T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920
İdare ve yazı işleri için
26 EKİM 1961
Başbakanlık Neşriyat ve M ü d e v v e n a t
Sayı: 10942
PERŞEMBE
Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e
müracaat olunur
KARARNAMELER
Karar Sayısı: 5/1762
İktisadî Meseleleri ve H a r e k e t l e r i Süratlendirme v e
Kolaylaştırma K u r u l u Kararı
istanbul İlinin Kadıköy İlçesinde, İbrahimağa Mahallesinde 17/13
kütük ve 2 sayılı evde kayıtlı Mehmet Hayri oğlu 1339 doğumlu Hasan
Haluk Tarhan'ın, Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilmesi; İçişleri
Bakanlığının 5/10/1961 tarih ve 73116/1254-16051/11478 sayılı yazısı üze­
rine, 1312 sayılı kanunun 7 "nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca
13/10/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Devlet Başkanı ve Basbakan
Org. C. G Ü R S E L
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
F. Ö Z D İ L E K
S. U L A Y
Millî Sa. Bakanı V.
A. E R Z İ
İçişleri Bakanı
Dışleri Bakanı
N. Z E Y T İ N O Ğ L U
S. S A R P E R
MillîEğit.Bakanı Bayındırlık Bakanı V.
Ticaret Bakanı
F. Ö Z D İ L E K
S. U L A Y
A. T A H T A K I L I Ç
Güm. ve Tekel Bakanı
F. A S K I N
Sanayi Bakanı
İ. S O Y A K
Turizm Bakanı V.
R. Ö Z A L
M. B A Y D U R
Adalet Bakanı
Dr.K. T Ü R K O Ğ L U
Maliye Bakanı
R.
ÜNER
Çalışma Bakanı
o. M E R S I N L I
C. T A L A S
İmar ve İskân Bakanı
R. Ö Z A L
S. K U R U T L U O Ğ L U
Karar No:
3/10/1961
53
2/6/1961 tarih ve 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe
konulan «İstikrar Fonu» tesisi hakkındaki Kararın 7 nci maddesi gere­
ğince yapılacak ödemeleri m ü m k ü n kılmak ve Fon'a tahsilat yapıldıkça
iade edilmek üzere 10/8/1960 tarihli ve 65 sayılı Kanunun 1 inci madde­
siyle tesis olunan «Kambiyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabı» ndan «istik­
rar Fonu» hesabına 20 milyon lira avans verilmesi kararlaştırılmıştır.
K. K U R D A S
Sa. ve So. Y. B a k a n ı
Ulaştırma Bakanı
Basın-YayınveTURIZMBakanı
Tarihi
Üye
Dışişleri Bakanı
Başkan
Maliye Bakanı
KEMAL
SELİM
KURDAŞ
Üye
Güm. ve Tekel Bakam
FETHİ AŞKIN
Üye
Ticaret Bakam
SARPER
MEHMET
Üye
Sanayi Bakanı
Üye
Ulaştırma Bakanı
ORHAN
BAYDUR
MERSİNLİ
İHSAN
SOYAK
Karar Sayısı: 5/1768
19/8/1960 tarihli ve 65 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde tesis edilen «Kambiyo Karşılık
Fonu Tasfiye Hesabı» ndan 2/6/1961 tarihli ve 5/1280 sayılı kararname
ile aynı bankada tesis edilen «İstikrar Fonu» na 20.000.000 (Yirmi mil­
yon) lira avans verilmesine dair «İktisadi Meseleleri ve Hareketleri Sü­
ratlendirme ve Kolaylaştırma kurulu» nun ilişik 3/10/1961 tarihli ve 53
sayılı Kararı; Maliye Bakanlığının 6/10/1961 tarihli ve 55800-13/45517
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 12/10/1961 tarihinde tasdik
edilmiştir.
Karar Sayısı: 5/1789
2/8/1961 tarihli ve 5/1276 sayılı Kararnameye ektir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «Tababet
İhtisas Tüzüğünde yapılacak değişikliklere dair Tüzük» ün yürürlüğe
konulması; Bakanlar Kurulunca 13/10/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Devlet Başkanı ve Başbakan
Org. C
DevletBaşkanıva Başbakan
Org. C. G Ü R S E L
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
F. Ö Z D İ L E K
Devlet B a k a n ı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
A. E R Z Í
Dr.K. T Ü R K O Ğ L U
S. U L A Y
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Devlet Bakanı
P. Ö Z D İ L E K
S. U L A Y
Milli Sa. Bakanı V.
Milli Sa. Bakanı V.
F. Ö Z D İ L E K
İçişleri B a k a n ı Dışişleri Bakanı V.
N. Z E Y T İ N O Ğ L U
Millî Eğit. BakanıBayındırlık Bakanı V.
M. B A Y D U R
Tîcaret Bakanı
M. B A Y D U R
Maliye Bakanı
F. Ö Z D İ L E K
Sa, ve So. Y. Bakanı
S. U L A Y
R. Ü N E R
Güm.ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı V,
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
F. A Ş K I N
R. Ö Z A L
O. M E R S İ N L İ
C. T A L A S
Sanayi Bakanı
Basın-Yayın ve Turizm Bakanı
İmar ve İskân Bakanı
İ. S O Y A K
S. K U R U T L U O Ğ L U
R. Ö Z A L
Devlet Bakanı
Milî Egit. Bakanı Bayıdılık Bakanı V.
Ticaret Bakanı
S. U L A Y
Gün.ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı VF. A S K I N
Sanayi Bakanı
İ. S O Y A K
R. Ö Z A L
Dr. K. T Ü R K O Ğ L U
Dışişleri Bakanı
S. S A R P E R
A. T A H T A K I L I Ç
AdaletBakanı
A. E R Z İ
N. Z E Y T İ N O Ğ L U
K. K U R D A Ş
A. T A H T A K I L I Ç
İçişleri Bakanı
GÜRSEL
M. B A Y D U R
Maliye Bakanı
K. K U R D A Ş
Sa. ve So. Y. Bakanı
R. Ü N E R
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı
O. M E R S İ N L İ
Basın-Yayınve Turizm Bakanı
S. K U R U T L U O Ğ L U
C. T A L A S
imar veİskanBakanı
R. Ö Z A L
26 EKİM 1961
(Resmî Gazete)
Sahife: 5526
Tababet ihtisas Tüzüğünde yapılacak değişikliklere ait Tüzük
Madde 1 — 2/6/1961 tarih ve 5/1276 sayılı kararname ile yürürlüğe
konulmuş olan «Tababet İhtisas Tüzüğü» nün 2 nci maddesinin (b) fık­
rası başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
«b - Tıp şirürjinin muhtelif dallarında özel ihtisas safhası»
Madde 2 — Tüzüğün dördüncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:
«Ancak, iç hastalıkları grupunda 2 yıllık süresinin bir yılının iç
hastalıklarında, altı ayının da çocuk sağlığı ve hastalıklarında geçiril­
mesi şarttır, geri kalan altı aylık süre için asistanlar devam edecekleri
klinik, lâboratuvar ve kursları kendileri seçerler. Şirürji grupunda da
bir yıl genel şirürjide, altı ay doğum ve kadın hastalıkları kliniğinde ge­
çirilir. Geri kalan altı aylık süre için asistanlar devam edecekleri klinik,
lâboratuvar ve kursları kendileri seçerler.»
Madde 3 — Tüzüğün altıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir-:
«Asistanlık süresini tamamlayarak ihtisas sınavına girecek adil
tıp asistanlarının sınavları, Adlî Tıp Reisliğince seçilen ve Adalet Bakan­
lığınca tensip ve tâyin edilen 4 kişilik jüri tarafından yapılır.»
Madde 4 — Tüzüğün sekizinci maddesi aşağıdaki şekilde değişti­
rilmiştir :
«Madde 8 — Asistanlık maaşlı veya fahrî olarak yapılır. Fahrî asis­
tanlar Türk veya yabancı uyruklu olabilir. Yabancı uyruklu fahrî asis­
tanlara ait hükümler 19 uncu maddede gösterilmiştir. Asistanlık imti­
hanım kazanan Türk uyruklu adaylardan isteyenler fahrî asistan olarak
bir müesseseye tâyin edilebilirler. Bunların asistanlığa kabul sınavlarım
geçmiş olması ve maaşlı asistanların çalışma programını aynen takip
etmeleri lâzımdır.
Fahrî olarak aistanlığa tâyin edilenlerin ne şekilde maaşlı kadroya
geçebilecekleri kurumlarınca tesbit edilir.
Maaşlı asistan tâyini için bu Tüzüğün ek geçici birinci maddesi
hükmüne girenler hariç- asistan kadrolarından başka kadro kullanıla­
maz.»
Madde 5 — Tüzüğün yirminci maddenin A bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«A — Yabancı memleketlerde ihtisas yapan ve bunu bir belge ile
ispat edenlerden Türkiye'de ihtisas belgesi almak isteyenler Türkiye'de
Tıp Fakültelerinden birinde imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda ba­
san gösterenlere bu Tüzük hükümleri dâhilinde ihtisas belgesi verilir.
İsteklinin ihtisas imtihanına girebilmesi için ihtisasına göre yabancı
memleket klinik veya lâboratuvarlarda çalışmış olması, gereken asgari
süreler aşağıda gösterilmiştir. İsteklinin özel dal imtihanına girmesi için
grup ihtisas belgesi ve ileri dal imtihanına girmesi için özel dal ihtisası
belgesi olması şart değildir. İleri dalda imtihana girenlere bağlı olduğu
özel daldan da soru sorulur.
Alınacak ihtisas belgesi
Grup
özel
ileri
Türkiye'de alınmış ihtisas belgesi olmayanlar
Grup ihtisas belgesi tescil edilmiş olanlar
Özel İhtisas belgesi tescil edilmiş olanlar
2 yıl 4 yıl
—
2 yıl
6 yıl
4 yıl
2 yıl»
Madde 6 — Tüzüğün yirmi beşinci madde aşağıdaki şekilde değiş­
tirilmiştir.
«Madde 25 — Millî Savunma, Milî Eğitim ve Tarım Bakanlıkları
müesseselerinde ve Veteriner Fakültesinde kendi usul ve mevzuatına göre
ihtisas yapmış olan bakteriyolog, parazitoloğ, besin kimyası ve patolojik
anatomi mütehassıslarının ihtisas belgeleri, talepleri halinde Sağlık ve
Soyal Yardım Bakanlığınca teşkil olunacak jüri önünde sınav vermek
şartiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tescil edilebilir. Ancak
bunlardan patolojik anatomi mütehassıs belgesi alacakların Tıp Fakül­
telerinde veya hastane lâboratuvarlarında altı ay insan patolojik ana­
tomisi üzerinde çalışmış olmaları şarttır.
Madde 7 — İkinci maddenin III ve IV sayılı tablolarına aşağıdaki
kısımlar eklenmiştir.
Tablo: III e E k
Sıra
Not
SO a
38 b
SO «
ileri İhtisas dalları
Adı
Ruh hastalıkları
Sinir hastalıkları
Çocuk psikiyatrisi
»
»
Evvelce alınmış
olması sereken
belgelerin sıra
Noı
10
10
10
SO a
Eh kısa
eğitim
süresi
S yıl
3 yü
2 ya
1 yıl
Alınacak unvan.
Ruh hastalıkları MÜt.
Sinir Hast. Müt.
Çocuk psikiyatri» Müt.
»
»
»
Tablo : IV e E k
Sıra
Nos
39
Ösel İhtisas dalının
Adı
Farmakoloji
Gerekli belge
Ek kısa eğitim
suresi
Fizyoloji İhtisası
2 yıl
Airaaeak Unvan
Farmakoloji Müt.
Madde 8 — Tüzüğün beşinci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ek­
lenmiştir.
«Grup ihtisası yapanların yapabilecekleri tıbbi müdahale ve ameli­
yatlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Tıp Fakülteleri ve Gülhane Tıp Akademisinin mütalâası alındıktan sonra
tesbit ve Resmî
Gazete ile ilân edilir.»
Madde 9 —
miştir.
Tababet İhtisas Tüzüğüne aşağıdaki maddeler eklen­
«Ek madde 1 — Temel tıp ilimlerinde ve halk sağlığı (Koruyucu
hekimlik ve hijyen) konularında ihtisas Tıp Fakültelerinde, Gülhane Tıp
akademisinde ve Hıfzıssıhha Okullarında yapılır. Alman ihtisas belge­
leri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tescil edilir.
Anatomi, fizyoloji, histoloji, fizyopatoloji, tıp tarihi konusunda ih­
tisas belgesi almak için en az iki yıl Tıp Fakültelerinin ilgili enstitüle­
rinde çalışmak, orijinal bir tez hazırlamak, yabancı dil ve ihtisas imti­
hanım başarı ile vermiş olmak lâzımdır.
