T.C.
esmı i Gazete
Kunüm farüıi i 7 Skim 1186 -1920
İdare o « y a m i f Jer» için
18 H A Z İ R A N 1947
Başbakanlık Neşriyat ve Jfftaecpewrt
Wnxnm MMnrlağane
ÇARŞAMBA
müracaat olunur
KANUNLAR
Devlet m e m u r l a r ı aylıklarının tevhit ve teadülüne d a i r o l a n
3 6 5 6 sayılı k a n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n değiştirilmesi ve
No.
b u k a n u n a bazı m a d d e l e r e k l e n m e s i hakkındaki
4 5 9 8 saydı k a n u n a ek K a n u n
Kanun
No:
5064
Kabul
tarihi:
U/6/1947
5007
M a d d e 1 — D e v l e t memurları aylıklarının t e v h i t v e teadülüne d a i r
o l a n 30/6/1939 t a r i h l i v e 3656 sayılı k a n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n değişti­
r i l m e s i v e b u k a n u n a bazı m a d d e l e r e k l e n m e s i hakkındaki 21/6/1944 t a ­
rih
v e 4598
sayılı
k a n u n u n 6, 7, 8 v e 9 u n c u
maddeleri
hükümleri,
30/6/1939 t a r i h v e 3656 sayılı k a n u n u n geçici 4 üncü m a d d e s i şümulüne
Düstur
Tertip
Baslığı
Devlet memulları aylıklarını» tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı kanuna hağh (l) sayılı cetvelin Emniyet Genel
Müdürlüğü
kısmında bazı
değişiklikler
yapılmasına
dair
Kanun
21/2/1947
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı kanuna ek 4644 Bayılı kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun
21/2/1947
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair ka­
nunda değişiklik yapan 4598 ve 4988 sayılı kanunların bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun
27/5/1947
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bazı maddeler eklenmedi hakkındaki 4598 sayılı ka­
nuna ek Kanun
18/6/1947
Cilt
Sahile
Resmî
Gazete
Sayı
6538
6538
—'
6616
g i r e n aylıklı v a i z l e r hakkında d a uygulanır.
M a d d e 2 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
M a d d e 3 — B u k a n u n u B a k a n l a r K u r u l u yürütür.
12/6/1947
T5065 sayılı kanun altında
İçişleri B a k a n l ı ğ ı M e r k e z K u r u l u ş ve görevleri hakkındaki
k a n u n u n bazı maddelerininl değiştirilmesine d a i r K a n u n
not ve haşiye vardır.]
Kanun
No:
5066
Kabul
tarihi:
11/6/1947
Devlet m e m u r l a r ı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair o l a n
3 6 5 6 saydı k a n u n a b a ğ l ı ( 1 )
sayıh cetvelini içişleri
M a d d e 1 — 19/5/1930 t a r i h l i v e 1624 sayılı k a n u n u n 4445 sayılı k a ­
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında
n u n l a değiştirilen 1 i n c i m a d d e s i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Kanun
Kanun
No:
5065
Kabul
tarihi:
İçişleri B a k a n l ı ğ ı m e r k e z kuruluşu, i k i Müsteşar v e i k i Müsteşar
Y a r d ı m c ı s ı i l e aşağıda y a z ı l ı d a i r e l e r d e n t e r e k k ü p e d e r :
11/6/1947
M a d d e 1 — 30/6/1939 t a r i h l i v e 3656 sayılı k a n u n a bağlı (1) sayılı
c e t v e l i n İçişleri B a k a n l ı ğ ı kısmına b u k a n u n a b a ğ l ı c e t v e l d e d e r e c e , g ö ­
r e v , sayı v e a y l ı ğ ı y a z ı l ı k a d r o eklenmiştir.
6 - N ü f u s İşleri G e n e l Müdürlüğü,
12/6/1947
7 - İ l l e r İdaresi G e n e l Müdürlüğü,
8 - ö z l ü k İşleri G e n e l Müdürlüğü,
CETVEL
2
Heyeti,
Heyeti,
5 - Mahallî i d a r e l e r G e n e l Müdürlüğü,
M a d d e 3 — B u k a n u n u B a k a n l a r K u r u l u yürütür.
G ö r e v i n çeşidi
3 - Teftiş
4 - H u k u k Müşavirliği,
M a d d e 2 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
D.
1 - ö z e l K a l e m Müdürlüğü,
2 - Tetkik
Sayı
Müsteşar
9 - Seferberlik
Aylık
Müdürlüğü,
10 - K â ğ ı t İşleri Müdürlüğü,
11 - Gereç Müdürlüğü.
125
B a k a n l ı ğ a bağlı o l a n E m n i y e t G e n e l Müdürlüğü i l e J a n d a r m a G e n e l
[Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanun ve hunun
31/10/1946 tarihine kudar yayımlanan ek ve değişiklikleri i l e Yorumları, B. M . Meclibi K a r a r l a n ,
Yönetmelikleri ve Bakanlar K u r u l u Kararları 31/10/1946 eün ve 6446 sayılı Resmî _ Gazete'ye ilişik
yıllık fihristin 7 nci sahifesindeki 4917 sayılı kanun başlığı altına tahşiye edilmiştir.]
31/10/1946 t a r i h i n d e n
sonra
Başlısı
499S
3001
M a d d e 2 — A y n ı k a n u n u n 4445 sayılı k a n u n l a değişen 2 n c i m a d d e s i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
yayımlanan:
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı kanunla buna ek 4644 sayılı kanunda değişiklik
yapılması hakkında Kanun
31/12/1946
3656 sayılı kanunla tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığına
alt cetvelinde değişiklik yapılmasına dair Kanun
6/1/1947
Davlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan,
lığı kısmındı değişiklik Tapılma» hakkında Kanun 4/2/1947
K o m u t a n l ı ğ ı kuruluşu v e İdaresi özel kanunlarına bağlıdır.
Düstur
Tertip
Sahile
Resmî
Gazele
Sayı
Müsteşarlardan b i r i E m n i y e t G e n e l Müdürlüğü i l e J a n d a r m a G e n e l
K o m u t a n l ı ğ ı işleri dışında b u l u n a n bütün B a k a n l ı k işlerini, diğeri, E m n i ­
y e t G e n e l Müdürlüğü v e J a n d a r m a G e n e l K o m u t a n l ı ğ ı İşlerini, B a k a n d a n
aldıkları d i r e k t i f d a i r e s i n d e , B a k a n adına i d a r e e d e r l e r v e b u işlerin s o ­
—
6494
6498
—
«521
r u m l u â m i r v e denetçisidlrler.
Müsteşar
yardımcılarının,
hangi
İşleri g ö r e c e ğ i
ve
müsteşarların
h a n g i İşlerine y a r d ı m d a bulunacakları B a k a n tarafından b e l i r t i l i r .
(»«•ml
Safctfe:12506
M u d i i n ,'t
B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
18 HAZİRAN 1947
Posta, T e l g r a f ve T e l e f o n İşletme G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü
M a d d e 4 — B u k a n u n u İçişleri B a k a n ı yürütür.
ve görevleri ve m e m u r l a r ı hakkındaki
12/6/1947
No.
1624
2050
2205
2577
3046
3184
3314
3406
3571
4445
4618
2/7756
3/453
k a n u n u n 37, 38 ve 3 9 u n c u m a d d e l e r i n i n
Tertip
Baslıiı
Dışişleri B a k a n l ı ğ ı m e r k e z k n r n l n s ve g ö r e v l e r i h a k ­
k ı n d a k i k a n u n i l e b u n u n ek ve değişiklikleri ve tü­
zükleri :
1 — Kananlar:
Dahiliye Vekâleti
merkez teşkilât ve vazifeleri hakkında
Kanun
24/5/1930
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri Kanununun
bazı maddelerinin tadiline dair kanun. (3201 sayılı kanunun
94 üncü maddesiyle mülgadır.)
6/7/1932
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri Kanununun
barı maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî matbuat isleri*
nin Umum Müdürlük halinde Dahiliye Vekâletine bağlanmasına dair kanun (Bu kanunun 2, 5 inci maddeleri 2444
sayılı kanunla ilga edilmiştir.)
28/5/1933
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
kanunların tadili hakkında kanun (emniyet ve polis teşkilâtı
hakkındaki hükümleri 3201 sayılı kanunun 94 üocü mad­
desiyle mülgadır.)
3/7/1934
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
kanunun bazı maddelerinin tadiline ait Kanun
15/7/1934
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri Kanununun
bazı maddelerinin deKİ5tirilme«.ine ve kanuna bazı hükümler ilaveline dair Kanun
20/6/1936
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
1624 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan 3046 sajıl]
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun
Cilt
Sahife
3
11
497
1501
3
13
1)31
2143
ertelenmesine d a i r K a n u n
Kanun
14
3
15
1299
2742
3
15
1425
2752
17
1376
3335
3
Cilt
Sahife
İİRİll K a n o n :
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü Teşki­
lât ve Vazifeleri ve Memurları Kanunu
13/7/1943
Resmi
Gaxeta
Sayı
5454
M e m u r ve hizmetlilere verilecek olağanüstü zam
hakkındaki
4 1 7 8 sayılı k a n u n a ek Kanuni
3
13
688
3618
3
19
268
3814
3
19
1083
3931
3
20
232
4124
3
24
1384
5445
Kanun
5070
No:
Kabul
Madde 1 — Memur
tarihi:
H/6/1947
v e h i z m e t l i l e r e v e r i l e c e k olağanüstü z a m h a k ­
kındaki 28/1/1942 t a r i h l i v e 4178 sayılı k a n u n u n 9 u n c u m a d d e s i hükmü,
D e v l e t m e m u r l a r ı aylıklarının t e v h i t v e teadülüne d a i r o l a n 30/6/1939 t a ­
r i h l i v e 3656 sayılı k a n u n u n g e ç i c i 4 üncü m a d d e s i şümulüne g i r e n aylık­
lı v a i z l e r hakkında d a uygulanır.
M a d d e 2 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
M a d d e 3 — B u k a n u n u B a k a n l a r K u r u l u yürütür.
