak tarla
kenariyle 518 - 519 ve İstanbul - İzmit şosesi geçilerek yol kenarındaki
520 ve şimale doğru 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529
530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 637 - 638 Karanlıkdere kena­
rında 539 Karanlıkdereyi takiben 540- 541 - 542 - 543 şimale doğru aynı
dere kenariyle 544 - 545 - 546 - 547 dere geçilerek cenubu garbiye doğI U Balçık - Kadıllı yola istikametinde 548 garbe doğru yol kat'edilerek
549 şimali garbiye doğru 550 cenubu garbiye doğru 551 - 552 - 553 ve
şarka doğru 554 - 555 cenuba doğru 556 - 557 ve Balçık Tepeviran Balçık - Kadıllı yollarının birleştiği yerden 558 şarka doğru 559 - 560
cenubu şarkiye doğru 561 - 562 şarka doğru 563 cenubu garbiye doğ­
ru 564 cenubu şarkiye doğru 565 şimali şarkiye doğru 566 cenubu şarkiye
doğru 567 cenuba doğru 568 - 569 garba doğru 570 cenuba doğru baş­
langıç noktası olan 517 numaralı rasat noktasma varılarak tahdide hi­
tam verildiği; (257) hektar vüsatinde bulunduğu.
îşbu poligon 564 numaralı rasat noktasından şark istikametinde
hattı münkesir olraak gidilerek köy camiine bağlanmış bulunduğu.
2 — Aykınyol koru Devlet ormanının tahdidine köy camiinden
1224 metre mesafede Balçık - Tuzla patikası üzerindeki 571 numaralı
rasat noKasrsdan başlanarak şimale doğru 572 şimali garbiye doğru
573 cenuba doğru 574 ve Gebze - Tepeviran yolunu takiben 575 - 576 577 buradan yol terk olunarak şimali sariliye doğru 578 şimale doğru
579 »imali garbiye doğru başlangıç noktası olan 571 numaralı rasat
nokıacna varılarak tahdide hitam verildiği ve (18) hektar vüsatinde
bulunduğu: îşbu ormanlara tasarruf eddia edilmediği gibi sahipsiz oldu­
ğunu ehlivukufun
üttefikan beyan eylemeleri ve şimdiye kadar Dev­
let muamelesine tabi bulunduğu cihetle Devlet namına tahdit edildi.
3 — Orman sınınndaki 517 numaralı hendek ve 553 numaralı kaya
olup kırmızı yağlı boya ile rasat numaralan yazılmış bulunduğu.
4 — İ ş b u zabıt münderecatına razı olmıyanlar 3116 sayılı kanu­
nun 7 nci maddesine tevfikan ilân tarihinden itibaren üç ay zarfında
mahkemeye itiraz etmedikleri takdirde komisyon kararının katîleşeceği.
5 — Bu ormanlar sarkan: Akviran Devlet ormanı ve Karanlıkdere,
şimalen: Balçık Köyü merası ve tarlalan, garben: Balçık - Kadıllı yolu
ve Balçık tarlaları - Gebze - Tepeviran yolu, cenuben : Balçık Köy me­
rası ve tarlaları ve Pelitli Köyü Devlet ormanı ile mahdut olup meşe,
kocayemiş ve filaryadan müteşekkil mahlut baltalık halinde şah ve filiz­
den ve tebezzünü tabiiden meydana geldiği ve 1/10000 mikyasındaki hari­
tasında da gösterildiğini natık zabıt tanzim ve imza olundu.
21/10/1943
3. No. O. T. K . R.
İbrahim Alparslan
Ormancı Âza
Bakkı Duatepe
Balçık Köyü Ehlivukufları
Hasan Şengel
Hayrı Ergül
H . Âza
Rahmi Teesener
2039
12 KÂNUNUSANİ 1944
Sayfa; 6275
(Resmî Gazete)
İLÂNLAR
M . M . V . 1 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
1 — Okul ve hastaneler için kapalı zarfla mayıs 1944 gayesine
kadar alınacağı ilân edilen 60.540 kilo süt ile 56.360 kilo yoğurda verilen
fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli ile teminatları aşağıda gösterilmiştir.