Halk sağlığı dallarında ihtisas belgesi almak için yurt içinde veya
dışında bir hıfzıssıhha okulunda veya muadili bir okulda en az 8 aylık
akademik bir eğitimi başarı ile bitirmek, halk sağlığı sahasında en az
bir yıl staj yapmak, bir tez hazırlamak, yabancı dil ve ihtisas imtihan­
larım, başarı ile vermiş olmak lâzımdır.
Halk sağlığı ihtisas dallan epidemiyoloji, biostatistik, sağlık mühen­
disliği, sağlık eğitimi, sağlık idaresi, malaryoloji, iş hekimliği, ana ve
çocuk sağlığı, okul hekimliği, spor hekimliği, tüberküloz mücadelesi,
hastane idaresi ve ruh sağlığıdır.
Tıp ilimleri ve halk sağlığı dallarında ihtisas yapmak için giriş
şartlan, ihtisas ile ilgili çalışmaların programı kurumlarınca hazırlanan
bir yönetmelikle tesbit edilir.
Temel tıp bilimlerinde veya halk sağlığı konusunda ihtisas yapan­
lara ihtisas dallarına göre verilecek, unvanlar şunlardır: Anatomi müte­
hassısı, fiziyoloji mütehassısı, histoloji mütehassısı, fizyo-patoloji müte­
hassısı, tıp tarihi mütehassısı, halk sağlığı mütehassısı.»
<< E k madde 2 — Özel ve İleri dallarda ihtisas yapmış olanlardan
isteyenler görgü ve bilgilerini artırmak için tıp fakültelerine, Gülhana
Tıp Akademisine ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca öğrenim ve
araştırma hastanesi olarak kabul edilen hastane ve müesseselere baş­
asistan veya uzman asistan olarak tâyin edilirler. Başasistanlık veya uz­
man asistanlık çalışmalarını başarı ile bitirdiklerine dair yeterlik belgesi
alabilmek için en az iki yıl başasistanlık yapmak, orijinal bir tez hazır­
lamak ve kurumlarınca teşkil olunan bir jüri önünde pratik ve tezleri
üzerinde yapılan nazari imtihanı başarı ile vermek lâzımdır.
Başasistanların veya uzman asistanların tâyin usulleri, yetki, gö­
rev, sorumluluk, çalışma programları, tezlerinin hazırlanmasından gözönüne alacaklan esaslar ve imtihan usulleri kurumlarınca tesbit olunur.
Yabancı memleketlerde mütehassıs olduktan veya en az dört yıl
fiilî assitanlık yaptıktan sonra en az iki yıl başasistanlık yapmış olan­
lardan yeterlik belgesi almak isteyelerin belgeleri bir tıp fakültesi tarafından tetkik edilir. Belgeleri uygun görülenler hakkında Türkiye'de
başasistanlık yapanlar gibi işlem yapılır.»
«Ek geçici madde 1 — İç hastalıkları grup ihtisas belgesi almak
isteyen iç hastalıkları mütehassısları veya muadil unvanı haiz olanlar
altı ay bir çocuk hastalıkları kliniğinde, şirürji grupu ihtisas belgesi al­
mak isteyen genel şirürji mütehassıslan veya muadil unvanı haiz olanlar altı ay bir doğum kliniğinde asistanlık yapar ve bu Tüzük hükümleri
gereğince yapılan imtihanı kazanırlarsa kendilerine ayrıca grup İhtisas
belgesi de verilir.
Grup ihtisas belgesi almak isteyen ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı teşkilâtında vazifeli olan mütehassıslar bu asistanlıklara kendi
kadrolariyle, açıktan başvuranlar fahri olarak* tâyin edilirler.»
E k geçici madde 2 — Bu Tüzüğün yayımından evvel anatomi veya
fizyoloji veya histoloji veya fizyopatoloji veya tıp tarihi konularında ye­
terlik belgesi almış olanlar ile hijyen ihtisas belgesi almış olan Veya yurt
içinde veya dışında Hıfzıssıhha Okullarında veya muadili okullarda en az
sekiz aylık akademik bir eğitim görerek mezun olanlarla halk sağlığı ile
ilgili bir konuda yurt içinde ve dışında görmüş olduğu kursların süresi
26 EKÎM 1961
en az sekiz ay olanlardan bu eğitimden evvel veya sonra en az üç yıl
halk sağlığı sahasında çalışmış olanlardan bu Tüzüğün yayımından iti­
baren en geç iki yıl içinde ihtisas belgesi almak için müracaat edenlerin
belgeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tetkik edilir ve
uygun görülenlere ihtisaslarına göre gereken ihtisas belgesi verilir. Bu
belgeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tescil edilir.
Komisyon tıp fakülteleri, Gülhane Asker! Tıp Akademisi ve Hıf­
zıssıhha Okulunun seçeceği birer üye ile Sağlık, ve Sosyal Yardım Ba­
kanlığının seçeceği dört üyeden teşekkül eder. Komisyon başkanını kendi
arasından seçer. Toplantılar en az beş üyenin iştiraki ile yapılır ve ka­
rarlar salt çoğunlukla verilir.»
Madde 10 — Tababet İhtisas Tüzüğünün fahrî asistanlar hakkın­
daki 26 nci maddesi ile geçici beşinci maddesi kaldırılmıştır.
Madde 11 —
lüğe girer.
Sahite: 5527
(Resmî Gazete)
Bu Tüzük Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürür­
Madde 12 — Bu Tüzük hükümlerini Adalet, Millî Savunma, Millî
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaştırma, Çalışma ve Sanayi
Bakanları yürütür.
İçişleri Bakanlığından:
1 — Bilecik Vilâyeti Bozüyük Kazası Merkez Nahiyesine bağlı
Poyra Köyü ile;
Söğüt Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Oluklu Köyü bölgesindeki
iki kaza arası sınır; ilişik krokisinde gösterildiği veçhile;
Kamuran Tekke Köyüne giden yolun, eski Oluklu - Çerkez Çepni
yolunu Yapraklı Dere sırtında kestiği noktadan başlamak üzere; bu­
radan Oluklu sırtındaki yolu takiben bu yolun Oluklu - Poyra yolunu
kestiği yol kavşağına, buradan 1100 rakımlı Kızıltepe ve Kızılbayırı
takiben Oklu Balı - Eski Oluklu yollarının birbirini kestiği yol çatağı­
na, buradan da Hacı Mehmet Ağılı (Mandıra) na ve oradan Eşme Ka­
yaya uzanan hat),
Olarak belirtilmiştir.
Tarafların
saklıdır.
2 —
karşı taraf sının içinde
kalan genel ve özel hakları
Bu kararın icrasına İçişleri Bakam memurdur,
11/10/1961
Devlet Başkanı ve Başbakan
Org.
CEMAL G Ü R S E L
Karar Sayısı: 5/1791
Ankara Kumandanlığı Adlî Âmiri Tuğgeneral Niyazi Bengisu
(926-b-8) nun Askerî Temyiz Mahkemesi Başkanlığına tâyini; Millî Sa­
vunma Bakanlığının 12/10/1981 tarihli ve 4031-32-61 sayılı yazısı üze­
rine, 1631 sayılı kanunun 78 sayılı kanunla muaddel 40 ıncı maddesine
göre, Bakanlar Kurlunca 14/10/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Devlet Başkanı ve Başbakan
Org. C. G Ü R S E L
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
F. ÖZDİLEK
Milli Sa. Bakanı VF. ÖZDİLEK
Devlet Bakanı
S, U L A Y
İçişleri Bakanı
N. ZEYTİNOĞLU
MillîEğit.BakanıBayındırlık Bakana V.
A. TAHTAKILIÇ
S. ULAY
Güm ve Tekel Bakanı T a r ı m Bakanı V.
F. AŞKIN
R. ÖZAL
Sanayi Bakanı
İ. SOYAK
Devlet Bakanı
A. E R Z İ
Dışişleri Bakanı
S. SARPER
Ticaret Bakanı
M. BAYDUR
Ulaştırma Bakanı
O. MERSİNLİ
Basın-Yayın ve Turizm Bakanı
S. K U R U T L U O Ğ L U
Adalet Bakanı
Dr.K.TÜRKOĞLU
Maliye Bakanı
K. K U R D A Ş
İçişleri Bakanı
N. Z E Y T İ N O Ğ L U
Adalet Bakanlığından:
1 — 2000 Ura aylıkla Yargıtay Üyeliğine
teşarı Nafiz Yamanoğlu,
Adalet Bakanlığı Müs­
Adalet Bakanlığı Müsteşar vekilliğine üçte iki
eski üyesi Prof. Dr. Hakkı Uma, tâyin edilmiştir.
2 —
aylıkla Yargıtay
Bu kararın yerine getirilmesine Adalet Bakanı memurdur.
30/9/1981
Sa. ve So. Y. Bakanı
A ÜNER
Devlet Başkanı ve Başbakan
Org.
CEMAL GÜRSEL
Çalışma Bakanı
C. TALAS
İmar ve İskân Bakanı
R. ÖZAL
Adalet Batanı
Dr. Kemal T Ü R K O Ğ L Ü
Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından :
Karar No: 334
itiraz No: 178
C. H. P. Adana Milletvekili adayı Saim KaraÖmerlioğlu Adana İl
Seçim Kurulu eliyle gönderdiği itiraz dilekçesinde, Adana Milletvekili
seçiminde ilce seçim kurullarında oyların toplanılan yapılırken yanlış­
lıklar yapılmış olduğu esasına dayanan itirazının il seçim kurulunca
reddedildiğini ve böylece 25, 31 den ibaret olan küçük bir farkla seçimi
kaybettiği sonucuna varıldığım ileri sürerek il seçim kurulunun aynı
günlü kararının kaldırılmasını ve inceleme yapılarak itirazı üzere karar
verilmesini istemiştir.
Dilekçe incelendi, gereği görüşülüp konuşuldu :
298 sayılı kanunun 130 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünce
itirazcının itirazının gerekçesini dilekçesinde açıklaması ve delile ihti­
yaç gösteren konularda elinde bulunması m ü m k ü n olan delilleri dilek­
çeye bağlaması ve bulunmayanların nerede olduklarım yazması dilek­
çenin muteberlik şartlarındandır. Bu şartlar gereği gibi yerine getirilmeksizin yazılan itiraz dilekçeleri aynı maddenin 4 üncü fıkrası hük­
münce reddolunur. Bu hüküm hem Yüksek Seçim Kuruluna doğrudan
doğruya yapılan itirazlarda, hem de il seçim kurulları kararlarına karşı
yapılan itirazlarda gözönünde tutulması gereken bir hükümdür 130
uncu madde tüm olarak incelenirse, bu durum kolayca anlaşılır.
İtirazcı, hesap konusuna ilişkin bir itiraz ileri sürdüğü cihetle
hesabın esas unsuru olan sayılan da dilekçesinde göstermek zorundadır,
yoksa itirazın gerekçesini toplamada yanlış yapıldığı yollu genel söz­
lerle açıklamış olmaz. İnceleme konusu dilekçelerde, bu şart gerçekleş­
miş değildir; o halde, dilekçenin reddi gerektir.
Sonuç : İtiraz dilekçesinin reddine, bu karann 298 sayılı kanunun
13 üncü maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayınlanmasına 21/10/1961
de oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No: 325
İtiraz No: 179
C. H. P. Van İl îdare Kurulu adına Başkan Ç. Çilingiroğlu, Van İl
Seçim Kurulu eliyle kurulumuza gönderdiği 19/10/1961 günlü dilekçe­
sinde Van Adalet Partisi Milletvekili oy pusulalarında birinci aday olan
Hasan Özgökçe'nin gerçeğe aykırı olarak emekli subay diye gösterildi­
ğini ve Y. T. P. oy pusulalarının ise daha önce tescil edilmiş bulunan
C. H. P. oy pusulalarının renginde bastırılmış ve esas numunelerine ay­
kın bulunmuş olduğunu ileri sürerek yaptığı itirazın il seçim kurulunun
18/10/1961 günlü ve 44 sayılı karariyle reddedilmiş bulunduğunu ortaya
atarak dilekçede bildirilen sebeplerle itiraz etmiş ve il seçim kurulu
kararının bozularak kendi istekleri üzere karar verilmesini istemiştir.
Dilekçe ve ona ekli bulunan diğer belgeler incelendi, gereği görüşülüp
konuşuldu.