3
25
1191
5761
3
3
19
25
88
148
3791
5645
12/6/1947
4327
dair K a n u n
tarihi:
11/6/1947
M a d d e 1 — İstanbul T e l e f o n t e s i s l e r i n i n tesellüm v e işletme
Sahife
Resmi
Gazete
Sayı
23
223
5020
24
14«-
5290
24
157
529Í
27
897
6237
20
IÍ97
4233
Duttur
Bağlığı
4332
3 0 5 4 sayılı k a n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n
Kabul
Duştur
Tertip
Baılıiı
24/12/1937
3/3/1944
No: 5067
11/6/1947
M a d d e 2 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
4849
Kanun
tarihi:
2412
667
i s t a n b u l T e l e f o n tesislerinin tesellüm ve işletme m u a m e l e l e r i
kaldırılmasına
Kabul
(Madde 1 — P o s t a , T e l g r a f v e T e l e f o n İ ş l e t m e G e n e l Müdürlüğü k u ­
ruluş v e g ö r e v l e r i v e m e m u r l a r ı hakkındaki 5/7/1943 t a r i h ü v e 4454 sayılı
k a n u n u n 37, 3 8 v e 3 9 u n c u m a d d e l e r i hükümleri 1 9 4 8 y ı l ı s o n u n a k a d a r
uygulanmaz.
4178
hakkındaki
No: 5069
12/6/1947
S
Tüzükleri
Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesi
Mülkiye Teftiş Heyeti Nizamnamesi
Resmî
Gazete
Sayı
M a d d e 3 — B u k a n u n u M a l i y e v e U l a ş t ı r m a B a k a n l a r ı yürütür.
31/5/1937
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun
21/1/1938
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
kanunun bazı hükümlerini değiştiren 3046 ve 3184 sayılı
kanunlarda değişiklik >apılmasına dair Kanun
11/6/1938
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hal.kındakı
1624, 3314 ve 3406 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına
dair Kanun
30/1/1939
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
1624 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun
2/7/1943
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
1624 sayılı kanuna bazı hükümler eklenmesine ve 4446 sayılı
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmalına dair Kanun
20/7/1944
2 —
kuruluş
4 4 5 4 sayılı
Tertip
1
M e m u r ve h i z m e t l i l e r e v e r i l e c e k o l a ğ a n ü s t ü Ram
h a k k ı n d a k i k a n u n i l e ek vo değişiklikleri ı
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkında
Kanun
30/1/1942
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkın*
daki 4178 sayılı kanuna ek Kanun
26/12/1942
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkın*
daki 4178 sayılı kanunun 9 uncu maddesine bir fıkra eklen­
mesine dair Kanun
29/12/1942
Memur ve hizmetlilere verilecek olağanüstü zam hakkın­
daki kanuna ek Kanun
8/2/19462
Sözü gecen K a n u n :
Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair
Konun
8/7/1934
Cilt
mua­
m e l e l e r i n e d a i r o l a n 12/4/1936 t a r i h l i v e 3054 sayılı k a n u n u n 3 v e 4 üncü
Y e n i d e n 15 ilce k u r u l m a s ı hakkında
m a d d e l e r i kaldırılmıştır.
Kanun
M a d d e 2 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
M a d d e 3 — B u k a n u n u M a l i y e v e U l a ş t ı r m a B a k a n l a r ı yürütür.
No:
5071
Kabul
Kanun
tarihi:
11/6/1947
M a d d e 1 — A d l a r ı b u k a n u n a b a ğ ü (1) sayılı c e t v e l d e
12/6/1947
yazılı (15)
i l c e kurulmuştur.
M a d d e 2 — B a ğ l ı (2) sayılı c e t v e l d e d e r e c e , g ö r e v , v e sayıları g ö s ­
t e r i l e n k a d r o l a r , 3656 sayılı k a n u n a b a ğ l ı (1) sayüı c e t v e l d e l l g ü i B a k a n ­
İlgili K a n u n :
İstanbul telefon tesisatının
lerine dair Kanun
lık v e d a i r e l e r i n kadrolarına eklenmiştir.
tesellüm
M a d d e 3 — B u k a n u n 1/1/1948 t a r i h i n d e yürüıltiğe- g i r e r .
ve isletme muamele­
20/6/1936
M a d d e 4 — B u k a n u n u B a k a n l a r K u r u l u yürütür.
12/6/1947
(1) S A Y I L I
î z m i r T e l e f o n tesislerinin tesellüm ve işletme m u a m e l e l e r i
hakkındaki 3 4 8 8 sayılı k a n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n
kaldırılmasına d a i r K a n u n
Kanun
Kabul
No: 5068
tarihi:
1 —
2 —
muame­
l e l e r i n e d a i r o l a n 24/6/1938 t a r i h l i v e 3488 sayılı k a n u n u n 3 v e 4 üncü m a d ­
d e l e r i kaldırılmıştır.
M a d d e 2 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
M a d d e 3 — B u k a n u n u M a l i y e v e Ulaştırma Bakanları
yürütür.
12/6/1947
Resmi
Gazete
Düstur
N o
_
Başlığı
İlgili
8488
T
«
r
t
i
p
SMte_
_Ş?ZL
Kanun:
İzmir telefon tesisatının tesellüm
dair K a n u n
ve isletme muamelelerine
9/7/1938
Samandağ
Çayıralan
3 — imranlı
4 — Mengen
11/6/1947
M a d d e 1 — İ z m i r T e l e f o n t e s i s l e r i n i n tesellüm v e işletme
CETVEL
Hi
Öeenin adı
3955
Hatay
Yozgad
Sivas
(Türkbeşli)
Bolu
Denizli
5 —
Güney
6 —
7 —
Keçiborlu
İsparta
Yeşilhisar
Kayseri
8 —
Çamardı
Niğde
9 —
10 —
Gazipaşa
Antalya
Çaykara
Trabzon
Aydın
11 — G e r m e n c i k
12 — Fındıklı ( V i ç e )
Çoruh
13 —
14 —
Kınık
Kiraz
îzmir
izmir
15 —
Hacıbektaş
Kırşehir
IB HAZflftAX
mi
Sahif«: 12507
(2) S A Y I L I
CETVEL
G ö r e v i n çeşidi
Diyanet
14
Sayı
işleri
B o r s a dışında y a p ı l a c a k alımlar B o r s a fiyatını g e ç e m e z .
İçişleri
15
15
Bakanlığı
Kaymakam
9
Tahrirat
M a d d e 3 —- A y n ı k a n u n u n 3, 5, 6 v e 7 n c i m a d d e l e r i yürürlükten
kaldırılmıştır.
7
50
8
40
ğince b a n k a v e ortaklıklarla
Katibi
15
25
d ı n sandıklarına verilmiş b u l u n a n % 5 f a i z l i H a z i n e bonoları 4938 sayı­
>
12
d a r i k e d e b i l e c e k l e r i g i b i A m o r t i s m a n Sandığı d a ihraç b e d e l i n e işlemiş
f a i z i n i n ilâvesiyle elde e d i l e c e k
kıymet
üzerinden i h t i y a ç
miktarında
D e v l e t iç i s t i k r a z t a h v i l i s a t m a y a m e c b u r d u r .
Başkanlığı
Müftü
8
Ayfcfc
Geçici M a d d e — 4060 sayılı k a n u n u n g e ç i c i 3 üncü m a d d e s i g e r e ­
e m e k l i sandıklarına v e y a
emekli ve
yar­
13
Nüfus
Memuru
15
20
lı K a l k ı n m a i s t i k r a z K a n u n u n u n 2, 3, 4, 5, 6, 7 v e 8 i n c i m a d d e l e r i n d e
14
Nüfus
Kâtibi
15
15
yazılı şartlar d a i r e s i n d e v e yıllık
Maliye
9
10
Malmüdürü
>-
12
Gelir
13
Yardımcısı
7
20
>
»
12
Veznedar
Memuru
8
15
15
25
7
25
8
20
12
Saymanlık Kâtibi
15
25
14
Tahsildar
25
15
13
>
Sağlık
vc
Sosyal
Yardım
Bakanlığı
15
Memuru
40
13
G e z i c i Sağlık
15
20
13
M u a y e n e ve T e d a v i E v i Sağlık M e m u r u
15
20
14
Hükümet D o k t o r u Kâtibi
15
15
Adalet
dımcıları,
icra
Yargıcı
Yardımcıları,
»
»
»
1
Başkâtip, Y a r d ı m c ı l a r ı , T u t a n a k
13
cıları, K â t i p
»
14
»
TÜJJU
865
2999
4938
13
Tapu
>
»
Genel
40
35
12
20
»
13
15
15
20
Müdürlüğü
Kâtibi
Düstur
Tertip
Baıkb
No.
22
13
Cilt
Sahile
Kesini
. Gazete
Sayı
değiştirilir.
t a r i h i n d e yürürlüğe
Bakanlar
Kurulu
girer.
yürütür.
Cilt
Sahlfe
Resmi
Gazete
Sayı
Kanun
6/6/1941
22
1305
4827
28/6/1926
9/60936
19/6/1946
7
17
27
1217
1072
1347
406
3325
6337
Düstur
Tertip
Kanun:
Hazine
Sözü geçen
tahvilleri ihracına dair
Kanunlar;
Ticaret Kanunu
Bankalar Kanunu
Kalkınma istikrazı hakkında Kanun
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel M ü d ü r ­
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen­
melere girişilmesi hakkındaki 4 5 1 5 sayılı
k a n u n d a değişiklik yapılmasına
dair K a n u n
Kâtibi, Y a r d ı m ­
»
ve Kadastro
ilgili
Yüzde bes faizli
Sorgu
»
yayımı
Baslığı
Rapor­
törleri
10
bulu­
12/6/1947
Bakanlığı
ve
kanun
Madde 5 — B u kanunu
Başkan, Y a r g ı ç , Ü y e , S u l h Y a r g ı c ı , Savcı v c Y a r ­
Yargıçları, Y a r g ı ç Yardımcıları, Yargıtay
(250.000.000) liralık H a z i n e t a h v i l l e r i y l e
Madde 4 — - B u
2
Hükümet D o k t o r u
9
çıkarılmış
rılacak
»
»
f a i z , i t f a süresi, ihraç fiatı v e diğer
hükümlerine u y g u n o l a r a k
35
25
Tahsilat
kanun
n a n K a l k ı n m a i s t i k r a z ı b i r i n c i t e r t i p t a h v i l l e r i n i n aynı o l m a k üzere çıka­
15
12
4938 sayılı
40
Memuru
>
14
şartları
Bakanlığı
Kanun
No: 5073
Kabul
tarihi:
11/6/1947
M a d d e 1 — 24/1/1944 t a r i h l i v e 4515 sayılı k a n u n u n 22/5/1946 t a r i h l i
v e 4903 sayılı k a n u n l a değiştirilen 1 i n c i m a d d e s i aşağıdaki şekilde değiş­
tirilmiştir:
B a k a n l a r K u r u l u n c a o n a n a c a k programına göre D e v l e t Demiryolları
v e L i m a n l a r ı i ş l e t m e G e n e l Müdürlüğü çeşitli ihtiyaçları için yıllık ödeme
Sözü fieccn K a n u n t
Devlet memurları aylıklarının
Kanun
3656
tevhit
ve
miktarı
teadülüne dair
8/7/1939
(30.000.000) lirayı g e ç m e m e k v e
e n çok y i r m i
yılda
ödenmek
üzere (385.000.000) l i r a y a k a d a r g e l e c e k yıllara geçici yüklenmelere g i ­
rişmeğe Ulaştırma Bakanı y e t k i l i d i r .