3 — ihalesi 3/2/1944 perşembe günü saat 15 te Ankara Akköprü
civarında İsviçre Hanındaki komisyonda yapılacaktır. Bir kişiye ihale
edüebileceği gibi süt ayrı, yoğurt ayrı kimseye ihale edilebilir.
4 — Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir.
5 — İsteklilerin belli gün ve saatte kati teminatlariyle birlikte
komisyona gelmeleri.
Muhammen bedeli
Muvakkat teminatı
Cinsi
Lira
Lira
Kr.
Süt
Yoğurt
Yekûn
42378
50724
6356
7572
70
40
93102
13929
10
2117/4- 2
M . M . V . 2 numaralı Satm Alnı s
Komisyonundan
Bakır telleri tarafımızdan verilmek suretiyle (20) ton bakır telin 1.5
m/m. ye ifrağı işi kapalı sarf usulü ile 14/1/1944 cuma günü saat 15,30 da
ihalesi yapılacaktır. Muhammen bedeli (20.000) lira olup muvakkat te­
minatı (1500) liradır. Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görü­
lebilir. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni teklif
mektuplarını makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri.
2033/4-4
Belli günde talibi çıkmayan (30) ton litt?pon ve (10) ton titan
üstübeci komisyonda mevcut şartnamesine tevfikan 15/1/1844. cam- rtesi
günü saat 10,30 da oazarhkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli (17.000)
liradır. Katî teminatı (2 550) liradır. îs .eklilerin belli güa ve saatte katî
teminatlariyle birlikte komisyona gelmeleri.
2120/3-3
Komisyonda mevcut şartnamelerine göre yağ ve tazyik kazanların­
dan mürekkep (600) adet cihaz, (300) adet püskürme cihazı ve (100)
adet (50) litrelik bidon 15/1/1944 cumartesi günü saat 10,30 da pazarlıkla
satm alınacaktır. Hensinin muhammen bedeli (136000) lira olup katî te­
minatı (16100) liradır. Şartnamesi har gün komisyonda görülebilir. İstek­
lilerin belli gün ve saatte katî teminatlariyle birlikte komisyona gelme­
leri
2171/2-1
M . M . V . 3 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Numunesi Komisyonda mevcut ve behpr çuvala 230 kuruş fiat tah­
min edilen boş t;uveldan 15.000 adet 14/1/1044 cuma günü saat 15 de pa­
zarlıkla satın alınacaktır.
Muhammen bedel 34500 lira olup kati teminat 5175 liradır.
Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda görülür.
İsteklilerin belli günde Ankara'da M . M . Vekâleti 3 numaralı Satın
A l m a Komisyonuna gelmeleri.
2118/3-3
Gebre alınacak
Muhammen fiatı ucuz görülerek ilânına istekli çıkmayan 400 bin
gebrenin beherine 58 kuruş ftatla tekrar kapalı zarf usulü ile 26/1/1944
çarşamba günü saat 15 te isteklisine ihale edilecektir.
Hepsi bir istekliye ihale edilebileceği gibi 100 binâen aşağı olmamak
üzere partiler halinde ayrı ayrı taliplerine de İhale edilebilir. Muhammen
bedel 232.000 lira olup muvakkat teminat 12.850 liradır.
Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülür.
İsteklilerin belli günde ihaleden en az bir saat evveline kadar tek­
lif mektuplarım Ankara'da M . M . Vekâleti 3 numaralı Satm Alma K o ­
misyonuna vermeleri.
2132/4-2
Kaputluk kumaş alınacak
Beher metresine 825 kuruş 22 santim fiat tahmin edilen 20.000
metre kaputluk kumaş 17/1/1944 pazartesi günü saat 17 de pazarlıklamubayaa edilecektir.