Sahife: 5528
(Resmî Gazete)
1 — Hasarı Özgökçe'nin emekli subay gösterilmiş olması olayının
ne bakımdan bütün oyları kendisine çekecek derecede önemli bir olay ola­
rak seçmenler üzerinde etki göstermiş olduğu, kurulumuza karşı veri­
len dilekçede açıklanmış olmadığı gibi bu yönün i l seçim kuruluna veri­
len dilekçede açıklanmış olduğunu gösteren bir yazı itiraz konusu ka­
rarda da yoktur. P a r t i listelerindeki kimselerden çok partilerin gözönünde tutulduğu bir seçim sisteminde bir kimsenin kendisini başka bir
durumda göstermiş olmasının delillerle ispatı gereken özel durumlar dı­
şında seçmen üzerinde bir etkisi bulunduğu kabul edilemez. Burada söz
konusu edilmek istenilen bir Özel durum varsa o durum açıklanmış ve bu
durumun varlığına ve seçmen oyu üzerinde etki yapmış olduğuna ilişkin
deliller gösterilmiş değildir. B u bakımdan V a n İl Seçim Kurulunun söz
konusu sebebe dayanan İtirazı reddetmiş olması sonucu bakımından ka­
nuna uygundur.
2 — Oy pusulalarında kullanılan yazı rengi hakkında kanunda her
hangi b i r sınırlandırma yoktur. Bundan başka başak şeklindeki değişik­
likte seçmeni şaşırtıcı bir olay sayılamaz. Z i r a seçmene sunulan diğer oy
pusulalarında başak resmi veya buna benzer bir resim yoktur k i seçmen
şaşırabilsin. Bundan dolayı il seçim kurulunun 2 nci itiraz sebebine iliş­
kin kararı da 298'sayılı kanunun 78 inci maddesi hükmüne uygundur.
Çünkü bu madde şaşırtıcı benzerlikleri önlemeği hedef tutmaktadır.
3 — Açıklanan sebeplerden
ötürü seçim sonucu üzerinde etkili
bulunduğu anlaşılmayan olaylara dayanan itirazlar 298 sayılı kanunun
130 uncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları hükmüne uygun değildir.
Sonuç : İtirazların reddine ve i l k itiraz sebebi hakkında sonucu,
ikinci sebep hakkında tümü doğru olan itiraz konusu Van İl Seçim K u ­
rulu kararının onanmasına ve bu kararın 298 sayılı kanunun 13 üncü
maddesi hükmünce Resmî Gazete'de yayınlanmasına 21/10/1961 de kesin
26 EKİM196I
nünde 11 Seçim Kuruluna bildirildiği ileri sürülerek İl Seçim Kurulunca,
daha önce düzenlenmiş, bulunan cetvellerde İlçe Seçim Kurulunun son
kararı üzerine bir değişiklik yapılıp yapılamıyacağı,
2 — Önce Merkez İlçe Seçim K u r u l u Başkanı iken İl Seçim K u r u l u
Başkanının raporlu bulunması sebebiyle İl Seçim K u r u l u Başkanlığına
başlayan bir hâkimin, İlce Seçim K u r u l u Başkanı bulunduğu sıradaki iş­
lemlerine karşı yapılan itirazların incelenmesi sırasında İl Seçim Ku­
rulunda bulunup bulunamayacağı, bulunamayacaksa İl Seçim Kurulun­
daki eksiğin nasıl tamamlanacağı sorulmuştur.
Konu incelendi, gereği görüşülüp konuşuldu:
1 — İlçe Seçim Kurulunca birleştirme cetvellerinde itiraz üzerine
kararla yapılan değişiklik İl Seçim Kuruluna 20/10/1961 gününde bildirilmiştir. İl birleştirme tutanağı düzenlenip milletvekilliğine seçilenlere
tutanakları verilmeğe başlandıktan sonra İl Seçim Kuruluna bildirilen
ilce seçim kurulları kararlarına dayanan değişiklikler üzerine İI seçim
H
kurullarınca kendi cetvellerinde değişiklik yapılamaz, Önce düzenlenmiş
bulunan ilce seçim kurulu cetvellerinin olduğu gibi Yüksek Seçim K u ­
ruluna gönderilmesi gerekir. Çünki 298 sayılı kanunun 130 uncu mad­
desinin birinci fıkrasının 6 nci ve aynı kanunun 14 üncü maddesinin 8
inci fıkrası hükmünce seçilenlerin tutanaklarının iptaline ancak Yüksek
Seçim Kurulunca ve itiraz üzerine karar verilebilir.
2 — Daha önce ilce seçim kurulu başkanlığında bulunan bir hâki­
min ilce seçim kurulu başkanı bulunduğu sıradaki işlem ve kararlarına
karşı yapılmış bulunan itirazların i l seçim kurulunda incelenmesi sıra­
sında i l seçim kurulu başkanlığı yapmasına kanuni bakımdan İmkân
yoktur. Böyle bir durumda i l seçim kurulunun yedekte bulunan bir hâ­
kimin alınmasiyle tamamlanması ve bu kurulda bulunan hâkimlerin en
kıdemlisinin i l seçim kuruluna başkanlık etmesi gerekir.
olarak oybirliğiyle k a r a r verildi.
Sonuç: İl birleştirme tutanağı düzenlenip seçilenlere tutanakları
verilmeğe başlandıktan sonra ilce seçim kurulu
kararlarına, dayanan
değişikliklerin i l seçim kurulu cetvellerine geçirilmesine imkân olmadı­
ğına, düzenlenmiş bulunan belgelerin ilce seçim
kurullarınca sonradan
verilen karara dayanan itiraz dilekçeleri varsa onlarla birlikte doğruca
Karar No : 347
Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi gerekeceğine, 2) Önce ilce seçim
Eskişehir İl Seçim K u r u l u Başkanlığı 20/10/1961 günlü ve 244 sa­
yılı yazısında :
kurulu başkanı iken sonradan i l seçim kurulu başkanı olan hâkimin ilce
seçim kurulu başkam bulunduğu sıradaki işlem ve kararlarının i l seçim
1 — C. K. M. P. Eskişehir İl Başkanı ve aynı partinin Eskişehir
kurulunda incelenmesi sırasında i l seçim kurulu başkanlığı
yapamaya­
milletvekili adayı Osman Remzi Sezer'in dilekçesinin 298 sayılı kanu­
cağına ve böyle durumlarda i l seçim kurulunun yedek üyelerinin kurula
nun 130 uncu maddesiyle ilgili bulunması sebebiyle Yüksek Seçim Ku­
alınması yoluyla tamamlanması-
ruluna sunulmasına İl Seçim Kurulunca karar verildiği, ayrıca S i v r i h i ­
ğinin Eskişehir İl Seçim K u r u l u Başkanlığına duyurulmasına bu kara­
gerekeceğine, bu karardan bir örne-
sar İlçesi sandık kurulları işlemlerine yapılan itiraz sonucunda İlçe Se­
rın 298 sayılı kanunun 13 üncü maddesi hükmünce Resmi Gazete'de ya­
çim Kurulunca cetveller üzerinde yapılan düzeltmenin 20/10/1961 gü­
yınlanmasına 22/10/1961 gününde oybirliğiyle karar verildi.
TEBLİĞ
MaliyeBakanlığından:
3 — İstikrar Fonuna katılma payı tahsil
edilmek suretiyle dövîz
satın almış bulunan şahıslardan, turistik seyahat maksadiyle döviz alan­
ların bir ay, diğerlerinin 45 gün içinde seyahata çıkmaları mücbir veya
5/1280 sayılı Karara ilişkin Tebliğ
No: 2
muhik sebeplerden dolayı m ü m k ü n olmadığı takdirde, bu süreler, yalnız
6/6/1961 gün ve 10821 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan «İstikrar
Fonu İhdasına dair 5/1280 sayılı Kararın 1 ve 9 uncu maddesine istina­
den aşağıdaki esaslar tesbit edilmiştir:
1 — İstikrar Fonuna katılma payı tahsilatı sırasında yazı, rakam
bir defaya mahsus olmak üzere, Merkez Bankasınca döviz tahsis edildiği
ahvalde bu banka, diğer bütün
hallerde ilgili kambiyo mercilerince İki
aya kadar uzatılabilir.
4 — Döviz satışı sırasında peşin olarak tahsil edilen istikrar fo-
ve hesap hatası gibi maddi hatalar sonunda fazla tahsil edilen fon pay-
nuna katılma
lan, İlgililerin müracaatı
olunmaz. Ancak, Türk Parası Kıymetini K o r u m a hakkında 14 sayılı ka­
merci veya bankalarca
üzerine veya re'sen, bu payları
iade olunur. Şayet, fazla
Merkez Bankasındaki fon hesabına
tahsil eden,
tahsil edilen paylar
yatırılmışsa, bu takdirde iade için,
payları tahsil eden merci veya bankalarca,
maddi hatayı tevsik etmek
suretiyle doğruca Merkez Bankasına müracaat edilir.
payları, dövizlerin
bilâhare iadeten satışı halinde iade
rara mütaallik 70 sayılı tebliğ, ek ve tadilleri
gereğince, avans olarak
verilip sonradan mahsuba tabi tutulan ve mahsup sonunda iadesi mez­
kûr karar ve tebliğ hükümleri iktizası bulunan dövizlere mütaallik pay­
lar, ilgililerin müracaatı
üzerine Merkez Bankasınca
iade olunur. B u
2 — İstikrar Fonuna katılma payı tahsil edilmemesi gerektiği hal­
madde şümulüne giren dövizlerin üçüncü maddede yazılı süreler ve ek
de, tahsil edildiği şeklindeki itirazlar, kambiyo mercilerince döviz tali-
süreler zarfında mücbir sebepler tahtında hiç kullanılmadan aynen iadesi
de aynı esaslara tabidir.
sis edildiği ahvalde, bu mercilere Merkez Bankasınca döviz tahsis edildiği hallerde bu bankanın Genel Müdürlüğüne yapılır.
5 — Bu tebliğ 5/1280sayılıkararın yayımı tarihinde muteberdir.
(Baştarafı 25 Ekim 1961 tarihli ve 10941 sayılı Resmî Gassete* dedir.)
C i n s i
Mahsulün birimi
Bag
^erü inek
B i r i m basma ortalama
randuman (Miktar)
B i r i m başına
ortalama işçilik
U r a Kr.
Birimden elde edilen mahsul için ortalama maliyet
U r a Kr.
Süt
Buzağı
Gübre
300 K g .
1 Aded
75 00
200 00
kültür îrk inek
Süt
Buzağı
Gübre
2000 Kg.
1 Aded
500 00
1500 00
-JÜ&nda ineği
Süt
Buzağı
Gübre
500 K g .
1 Aded
<&oyun
Süt
Yapak, yün
Kuzu
Ortalama satış fiatı
L i r a Kr.
1 Kg. Süt
1 Ad. Buzağı
Gübre
B i r birim İçin yıl­
lık istihsal değeri
Lira Kr.
1 ôô
50 00
20 00
300 00
50 00
20 00
1 00
200 00
25 00
2000 00
200 00
25 00
Ek Numune s 1
Götürü gider emsali (%)
wm
Hayvanlann irat getirmesine göre
Bölge Zirai Kazanç iölçüleri
26 mı
Uşak İli
54
370 00
1 Kg. Süt
1 Buzağı
Gübre
Q7
2225 00
100 00
200 00
30 K g .
1,5 K g .
X Aded
10 00
Süt
Kıl
Oğlak
45 K g ,
0,500 K g .
1 Aded
Süt
Tiftik
Oğlak
20 K g .
2 Kg.
1 Aded
Yumurta
Civciv
80 Aded
6 Aded
Yumurta
150 Aded
1 0,0
15 00
0 17
25 50
59
7 Kg.
5 00
20 00
8 00
56 00
35
1 Kg. Süt
1 Malak
Gübre
0 60
50 00
25 00
40 00
1 Kg. Süt
1 Kg. Yapağı
1 Kuzu
0 80
7 00
40 00
310 00
30 00
1 Kg. Süt
1 Kg. Kıl
1 Oğlak
0 70
7 00
20 00
10 00
32 00
300 00
50 00
25 00
53
375 00
24 00
10 50
40 00
74 50
*
Süîkeçi
54
55 00
" """*^T-
1 Kg. Süt
1 Kg. T i f t i k
1 Oğlak
0 70
20 00
SO 00
14 00
40 00
30 00
33
(Ream! Gazete)
"
Teftik keçi
31 50
3 50
20 00
84 00
Tavuk yerli
Aded
1 00
4 50
5 00
0 17
1 25
9 50
Tavuk (Legorn)
Arı yerli
Kovan
Bal
13 60
7 50
45
21 10
Uşak Üi
1
C i n s i
Mahsulün b i r i m i
Dönüm
İ£es©
»
.Ardıg
J**rA^PiT^^^4iTTrrt^^ri^'*^^*¥iTTfrTST>^^^HT^BTrrrrrT^
SSavak
palamut
- t -
»
>
—••••• -
—•—a.—,.
.„•
B i r i m basma
ortalarna işçilik
L i r a Kr.
Birimden elde edilen mahsul için ortalama maliyet
Lira Kr.
Ortalama »atış fiatı
Lira Kr.
B i r birim için yıl­
lık istihsal değeri
Lira Kr.