B u s u r e t l e girişilecek yüklenmeler h e r y ı l bütçe kanunlarına bağlı
g i d e r c e t v e l l e r i n d e a y r ı b i r bölüme k o n u l a c a k ödeneklerle karşılanır.
Yüzde be; faizli Hazine tahvilleri ihracına dair olan
k a n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n değiştirilmesi
hakkında K a n u n
Madde 2 —
A y n ı k a n u n u n 4903 sayılı k a n u n l a
değiştirilen
2 nci
m a d d e s i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
1 i n c i m a d d e g e r e ğ i n c e girişilecek yüklenmeler için f a i z l e r i y l e b i r ­
Kanun
Kabul
No: 5072
tarihi:
U l a ş t ı r m a Bakanının i z n i y l e , D e v l e t D e m i r y o l l a r ı v e L i m a n l a r ı i ş l e t m e
M a d d e 1 — 2/6/1941 t a r i h l i v e 4060 sayılı k a n u n u n 1 i n c i
si aşağıdaki şekilde
l i k t e 1 i n c i m a d d e d e y a z ı l ı m i k t a r l a r ı g e ç m e m e k üzere b o n o ç ı k a r m a y a ,
11/6/1947
madde­
G e n e l Müdürlüğü v e çıkarılacak b o n o l a r a k e f a l e t e t m e ğ e M a l i y e B a k a n ı
yetkilidir.
değiştirilmiştir:
B a n k a l a r , 2999 sayılı k a n u n u n 26 v e 31 i n c i m a d d e l e r i v e ortaklık­
l a r , T i c a r e t K a n u n u n u n 462 n c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e a y ı r m a ğ a m e c b u r o l ­
dukları karşılık
ve i h t i y a t l a r
m u k a b i l i n d e senedat
l e t iç i s t i k r a z t a h v i l l e r i b u l u n d u r m a k l a
Madde 2 — Aynı
kanunun
cüzdanlarında
Dev­
ödevlidirler.
4 üncü m a d d e s i aşağıdaki
i k i n c i m a d d e l e r gereğince
paralar
H a z i r a n ve Aralık
altı aylık h e s a p özetlerinin
liradan
şekilde de­
aşağı
kesirler
gösterdiği
hesaba
miktarlar
sonlarında
yapılacak
gereğince
girişilecek
v e r g i s i v e başka g i d e r l e r i )
maddesine
(18.000.000)
l i r a ek
üzerinden
hesaplanır.
azaltılması
gerektiği
bu tahvilleri
piyasaya
s a t m a k t a v e d i l e d i k l e r i şekilde e l d e n ç ı k a r m a k t a s e r b e s t t i r l e r .
Sahipleri
hallerde,
sahipleri
i s t e d i k l e r i t a k d i r d e sözü geçen t a h v i l l e r ,
elde e d i l e c e k
kıymet
Madde 3
12/6/1947
ihraç b e d e l i n e işlemiş
üzerinden A m o r t i s m a n
Sandığınca
No.
der­
A l t ı a y l ı k h e s a p özetlerine g ö r e y e n i d e n t a h v i l satın alınması g e ­
süreleri k ö v a l ı y a n Üç a y içinde b o r s a d a n v e y a d i l e d i k l e r i y e r l e r d e n t e ­
İlgili
4984
Resmî
Gazete
Sayı
Düstur
Tertip
Cilt
3
25
96
5618
3
27
1144
6319
Sahife
Kanunlar:
Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Umum Müdürlü­
ğünün muhtelif ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici taah*
hütleıe girişilmesi ve bono ihracına salâhiyet verilmesi hak­
kında Kanun
1/2/1944
Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Genel Müdürlüğü
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil­
mesi hakkındaki 4515 »ayılı kanunda değişiklik yapılmasına
dair Kanun
29/5/1946
faizin
h e s a p özetlerinin ilişkin bulundukları
Bashjh
1
h a l satınalınır.
r e k e n h a l l e r d e , i l g i l i l e r , bunları
B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
M a d d e 4 — B u k a n u n u B a k a n l a r K u r u l u yürütür.
katılmaz.
kanlığının İzni alınarak olağanüstü s e b e p l e r e dayanılmak s u r e t i y l e t a h ­
ilâvesiyle
muamele
D e v l e t iç i s t i k r a z t a v i l l e r i n e
ayları
Geçen f ı k r a d a k i altı aylık h e s a p özetlerine g ö r e v e y a M a l i y e B a ­
villerin
bölümünün 4 üncü (4515 v e 4903 sayılı k a n u n l a r
Genel
işaretli c e t v e l i n 16 n c i
ödenek verilmiştir.
B i r i n c i ve
Yüz
D e v l e t Demiryolları ve L i m a n l a n işletme
yüklenmeler karşılığı, bonoların i t f a v e f a i z k a r ş ı l ı ğ ı i l e g ü m r ü k r e s m i ,
ğiştirilmiştir:
yatırılacak
Geçici m a d d e —
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe K a n u n u n a b a ğ l ı ( A )
2 —
SBzü e « $ e n K a n u n ;
Devlet Demiryolları ve L i m a n l a n İsletme Genel Müdürlüğü
1947 r ı h Bütçe Kanunu
3/1/1947
SsflLV. 12508
lKwmlGa*te7
Devlet Denizyolları ve L i m a n l a n îşlelme Genel Müdür­
18 H A Z İ R A N 1947
Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4643
haydi k a n u n d a değişiklik yapılmasına
dair K a n u n
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen­
melere girişilmesine dair olan 4 8 1 4 sayılı kamın
ile Genel M ü d ü r l ü ğ ü n 1947 ) i h Bütçe
K a n u n u n d a değişiklik yapılması
Kanun
No: 5075
Kabul
tarihi:
11/6/1947
hakkında K a n u n
M a d d e 1 — I r a k v e I r a n hudutlarında s o n a e r m e k ü z e r e y a p ı l m a k ­
Kanun
No: 5074
Kabul
tarihi:
t a o l a n demiryolları inşaatı için 2/8/1944 t a r i h l i v e 4643 sayılı
11/6/1947
kanunun
1 i n c i m a d d e s i y l e e k o l a r a k v e r i l m i ş o l a n (40) m i l y o n liralık g e l e c e k y ı l ­
M a d d e 1 — 30/1/1946 t a r i h l i v e 4844 sayılı k a n u n u n 1 i n c i m a d d e s i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Hükümetçe
onanacak
programı
g e r e ğ i n c e yıllık ödeme
l a r a geçici yüklenmelere girişilme y e t k i s i ( 1 6 0 ) m i l y o n l i r a y a çıkarılmış­
tır.
M a d d e 2 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe
miktarı
1947 - 1949 yılları için (35) e r m i l y o n , g e r i k a l a n yıllar için ('J7) şer m i l ­
Madde 3 - - B u kanunu Bakanlar Kurulu
y o n lirayı g e ç m e m e k v e e n çok o t u z yılda ödenmek üzere D e v l e t D e n i z ­
dubaları i l e h a v u z l a r ,
gemi
y a p m a ve
o n a r m a t e r s a n e l e r i ve yükleme, boşaltma v e taşıma t e s i s l e r i ,
Düstur
Tertip
Baslığı
teçhizleri
v e çeşitli araç v e gereçler için (150) m i l y o n l i r a y a k a d a r g e l e c e k yıllara
geçici yüklenmelere g i r i ş m e y e U l a ş t ı r m a Bakanı
yürütür.
12/6/1947
yolları v e L i m a n l a r ı İşletme G e n e l Müdürlüğünce yapılacak, yaptırılacak
v e satmalınacak g e m i l e r , t a r a k
girer.
Cilt
Sahile
Kesmi
Gazete
Sayı
İlgili K a n u n :
Demiryollar vç limanlar inşaatı Ktn gelecek yıllara geçici
taahhütlere giri&il[ne»i hakkında Kanun
8/8/1944
yetkilidir.
M a d d e 2 — A y n ı k a n u n u n 3 üncü m a d d e s i aşağıdaki şekilde değiş­
tirilmiştir :
Devlel Havayolları Genel M ü d ü r l ü ğ ü ihtiyaçları için
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkındaki 4 8 6 0 sayılı kanımda değişiklik
yapılmasına dair k a n u n
7/6/1939 t a r i h l i v e 3633 sayılı k a n u n u n 32 n c i m a d d e s i n d e yazılı borç­
l a n m a v e b o n o çıkarma y e t k i s i 1 i n c i m a d d e k o n u s u n a g i r e n işlerde d e
kullanılmak üzere (90) m i l y o n l i r a artırılmış v e borçlanma süresi o t u z
yıla çıkarılmıştır.
Geçici M a d d e
1 —
Devlet
Denizyolları
ve L i m a n l a r ı
İşletme G e ­
n e l Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı ( A ) işaretli c e t v e l i n 2 3 üncü
5076
Kaı
Kabul
tarihi:
11/6/1947
(4844 sayılı k a n u n g e r e ğ i n c e girişilecek yüklenmeler k a r ş ı l ı ğ ı ) bölümüne
(23.000.000) l i r a e k ödenek verilmiştir.
M a d d e 1 — 8/2/1946 t a r i h l i v e 4860 sayılı k a n u n u n 1 i n c i m a d d e s i
Geçici M a d d e 2 — D e v l e t D e n i z y o l l a r ı v e L i m a n l a r ı İşletme G e n e l
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe K a n u n u n u n 3 üncü m a d d e s i aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Açık olan
M e m l e k e t iç v e dışında h a v a ulaştırmasının sağlanması m a k s a d i y l e
y e n i d e n m e y d a n , p i s t , h a n g a r , işletme binaları yapılması, mevcutların g e ­
(30.265.440) l i r a
3633 sayılı k a n u n u n 32 n c i m a d d e s i n e
m i l y o n lirayı g e ç m e m e k üzere (43) m i l y o n l i r a y a k a d a r g e l e c e k
M a d d e 4 — B u k a n u n u B a k a n l a r K u r u l u Yürütür.