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir.
Muhammen bedel 177044 lira olup kati teminat 20.204 lira 40 k u ­
ruştur, isteklilerin belli gün ve muayyen olan saatte Ankara'da M . M .
Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri.
2172/3-2
»-
M . M . V . 4 numaralı Satm Alma
Komisyonundan
58,56 Mâ. çam tahta, 21,46 metre mikâp çam kadron, 2,062 metre
mikâp gürgen ile 914 kilo çivi kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. M u ­
hammen bedelleri 18000 lira olup ilk teminatı 1350 liradır. İhalesi
31/1/1944 pazartesi günü saat 11 de M . M . V . 4 numaralı Satm Alma K o ­
misyonunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda gö­
rülür. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan ha­
zırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline k a ­
dar makbuz mukabili komisyona vermeleri.
2190/4-1
•——
Nafıa Vekâletinden:
Yapı ve İmar İşleri İlânı:
Eksiltmeye konulan i ş :
1 — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılacak sayın Reisi­
cumhur Milli Şef İsmet inönü heykellerinin dikileceği mahallin tesviye
ve taşla döşenmesi işidir.
Keşif bedeli: 60989.75 liradır.
2 — Eksiltme 25/1/1944 sah günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Y a ­
pı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (305) kuruş
bedel mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye- girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde
(4299.49) dört bin iki yüz doksan dokuz lira kırk dokuz kuruşluk muvak­
kat teminat vermeleri ve Nafia Vekâletinden bu işi yapabilecek ehliyette
olduğuna dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. B u ve­
sikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil günleri ha­
riç) üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve
dilekçelerine en az bir kalemde bu işo benzer 20.000 liralık bir iş yap­
tıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir.
İstekliler teklif mektuplarım eksiltme günü olan 25/1/1944 salı gü­
nü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine
vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz.
2116/4-1
D. Demiryolları U . Müdürlüğü Merkez 9 uncu Sa. A l . Kora. Reisliğin­
den :
Travers alınacak
7/12/1943 tarihinde yepılan eksiltmesi feshedilen ve muhammen be­
del, muvakkat teminat ve miktarları ile eksiltme gün ve saati aşağıda h i ­
zalarında yazılı çam normal hat ve çam makas traversleri ayrı ayrı iha­
le edilmek üzere ve kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare binası İçinde top­
lanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır.
B u işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile
kanunun tâyin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden
bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden Hay­
darpaşa'da Tesellüm Şefliğinden temin olunur.
Muhammen Muvakkat
bedeli
teminat
Eksiltme
Miktarı
Cinsi
Lira K. Lira K. gün ve saati
I-(100) takım Çam makas traversi 127.800 00 7640 00 21/1/1944 cuma
günü
H - (30000) adet Çam normal hat
traversi
435.000 00 21İ50 00 Sast 15 d«ı »'ha­
ren
2123/4-S
(Kemi! Gauto)
Sayfa: 6276
Yiyecek maddeleri alınacak
D. D. Yolları Meslek Okulu Satın Alma Komisyonu Reisliğinden:
Gurup
1
2
8
Cinsi
Miktarı
Ekmek (600) Gr.
Koyun eti
tnek sütü
Yoğurt
Fiatı
Lira K r .
30000 A d .
15000 K g .
100 K g .
180 K g .
18
1 50
70
90
Muhammen
Lira K r .