Götürü gider emsali (%)
67
67
TT»-«
7 M» Odun
10 Ms Kereste
210 00
500 00
350 00
1000 00
1 Ms
1 Ma
75 00
150 00
525 00
1500 00
8 Ms Odun
4 M » Kereste
240 00
240 00
400 00
400 00
1 Ms
1 Ms
75 00
150 00
600 00
600 00
7 M » Odun
10 M3 Kereste
210 00
500 00
350 00.
1000 00
.1 Ms
1 Ms
75 00
150 00
525 00
1500 00
67
67
8 Ma Kereste
2 Ms Odun
500 00
50 00
1000 00
75 00
1 Ms
1 Ms
150 00
50 00
1200 00
100 00
83
75
12 Ms Odun
1000 K g . Pelit v. s.
300 00
150 00
500 00
200 00
720 00
300 00
70
67
1 Ms
1 Kg.
60 00
0 30
_
67
67
SaUfr: 5529
*
B i r i m başına ortalama
randuman (Miktar)
J
Çam
Ek Numune : 1
Orman türleri
Bölge Zirai Kazanç Ölçüleri
Uşak Öi
T a r U
B i r i m basma ortalama randıman
(Miktar)
Ek Numune ; 2
bağ, bahçe mahsulleri
>
Birimden elde edilen
B i r i m başmaortalama mahsul için ortaîama
işçilik (T. L.)
maliyet (T. L.)
A
A
B i r birim için yılık
istihsal değeri (T. L.)
Götürü gider
emsali %
A
A
A
/
Mahsulün
birimi
Cinsi
1
III
1
'
Buğd: ıy
''
Dönüm
Arpa
»
Çavdar
»
Yulaf
»
Mısır
Kıraç
arazide
•
-ı
1
-ıı
60 Kg. Buğday
80 Kg. Saman
65 Kg. A r p a
60 Kg. Saman
70 Kg. Çavdar
90 Kg. Saman
60 Kg. Yulaf
60 Kg. Saman
»
Bakla
60 Kg."Mahlut
80 Kg. Saman
65 Kg. Bakla'
60 Kg. Saman
Nohut
90 Kg. Buğday
110 Kg. Saman
150 Kg. Buğday
180 Kg. Saman
Kıraç Taban
ara­
ara­
zide
zide
Sulu
ara­
zide
Ortalama
satış fiyatı
(Kr.)
53,50
60
10
1
Kıraç Tattan
ara­
ara­
zide
zide
Sulu Kıraç Taban Sulu
ara­ arazi arazi
arazi
zide iiçin % için % için '%
s
60 K g . Nohut
75 Kg. Saman
Fasulye
100 Kg. A r p a
120 Kg. Saman
100 Kg. Çavdar
150 Kg. Saman
90 Kg. Yulaf
90 Kg, Saman
100 Kg. Mısır
150 Ksr. Sap
90 Kg. Darı
70 Kg. Saman
90 Kg. Mahlut
110 Kg. Saman
90 Kg. Bakla
100 Kg. Saman
90 Kg. Nohut
110 Kg. Saman
80 Kg. Fasulye
90 Kg. Saman
200 Kg. A r p a
250 Kg. Saman
150 Kg. Çavdar
200 Kg. Saman
150 K g . Yulaf
180 K g . Saman
250 Kg. Mısır
400 Kg. Sap
150 Kg. D a n
120 Kg. Saman
150 Kg. Mahlut
180 Kg. Saman
150 Kg. B a k l a
180 Kg. Saman
150 Kg. Nohut
180 Kg. Saman
150 Kg. Fasulye
180 Kg. Saman
33,00
26,00
31,50
20,00
34,00
22,00
33 00
;
32,00
26,00
_
36,00
31,00
38,00
23,00
48,00
28,00
36,00
34,00
28,00
38,00
41,00
35,00
41,00
27,00
73,00
47,00
41,00
46,00
35,00
39,50
32,50
36,50
27,50
36,00
25,00
39,50
42,00
50,00
63,00
45,50
45,50
45,50
33,50
67,50
50,00
38,50
55,00 100,00
32,00
45,50
45,50
57,50
52,00
53,50
74,00
59,50
51,60 101,60
40
12
46
08
40
12
Buğday
Saman
Arpa
Saman
Çavdar
Saman
Yulaf
Saman
55 Mısır
04 Sap
40
15
Darı
Saman
54 Mahlut
10 Saman
60
5
Bakla
Saman
65 Nohut
15 Saman
80 Fasulye
15 Saman
90,00
18,00
89
70
50
98
84
61
93
78
59
88
71
47
93
90
65
96
69
67
96
76
55
59,60
99,00
39,00
3,00
54,00
5,00
90,00 100
9,00
77
75
42,00
59,00
99,00
39,00
11,25
58,50
16,50
97,50 100
27,00
76
48
50,25
75,00 124,50
_
64,00 120.00
13,50 27,00
66
69
70
65
49
96
68
54
36,00
8,00
54,00
11,00
44,00
65,00 108,00
28,00
7,20
40,00
14,40
33,20
54,40 110,00
32,20
7,20
46,00
12,00
69,00
16,00
39,40
58,00
85,00
24,00
7,20
36,00
10,80
60,00
21,60
31,20
46,80
81,60
35,75
3,20
55,00 137,50
6,00 16,00
38,95
61,00 153,50
20,00
6,00
36,00
10,50
60,00
18,00
26,00
46,50
78,00
32,40
8,00
48,60
11,00
81,00
18,00
40,40
80,00
30,00
—
(Resmî Gazete)
50 Kg. Darı
40 Kg. Saman
Mahlut
Sulu
arazide
Sulu
ara­
zide
______________„______
65 Kg. Mısır
80 Kg. Sap
Barı
Taban
arazide
Kıraç Taban
ara­
ara­
zide
zide
Sahife: 5530
Bölge Zirai Kazanç ölçüleri
77,50 147,00
Mercimek
90 Kg. Merc.
90 Kg. Saman
130 Kg. Merc.
130 Kg. Saman
38,00
40,00
46,00
50,00
70,00 ö 76,00
100 Mercimek
20 Saman
60.00
12,00
90,00 130,00
18,00 26,00
72,00 108,00 156,00
Burçak
*
-
60 Kg. Burçak
70 Kg. Saman
—
-
100 Kg. Burçak
130 Kg. Saman
140 Kg. Burçak
160 Kg. Saman
36,00
37,00
39,00
39,00
47,00
51,00
50
15
Burçak
Saman
30,00
10,50
50.00
19,50
70,00
24,00
40,50
69,50
94,00
26 EKİM 1961
60 Kg. Merc.
60 Kg. Saman
TTşalt Ali
Eh
T a r l a , bağ, bahçe m a h s u l l e r i
B i r i m başına ortalama
(Miktar)
,
Birimden elde edilen
B i r i m başına ortalama mahsul için ortalama
işçilik (T. L.)
maliyet (T. L.)
randıman
Bir birim için yıllık
istihsal değeri (T. L.)
A
- /
Mürdük (Fasıl) D ö n ü m
65 Kg. Mürdük
70 Kg. Saman
Tütün;
»
60 Kg. Tütün
Ş. Pancarı
»
Taban
arazide
Sulu
arazide
100 Kg. Mürdük
130 Kg. Saman
140 Kg. Mürdük
150 Kg. Saman
80 Kg. Tütün
2000 Kg. Pancar
2 A r a b a küsbe
100 Kg. Tütün
30,00
37,00
Sulu
ara­
zide
Kıraç Taban
ara­
ara­
zide
zide
39,00
39,00
47,00
Ortalama
satış fiyatı
(Kr.)
51,00
45
15
80,00 100,00 130.00 100.00 130,00 180.00
3000 Kg. Pancar
2 A r a b a küspe
95,00 140,00
/
Sulu
ara­
zide
169,00 249,00
250
Mürdük
Saman
Tütün
—
/ —
Kıraç
ara­
zide
Taban Su'u Kıraç Taban Sulu
ara­
ara­
ara2i arazi arazi
zide
zide için % için % için %
29,25
10,50
45,00
19,50
03,00
22,50
39,75
64,50
85,50
98
73
60
67
65
72.
66
65
150,00 200,00 250,00
1250 Pancar
350 Küspe
250.00 375,00
7,00
7,00
•
—
im
Cinsi
Kıraç
arazide
Kıraç Taban
ara­
ara­
zide
zide
Götürü gider
emsali
A
r
Mahsulün
birimi
Numune : 2
26 EKÎM
Bölge Zirai Kazanç Ölçüleri
257,00 382,00
Keten (Tohum)
»
40 Kg. Keten
60 Kg. Keten
Pamuk yerli
Çiyit
»
10 Kg. Pamuk
20 Kg. Çiyit
15 Kg. Pamuk
30 Kg. Çiyit
Afyon
Tohum
»
500 Kg. Afyon
30 Kg. Haşhaş
1 Kg. Afyon
40 Kg. Haşhaş
30 Kg. Pamuk
60 Kg. Çiyit
2 Kg. Afyon
60 Kg. Haşhaş
36,00
40,00
44,00
47,00
82,00
67,00
82,00 120,00
40,00
51.50
52,50
62,50
100
80,50
•85,00 110,00 159,00
Keten
450 Pamuk
40 Çiyit
8500 A f y o n
150 Haşhaş
40,00
60,00
45,00
8,00
67 50 135,00
12,00 24,00
53,00
79,50 159,00
42.50
45,00
85 00 170,00
60,00 90,00
36
99
79
50
97
76
61
76
60
55
350,00 525,00
46
51
75.00 187 50
61
54
61
37
_
TResmî Gazete)
100
87,50 145,00 260.00
Susam
»
Patates
»
Yonca (Kuru)
»
Korunca
»
150 Kg. Korun.
300 Kg. Korun.
1 - Sıralık
2 - Sofralık
3 - A d i kuru
4 - Çekirdeksiz
»
»
»
»
500
400
110
100
750
600
200
200
w
 mut,
Ağaç
Ayva
»
Elma
30 Kg. Susam
40 Kg. Susam
1000 Kg. Patates
-
Kg. Sıralık
Kg. Sofralık
Kg. A. kuru
Kg. Çek.
20 Kg. A r m u t
300 Kg. Yonca
Kg. Sıralık
Kg. Sofralık
K g : A. kuru
Kg. Çek.
3t> Kg. A r m u t
60 Kg. Susam
36,00
1500 Kg. Patates
750 Kg. Yonca
11,00
—
1000
900
300
300
—
Kg. .Sıralık
Kg. Sofralık
Kg. A. kuru
Kg. Çekir.
40 Kg. A r m u t
38,00
52.00
76,00
96.00
27.00
6&.00
11,00
-
—
-
70,00 80.00 95,00
55,00 65,00 80,00
86.00 100,00 120,00
86.00 100.00 120.00
3,00
3.00
40 Kg. A y v a
4 00
66.00
200
161 00 265 00
35
Patates
46.00 102 00
25
Yonca
23,00
28,00
25
Korunga
149 00
149,00
151,00
15 r 00
180,00
180,00
204,00
204 00
5 50
6 00
45 50
—
—
-
• •
-
3 50
48 00
-
188.00
188,00
208 00
208 00
Susam
35 Sıralık
40 Sofralık
150 A. kuru
200 Çekirdek.
175.00
160.00
165 00
200,00
262,50
240 00
300.00
400,00
350,00
360.00
450.00
600.00
85
93
92
75
69
75
68
51
54
52
4f>
35
6,00
9.00
12,00
92
67
67
Armut
35
Ayva
9 00
50
Elma
6 00
12.50
20,00
98
59
45
6,00
12.50
20,00
99
59
45
10 50
17 50
95
70
51
12 Kg. Eîma
25 Kg. E l m a
40 Kg. E l m a
2.50
3.50
»
25 Kg. Kaysı
40 Kg. Kaysı
250
3 50
3 50
5 90
7 30
9 00
50
Kaysı
Zerdali
»
15 Kg. Zerdali
30 Kg. Zerdali
50 Kg. Zerdali
2.50
3 50
3.50
5 00
7 30
.9.00
35
Zerdali
20 Kg. Şeftali
30 Kg. Şeftali
l
75.00
— -
30
12 Kg. Kaysı
7.30
37.50
8 00
»
5 90
80,00 120,00
6 00
K a y sı
3 50
60.00
-
,
-
43
14,00
i
1
I
Şeftali
»
Badem
»
20 Kg. Badem
Kavun
»
500 Kg. Kavun
Karpuz
»
600 Kg. Karpuz 1000 Kg. Karpuz
30 Kg. Badem
1000 Kg. Kavun
6 00
35
Şeftali
100
Badem
20.00
72
7,00
10.50
30.00
_
35
29
57
2,30
2.50
44 00
69-00
71.00
99 00 149.00
15
Kavun
75,00 150.00 225.00
95
66
66
1500 Kg. Karpuz
43,00
44,00
69,00
71.00
99,00 149 00
12
Karpuz
72,00 120.00 180.00
99
83
83
350.00
|
-
lOö'i Kc:. Patlıcan
»
»
—
1000 Kg. Biber
Lahana
»
—
7000 K<r. Lahana
Havı î ç
»
—
2000 Kg. Havuç
3000 Kg. Doim.
7.00
8 50
225,00
35
Patlıcan
235 00
40
Biber
400,00
59
435 00
10
Lahana
700.00
59
390 no
25
Havuç
500.00
78
.110.00 120.00 252,00 173.00 220,00 425,00
20
Domates
—
—
—
-• •
-
155.00
165.00
275.00
320.00
—
.