1
İlgili K a n u n l a r :
Devlet Denizyolları ve L i m a n l a n İsletme Genel Müdürlüğü
ihtiyaçları için gelecek yıllara seçici yüklenmelere girişil­
mesi hakkında Kanun
4/2/1946
Devlet Denizyolları ve Limanları İsletme Genel Müdürlüğü
1947 yılı Bütçe Kanunu
4/1/1947
yıllara
geçici yüklenmelere g i r i ş m e y e U l a ş t ı r m a B a k a m v e f a i z l e r i y l e b i r l i k t e b u
12/6/1947
Bulıiı
makina,
lık ödeme m i k t a r ı 1947 yılı için (8) m i l y o n v e g e r i k a l a n yıllar için (12)
M a d d e 3 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
No.
nişletilmesi v e düzenlenmesi, b u m e y d a n l a r a g e r e k l i h e r türlü
teçhizat v e t e s i s a t v e taşıtların satın alınması v e y a yaptırılması için, yıl­
dayanılarak yapılacak borçlanma v e b o n o çıkarma s u r e t i y l e kapatılır.
miktarları g e ç m e m e k üzere b o n o ç ı k a r m a y a M a l i y e B a k a n ı y e t k i l i d i r .
Duttur
Sabife
Tertip
Resmi
Gazete
Sarı
M a d d e 2 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
M a d d e 3 — B u k a n u n u M a l i y e v e U l a ş t ı r m a B a k a n l a r ı yürütür.
12/6/1947
3
27
—
2
Sözü geçen K a n u n :
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İsletme Umum
Müdürlüklerinin teşkilât ve \a/ İçlerine dair Kanun
16/6/1939
890
—
6223
6497
No.
4860
20
1131
4234
Düstur
Tertip
Baslığı
Cilt
Sahile
Resmi
Guet*
Sayı
İlgili K a n u n :
Devlet Havayolları Genci Mudurlüğıı ihtiyaçları ,için gelecek
yıllara geçici yııklen'npltre girişilmesi hakkında Kanun
13/2/1946
6231
T. C.
BAŞBAKANLIK
A n k a r a , 13 H a z i r a n 1 9 4 7
Y a z ı i ş l e r i v e S i c i l Müdürlüğü
ö z e l N o : 3101
G e n e l N o : 6 - 1663
Cumhurbaşkanlığı
Milletlerarası İ ş Konferansına iştirak e t m e k üzere A v r u p a ' y a g i d e c e k
U l a ş t ı r m a Bakanı
Şükrü K o ç a k ' ı n v e k â l e t e t m e s i
Y ü k s e k onamalarına
Yüksek
Katına
o l a n Çalışma Bakanı D o k t o r S a d i I r m a k ' ı n
dönüşüne k a d a r
kendisine,
sunulur.
Başbalkan
RECEP
PEKER
TÜRKİYE
A n k a r a , 13 H a z i r a n 1947
CUMHURBAŞKANLIĞI
Genel
Kâtipliği
4-579
Başbakanlığa
13/6/1947 t a r i h l i v e 3101/1683 sayılı yazı kaı şılıgulu .
Milletlerarası I ş Konferansına iştirak e t m e k üzere A v r u p a ' y a £idec
o l a n Çalışma B a k a n ; D o k t o r S a d i I r m a k ' ı n
dönüşüne k a d a r
kendisine,
U l a ş t ı r m a B a k a m Şükrü K o ç a k ' ı n vekâlet e t m e s i muvafıktır.
CUMHURBAŞKANI
İSMET
İNÖNÜ
SaMfe: 12569
Bakanlar Kurulu Kararları
3
Karar
l e r i n e göre, B a k a n l a r K u r u l u n u n 29/5/1947 t a r i h l i toplantısında k a r a r l a ş ­
tırılmıştır.
Sayısı: 5904
29/5/1947
CUMHURBAŞKANI
D i y a n e t İşleri Başkanı A h m e t H a m d i A k s e k i ' n i n mabet dışında r u ­
h a n i elbise g i y m e s i n e
İSMET
i z i n v e r i l m e s i ; İçişleri Bakanlığının 29/5/1917 t a ­
r i h l i v e 30074 sayılı yazısiyle yapılan t e k l i f i üzerine, 2596 sayılı k a n u n u n
b i r i n c i v e b u k a n u n u n uygulanmasına
a i t tüzüğün 4 üncü
maddelerine
g ö r e , B a k a n l a r K u r u l u n u n 29/5/1947 t a r i h l i toplantısında kararlaştırılmış­
Başbakan
D e v l e t Bakanı
PEKER
fi.
M.
tır.
29/5/1947
M i l l î S a v u n m a Bakanı
CUMHURBAŞKANİ
İSMET
ÖKMEN
İçişleri B a k a n ı
M i l l î E ğ i t i m Bakanı
R. S.
İNÖNÜ
D e v l e t Bakanı
R. PEKER
Başbakan Y a u h m c ı s ı
M.
D e v l e t Balkanı
M.
ÖKMEN
A.
A d a l e t Bakanı
RENDA
Ş.
DEVRİN
Dr. B.
M i l l i Savunma Bakam
C. C.
TOYDEMİR
içimleri B a k a n ı
Difteri
Ş. SÖKMENSÜER
Bakam
SJK.4
11.
Maliye
R. Ş.
Bayındırlık
SlRER
C. K.
S a ğ l ı k ve S o . Y . B a k a m
Bakam
//. N.
T.
COŞKAN
M a l i y e Bakanı
H. N.
T.
E k o n o m i Bakanı
T. B.
İNCEDAYI
BALTA
Tarım Bakanı
COŞKAN
F.
KURDOĞLU
Çalışma Bakanı
T i c a r e t Bakamı
A.
KEŞMİR
İNAN
Dr. S.
IRMAK
KEŞMİR
T. B.
Gümrük ve T e k e l Bakanı
Dr. B. UZ
SAKA
DEVRİN
Bakam
E k o n o m i Bakanı
İNCEDAYI
11.
Gümrük ve T e k e l Bakanı
UZ
KOÇAK
Karar
Millî Eğitim B a k a m
Ş.
Dışişleri B a k a n ı
C. K.
Ulaştırma Bakanı
Ş.
A d a l e t Bakanı
RENDA
Bayındırlık Balkanı
SlRER
Sağlık v e S o . Y . B a k a n ı
Başbakan
Bakam
M. A.
Ş. SÖKMENSÜER
TOYDEMİR
C. C.
Devlet
B a r b a k a n Yardımcısı
İNÖNÜ
BALTA
Sayısı: 5946
Dışişleri
Büyük
Bakanlığı
Elçiliğine
U m u m i Kâtibi F e r i d u n C e m a l E r k i n ' i n
tâyini;
Dışişleri
Bakanlığının
12/6/1947
Roma
tarihli
ve
87086/234 sayılı yazısı üzerine, B a k a n l a r K u r u l u n c a 12/6/1947 t a r i h i n d e
Tarım Bakanı
F.
kararlaştırılmıştır.
KURDOĞLU
12/6/1947
CUMHURBAŞKANI
Ulaştırma
Ş.
Bakam
KOÇAK
A.
İSMET
Çalışma Bakanı
Ticaıet Bakanı
Dr. S.
İNAN
İRMAK
Başbakan
R.
M.
C. C.
Karar
R. §.
i s t a n b u l E r m e n i P a t r i k K a y m a k a m l ı ğ ı n a seçilmiş o l a n K e v o r k A r s lanyan'ın açık o l a n E r m e n i P a t r i k l i ğ i n e y e n i b i r P a t r i k seçilinciye k a d a r ,
m a b e t dışında r u h a n i e l b i s e g i y m e s i n e i z i n v e r i l m e s i ; içişleri Bakanlığının
29/5/1947 t a r i h l i v e 12532-200/30006 sayılı t e k l i f i üzerine, 2596 sayılı k a ­
n u n u n b i r i n c i v e b u k a n u n u n uygulanmasına a i t tüzüğün 4 üncü m a d d e ­
C. K.
T.
Dr. B. UZ
M a l i y e Bakanı
T. B.
BALTA
T a n m Bakanı
F.
COŞKAN
A.
KOÇAK
KEŞMİR
E k o n o m i Bakanı
İNCEDAYI
T i c a r e t Bakanı
Ulaştırma Bakanı
DEVRİN
H. N.
SAKA
Gümrük v e T e k e l Bakanı
Sağlık v e S o . Y . Bakanı
S.
H.
Bayındırlık B a k a n ı
SİRER
§.
RENDA
Dışişleri B a k a n ı
5. SÖKMENSÜER
TOYDEMİR
M i l l î Eğitim Bakanı
Sayısı: 5924
M. A.
ÖKMEN
içişleri Bakanı
M i l l i S a v u n m a Bakanı
A d a l e t Bakanı
D e v l e t Bakanı
D e v l e t Bakanı
Başbakan Y a r d ı m c ı s ı
PEKER
İNÖNÜ
KURDOĞLU
Çalışma
Bakam
Dr. S.
IRMAK
İNAN
İLÂNLAR
V a r t o Belediye
tuplarını m a k b u z
Başkanlığından:
1 — V a r t o ' d a y a p ı l a c a k b e l e d i y e binası inşaatı kapalı z a r f u s u l i y l e
eksiltmeye
g ön de r m e le r i
1468/1-1
konulmuştur.
M.
2 — B u işin keşif b e d e l i (20.905) l i r a 91 kuruştur.
3 — 12/6/1947 P e r ş e m b e günü s a a t 15 t e yapılan i h a l e d e t a l i p z u h u r
etmediğinden, i h a l e 30 H a z i r a n 1947 P a z a r t e s i günü s a a t 15 t e V a r t o ' d a
K a y m a k a m l ı k m a k a m ı n d a t o p l a n a c a k B e l e d i y e Encümeninde
yapılacak­
tır.
4 —
mukabilinde Varto Belediyesi Kalemine
lüzumu ilân o l u n u r .
P o s t a d a vâki gecikmeler k a b u l o l u n m a z .
B e l e d i y e K a l e m i n d e h e r gün görebilirler.
(4.000) liralık
m i s y o n u n d a v e i s t a n b u l ' d a L e v a z ı m A m i r l i ğ i n d e görülebilir.
M u h a m m e n bedeli
iş yaptıklarına
dair
vesika
i b r a z e t m e l e r i v e V a r t o inşaat A m i r l i ğ i n d e n b u işi y a p a b i l e c e k l e r i n e d a i r
i h a l e gününden üç gün
evveline kadar birer
yeterlik
alınacaktır,
(16) d a kapalı z a r f usulü İle
Ş a r t n a m e v e evsafı h e r gün öğleden e v v e l B a k a n l ı k Satın A l m a K o ­
5 — i s t e k l i l e r b u işe a i t p r o j e , keşif, şartname v e s a i r evrakı V a r t o
buna benzer
(600) a d e d alüminyum m a p satın
i h a l e s i 7/7/1947 P a z a r t e s i günü s a a t
yapılacaktır.
Geçici t e m i n a t (1.567) l i r a 9 4 kuruştur.
Taliplerin
S. B. Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
belgesi
almaları
şarttır.