5400
22500
70
162
00
00
00
00
4
B. Peynir
K. Peyniri
650 K g .
200 K g .
1 90
2 80
232 00
1235 00
560 00
5
Tahin
Pekmez
Tahin helvası
250 K g .
300 K g ,
350 K g .
1 40
85
1 80
1795
350
255
630
00
00
00
00
1235
2000
665
240
500
120
4728
320
600
1170
812
39
54
660
170
900
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
50
00
00
00
00
00
12978
1000
1000
175
300
80
180
250
375
150
400
450
262
50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
50
6
7
8
25
17,50
16
00
30
97
00
80
90
65
30
00
65
85
9
Patates
Soğan
Tuz
Salça
Soda
T. Şeker
Çay
Zeytin
Mercimek
Bulgur
Kuş üzümü
Çam fıstığı
K. Kayısı
K. Üzüm
Yumurta
8000 K g .
3800 K g .
1500 K g .
500 K g .
400 K g .
2400 K g .
20 K g .
700 K g .
1300 K g .
1250 K g .
30 K g .
18 K g .
400 K g .
200 K g .
10000 A d .
Ispanak
Pırasa
Havuç
Lahana
S. Yaprak
Elma
Kereviz
T. Fasulye
Limon
T. Bakla
Portakal
T. Kabak
4000 K g .
4000 Vg.
700 K g .
1500 K g .
100 K g .
300 K g .
500 K g .
750 K g .
1500 A d .
1000 K g .
3000 A d .
750 K g .
25
25
25
20
80
60
50
50
10
40
15
35
Uskumru balığı
Torik balığı
700 K g .
1000 K g .
1 20
55
1
1
16
1
3
1
4622 50
840 00
550 00
1390 00
Gurup
1
2
3
4
5
6
7
8
Muvakkat teminatı
Lira K r .
İhalenin günü
405
1487
17
134
92
937
346
104
00
50
40
63
63
39
69
25
27/1/1944
27/1/1944
27/1/1944
28/1/1944
28/1/1944
28/1/1944
29/1/1944
29/1/1944
Saati
15
15,30
16
15
15,30
16
10
10,30
Okulumuz 1943 - 1944 yılı için cins ve miktarları yukarıda yazılı
yiyecek maddelerinin muhammen bedelleri üzerinden kapalı zarfla gurup­
lar halinde eksiltmeleri yapılacaktır.
I — Eksiltme guruplar hizasındaki gün ve saatlerde Ankara'da
Meslek Okulu binasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır.
II — Ekmek, çay, Şeker için talip olacaklar Devletin tesbit ettiği
fiat üzerinden teklifte bulunacaklardır.
12 KÂNUNUSANI 1944
—"
III — Her guruba ait muvakkat teminat hizalarında yazılıdır. B u
işe girmek isteyenlerin kanun ve şartnamenin tâyin ettiği vesaik Ue mu­
vakkat teminatlarını havi zarflarım eksiltme saatlerinden bir saat evve­
line kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Şartname ve
mukavelename projeleri okul Satm Alma Komisyonunda görülebilir.
2173/4-1
•
Akhisar C. Müddeiumumiliğinden :
Devletçe elkonulan mahsulünü kaçırmak suretiyle Milli Korunma
Kanununa muhalif hareketten suçlu Akhisar'ın Selendi Köyünden İsmail
oğlu Hüseyin Tayyar hakkında Akhisar Asliye Ceza Mahkemesinde y a ­
pılan duruşmasında suçu sabit görüldüğünden Milli Korunma Kanununun
14/2, 55/2 ve 63 üncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle mah­
kûmiyetine mütedair 23/10/1943 tarih ve 385 sayılı karar katileşmiş ol­
duğundan ilân olunur.
2109
Evinin kira bedelini artırmak suretiyle Millî Korunma Kanununa
muhalif hareketten suçlu Akhisar'ın Reşat Bey Mahallesinden Mustafa
oğlu Yasin Onay Hakkında Akhisar Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan
duruşma sonunda suçluya isnat olunan suç sabit görüldüğünden Millî
Korunma Kanununun 30/2, 30 ve 63 ve T. C. Kanununun 61 inci maddele­
rine tevfikan 200 lira ağır para cezasiyle tecziyesine mütedair 4/9/1943gün ve 275 sayılı karar katileşmiş olduğundan ilân olunur.