•
-
200,00 300 00 600.00
86
;
64
70
Sahi'fe: 5531
Patlıcan
1000 Kg. Domates 1500 Kg. Domates
5 00
43.00
—
Biber
»
2 00
1500 Kg. Kavun
—
Domates
2.00
71
.
|
u ş a k ili
Hayvan satışında
6
Safâfe: 5532
Ek Numune
i
Bölge Zirai Kazanç ölçüleri
Hayvan
nev'l
Terli ırk kuzu ı(0 - 6 aylık)
Birimi
Birimin ortalama
satış fiyatı
Lira Kr.
Aded.(Baş)
40 00
10 00 ^
20 00
20/40 - 50
»
70 00
15 00
30 00
30/70 — 43
80 00
20 00
40 00
- 40/80 — 50
120 00
20" 00
50 00
50/120 — 42
30 00
7 00
15 00
15/30 — 50
20 00
40 00
40/70 — 57
120 00
20 00
40 00
40/120 —• 33 ,
20 00
7 00
15 00
15/20 — 75
-Terli şişek ve toklular ı(6 - 18 aylık)
"Terli ırk koyunlar (18 aydan yukarı)
Terli ırk koçlar (18 aydan yukarı)
,
»,
Tiftik oğlak (0-6 aylık)
>
1
Birimin ortalama
işçiliği
Lira Kr.
Birimh. ortalama
maliyeti
Lira Rv,
Götürü gider emsali
%
t
Tiftik keçi (6-18 aylık)
'
»
Tiftik teke ı(18 aydan yukarı)
70 00 '
j>
.Kılkeçi oğlak (0-6 aylık)
.
Kılkeçi (6-18 aylık)
>
»
50 00
15 00
30 00
30/50 — 60
»
70 00
20 00
40 00
40/70 — 57
Kılkeçi teke ı(18 aydan yukarı)
_>
100 00
20 00
40 00
40/100 — 40
Yerli dana (0-12 aylık)
»
150 00
75 00
100 00,
100/150 — 67
Yerli düve ve tosun ¡(1 - 2 yaş)
»
200 00
100 00
120 00
120/200 — 60
Yerli inek (2 yaştan yukarı)
»
400 00
150 00
200 00
200/400 — 50
Yerli öküz ı(2 yaştan yukarı)
>
700 00
200 00
300 00
300/700 — 42
Yabancı ırk dana (0-12 aylık)
s,
200 00
75 00
100 00
100/200 — 50
. 300 00
125 00
200 00
200/300 — 67
•
V
Kılkeçi (18 aydan yukarı)
'
'
>"
x>
'
Yabancı ırk inek (2 yaştan yukarı)
»
1.200 00
600 00
800 00
800/1.200 — 67
Yabancı ırk Öküz \(2 yaştan yukarı)
•»
800 00
250 00
400 00
400/800 — 50
Manda malak (0-12 aylık)
p
125 00
50 00
75 00
75/125 — 60
Manda düve ve tosun (1-2 yaş)
>
200 00
75 00
125 00
* 125/200 — 62
Manda inek (2 yaştan yukarı)
2»
300 00
150 00
200 00
200/300 — 67
Manda öküz .(2 yaştan yukarı)
>
600 00
150 00
300 00
300/600 — 50
Yerli tay (0-3 yaş)
*
400 00
200 00
300 00
300/400 — 75
Arap tay (0-3 yaş)
2>
500 00
250 00
350 00
350/500 — 70
700 00
300 00
400 00
400/700 — 57
Yerli kısrak (3 yaştan yukarı)
*
»
3.000 00
500 00
1.000 00
1.00/3.000 — 33
&atır ı(0 = 3 yaş)
*
700 00
200 00
250 00
250/700 — 36
>
1.000 00
300 00
400 00
400/1.000 — 40
"Eşek '(0-3 yaş)
»
80 00
30 00
50 00
50/80 — 62
?îSşek (3 yaştan yukarı)
>
120 00
40 00
80 00
80/120 — - 66
5Deve t(0 - 4 yaş)
a
500 00
200 00
300 00
300/500 — - 60
Deve (4 yaştan yukarı
>
700 00
250 00
400 00
400/700 — • 57
>
1 25
0 50
0 75
0.75/1.25 — - 60 .
3 00
0 75
1 50
1.50/3.00 — - 50
5 00
2 00
3 00
3.00/5.00 — - 60
;Katır (3 yaştan yukarı)
•
26
Arap kısrak (3 yaştan yukarı)
tRkismi Gazete)
Yabancı ırk düve ve tosun ( 1 t 2 yaş)
-
•
Civciv ¡(0-2 aylık)
Tavuk - horoz ı(7 aydan yukarı)
$
Hindi (0-12 aylık)
»
10 .00
. 4 00
6 00.
6.00/10 — - 60
rnsMim
Piliç (2-7 aylık)
Uşak Di
nev'i
Birimi
Hindi (1 yaştan yukarı)
Birimin ortalama
satış fiyatı
Lira Kr.
Birimin ortalama
işçiliği
Lfra Kr.
Bîrimin ortalama
maliyeti
Lira Kr.
Götürü gider emsali !%
15 00
5 00
8 00
8.00/15 — 53
Kaz (0-12 aylık)
>
8 00
3 00
4 00
4.00/8.00 — 50
Kaz ı(l yaştan yukarı)
*
12 00
5 00
8 00
8.00/12 — 67
ördek (0-12 aylık)
5 00
2 00
3 00
3.00/5.00 — 60
ördek i(l yaştan yukarı)
8 00
3 00
5 00
5.00/8.00 — 63
Fosgat İli
25 EKÎM im
Hayvan
Ek Numune : 6
Hayvan satışında
Bölge Zirai Kazanç ölçüleri
Ek Numune s 1
Zirai mahsuller: (Hayvan, tarla, ziraati, meyvecilik)
Merkez ve Bağlı Öceler Bölge Zirai Kazaniç ölçüleri
C i n a i
Mahsulün birimi
Birim basma ortalama
randuman (Miktar)
Kg. ve Aded
Birim basma
ortalama işçilik
Lira Kr.
Birimden elde edilen mahsul için ort alama maliyet
Lira K r .
Ortalama satış fi atı
Lira K r .
Bir birim için yıl­
lık istihsal değeri
Lira Kr.
Götürü gider emsali (%)
«
Koyım
Aded
Süt
Yapağı
Kuzu
20 Kg.
1,5 Kg.
1 Aded
10 00
45 00
1 Kg. Süt
1 Kg. Yapağı
1 Aded Kuzu
60
6 00
40 00
12 00
9 00
40 00
^
i
45/61 = 73
61 00
Tiftik keçi
>
Süt
Tiftik
Oğalak
20 Kg.
1,5 Kg.
1 Aded
10 00
45 00
1 Kg. Süt
1 Kg. Tiftik
1 Aded Oğalak
60
12 00
30 00
12 00
18 00
30 00
45/60 ~ 75
60 00
înek
>
Süt
Dana
250 Kg.
1 Aded
20 00
170 00
1 Kg. Süt
1 Aded Dana
60
50 00
150 00
50 00
170/200 = 85
200 00
Manda
9
Kılkeçi
»
Süt
Malak
600 Kg.
1 Aded
40 00
840 00
1 Kg. Süt
1 Aded Malak
60
150 00
360 00
150 00
340/510 = 66
510 00
Süt
Kü
Oğalak
20 Kg.
2 Kg.
1 Aded
10 00
85 00,
1 Kg. Süt
1 Kg. Kıl
1 Aded Oğalak
60
3 00
25 00
12 00
6 00
25 00
35/43 = 81
43 00
Dönüm
150
45 00
65
Nohut
>
100
20 00
35
Mercimek
»
50
45 00
65
s>
150
45 00
Ağaç
20
»
Dut
Elma
Kilosu
70
105 00
61
60
60 00
59
>
1 50
75 00
86
65
*
70
105 00
61
3 00
5
>
50
10 00
50
20
.3 00
5
50
10 op
50
s>
20
2 00
3
20
4 00
75
2,
20
8 00
10
75
15 00
66
Erik
>
20
3 00
4
30
6 00
66
Kayısı
^
20
3 00
4
30
6 00
66
Kiraz
»
20
8 00
4
30
6 00
66
Fasulye
Armut
Ayva
>
>
Sa&Ba ; S533
Mısır
Mahsulün birimi
Vişne
B i r i m basma ortalama
randuman (Miktar)
Ağaç
Ceviz
Birimden elde edilen mahsul için ortalama maliyet
L i r a Kr.
B t r l m başına
ortalama işçilik
Lira Kr.
Ortalama satış fiatı
L i r a Kr.
B i r birim için yıl­
lık istihsal değeri
Lira Kr.
Götürü gider emsali (%)
20
3 00
4
40
8 00
50
100
35 00
50
1 00
100 00
50
5534
Cinsi
Efe Numune : 1
Zirai mahsuller: (Hayvan, tarla, ziraati, meyvecilik)
SahMe
.
.
Merkez ve Bağlı İlçeler Bölge Zirai Kazanç Ölçüleri
1
Badem
>
10
8 00
10
1 50
15 00
66
Karpuz
Dönüm
500
50 00
75
20
100 00
75
Kavun
>
500
50 00
75
20
100 00
75
Patlıcan
>
200
30 00
40
25
50 00
80
200
30 00
40
25
50 00
80
Biber
Kabak
20O
10 00
15
10
20 00
75
Ispanak
»
200
35 00
40
30
60 00
66
Hıyar
>
250
35 00
40
20
50 00
80
Lahana
>
1000
50 00
60
10
100 00
60
'
—
—
.
—
,
—
,
—
,
, —
>
500
75 00
1 00
30
150 00
66
Sarmısak
>
200
100 00
1 25
1 00
200 00
62
Domates
>
500
65 00
70
20
100 00
70
Yozgat İli
(Resmî Gazete)
Soğan
Ek Numune : 2
Zirai mahsuller : (tarla, bağ ve bahçe mahsulleri)
Merkez ve Bağlı İlçeler Bölge Zirai Kazanç Ölçüleri
Birimden elde edilen
B i r i m başına ortalama mahsul için ortalama
işçilik (T. L.)
maliyet (T. L.)
B i r i m başına ortalama randıman
(Miktar)
A
A.
V
/
Cinsi
Buğday
Arpa
Mahsulün
birimi
Dnüm
»
Bağ
150 Kg. Çavdar
30 K g : Saman
—
»
350 Kg. Ü z ü m
Taban
arazide
125 Kg. Buğday
30 Kg. Saman
200 Kg. A r p a
30 Kg. Saman
200 Kg. Çavdar
30 Kg. Saman
•
—
—
.
Sulu
arazide
150 Kg. Buğday
30 Kg. Saman
250 Kg. A r p a
30 Kg. Saman
250 Kg. Çavdar
30 Kg. Saman
Kıraç Taban
araara­
zide
zide
45,00
45,00
45,00
50,00
50,00
50,00
1500 Kg. Pancar
400 K g . Ü z ü m
60,00
Götürü gider
emsali
—
Sulu
arazide
60,00
60,00
60,00
/
/
Kıraç Taban
araara­
zide
zide
55,00
55,00
55,00
60,00
60,00
60,00
Sulu
ara­
zide
Ortalama
satış fiyatı
(Kr.)
70,00
65
15
7-0.00
70,00
42
15
42
15
80,00
—
—
100.00
8
60,00
90,00
—
100,00
30
Buğday
Saman
Arpa
Saman
Çavdar
Saman
Pancar
Üzüm
\
"
Kıraç
arazide
58,50
4,50
81,25
4,50
63,00
85,75 102,00
63,00
4,50,
84,00 105,00
4,50
4,50
67,50
88,50 109,50
63,00
4,50
84,00 105,00
4,50
4,50
67,50
88,50 109,50
—
105,00
/
\
Taban Sulu Kıraç Taban Sulu
ara- ara­ arazi
arazi arazı
zide
zide için % -için % için %
97,50
4,50
87
69
68
81
68
64
81
68
64
—
120,00
—
—
83
—
120,00
85
—
83
26 EKÎM1961
Pancar
90 Kg. Buğday
30 Kg. Saman
150 Kg. A r p a
30 Kg. E a m a n
»
Çavdar-
Kıraç
arazide
B i r birim için yıllık
istihsal değeri (T. L.)