6 — i s t e k l i l e r i n ihale saatinden b i r saat evveline k a d a r teklif mek­
(16.800) l i r a o l u p geçici t e m i n a t akçesi
(1.260)
liradır.
i s t e k l i l e r i n b e l l i günde i h a l e s a a t i n d e n b i r s a a t e v v e l i n e k a d a r k a n u ­
n a u y g u n o l a r a k h a z ı r l ı y a c a k l a r ı t e k l i f mektuplarını m a k b u z m u k a b i l i n ­
de K o m i s y o n Başkanlığına
vermeleri.
1700/4-1
Sahife: 12510
18
A n k a r a L v . A . Sa. A l . Komisyonu
Başkanlığından
inşaat yaptırılacak
1 — A n k a r a ' d a A t a t ü r k Bulvarı üzerinde Osmanlı Bankası bitişi­
ğinde o l u p E t i b a n k ' ı n kirası altında b u l u n a n V a k ı f binanın üstüne b i r
k a t ilâvesi işi kapalı z a r f usulü i l e e k s i l t m e y e konulmuştur.
2 — B u inşaatın keşif b e d e l i kolörifer, asansör, t e l e f o n , e l e k t r i k , z i l
v e s u tesisatları dâhil (200.327) ikiyüz b i n üçyüz y i r m i y e d i l i r a (02) i k i
kuruştur.
3 — B u inşa ve t e s i s a t a a i t aşağıda gösterilen fennî e v r a k V a k ı f l a r
G e n e l Müdürlüğü inşaat Müdürlüğü i l e i s t a n b u l V a k ı f l a r Başmüdürlüğü
v e i z m i r V a k ı f l a r Müdürlüğünden (10) o n l i r a (05) kuruş m u k a b i l i n d e
alınabilir.
1666/4K a p a h z a r f u s u l i y l e 100 t o n yeşil m e r c i m e k satın alınacaktır. M u ­
h a m m e n b e d e l i 45.000 l i r a o l u p m u v a k k a t teminatı 3.375 liradır. M e z k û r
yüz t o n yeşil m e r c i m e ğ i n h e p s i b i r i s t e k l i y e verilebileceği g i b i ellişer t o n ­
l u k v e y a y i r m i beşer t o n l u k p a r t i l e r h a l i n d e i k i v e y a d a h a f a z l a t a l i p l e r e
de İhale e d i l e b i l i r . E v s a f v e şartnamesi h e r gün k o m i s y o n d a görülebilir,
i h a l e s i 28/6/1947 C u m a r t e s i günü s a a t 11,30 d a A n k a r a L v . A m i r l i ğ i S a ­
tın A l m a K o m i s y o n u binasında yapılacaktır, i s t e k l i l e r i n k a n u n i b e l g e l e r i
İle b i r l i k t e hazırlıyacakları t e k l i f mektuplatını aynı gün s a a t 10.30 a k a ­
d a r v e r m i ş olmaları.
a)
Sözleşme,
b)
Seridöpri,
c ) F e n n i v e e k s i l t m e şartnameleri,
d ) K e ş i f hülâsası,
e) 1/100 ölçüsünde a v a n p r o j e .
4 — E k s i l t m e (3/7/1947) t a r i h i n e r a s t l a y a n ( P e r ş e m b e ) günü s a a t
15 t e V a k ı f l a r G e n e l Müdürlüğü inşaat Müdürlüğünde t o p l a n a c a k İhale
k o m i s y o n u m a r i f e t i y l e yapılacaktır. T e k l i f mektupları kararlaştırılan s a ­
a t t e n b i r s a a t evveline k a d a r m a k b u z m u k a b i l i n d e K o m i s y o n Başkanlığı­
n a v e r i l m i ş olacaktır. P o s t a g e c i k m e l e r i k a b u l e d i l m e z .
1667/4-1
5 — i s t e k l i l e r i n e k s i l t m e y e g i r e b i l m e l e r i İçin (11.266) l i r a (35) k u ­
ruş m u v a k k a t t e m i n a t v e r m e l e r i v e aşağıda yazılı v e s i k a l a r ı İbraz e t m e ­
l e r i şarttır.
D e v l e t H a v a y o l l a r ı G e n e l Müdürlüğünden :
a ) 1947 y ı l m a a l t t i c a r e t odası vesikası.
b ) Bayındırlık Bakanlığından alınmış mütaahhitlik vesikası.
Uçak hangarı k u r d u r u l a c a k
• ) E n a z (500.000) liralık İnşaatı u y g u n b i r şekilde i k m a l eylediğine
d a i r i l g i l i m a k a m d a n alınmış b e l g e .
d l E k s i l t m e y e g i r e c e k l e r i n b i z z a t Y . m i m a r v e y a Y . mühendis o l ­
ması v e y a b u n l a r d a n b i r i y l e müştereken t e k l i f yapıp m u k a v e l e y i b i r l i k t e
i m z a e t m e l e r i şarttır.
1 — K a p a l ı z a r f u s u l i y l e A n k a r a meydanında uçak hangarı k u r d u ­
rulacaklar.
2 — M u h a m m e n b e d e l i 46861 U r a 23 kuruş o l u p geçici teminatı 351r>
liradır.
3 — i h a l e 27/6/1947 t a r i h i n e r a s t l a y a n C u m a günü s a a t 11 de H a v a
Y o l l a r ı G e n e l Müdürlük binasında yapılacaktır.
6 — E k s i l t m e y e g i r e c e k l e r i n kapalı zarfın hazırlanmasında, t e k l i f
m e k t u b u n u n yazılışında, b u yazıların t e v d i i n d e v e p o s t a i l e gönderilme­
s i n d e (2490) sayılı k a n u n u n (32, 33 v e 34) üncü m a d d e l e r i n e h a r f i y e n r i a ­
y e t e t m e l e r i lâzımdır.
4 — E k s i l t m e y e g i r e c e k l e r i n i h a l e gününden b i r h a f t a e v v e l i d a r e ­
d e n e h l i y e t vesikası almış olacaklardır.
5 — i s t e k l i l e r b u n a d a i r şartname v e sözleşme p r o j e l e r i n i t s t a n b u l d a H a v a Y o l l a r ı Y e ş i l k ö y B ö l g e M e y d a n l a r Başmüdürlüğünde, A n k a r a ' d a
G e n e l Müdürlükte görebUeceklerdir.
7 — İşbu inşaatın b e d e l i v a h i d i f i y a t hesabı üzerinden ödenecektir.
1681/4-1
6 — T a l i p l e r i n kapalı zarflarını i h a l e s a a t i n d e n b i r s a a t e v v e l H a ­
v a Y o l l a r ı G e n e l Müdürlüğünde müteşekkil A l ı m v e Satım K o m i s y o n u n a
v e r m e l e r i Hân o l u n u r .
D e v l e t Demiryolları M e r k e z 9 u n c u K o m i s y o n Başkaûlığında» :
10 a d e d p u l z o m e t r e alınacak
1 — 1 0 a d e d K ö r t i n g s i s t e m i A n a d o l u t i p i p u l z o m e t r e n i n « a t ı n alın­
ması kapalı z a r f usulü İle e k s i l t m e y e konulmuştur.
1628/4-3
(Otobüs k a r o s e r i y a p t ı r ı l a c a k )
1 — K a p a ü z a r f usulü İle 10 a d e d otobüs şasesinin üzerine otobüs
k a r o s e r i yaptırılacaktır.
2 — M u h a m m e n b e d e l 90.000 ( d o k s a n b i n ) l i r a o l u p geçici teminatı
5.750 liradır.
3 — i h a l e 3 0 H a z i r a n 1947 gününe r a s t l a y a n P a z a r t e s i günü
11 de H a v a y o l l a r ı G e n e l Müdürlüğünde yapılacaktır.
saat
4 — T a l i p l e r en a z şimdiye k a d a r s e k i z otobüs k a r o s e r i y a p m ı ş o l a ­
c a k l a r v e i h a l e d e n 7 gün e v v e l i d a r e d e n e h l i y e t vesikası almış b u l u n a ­
caklardır.
5 — i s t e k l i l e r b u n a a i t ş a r t n a m e v e sözleşme p r o j e s i n i A n k a r a ' d a
G e n e l Müdürlükte, i s t a n b u l v e i z m i r ' d e H a v a y o l l a r ı M e y d a n Müdürlük­
l e r i n d e görebileceklerdir.
6 — i s t e k l i l e r i n i h a l e s a a t i n d e n b i r s a a t e v v e l kapalı zarflarını H a ­
v a y o l l a r ı G e n e l Müdürlüğünde müteşekkil A l ı m v e Satım K o m i s y o n u n a
v e r m i ş o l m a l a r ı ilân o l u n u r .
1629/4-3
•a
A n k a r a : J a n d a r m a Satmalına K o m i s y o n Başkanlığından :
1 — . 3 Temmuz
m»
V a k ı f l a r G e n e l Müdürlüğünden :
K a p a l ı z a r f u s u l i y l e 100 t o n n o h u t m u b a y a a e d i l e c e k t i r . M u h a m m e n
b e d e l i 45.000 l i r a o l u p m u v a k k a t teminatı 3.375 liradır. 100 t o n n o h u t u n
h e p s i b i r mütaahhlde İhale edilebileceği g i b i 25 e r t o n l u k p a r t i l e r h a l i n d e
uıütaahhit i s t e k l i l e r e de a y r ı ayrı i h a l e e d i l e b i l i r . D i ğ e r e v s a f v e h u s u s i
şartları m e s a i s p a t l e r i n d e K o m i s y o n d a Görülebilir, i h a l e s i 28/6/1947 C u ­
m a r t e s i günü s a a t 11 de A n k a r a Le%'azım A m i r l i ğ i Satmalına K o m i s y o ­
n u n d a yapılacaktır, i s t e k l i l e r i n k a n u n i b e l g e l e r i i l e b i r l i k t e h a z i r l ı y a c a k l a n t e k l i f mektuplarını İhale saatından b i r s a a t e v v e l i n e k a d a r v e r m i ş
olmaları.
mesiyle
ffAZtlMN
i
2 — M a l z e m e n i n m u h a m m e n b e d e l i 16.000 l i r a v e m u v a k k a t t e m i ­
natı 1.200 Uradır.
3 — Şartnameler bedelsiz o l a r a k A n k a r a ' d a M a l z e m e D a i r e s i n d e n
ve H a y d a r p a ş a ' d a T e s l i m a l m a v e Y o l l a m a Müdürlüğünden v e r i H r .