2110
Fazla fiatla sigara satmak suretiyle Millî Korunma Kanununa mu­
halif hareketten suçlu Akhisar'ın Efendi Mahallesinden Yahya oğlu Meh­
met Gezel ve Yenice Mahallesinden Musa oğlu Fahrettin haklarında A k ­
hisar Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonunda suçları sa­
bit görüldüğünden bunlardan Yahya oğlu Mehmet Gezeîin Millî Korunma
Kanununun 31/3, 59/3, 76 ve 63 üncü maddesine tevfikan 45 lira ağır para
cezasiyle 14 gün ticaretten menine ve diğer suçlu Fahrettin'in keza Milli
Korunma Kanununun 31/3, 59/3, 76 ve 63 üncü maddelerine tevfikan 3$
lira ağır para cezasiyle 28 gün ticaretten menlerine mütedair 9/11/1943
gün ve 399 sayılı karar katileşmiş olduğundan ilân olunur.
2111
Devletçe elkonulan mahsulünü kaçırmaktan suçlu ve Millî Korunma
Kanununa muhalif harekette bulunan Akhisar'ın Selendi Köyünden Hasan
oğlu Hüseyin Akkın hakkında Akhisar Asliye Ceza Mahkemesinde yapı­
lan duruşmasında suçu sabit görüldüğünden Millî Korunma Kanununun
14/2, 55/2 ve 63 üncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle?
mahkûmiyetine mütedair 13/10/1943 gün ve 348 sayılı karar katileşmiş
olduğundan ilan olunur.
2112
Aslen Ayaş kazasından olup Polatlı'nın Cumhuriyet Mahallesinde
mukim Seyit A l i oğlu Ahmet karısı Feride Karlıova tarafından kocasr
yine Ayaş kazasından olup Polatlı'nın Cumhuriyet Mahallesinde mukim
Seyit A l i oğlu Ahmet Karlıova aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının
yapılmakta olan duruşmasında:
Yukarıda ismi geçen müddeaaleyhin mahalli ikameti meçhul oldu­
ğundan ilânen teM^at ifasına ve muhakemenin 14/2/1944 pazartesi günü
saa 10 a talikına karar verilmiştir. Mezkûr günde Ahmet Karlıova'nınkendisi veya vekil bulundurması ilân olunur.
2107
Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinden :
Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesinde mukim Ahmet kızı Aliye ö z soy tarafından kocası Lüleburgaz özdilek Matbaasında Mürettip Yaşar
oğlu Sabri özsoy aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının cari muha­
kemesinde: Müddeaaleyh ikametgâhım terkle semti meçhule gittiği cihet­
le hakkındaki tebligatın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tevfikan
İlânen icrasına karar verilerek duruşma 16 şubat 1944 çarşamba günü;
saat 9,45 e talik edilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte Lüleburgaz
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması lüzumu tebliğ makamına
kaim olmak üzere ilân olunur.
2103
Başvekâlet Devlet Matbaası
12 Kanunusani 1944
Resmi Gazete
Sayı:5601
İÇİNDEKİLER
Tebliğler
Sayfa
Daday Kazasının (Akyol) Devlet Ormanının Tahdit Tahdidi Hakkında Tebliğ
1
Bursa Vilâyetinin M.K. Paşa Kazasına Bağlı Paşalar Köyünün İçinde Kalan (Kızıltepe ile
Korukludere, Bakacakaltı, Osmandere-Çiltepe, Aktaşüstü, Çingenöldü, Künk, YörükmeşeKartaltepe, Kemeroluk, Karyağmaz-Bitmez-Bağlararası) Ormanlarının Tahditlerine Dair
Tebliğ
1
Gebze Kazasının Balçık Köyündeki Devlet Ormanlarının Tahdidi Hakkında Tebliğ
2
İlanlar
3
ithalât işlerine dair Sirküler
Download

Seçmeli Spor Ders 3(Basketbol)