A
Ücrçt mukabilinde kiraya verilen zirai alât ve makinalar
Merkez ve Bağlı îlceler Bölge Zirai Kazanç Ölçüleri
D ö n ü m üzerinden kiraya verilenlerde
bir dönüm için
İşlediği kilo üzerinden ^kiraya
verilenlerde bir kilo için
A
Birimi
CtNSt
Aded
Traktör-Pulluk
X
Götürü gider
emsali
%
Hasılat Masraf
L i r a K r . L i r a Kr.
7 00
4 50
64
Biçer-Döğer
6 00
5 00
83
Kultivator
2 00
1 50
75
Diskaro'
2 00
1 50
75
2 00
1 50
75
Hayvanla çekilen -çayır biçme
2 00
1 50
75
Çayır tırmığı
2 00
1*50
1
'
Hasıl at ~ Masraf
Lira Kr.
Lira Kr.
Kaman itibarivle k i r a v a verilenlerde bir gün için
-\
Götürü gider
emsali
%
A
t
—
Hasılat
Lira Kr.
Masraf
U r a Kr.
26 EKİM 1961
Ek Numune : 3
Y o z g a t t\i
Götürü gider emsali
%
H
Mibzer
>
75
•
Ek Numune : 6
Yozgat îli
Hayvan satışında
Merkez ve Bağlı îlceler Bölge Zirai Kazanç Ölçüleri
B i r i m i n ortalama
işçiliği
Lira Kr.
B i r i m i n ortalama
maliyeti
Lira Kr.
Aded (Baş)
30 00
5 00
20 00
20/30 z= 66
50 00
10 00
35 00
35/50 — 70
70 00
20 uO
50 00
50/70 — 71
Y e r l i ırk koç
100 00
30 00
75 00
70/100 — 75
Merinos kuzu
40 00
•7 50
25 00
25/40 — 62
Merinos şişek toklu
50 00
10 00
35 00
35/50 — 70
80 00
20 00
55 00
55/80
Hayvan
nev'i
T e r l i ırk kuzular
Y e r l i şişek ve toklu
»
Y e r l i ırk koyun
Götürü gider emsali
%
(Resmî Gazete)
Birimi
B i r i m i n ortalama
satış fiyatı
Lira Kr.
t
-
Merinos koyun
68
Merinos koç
»
200 00
30 00
125 00
125/200 — 62
T i f t i k oğlak
»
30 00
5 00
20 00
20/30 — 66
Tiftik keçi
60 00
10 00
35 00
35/60 — 58
T i f t i k teke
80 00
15 00
55 00
55/80 — 68
»
20 00
5 00
15 00
15/20 — 75
Kıl keçi
»
40 00
10 00
30 00
30/40 — 75
Kıl teke
»
50 00
10 00
35 00
35/50 — 70
60 00
15 00
50 00
50/60 — 83
Y e r l i düve tosun
100 00
20 00
80 00
80/100 — 80
Y e r l i inek
200 00
40 00
160 00
140/160 —• 87 '
Y e r l i öküz
250 00
60 00
175 00
175/250 — 70
80 00
15 00
60 00
Y e r l i dana
Yabancı ırk dana
60/80 —• 75
Sahafe: 5535
Kıl oğlak
Ek Numune i 6
Hayvan satışında
Merkez ve Bağlı ilçeler Bölge Zirai Kazanç ölçüleri
Hayvan
nev'£
Birimi
Tabancı ırk düve tosun
Birimin ortalama
satış fiyatı
Lira Kr.
Birimin ortalama
işçiliği
Lira Kr.
Birimin ortalama
maliyeti*
U r a Kr.
120 00
20 00
100 00
100/120 -- 83
Götürü gider emsali
S*¿tf* s 5536
Yozgat İli
*
Tabancı ırk İnek
>
220 00
30 00
180 00
180/220 -- 81
Tabancı ırk öküz
>
300 00
40 00
240 00
240/300 -- 80
50 00
10 00
40 00
40/50 -- 80
100 00
20 00
80 00
80/100 -- 80
Manda malak
Manda düve tosun
Manda inek
>
300 00
40 00
240 00
240/300 -- 80
Manda öküz
>
350 00
50 00
250 00
250/350 -- 71
Tay yeril
>
200 00
20 00
180 00
180/200 -- so
50 00
'400 00
400/500 -- 80
Tay arap
500 00
.
F
>
500 00
100 00
450 00
450/500 -- 90
Kısrak yerli
>
700 00
150 00
600 00
600/700 -- 85
1.000 00
200 00
800 00
800/1.000 -- 80
Kısrak arap
- i
Kısrak ingiliz
>
1.000 00
200 00
800 00
800/1.000 -- 80
aCatır 1(8 yaş)
>
200 00
20 00
140 00
140/200 -- 70
400 00
40 00
280 00
280/400 -- 70
Sşek 1(3 yaş),
50 00
10 00
40 00
40/50 -- 80
®şek (S yaştan yukarı)
75 00
15 00
60 00
60/75 -- 80
Katır (3 yaştan yukarı)
(Rmaú Gozetitf)
Tay ingiliz
(Devamı var)
26 EKÍM Í9ñ
26 EKİM 1961
(Rtamî GasetoT
Sahlfe: 5537
İ L A N L A R
M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Kapah sarfla 28© hl* çam kereste aatmalmacaktir. Muhammscı
fc»£eîj 11«.Ö$0 lira muvakkat teminatı 6.750 Uradır. Da el esi 7 Ksuasa 1^05
Salı güaü caat 11.0® da Komisyonda yapılacaktır, isteklilerin takiif
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri lafın­
dır. Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şarta&mes* Kornişon­
da ve İstanbul Lv. Â. ligi ilta kısmında görülür.
I
Petrol Dairesi Reisliğinden :
Mobil Exploration Mediterranean Inc. Şirketi, V No. lu Siirt böl­
gesinde sondaj yeri ve iltisak yolu olarak tesbit ettiği ve Bismil - Aşağı
Fetle, pafta 1 ve parsel 4 içerisinde isabet eden 12.357 hektarlık ara­
zinin istihlâki için 14/10/1961 tarihinde talepte bulunduğu Petrol Nizam­
namesinin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur.
4111
Suşehri Asliye Hukuk Yargıçlığından :
M . S. B. 4 No. îu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Açık eksiltme usulü ile' iStımesgut'da su isale hattı yaptırılacaktır.
Kesif bedeli 24.404,28 lira olup, geçici teminatı 1.831 liradır. İhalesi
6/11/1961 Pazartesi günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif
Ve şartnameler her gün Komisyonda ve îst. Lv. Amirliğinde görülebilir.
İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. Kvv. İnşaat Bak
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
8361/4-4
I
Kapalı zarf usulü ile Kırıkkale'de erat pavyoa inşaatı yaptırıla­
caktır. Kesif bedeli 608.567,84 Ura olup geçici teminatı 28.094,— Ura­
dır. İhalesi 8/11/1961 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda yapıUeaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve
tst Lv. Â. liginde görülebilir.
İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. İnş Kmî. D
Be müracaat ile yeterlik belge&i almaları şarttır. Taliplerin 2490 saydı
kaaunun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif sarflarını ihale
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığımı
vermeleri. Posta ü© gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçfedr«uretU
feabul eddlmoe,
3»1S / 4W3
Kapalı zarf usuliyle Malatya'da hamam, çamaşırhane, bulaşıkhane,
elektrik tesisatı yaptırılacak keşif bedeli 944.944,85 lira olup geçici te­
minatı 41548,00 liradır. İhalesi 20/11/1961 Pazartesi günü saat 11.00 de
komisyonda yapılacaktır. Numune, keşif ve şartnameler her gün öğle­
den evvel komisyonda ve İst. Lv, Amirliğinde görülebilir.
960/19
Davacı Suşehri'nin Kârol Köyünden Eşref oğlu Raslm Karatay
tarafından dâvâlı Kârol Köyünden Halim Kılıç karısı Nimet Kılıç aley­
hine açılan veraset dâvasmın Suşehri Asliye Hukuk Mahkemesinde ya­
pılan açık duruşmasında :
Dâvah adına çıkarılan davetiyenin yeri meçhul bulunduğundan bahsile ilânen davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan
haberdar olduğu takdirde 12/2/1962 Pazartesi günü Suşehri Asliye Hu­
kuk Mahkemesinde hazır bulunması ilân olunur.
41 Ot
Yenice Asliye Hukuk Yargıçlığından :
961/1
Davacı Yenice'nin Kara Köyünden Patma Çakar tarafından dâvah
Kovancı Köyünden M. Emin Çakar aleyhine açtığı boşanma dâvasının
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmalarında :
Dâvâlıya davetiye tebliğ edilememiş ve 17 Nisan 1961 tarih v*
1336/1920 sayılı Resmî Gazete ile davetiye yerine-kaim olmak üzere ilânat yapılmıştır.
Dâvâlıya, gıyap kararı çıkarılmasına ve bunun, dahi Resmî Gazete
ile ilân edilmesine karar verilmiştir.
Dâvah duruşmanın talik edildiği 3/11/1961 günü saat 10 da Yenice
AsUye Hukuk Mahkemesinde 961/1 esas sayılı dosyanın duruşmasında
hazır bulunmasına veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesin»
gelmediği veya vekil göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında de­
vamına karar verileceği ilân olunur.
4146 /1-1
"i
İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. Kvv. İnş. Emi.
Gr. müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı
kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını ihale
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle
kabul edilmez.
4088 / 4-1
Vize Asliye Hukuk Yargıçlığından :
^
_
.
_ _
|
|
ı
_
[
T
-
- J
961/117
Davacı Saray Kazasının Kadıköyünde mukim Naciye Can vekili
Vize'de Avukat Şaban Aksulu tarafından dâvâlı kocası İstanbul Zeytinburnu Yeşil Tepe 75 No. lu Sokak 2/32 numarada mukim kocası Ali
Can aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının muhakemesi sırasın­
da :
Dâvâlı Ali Çan'ın ikametgâhının meçhul olması sebebiyle kendi­
sine Resmî Gazete'nin 14 Temmuz 1961 tarih ve 10854 sayılı nüshası ile
dâva arzuhalinin tebliği ile duruşma günü bildirilmiş fakat yine du­
ruşmaya gelmiyerek bu kere yine Resmî Gazete ile adına gıyap kararı
tebliğine mahkemece karar verilmiş olup duruşma günü de 7/11/1961
olup belli günde duruşmaya
gelmediği takdirde duruşma' gıyabında
yapılacağı gıya-p kararı yerine kaim *lmak üzer* Han olunur.
mm.
Kütahya AsUye 1. Hukuk Yargıçlığından :
Kütahya Hacı İbrahim Mahallesi 60 hanede kayıtlı olup halem
Hamdiye Mahallesi No. 87 de mukim Halil kızı ve 1931 doğumlu M. Ali
karısı Yüksel İnançu tarafından, dâvah kocası aynı hanede kayıtlı olup
Simav Hususi Muhasebe Tahsil Memuru Mehmet Ali înançu aleyhin»
açılan şiddetU geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının yapılan muha­
kemesi sonunda :
Tarafların sabit olan dâva veçhile ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle
boşanmalarına ve kabahatli bulunan dâvâlının bir sene müddetle başkasiyle evlenmekten memnuiyetlne ve 3.250 kuruş hare ve masrafın dâ­
vâlıya aidiyetine ve tarafların evliliklerinden meydana gelen Murat ve
Ayten'in sinni itibariyle hakkı velayetlerinin davacı anaları tarafından
istimaline ve küçükler için.ayda 50 şer liradan 100 lira iştirak nafaka­
sının dâvâlıdan alınarak çocukların umur ve hususatma
sarfedilmek
üzere davacı anaya verilmesine dair olan 18/7/1961 gün ve 1961/281-877
sayılı ilâm dâvah Mehmet Ali İnançu'ya tebliğ için yukarıdaki adre­
sine gönderilmiş ise de, mumaileyhin vazifesini terkle semti meçhule
gittiğinden bahisle iade edilmiş ve dâvâlının tebligata" salib adresinin
tesbiti m ü m k ü n olmadığı cihetle dâvâlıya ait ilâm hülâsasının Resmî
Gazete'de ilân suretiyle tebliğine mahkemece karar verilmiş bulundu­
ğundan, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kabili temyiz olmak üzev keyfiyet tebliğ makamına kaim olmak üzer* U*n olunur.
SüUte : ^53â
(Reami Gamete)
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
26 EKÎM196İ
A n k a r a Valiliğinden :
1 — Eksiltmeye konulan iş : Çoruh su -kavuşumu - Berta köprüsü
yolunun 74-J-943' 83+900 kilometreleri arası tesviye, sanat yapıları, tü­
nel, alt temel ve temel tabakası işleri yapımı olup keşfi (6.800.000,—)
liradır.
1 — A n k a r a Emniyet Müdürlüğüne bağlı A n k a r a Şehri içinde mev­
cut 12 polis karakol binasının 97.891,24 lira keşif bedelli inşaat, sıhhi
tesisat ve elektrik onarım İşleri kapalı zarf usulü eksiltme ile yaptı­
rılacaktır.