4 — E k s i l t m e A n k a r a ' d a i d a r e binasında M a l z e m e D a i r e s i n d e t o p ­
l a n a n M e r k e z 9 u n c u S a t m a l m a K o m i s y o n u n c a 27/6/1947 C u m a günü s a a t
15 t e yapılacağından i s t e k l i l e r i n t e k l i f l e r i y l e k a n u n u n t â y i n e t t i ğ i v e s i ­
k a l a r ı m aynı günde n i h a y e t s a a t 14 e k a d a r m a k b u z m u k a b i l i n d e adı ge­
çen K o m i s y o n Başkanlığına v e r m e l e r i ( v e y a m u a y y e n v a k i t t e n önce ele
geçecek t a r z d a İadeli taahhütlü o l a r a k p o s t a i l e g ö n d e r m e l e r i . )
1637/4-4
••
»
A n k a r a T i c a r e t v e Sar±ayi Odasından:
T a s f i y e h a l i n d e A n k a r a Sinemacılık T ü r k A . Ş. n i n 28/5/1947 t a r i ­
h i n d e olağanüstü
olarak toplanan Hissedarlar Genel K u r u l u n a ait z a ­
bıtnamenin v â k i o l a n i s t e k üzerine 9/6/1947 t a r i h i n d e t e s c i l edildiği v e b u
h u s u s t a k i müstenidatın o d a d a saklı bulunduğu ilân o l u n u r .
1631
1947 P e r ş e m b e günü s a a t 15 t a kapalı z ^ r f eksılt-
(20.000) k i l o k e m i k l i sığır e t i alınacaktır. B e h e r k i l o s u n a (100)
kuruş t a h m i n edilmiştir.
2 —• i l k t e m i n a t (1.500) liradır. Şartnamesi h e r gün k o m - s y o n d a gö­
rülebilir.
3 — İsteklilerin k a n u n i v e s i k a l a ı i y l e b e r a b e r i l k le-.ıindt m a k b u z u
v e y a b a n k a m e k t u b u n u m u h t e v i t e k l i f l e r i n i b e l l i gün ve s a a t t e n bit f a a t
evveline k a d a r komisyona
vermeleri.
1670/4-1
B i s m i l S u l h H u k u k Yargıçlığından:
B i s m i l ilçesinin îsapınar Köyünde v e f a t e d e n M a h m u t oğlu A b d u r l e z z a k ' m mirasçısı bulunmadığı anlaşılmış olduğundan M e d e n i K a n u n u n
5 3 * üncü m:ıddesi hükümleri g e r e ğ i n c e müteveffanın mirasçısı b u l u n a n ­
ların e l l e r i n d e k i v e r a s e t ilâmiyle b i r l i k t e üç a y içinde B i s m i l S u l h
Yar­
gıçlığına müracaat e t m e l e r i müddetin hitamında müteveffadan k a l a n m e baliğin H a z i n e y e m a l olacağı ilân o l u n u r .
1455
18 H A Z İ R A N 1917
_(Resmî Gaieté)
A n k a r a S a n k ı ş l a Saltınma K o m i s y o n Başkanlığından :
Elâzığ A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
S ı ğ ı r e t i alınacak
Çubuk'taki askerî ihtiyaç için 66 t o n sığır e t i k a p a l ı z a r f usulü i l e
satın alınacaktır. M u h a m m e n b e d e l i 59.400 l i r a o l u p geçici teminatı 4.950
liradır. Şartnamesi hergün görülebilir, i h a l e s i 4/7/1947 günü s a a t l o te
E l â z ı ğ H a z i n e y i M a l i y e s i n i n A l m a n tebaasından o l u p E l â z ı ğ ' d a i k a ­
m e t e t m e k t e i k e n hâlen n e r e d e olduğu malûm bulunmadığından g a y i p l i ğine k a r a r v e r i l m e s i istenen M i s t e r E y m a u n a k k m d a yapılan yargıla­
masında :
Sarıkışla S a t m a l m a K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
Dâvâlının g a i p bulunduğu i d d i a e d i l m e s i n e g ö r e ikametgâhını b i l i p
İsteklilerin t e k l i f mektuplarını m a l e s a a t i n d e n b i r s a a t e v v e l k o m i s ­
yona vermeleri
Sshtfe! 12511
şarttır.
görenler o l u p olmadığının v e b i l e n l e r v a r t a m a h k e m e y e b i l d i r m e l e r i n i n
t e m i n i için g a z e t e i l e ilân yapılmasına k a r a r v e r i l m i ş olduğundan b u s u ­
1678/4-1
r e t l e ilân olunmasına v e y a r g ı l a m a n ı n 27/6/1947 günü s a a t 10 a talikına
k a r a r verildiği ilân o l u n u r .
1449
A n k a r a Üniversitesi Rektörlüğünden :
E t e j e r ve dolap
Emirdağ A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
yaptırılacak
Ü n i v e r s i t e k i t a p l ı ğ ı için k i t a p e t e j e r l e r i i l e f i ş d o l a p v e çekmeceleri
Karar
y a p t ı r ı l m a s ı açık e k s i l t m e y e konulmuştur. T a h m i n i b e d e l 8.691,25, g e ç i c i
t e m i n a t 651,85
Uradır. E k s i l t m e 30/6/1947
Pazartesi
günü s a a t 1 5 t e
Ü n i v e r s i t e A l ı m - S a t ı m K o m i s y o n u n d a yapılacaktır, i s t e k l i l e r i n r e s i m v e
şartnameleri g ö r m e k üzere h e r g ü n
Üniversite
Kitaplık
Esas
: 340
Karar
: 372
H u k u k Y a r g ı c ı K e m a l e t t i n A k ş i t N o . 188
Müdürlüğüne,
Kâtip i s m a i l Sayğan
e k s i l t m e y e g i r m e k için de k a n u n i v e s i k a l a r v e geçici t e m i n a t m a k b u z l a -
Davacı : B a y a t
r i y l e e k s i l t m e s a a t i n d e k o m i s y o n a müracaatları ilân o l u n u r .
1690/4-1
Mahallesinde
l e d e m u k i m Şekerli K ö y ü n d e n R i f a t
aleyhine
m a k t a olan
mukim Narma'nm
Şekerli
Kö­
Nafize,
oğlu D u r s u n karısı F a z i l e v e kızı
açmış olduğu g a y r i m e n k u l u n t a k s i m i dâvasının
yapıl­
yargılamasında:
Davacılardan
Sariye'nin
Faize, Fevziye,
27/3/1944 t a r i h i n d e ölerek
Münip, M e s ' u t kaldığını
geriye
Sıtkı,
( F a z i l e ) b u mirasçılar­
d a n Münip'in N a f i z e ' n i n yanında M e s ' u t v e F a z i l e n i n de Sıtkı yanında o l ­
duğu bildirilmişse d e t e b l i g a t a s a l i h a d r e s l e r i bilinmediğinden R e s m î G a ­
z e t e i l e d a v e t i y e y e r i n e k a i m o l m a k üzere ilânen t e b l i g a t yapıldığı h a l d e
g e l m e d i k l e r i n d e n g ı y a p k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k üzere ilânen
yapılmasına
davacıların
mahkemece
duruşmanın
tebligat
k a r a r verildiğinden y u k a r d a i s i m l e r i b i l d i r i l e n
bırakıldığı
kızı
Keziban
: T a l â k sübutu
K e z i b a n K i r a z l ı tarafından
yünden R i f a t k ı z ı Y a ş a r K u t a l v e k i l i Y u s u f ö n d e r tarafından b u m a h a l ­
Lâtife
Mahallesinden Halil
H ü k ü m t a r i h i : 31/12/1946.
Yargıçlığından
O l t u ' n u n Arslanpaşa
Yeni
D â v â l ı ^ : B a y a t t a n A b d i l oğlu O s m a n K u r n a z
Dâva
Oltu Sulh F u k u k
Bucağının
Kirazlı
3/7/1947 P e r ş e m b e
saat
O s m a n K u r n a z aleyhine
Emirdağ A s ­
l i y e H u k u k Y a r g ı ç l ı ğ ı n a açılan dâvada: Kocası adı geçen üe 1327 s e n e s i n ­
de evlenmiş v e bilâhara t a t l i k edilmiş olduğu h a l d e talâk'ın v u k u u Nüfus
D a i r e s i n e bildirilmemiş olduğundan v e üzerinde karısı o l a r a k g ö r ü n m e k t e
bulunduğundan y a r g ı l a m a
yapılarak
talâkın sübutu h a l i n d e nüfus
kü-
tüğündeki k a r ı l ı k kaydının kaldırılması istenmiş o l m a k l a davacının yü­
zünde v e dâva olunanın yokluğunda yapılan açık y a r g ı l a m a s o n u n d a :
D â v a o l u n a n tarafından davacı K e z i b a n K i r a z h ' n ı n
1330 s e n e s i n d e
boşanıldığı d i n l e t t i r d i k l e r i tanıkların b i l d i r i m l e r i n d e n anlaşılmış
olmak­
l a talâkın sübutuna v e nüfus kütüğündeki karılık kaydının kaldırılması­
n a v e aşağıdaki müfredatı y a z ı l ı y a r g ı l a m a masrafı o l a n 979 kuruşun dâ­
v a o l u n a n a yükletilmesine k a n u n yolları açık o l m a k üzere v e r i l e n k a r a r
dâva olunanın yokluğunda davacının yüzüne karşı açık o l a r a k söylendi.
1506
9 da Oltu
S u l h H u k u k M a h k e m e s i n d e hazır bulunmadığı t a k d i r d e duruşmanın g ı ­
yaplarında y a p ı l a c a ğ ı c i h e t l e g ı y a p k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k üzere ilân
A r t v i n A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
olunun
1567
Artvin
İ ü n e b a ğ l ı S ı r y a Bucağının Z e y t u n l u k K ö y ü n d e n
oğullarından A h m e t
ve rüfakâsı tarafından
O l t u ' n u n ' K a r n a v a s K ö y ü n d e n M e h m e t kızı R u v e y d a K a l k a n v e Y u ­
suf
oğlu M e h m e t
Gürbüz tarafından b u köyden A r s l a n kızı H a v v a Öztürk,
A r a l a n k ı z ı B a t o n , A r s l a n o ğ l u Süleyman, A r s l a n oğlu S a l i h v e O s m a n
k ı z ı F a t m a a l e y h l e r i n e açmış olduğu g a y r i m e n k u l t a k s i m i dâvasının y a ­
p ı l m a k t a o l a n duruşmada:
D â v â l ı l a r d a n A r s l a n oğlu S a l i h v e A r s l a n oğlu Süleymanın
adres­
l e r i meçhul bulunduğundan b u n l a r namına d a v e t i y e y e r i n e g e ç m e k üzere
ilânen t e b l i g a t
yapılmasına m a h k e m e c e
k a r a r verildiğinden K a r a r
Dai­
r e s i n d e a d r e s l e r i meçhul b u l u n a n K a r n a v a s K ö y ü n d e n A r s l a n oğlu S a l i h
v e A r a l a n o ğ l u Süleyman'ın O l t u S u l h H u k u k
Mahkemesinde
3/7/1947
P e r ş e m b e s a a t 9/10 d a h a z ı r bulunmalarını t e m i n e n d a v e t i y e y e r i n e k a i m
o l m a k üzere
ilân.olunur.