2 — Eksiltme günü : 21/11/1961 tarihine rastlayan Sah günü saat
16 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Y o l Yapım
Dairesi Oâasmâtt teklif alma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile yapıla­
caktır.
2 — Eksiltme 2/11/1961 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat
15.00 de Emniyet 6 nci Şube Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda ya­
pılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli lira bedele
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden
alınacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) 1961 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesiyle usulü daire­
sinde (217.750,—) liralık geçici teminat vermeleri,
b) İsteklilerin en geç 15/11/1961 Çarşamba günü mesai saati so­
nuna kadar bîr dilekçe İle Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat et­
meleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçele­
rine Bayındırlık Bakanlığından alınmış B grupund&n en az bu işin ke­
şif bedeli kadar mütaahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilâm tarihinden
sonra alınmış 294.000,— liralık banka referansı, plân ve teçhizat, taah­
hüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu
iş için yeterlik "belgesi almaları,
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde
hazırlryacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
4068 / 4-1
T C D D İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden :
^™—'
^
-p--
—p"
-
Bn» _ııiM_u_...-ır~Mf[f—^ThM-Jiıı—IMI.IT—fTT *
~~—_.v.—
„
mı—•__ııu—
—
-
1
" ~
•••"-^
l
m
,-|
»t^^~~**^~i7.—
_. i".—ı. _ıııı
j- j _
. .7.
—
1
1
""
—
11 • ^ M "
• * ^
1 ı»
m*
B
M
mw"'
I
H a m petrol alınacak
1 — 8160 ton ham petrol kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul­
muştur. Muvakkat teminat teklif edilen bedelin % 5 i olacaktır,
2 — Eksiltme Ankara'da T C D D binasında, Malzeme Dairesinde
toplanan komisyonumuzca 13 Kasım 1961 Pazartesi günü saat 15,— de
yapılacağından tekliflerin en geç bu saate kadar komisyonumuza veril­
miş veya gelmiş olması^ şarttır.
3 — Şartnamesi Ankara'da Merkez İstanbul'da Sirkeci veznele­
rinden 10,— lira mukabilinde temin edilebilir.
4 — T C D D ihaleyi yapıp .yapmamakta, kısmen yapmakta veya
tercih ettiği taliibe yapmakta tamamen serbesttir.
4090 / 2-1
T O P R A K S U Makina îkmal Müdürlüğünden :
1 — Tarım Bakanlığı T O P R A K S U Genel Müdürlüğü teşkilâtı ihtiyacı için ceman 272 kalemde muhtelif miktarlarda Jeep, Jeep Pick'up
ve Station Wagon yedek parçaları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko­
nulmuştur.
2 — Mezkûr yedek parçaların muhammen
olup geçici teminatı 10.500,— liradır.
3 —- B u işe ait fennî ve
Makina îkmal Müdürlüğünde
Genel Müdürlüğü karşısında)
dürlüğünde (Lâleli Mesihpaşa
görülebilir.
bedeli 140.000,— lira
idari şartnameler, Ankara'da T O P R A K S U
(Keçiören yolu üzerinde Zirai Donatım
ve İstanbul'da T O P R A K S U Bölg^e Mü­
Cad. No ; 38) de mesai saatleri dahilinde
4 — Eksiltme 1/11/1961 Çarşamba günü saat 15 de Ankara'da
T O P R A K S U Makina İkmal Müdürlüğünde toplanacak komisyonda ya­
pılacaktır.
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve
'32 nci maddesinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf­
larını en geç eksiltme saatinden bir saat evvelin® kadar makbuz muka­
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri,
6 — 2490 sayılı kanun hükümlerine uymayan tekliflerin ve pos­
tada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,
İlân olunur.
3 — B u işe ait keşif ve şartnameler hergün mesai saatleri dahi­
linde Emniyet 6 nci Şube Müdürlüğünde görülebilir.
I
14 —
Muvakkat teminatı 6.144,56 liradır.
5 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline ka­
dar ticaret odası vesikası ve ihale tarihinden 3 gün önce A n k a r a Ba­
yındırlık Müdürlüğünden almış oldukları, yeterlik belgeleri ile birlikte
usulüne uygun tanzim edecekleri teklif mektuplarını kapalı zarf ola­
rak Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
6 — Postada vesair gecikmeler kabul olunmaz.
3971 / i r i
Maçka Asliye H u k u k Yargıçlığından :
960/304
Davacı Maçka'nın Hamsi Köyünden Hüseyin eşi, Hatice Durgun
tarafından davalı aynı köyden, Mehmet oğlu, Hüseyin Durgun aleyhine
ikame olunan boşanma dâvasının cari muhakemesi sırasında :
Dâvâlı Hüseyin Durgun'un adresi meçhul olduğundan adına gıyap
kararının ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla; karar
gereğince adı geçen dâvâlının duruşmanın bırakıldığı 12/12/1961 Salı
günü saat 9 da Maçka Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulun­
ması, veya kendisini, kanuni bir vekille temsil ettirmesi aksi halde du­
ruşmanın gıyabında cereyan edeceği hususu gıyap kararı yerine kaim
olmak üzere ilân olunur.
4112
Kocaeli Asliye İkinci H u k u k Yargıçlığından :
961/514
Davacı İzmit'in Orhan Mahallesi Kalemcioğlu Sokak No. 14 de
mukim İsmail Ocaklı'nın davalı adresi meçhuiiyeti Emine Ocaklı aley­
hine açmış olduğu boşanma dâvasının yapılmakta olatf muhakemesin­
de :
Dâvâlı Emine Ocaklı hakkında davacı vekili A v u k a t
Uğurhan
öztüre tarafından 4 Temmuz 1961 kaydiyîe tarihlî dâva dilekçesi ile
müvekkilinin eşi dâvâlı Emine 'Ocaklı evini terk etmiş olduğundan terk
sebeplerine müstenit boşanma talep etmiş ve dâvâlı Emine Ocaklımın
eşi meçhul olması sebebiyle Ankara'da münteşir Resmî Gazete'de ilâ­
nen davetiye tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma 6/11/1961 Pazartesi günü saat 10 a muallâktır; mezkûr
günde dâvâlının İzmit Adliye Dairesinde Kocaeli Asliye İkinci Hukuk
Mahkemesine gelmediği veya kendisini temsilen yetkili bir vekil de
göndermediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı tebliğ ma­
kamına kaim olmak üzere bermucibi karar ilân olunur.
4028
Ordu Ulubey Asliye H u k u k Yargıçlığından :
961/57
Davacı Ordu - Ulubey Doğİu Köyünden A H oğlu Süleyman K o l
tarafından dâvâlı aynı yerden Mehmet oğlu Galip Genç - aleyhine açıl­
mış olan şüfa dâvasında :
Davalı tarafından takip edilmekte olan işbu dâva da davacının
mukim bulunduğu adres bilinemedeğinden adına ilânen tebligat yapıl­
mışsa da duruşmada hazır bulunmadığından bu kere dâvan adına gı­
yap kararının da ilânen yapılmasına mahkemece karar verildiğinden
davacının Ordu - Ulubey Asliye H u k u k
Mahkemesinin 1961/57 esas
sayılı ve 27/11/1961 tarihli duruşmasında hazır bulunmak üzere bir ar­
zuhali! itirazda bulunması H. U. M. K. nun 402 ve 405 inci maddeleri
gereğince ilânen tebliğ olunur.
4079
c
( Resmi Gazete )
2* E K Î M 1961'
Sanayi Bakanlığından :
17298 -17300 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin vekili tara­
fından Bakanlığımıza yapılan talep üzerine bu m a r k a iptal edilmiştir.
Keyfiyet ilân olunur:
4082-1
9198 numaralı marka ilmühaberi sahibinin unvan ve adresi «İz­
mir'de, Çınarlı 1572 Sokak No. 31 de Saffet Turan ve Evlâdı Kolektif
Şirketi» şeklinde değiştirilmiştir.
Keyfiyet o suretle ilân olunur.
4082-2
15/2/1946 tarih ve 8856 sayılı marka ilmühaberi sahibinin ticaret
unvanı «National Lead Company» olarak değişti ri İmiş tir.
Keyfiyet o suretle ilân olunur.
4082-3
24730 numaralı marka ilmühaberinin eşya listesinde gösterilen
«Çiklet» kelimesi «Amerikan Sakızı» şeklinde değiştirilmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.4018-2
Sahife : 5539
hak ve vecibelerini «Amerika Birleşik Devletlerinde, Virginia Eyaleti
Kanunları mucibince müteşekkil Phıhp Morris Incorporated» e devret­
miştir.
Keyfiyet uan ozunur.
4018-10
İzmir Birinci Asliye Hukuk Yargıçlığından :
961/602
Davacı Hürü U m a ç tarafından dâvâlı İzmir Basmahane Gaziler
Caddesi Marmara Pasajında Kahvecilik yapar Seyfettin U m a ç aleyhine
açılan boşanma dâvasının yapılmakta olan duruşmasında :
Dâvâlının .6/10/1961 tarihli celseye gelmesi veya kendisini bir vekille
temsil ettirmesi için Resmî Gazete üe ilân edilmişse de dâvâlının duruş­
maya gelmediği gibi bir vekille de kendisini temsil ettirmediğinden ilâ­
nen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla yukarıda adresi yazılı
dâvâlının 7/11/1961 günü saat 9.40 da duruşmaya gelmesi veya kendi­
sini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyaben duruşma yapılacağı
gıyap k a r a n yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
4108
İskenderun Asliye Hukuk Yargıçlığından :
9706 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin ticari unvanı «The
Gillette Company» olarak değiştirilmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
4018-3
12136 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin ticari unvanı «A.
S. R. Products Corporation» şeklinde değiştirilmiş ve marka üzerindeki
bütün hak ve vecibelerini «Amerika Birleşik Devletlerinde, Virginia
Eyaleti Kanunları mucibince müteşekkil Philip Morris Incorporated» e
devretmiştir.Keyfiyet ilân olunur.
4018-4
960/97
Dâvâlı: Kemal Uğurlu kızı Nevris karısı N i h a l Cirepoğlu : Fet­
hiye Kazasının Kesikkapı Mah. mukim.
Nevris Cirepoğlu tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvasında
mahalli ikametinizin meçhul bulunması sebebiyle davetiyenin ilânen teb­
liğine rağmen duruşmaya gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararı
çıkarılmasına ve duruşmanın 24/11/1961 Cuma günü saat 9 a bırakıl­
masına karar verilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte İskenderun
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız bulunmadığınız takdirde
duruşmanın gıyabınızda cereyan edeceği tebliğ makamına kaim olmak
üzere ilân olunur.
t
4105
23429 numaralı marka ilmühaberinin sahibi m a r k a üzerindeki bü­
tün hak ve vecibelerini «Amerika Birleşik Devletlerinde, Virginia Eya­
leti Kanunları mucibince müteşekkil Phıhp Morris Incorporated» e dev­
retmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
4018-5
23271 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün
hak ve vecibelerini «Amerika Birleşik Devletlerindeki Virginia Eyaleti
Kanunları mucibince müteşekkil Phıhp Morris Incorporated» e devret­
miştir.
Keyfiyet ilân olunur.
4018-6
12769 numaralı marka iimühaiberinin sahibi marka üzerindeki bü­
tün hak ve vecibelerini «Amerika Birleşik Devletlerinde, Virginia Eya­
leti Kanunları mucibince müteşekkil Phıhp Morris Incorporated» e dev­
retmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
4018-7
Niğde Asliye Hukuk Yargıçlığından :
960/29
Niğde'nin Efendibey Mahallesinden Alâattin oğlu Mustafa Ceylân
tarafından Niğde'nin Şehitler Mahallesinden Rıza Çetin, Mehmet Ercan,
Nuriye Gönül ile aynı mahalleden Raşit oğlu Osman Ükesin aleyhlerine
ikame olunan gayrimenkule ait kadastroca yapılan tesbitin iptali dâva­
sının yapılan durşmasmda :
Dâvâlılardan Osman Ükesin adresi meçhul olduğundan kendisine
ilânen davetiye tebliğ^ediîmesine ve mahkemenin 17/11/1961 Cuma günü
saat 9 a talikına karar verilmiştir. Belli gün ve saatte bizzat mahke­
meye gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz aksi halde
gıyap kararı çıkarılacağı ilânen davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ­
nen tebliğ olunur.
4107
Çankırı Asliye H u k u k Yargıçlığından;
• ^ » 1 1 —
9714 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin ticari 'unvanı «The
Gillette Company» olarak değiştirilmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
4018-8
II
I , ,1*1
| l|M
.,
•lııl
•.
•
|„
•
|||1
„ || „ „ „
| .m
_^_.fk
„ , .. ,
m
III I .
I I , |.