1568
sa'nın H a m z a b e y
Camaııdar
kızı v e aynı köyden I d r i s A k y ü r e k karısı
Remziye
Sırya Bucağının Z e y t u n l u k K ö y ü n d e n o l u p B u r -
M a h a l l e s i n d e yerleşmiş b u l u n a n Canıandar
oğlu
Hü­
s e y i n v c kardeşi y u a u f a l e y h l e r i n e açılan t a p u i p t a l i v e namlarına t e s c i ­
l i dâvasından
olan
dolayı A r t v i n
Asliye Hukuk
Mahkemesinde
yapılmakta
yargılamada:
D â v a o l u n a n l a r d a n Hüseyin'in a d r e s v e ikametgâhının meçhul b u ­
lunması
nen
hasebiyle
tebligatın
yapılan t e b l i g a t a
ilânen yapılmasına k a r a r verilmiş v e
da icabet
etmemiş olduğundan m a h k e m e c e
ilâ­
hak­
kında g ı y a p kararı v e r i l m e s i n e ve g ı y a p kararının d a ilânen tebliğ e d i l ­
m e s i n e k a r a r v e r i l e r e k y a r g ı l a m a n ı n 30/6/1947 P a z a r t e s i günü s a a t 9,45
bırakılmasına
Muayyen
vekil
karar
verilmiştir.
gün v e s a a t t e m a h k e m e y e g e l m e d i ğ i n i z v e y a k a n u n i b i r
göndermediğiniz
takdirde
hakkınızdaki
yargılamanın
gıyabınızda
görülüp bitirileceği, g ı y a p k a r a r ı tebliği y e r i n e " k a i m o l m a k üzere
fiyet
ilân
key­
olunur.
1475
Y o z g a t A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
Y o z g a t H a z i n e i M a l i y e s i tarafından Y o z g a t l ı A r a p o ğ l u S ü r e y y a v e
A n k a r a ' d a Hükümet
Caddesinde
S e l a n i k m u h a c i r l e r i n d e n Sütçü
M a k s u t aralarındaki m e n ' i müdahale dâvasının y a r g ı l a m a s ı n d a
C e y h a n S u l h H u k u k Yargıçlığından
Kâzım
müddea-
Müddei Ceyhan'ın Sarıbahçe K ö y ü n d e n C u m a oğlu A h m e t
tarafın,
a l e y h l e r d e n Sütçü K â z ı m M a k s u t namına çıkarılan d a v e t i y e d e b u n a m d a
d a n müddeaaleyh aynı k ö y d e n A l i oğlu H a s a n Şahin aralarında
cereyan
k i m s e olmadığından b a h i s l e tebliğsiz i a d e edilmiş v e m u m a i l e y h
e d e n a l a c a k dâvasının m u h a k e m e s i n d e : Müddeaaleyhin y e r i b e l l i olmadığı
K â z ı m Maksut'ün t e b l i g a t a
Sütçü
s a l i h i k a m e t g â h ı d a meçhul bulunduğundan
namına çıkarılan d a v e t i y e n i n g e r i dönmesinden anlaşılmış o l m a k l a davalı
m a h k e m e c e d a v e t i y e n i n ilânen tebliğine k a r a r verildiğinden H u k u k Usulü
Hasan
M u h a k e m e l e r i K a n u n u n u n 141 i n c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e d a v e t i y e n i n ilânen
günü s a a t 9 d a C e y h a n S u l h H u k u k M a h k e m e s i n d e b i z z a t v e y a b i r v e k i l
tebliğine v e y a r g ı l a m a s ı n ı n
vasıtasiyle k e n d i s i n i t e m s i l e t t i r m e d i ğ i v e g e l m e d i ğ i t a k d i r d e m u h a k e m e ­
23/6/1947 P a z a r t e s i günü s a a t
9a
talikına
Şahin'in m u h a k e m e n i n
k a r a r verildiğinden m a h k e m e y e m e z k û r günde g e l m e d i ğ i v e v e k i l de gön­
n i n gıyabında d e v a m
dermediği t a k d i r d e y a r g ı l a m a n ı n g ı y a b e n d e v a m
re ilân o l u n u r .
edeceği tebliğ o l u n u r .
1594
muallâk
bulunduğu 30/6/1947 P a z a r t e s i
edeceğinden d a v e t i y e m a k a m ı n a k a i m o l m a k üze­
1480
i» EAttum ma
12512
Merzifon
A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
t a s a r r u f ettirmediğinden müdahalesinin önlenmesine v e müvekkilinin h i s ­
s e s i n i n t a p u y a t e s c i l i n e d a i r dâvanın yapılan y a r g ı l a m a s ı n d a :
Hükümet C a d d e s i n d e m u k i m H a l i l Basmacı v e k i l i V e h b i O k u c u t a ­
D â v â l ı g a y r i m e n k u l l e r i n t a p u y a bağlı bulunmadıklarından h a k s a ­
r a f ından, E s k i Seydibülük h a l e n H ü k ü m e t C a d d e s i H o c a Süleyman M a ­
hibi
h a l l e s i n d e K i r a z o ğ l u k e r i m e s i N u r i y e kocası i b r a h i m v e aynı m a h a l l e ­
kuler
d e n K i r a z o ğ l u A l i k e r i m e s i F a t m a ' n ı n kocası M e h m e t ' i n i k i n c i karısı F a t ­
rını t e m i n e n dâva hülâsasının R e s m î G a z e t e i l e ilânına m a h k e m e c e k a ­
m a a l e y h i n e açılan a r s a , e l y e v m h a n e dâvasının y a r g ı l a m a s ı , dâvâlılardan
r a r verilmiştir. B e r m u c i b i k a r a r dâvâlı g a y r ı m e n k u l l e r üzerinde h a k i d ­
üçüncü şahısların haklarını
dSvalı
gayrimen-
üzerinde b i r h a k i d d i a eden üçüncü şahısların d â v a y a
k o r u m a bakımından
katılmala­
i b r a h i m ' i n h a l e n n e r e d e olduğu b i r çok a r a m a l a r a r a ğ m e n bulunamamış
d i a e d e n üçüncü şahısların b i r a y içinde İ l g a z A s l i y e H u k u k M a h k e m e ­
v e g a z e t e i l e t e b l i g a t yapılmışsa d a g e l m e m i ş v e b i r v e k i l i k a n u n i de g ö n ­
sine
d e r m e m i ş olduğundan m a h k e m e c e h a k k ı n d a g ı y a p k a r a r ı yazılmasına k a ­
cakları Hân o l u n u r .
r a r verilmiş bulunduğundan y a r g ı l a m a s ı n ı n bırakılmış olduğu 26/6/1947
başvurmaları
aksi
takdirde
hak
iddialarından
vazgeçmiş
sayıla­
1445/1-1
P e r ş e m b e günü s a a t 9,30 d a M e r z i f o n A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n d e b u ­
lunması v e y a b i r k a n u n i v e k i l g ö n d e r m e s i a k s i h a l d e duruşmanın g ı y a ­
bında y a p ü a a a ğ ı n d a n g ı y a p k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k ü z e r e İlân o l u n u r .
İ l g a z ' ı n Çörekçiler Köyünden Kethüda oğlu A b d u l l a h evlâtları E m i ­
n e Mıcık, Ş a z i y e A k h a r m a n , N a d i y e v e F a t m a B a ğ c ı v e k i l l e r i İ l g a z dâ­
1584
va
v e k i l l e r i n d e n O s m a n Z e k i D o l u c a tarafından aynı köyden A b d u l l a h
o ğ u l l a r ı Sadık, M u s t a f a v e A y ş e M ı c ı k a l e y h l e r i n e İ l g a z A s l i y e H u k u k
Mahkemesine
F a t s a A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
İ k a m e o l u n a n v e Çörekçiler K ö y ü h u d u d u dâhilinde M e ­
zarlık yanı, Yarbaşı, K a v a k d i b i , K ı z ı l c a y e r , K ı r , Çorak, Y e n i k ö y , K a r a Fatsa'nın G e m r ü k K ö y ü n d e n R a m a z a n k ı z ı H a m i d e tarafından o k ö y ­
d e n K o r a z oğlu M e h m e t
v e arkadaşları a l e y h i n e açılan t e s c i l dâvasının
F a t s a A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n d e yapılan yargılamasında
dâvâlılardan
k u l l u k , Candırkırı, Bayındır, K a r a k u z , Genç A l i , Ilıcabaşı, D e ğ i r m e n önü,
Aktoprakve
Köyiçi mevkilerinde
b u l u n a n y i r m i beş a d e d g a y r i m e n k u ­
lun s a h i b i e v v e l i babaları A b d u l l a h o l u p ölümiyle k e n d i l e r i y l e
dâvâlıla­
K o r a z oğlu M e h m e t ' i n a d r e s i n e çıkarılan g ı y a p k a r a r ı h a l e n k e n d i s i n i n
r a kaldığını v e dâvâlıların b u g a y r i m e n k u l l e r d e k i h i s s e l e r i n d e t a s a r r u f
meçhul bulunması h a s e b i y l e bilâ t e b l i ğ i a d e
e t t i r m e d i k l e r i n d e n h i s s e l e r i n i n t a p u y a t e s c i l i n e v e müdahalelerinin m e n ' l n e
k a r a r ı n ı n İlânen yapılmasına k a r a r
edilmiş olduğundan
gıyap
d a i r dâvanın yapılan y a r g ı l a m a s ı sırasında:
verilmiştir.
B e r m u c i b i k a r a r dâvâlı K o r a z oğlu M e h m e t ' i n yargılamanın
k ı l m ı ş olduğu 26/6/1947 P e r ş e m b e günü s a a t 9 d a m a h k e m e y e
bıra­
gelmesi
v e k e n d i s i n i t e m s i l e n b i r v e k i l göndermesi, a k s i t a k d i r d e hakkında g ı y a p
hükümleri t a t b i k o l u n a r a k y a r g ı l a m a y a gıyabında d e v a m
yap
kararı y e r i n e
olunacağı g ı ­
g e ç m e k üzere Usulün 141 v e m u t a a k i p
maddelerine
g ö r e ilân o l u n u r .
r i n b i r a y İçinde İ l g a z
halde
haklarından
Asliye H u k u k Mahkemesine
vazgeçmiş
sayılacaklarının
başvurmaları
ilânen tebliğine
O r m a n i d a r e s i tarafından Y a v a ş K ö y ü n d e n M e t m e t
aksi
mahke­
m e c e k a r a r verilmiştir. B e r m u c i b i k a r a r müddeabihler üzerinde h a k i d ­
d i a e d e n üçüncü şahısların b i r a y içinde m a h k e m e y e müracaat
1659
Fatsa
Müddeabihlerin t a p u d a kaydı olmadığından üçüncü şahısların h a k ­
larının korunması bakımından müddeabilıler üzerinde h a k i d d i a e d e n l e ­
etmeleri
v e e t m e d i k l e r i t a k d i r d e haklarından v a z g e ç m i ş sayılacağı ilân o l u n u r .
1446/1-1
özcan
v e arkadaşları a l e y h i n e açılan t a z m i n a t dâvasının F a t s a A s l i y e H u k u k
M a h k e m e s i n d e yapılan
adresi
meçhul
karar
y a r g ı l a m a s ı n d a dâvâlılardan
Mehmet
olduğundan k e n d i s i n e ilânen g ı y a p kararı
özcan'ın
çıkarılmasına
verilmiştir.
B e r m u c i b i k a r a r dâvâlı M e h m e t
özcan'ın yargüamanın
bırakılmış
K a r a m a n A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
olduğu 26/6/1947 P e r ş e m b e günü s a a t 9 d a m a h k e m e y e g e l m e s i v e y a k e n ­
d i s i n i t e m s i l e n b i r v e k i l göndermesi, a k s i t a k d i r d e hakkında g ı y a p hü­
k ü m l e r i t a t b i k e d i l e r e k b u n d a n s o n r a k i y a r g ı l a m a n ı n gıyabında
cereyan
D a v a c ı K a r a m a n ' ı n K a s a b a Köyünden ölü H a y d a r
vârisleri
Sadık
kızı E l m a s D i k m e n v e aynı köyden S e f e r oğlu ölü R a h i m karısı R a b i a
S a ğ İle dâva o l u n a n aynı köyden K o l t a k M e h m e t oğlu A l i v e ölü S e f e r
edeceği Usulün 141 v e mütaakıp m a d d e l e r i n e g ö r e ilân o l u n u r .
kızı Şerife B e r b e r v e K a r a m a n M a l i y e s i n e i z a f e t e n Malmüdürü A l i R ı z a
1660
Türker
aralarında yapılan
tarla men'i
müdahale
dâvasında:
1 — K a s a b a Köyünden K ö r S e f e r i n K a s a b a K ö y ü B o z k ı r y o l u ; ÇlTekirdağ A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
menbaşı m e v k i i n d e v â k i s a r k a n u s t a H a s a n A h m e t v e V e l i ; g a r b e n B u ğ ­
daycı H a c ı Ö m e r v e A b d u l l a h Ç a v u ş ; şimalen Çömlekçi Hüseyin v e y o l ;
Davacılar
Hayriye
Tekirdağ'ın
Yavuz
M a h a l l e s i n d e n Bilâl
ve Şerife
taraflarından dâvâlı E r t u ğ r u l M a h a l l e s i n d e n N e r i m a n
ve
aleyhine
açılan m e n ' i müdahale dâvasının i c r a kılman duruşmasında:
D â v â l ı n ı n i k a m e t g â h ı n ı n meçhul bulunması h a s e b i l e d a v e t i y e n i n ilâ­
n e n tebliğine k a r a r v e r i l m i ş olduğundan dâvâlı N e r i m a n ı n y a r g ı l a m a g ü ­
nü o l a n 27/6/1947 günü T e k i r d a ğ ' d a
Asliye Hukuk
Mehkemesinde ha­
z ı r bulunmadığı v e y a k a n u n i b i r v e k i l l e d a h i k e n d i s i n i t e m s i l e t t i r m e d i ğ i
t a k d i r d e duruşmanın g ı y a b ı n d a y a p ı l a c a ğ ı
c e n u b e n B o z k ı r y o l u i l e çevrili 25 dönüm miktarında v e 350 l i r a değe­
r i n d e b i r parça t a r l a .
3 - - V e y i n e A r a y d a ö r e n i m e v k i i n d e 15 dönüm v e 75 l i r a değerinde
g e r i n d e t a r a f l a r ı s a r k a n Ören; g a r b e n A l i Çavuş v e A b d u l l a h ; şimalen
H a c ı K a d i r i n M u s t a f a v e y o l ; c e n u b e n Çömlekçi Hüseyin i l e çevrili b i r
parça t a r l a .
S — V e y i n e A r a y d a öreni m e v k i i n d e 15 dönüm v e 75 l i r a değerinde
ilân o l u n u r .
s a r k a n D e v r a n i H a c ı O s m a n ; g a r b e n y o l ; şimalen H a c ı K a d i r i n M u s t a f a
1489
v e c e n u b e n D e v r a n i Hacı o s m a n i l e çevrili b i r parça t a r l a .
4 — V e y i n e Kışla m e v k i i n d e 60 l i r a değerinde 6 dönüm s a r k a n A 1 I İlgaz A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
şan oğlu A b d u l l a h ; g a r b e n M u h t e r e m İ b r a h i m ; şimalen B e k â r oğlu i b ­
r a h i m ; c e n u b e n Ç ö m l e k ç i H a s a n i l e çevrili b i r parça t a r l a .
İ l g a z ' ı n Çiftlik K ö y ü n d e n K ü s m e n oğlu A b d u l l a h k ı z ı E m i ç v e k i l i
İ l g a z dâva v e k i l l e r i n d e n Hüseyin Y a z ı c ı tarafından aynı köyden A b d u l ­
l a h oğlu. Şükrü Y u n u s a l e y h i n e açılan v e Çiftlik K ö y ü h u d u d u dâhilin­
de K ö y i ç i m e v k i i n d e t a r a f l a r ı y o l v e K ü m s e n oğlu i s m a i l v e K a r a m e ş e
mevkiinde Tahir
kiinde
ve
y o l ve
Kavakdibi
Küsmen
Yunus
oğlu
mevkiinde
oğlu
Asım
ark,
H a l i t , a r k ve y o l ve Kızılyer
ve
Lûtfullah
Tiryaki
veresesi,
oğlu
Arif,
y o l ve
köy
mev­
tepe
korusu ve
çay v e K u r t ö l d ü ğ ü m e v k i i n d e m e r a , t e p e , K ü s m e n oğlu H a l i t v e K e t h ü ­
5 _
v e y i n e Kışla m e v k i i n d e 10 dönüm 150 l i r a değerinde s a r k a n
D e d e H a l i m ; g a r b e n v e şimalen H a c ı H ı d ı r oğlu A b d u l l a h Çavuş; c e n u ­
b e n B o s a l a M u h t a r ı A H t a r l a l a r l y l e çevrili b i r parça t a r l a .
6 _
V e y i n e A ğ ı l m e v k i i n d e 12 dönüm 115 l i r a değerinde s a r k a n
v e g a r b e n h a l i ; şimalen D e v r a n i H a c ı O s m a n ; c e n u b e n K ö r S e f e r ağıliyle
çevrili b i r parça t a r l a .
7 — V e y i n e k ö y içinde v â k i 800 l i r a değerinde sağı N a v a h l l i H ü ­
d a oğlu A h m e t
v e A ş a ğ ı b ü k m e v k i i n d e M e s r u r oğlu B a k i , Y u n u s oğlu
s e y i n , s o l u k a s a p Hüseyin, arkası a r k , önü y o l i l e çevrili c e m a n
Y u s u f veresesi,
d e v r e z v e a r k i l e çevrili altı a d e d
g a y r i m e n k u l d e n köy
parçada 83 dönüm v e 800 l i r a değerinde b u l u n a n t a r l a l a r v e 800 l i r a de­
içindeki h a n e n i n nısfı v e d i ğ e r g a y r i m e n k u l l e r i n t a m a m ı m u r i s l e r i Ç i f t ­
ğerinde b u l u n a n b i r b a p eve alâkalıların I t t l l a k e s p e t m e l e r l için ilân t a ­
l i k K ö y ü n d e n Y u n u s oğullarından A h m e t
oğlu Abdullah'ın o l u p 1334 yı­
lında ölümiyle oğlu dâvâlı Rüştü v e k ı z ı E m i ç ' e i n t i k a l e t t i ğ i v e b u s u ­
retle tasarruf
edilmesi lcabederken
dâvâlının
müvekkilinin
hissesinde
r i h i n d e n i t i b a r e n 30 gün içinde K a r a m a n A s l i y e
Hukuk
yedi
Mahkemesine
müracaatları ilân o l u n u r .
1571/1-1
Başbakanlık Devlet Matbaası
18 Haziran 1947
RESMİ GAZETE
Sayı:6635
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
5064 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 4598 Sayılı Kanuna Ek Kanun
1
5065 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı
(1) Sayılı Cetvelini İçişleri Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
1
5066 İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Kanun
1
5067 İstanbul Telefon Tesislerinin Tesellüm ve İşletme Muameleleri Hakkındaki 3054 Sayılı Kanunun Bazı
Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun
2
5068 İzmir Telefon Tesislerinin Tesellüm ve İşletme Muameleleri Hakkındaki 3488 Sayılı
Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun
2
5069 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri ve Memurları Hakkındaki 4454
Sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 Uncu Maddelerinin Ertelenmesine Dair Kanun
2
5070 Memur ve Hizmetlilere Verilecek Olağanüstü Zam Hakkındaki 4178 Sayılı Kanuna Ek Kanun
2
5071 Yeniden 15 İlçe Kurulması Hakkında Kanun
2
5072 Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Olan Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ithalât Kanun
işlerine dair Sirküler
Hakkında
3
5073 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Yıllara Geçici
Yüklenmelere Girişilmesi Hakkındaki 4515 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
3
5074 Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Yıllara Geçici
Yüklenmelere Girişilmesine Dair Olan 4814 Sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğün 1947 Yılı Bütçe
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4
5075 Demiryolları ve Limanları İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesi Hakkındaki
4643 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4
5076 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesi
Hakkındaki 4860 Sayılı Kanımda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4
Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi
Çalışma Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak’ ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere
4
Bakanlar Kurulu Kararları
3/5904 Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki 'nin Mabet Dışında Ruhani Elbise Giymesine İzin Verilmesine
Dair Karar
5
3/5924 İstanbul Ermeni Patrik Kaymakamlığına Seçilmiş Olan Kevork Arslanyan'ın Açık Olan Ermeni Patrikliğine
Yeni Bir Patrik Seçilinceye Kadar, Mabet Dışında Ruhani Elbise Giymesine İzin Verilmesine Dair Karar
5
3/5946 Tayin Kararı
5
İlanlar
5
Download

KANUNLAR - Resmi Gazete