960/4
Çankırı'da Tüccar Bahattin Demir vekili Avukat Hamit Şehirlioğlu
tarafından, Çankırı Hüseyinli Köprü İnşaatı mütaahhidi iken inşaatı terk
eden ve Kayseri Develi Kazasından İsmail Erciyesli aleyhine açılan
44.991 lira 78 kuruş alacak dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde :
Dâvâlı İsmail Erciyesli'nin adresi meçhul bulunduğundan davetiye­
nin kendisine ilânen tebliğ edilmiş ve gösterilen duruşma günü de gelme­
diğinden hakkında verilen gıyap kararının ilânen tebliğine mahkemece
karar verilmiştir.
1
12135 numarah marka ilmühaberinin sahibinin ticari
•
ünvam «A.
^
-S. R. Products Corporation» olarak dğiştirmiş ve marka üzerindeki bü­
tün hak ve vecibelerini «Amerika Birleşik Devletlerinde, Virginia Eya­
leti Kanunları mucibince müteşekkil Philips M o r n s Incorporated» e
devretmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
4018-9
w
12134 numaralı marka ilmühaberinin ticari unvanı «A. S. R. Pro­
ducts Corporation» şeklinde değiştirilmiş ve marka üzerindeki bütün
K a r a r gereğince dâvah İsmail Erciyesli muhakemenin bırakıldığı
20/11/1961 Pazartesi günü saat 9,00 da duruşmada hazır bulunması veya
bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi halde bir daha tebligat yapıl­
maksızın mahkemenin gıyabında görüleceği gıyap kararı "yerine kaim
olmak üzere keyfiyet İlân olunur.
4118
S a m * t 5540
'(Rom» SawteT
İskenderun Asliye H u k u k Targısbğmdan:
.ramı
ım
i|i—Mn»
ıfo^aj^—lOtfOMaMgj^!!^
Yozgat A»iiy® H u k u k Yargıçlığından t
t" rvmır-wu•wm•^,t!• IMIT^EA.-«.M*S.M?4'
- -"
l
«57/101
Dâvah : İskenderun Hami diye Mah, M u t l u Sokak N o ; B d® mu­
kîm F a t m a Nermin Yücedağ'a ;
Mehmet Sabri Yücedağ vekili A v u k a t Aha en A r a l tarafından aley­
hinize açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının yapılan
duruşması sonunda İskenderun Asliye H u k u k Mahkemesinin 10/10/1981
gün ve 961/828 sayılı kararla şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmam&a
Zekâi'nin velayetinin davacıya verilmesine karar verildiği tetoliğ maka­
rama kaim olmak üzere ilân olunur.
410«
3)60/1004
Dâvâlı : Diyap o flu İbrahim K a b a y e l : îakenderun Barbaros Mah.
Körfez Sok. No. 117 de mukim,
Meryem Kayabel tarafından aleyhinize ikame olunan
boşanma
dâvasında namınıza ilânen davetiye çıkarıldığı ve ilân edildiği halde
gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararı verilerek duruşmanın 28/11/1961
Salı günü saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan belli gün
ve saatte İskenderun Asliye H u k u k Mahkemesinde hazır bulunmama
tebliğ makamına k a i m olmak üzere ilân olunur.
4104
Osmancık Asliye H u k u k Yargıçlığından :
-
—
•
—
—
—
-
—
—
-
—
-
—
26 EKÎM İ96I
— ~ »
961/146
A s k e r l i k şubesine izafeten Osmancık A s k e r l i k Şube Başkanının
Yeşllçatma Mahallesinden Mehmet A d i l oğlu 1939 doğumlu E r g i n Giray
aleyhine açılan 1485 l i r a 77 kuruşluk alacak dâvasının yapılmakta olan
açık duruşmasında:
Maznuna çıkartılan davetiyenin adreste olmadığından bilâ tebliğ
iade edilmiş ve adresi de tesbit edilememesi hasabiyle ilânen davetiye
tebliğ edilmiş ve buna da icabet etmediğinden mahkemece ilânen gıyap
k a r a n tebliğine karar verilmiş bulunmaktadır. Duruşma 10/11/1961 Cu~
ma günü saat 9 da yapılacağından dâvâlının o gün mevcut vesikaları ile
birlikte mahkemeye gelmediği takdirde hakkındaki duruşmanın gıyabanda devam edip gereken kararın verileceği ilân olunur.
4117
E r g a n i Sulh H u k u k Yargıçlığından:
Davacı Ergani Saray Mahallesinden Abbas Kıhçkap tarafından dâ­
vâlılar aynı yerden Ramazan Kıhçkap ve arkadaşları aleyhine, İkame
eylediği izalei suyu dâvasının yapılan duruşmasında :
Dâvâlılardan Ahmet Kılıçkap*m adresi meçhul olduğundan Resmî
Gazete ile duruşmaya gelmesi ilân yapıldığı halde gelmediği anlaşıldı­
ğından duruşmanın bırakıldığı 14/11/1961 tarihînde de gelmediği tak­
dirde duruşmanın gıyabında devam olunacağı hususu gıyap kararı yerine
kaim olmak üzere ilândır.
4090
Saruhanh Gezici A r a z i Kadastro Yargıçlığından î
Saruhaıüı Kazası Nuriye Köyü Birinciliğin mevkiinde kâin ve 2653
parsel numarasında kayıtlı 54 dönüm 400 metre murabba miktarındaki
tarlanın kadastroca yapılan tesbiti sırasında:
İşbu gayrimenkulun malikleri Mehmet H i l m i îşeri, Muammer Gü­
neş, Kâzım karısı Neslbe, Celil oğlu İbrahim varisleri ile Ceîiî oğlu H a l i l
mirasçıları ve E m i n oğlu Hüseyin mirasçıları olarak gösterildiği halde
muterizler Kaniye Koîday ve E k r e m Kolday'm F a t m a Dudu'dan kendi­
lerine intikal eden hissenin gösterilmemesi dolayısiyle vâki itirazları
üzerine yapılan duruşma sonunda :
Miras h a k l a n âabit olduğundan lehlerine tesbit yapılan Kâzım ka­
rısı Nesibe mirasçıları ile Celil oğlu İbrahim ve H a l i l mirasçıları ve E m i n
oğlu Hüseyin mirasçıları ile birlikte ve verasete iştirak suretiyle tesci­
line dair verilen 6/5/1961 tarih ve 574/202 sayılı karar Kâzım karısı
Nesibe ve Celil oğulları İbrahim ve H a l i l ve E m i n oğulları Hüseyin mi­
rasçılarının kimler olduğu ve tebligata salîh adresleri de malum bulun­
madığından Resmî Gazete ile ilân yerine k a t a olmak üzere tebligat icra­
sına temyiz yolu açık olmak üzere verilen kararın ilân tarihinden 15
gün zarfında temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilâm tebliği yerine
k a t a *lmak üzer© ilân olunur.
4mı
—
-
• ıı
11
ı ı ı
i
-
"
'ı
ıiı .
••
I
Yozgat Maliyeyi Hazinesi tarafından Şevket Esen, Osman Kavgr
koğlu, Asım Kılıçasîan, N a c i Baîk v© Hidayet Çelik aleyhlerine ikame
edilen alacak dâvasında evvelce dâvâlı Hidayet
Çelik adına 5/8/1961
tarihli Resmî Gazete ile ilân yapılmış olup duruşma günü olan 7/9/1961
tarihinde duruşmaya gelmediğinden bu kere duruşma günü olan
19/10/1961 gününde duruşmaya gelmesi veya kanuni müddet İçerisinde
kendisini bir vekille temsil 'ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında
devam edeceği ve işbu âlânın gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilâ­
nen tebliğ olunur,
4101
Erzincan Asliye H u k u k Yargıçlığından:
Davacı Mehmet Adıyaman tarafından mahkememiz© 961/181 esas
eayıh dosyası ile dâvah İstanbul - Hasköy Cami altı 47 No. l u Gümrük
Lokantasında Selâhattîn yanında Hacer aleyhine ikame olunan alacakdâvasının yapılan, açık muhakemesi sonunda, dâvâlının yukarıdaki ad­
resine çıkartılan tebligatlar verilen meşruhatta semti
meçhule gitti­
ğinden bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan mahkememizden
sadır olan 27/9/1961 gün ve 961/181-557 karar sayılı ilâmında 2313 lira­
nın dâvâlıdan alınıp davacıya verilmesine, isbat edilemzyen 1000 lira
hakkındaki iddianın reddine, 20825 kuruş muhakeme masrafının* dâvâ­
lıdan tahsiline k a r a r verilen kısım nazarı itibara alınarak Varışının
dâvâlıdan alınıp davacıya verilmesine ve yarısımnda kendi uhdesinde
ipkasına temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş olduğundan dâvâlıya
tebliği ilâm yerin© k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur,
4100
Çal Asliye H u k u k Yargıçlığından :
w -m n » ı - ı - - M - ı m ' I
v ••nımi m - — ı » ^ » —
•
Hlll.ııftfl
961/430
A i f a k l a r Köyünden Mehmet K e s k i n aynı yerden K i r a z Cantürk
A i f a k l a r Köyü Muhtarlığı ve M a l Müdürlüğü aleyhine açılan Çal Asliye
H u k u k Mahkemesinin 961/430 esasından devam olunan tescil dâvasının
cari muhakemesinde ;
A i f a k l a r Köyünün Kuyubaşı namı diğeri Çay mevkiinde doğusu ve
cenubu Hüseyin Yetiş bağı, kuzeyi yol ve çay, batısı yol ile çevrili b i r
dönüm miktarında içinde amerikan deli çubuğu bulunan bağda h a k i k i
ve hükmî şahısların bir h a k ve alâkalan bulunduğu takdirde üç ay
içinde mahkememize rmtracaat- etmeleri lüzumu ilân olunur.
4029
Sincanlı Sulh H u k u k Yargıçlığından :
1961/178
Sinaopaşa'dan Haccr Battal tarafından aynı yerden Mehmet Bat­
tal, Yaşar Battal, Asım Battal aleyhlerine açılan şüyu un izalesi dâva­
sının cari muhakemesi sırasında :
Dâvâlılardan Mehmet Battal adına çıkarılan davetiye
dâvâlıma
adresinin meçhul bulunduğu meşruhatı ile iade olunmuş olması üzerine
bunun adına mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir, mu­
hakeme 20/11/1981 Pazartesi günü saat 10 dur, mezkûr gün ve saatte
duruşmada hazır bulunması, lüzumu ilânen tebliğ olunur.
4011
A k s e k i Sulh H u k u k Yargıçlığından :
960/32
Eminşıklar Köyünden Mahmut karısı Ayşe ve oğlu A l i Erdoğan
vekilleri Mehmet Ceylân'ın Güneykışla Köyünden Ayşe Sağlam ve Ah­
metli Nahiyesinden Mehmet Yalçın, Hazine ve Eminşıklar Köyü Muh­
tarlığı aleyhlerine açtığı Eminşıklar Köyünde kâin ev© ait 317 tarih v*
4 sıra numarasında kayıtlı tapunun iptali ve namlarına tescili dâvasının
cari muhakemesinde :
Dahili dâva edilen ilgililerden Şahaph Hasan oğlu Hüseyin Barın'ın ikametgâhı meçhul olduğundan Resmî Gazete île davetiye ilânen
tebliğ edilmiş ve duruşma günü olan 3/10/1961 de gelmemiş olmasından
gıyap kararınında keza Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve duruşma
da 7/12/1961 e bırakılmıştır. Mezkûr günde gelmediği takdirde gıya­
bında duruşmanın devam #d«cegi ilân olunur.
im
26 Ekim 1961
RESMİ GAZETE
Sayı :10942
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Kararnameler
5/1762 Hasan Haluk Tarhan'ın, Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi
Hakkında Karar
1
5/1768 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nezdinde Tesis Edilen «Kambiyo
Karşılık Fonu Tasfiye Hesabı» ndan «İstikrar Fonu» na 20.000.000
(Yirmi Milyon) Lira Avans Verilmesine Dair «İktisadi Meseleleri ve
Hareketleri Süratlendirme ve Kolaylaştırma Kurulu» na Dair Karar
1
5/1789 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Hazırlanan İlişik «Tababet
İhtisas Tüzüğünde Yapılacak Değişikliklere Dair Tüzük» ün Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar
1
5/1791 Ankara Kumandanlığı Adlî Âmiri Tuğgeneral Niyazi Bengisu’nun Askerî
Temyiz Mahkemesi Başkanlığına Tâyini Hakkında Karar
3
İçişleri Bakanlığına Ait Sınır Tespit Kararı
3
Adalet Bakanlığına Ait Tayin Kararları
3
Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ait Karar (334)
3
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ait Karar (325)
3
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ait Karar (347)
4
Tebliğ
Maliye Bakanlığından; 5/1280 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2)
4
İlanlar
13
Download

T. C. Resmî Gazete