41
ı' '
l
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
S * - İMAR VE B A Y IN D IR LIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
Ni
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında önerge verilerek gündemin 157. m addesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Kom isyonuna' havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 181 nolu im ar
paftasında yer alan Gürsu Mahallesi 20184 ada 3 parselin
konut
alanından
özel
eğitim
tesisleri
alanına
dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 181 nolu im ar
paftasında yer alan Gürsu M ahallesi 20184 ada 3 parselin
konut
alanından
özel
eğitim
tesisleri
alanına
dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Denetim Ruhsat
Şube Müdürlüğü'nün 02.09.2014 tarih ve 2518 sayılı yazısı
doğrultusunda uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.''
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Bahadır YANTAÇ
im ar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Cenk Halil
Haşan Ali İRBAN
Kerim BAŞKAPTAN
[ A N TA LYA BÛYÜlCSEHİft BELEDİYESİ " 1
M UR AT PAŞA, GÜRSU M AHALLESİ
A
fDA/ PARSEL NO: 2ÖİS4 / 3
ölçek:1/soög
ALAN s5@ûû M2
r _________ _ e „ _B
PAFTA NO: 18İ
M EVC UT PLAN
GEREKÇE* 2 0 1 8 4 ABA % &8ÖLU PARSEL ALANINDA İH TİY A Ç OLAN
ÖZEL EĞİTİM TE SİSLER İ ALANI ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ
İM AR PLAf^E D E Ğ İŞ İK LİĞ İ
k
K
ÖLÇEK: 1/5000
MAZIM İMAR PLAMÎ DEĞİŞİKLİĞİ
Ö NERİ PLAh
L E JA N T
3000
PLÂN DEĞ İŞİK LİĞ İ
ONAMA SEMERE
ÖZEL E Ğ İT İL
TESİSLERİ ALAN!
ANTALYA-KONYAALTI BELEDİYESİ
GÜRSU MAHALLESİ 2 0 1 8 4 ADA 3 NOLU PARSELDE
ÖZEL E Ğ İT İM TESİSLERİ ALANI ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ
1 /5 0 0 0 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAM AÇIKLAMA RAPORU __________________________________
1.PLANLAMA ALANININ GENBL TANIMI
Planlama alanı; Antalya İli, Merkez, Konyaaltı Belediyesi, Gürsu Mahallesi sınırlan
içindeki 2 0 184 ada 3 nolu parsel numarasında kayıtlı 18İ nolu Nazım İmar Planı
paftasına giren 5600 m2 büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.
2 . PLANLAMANIN AMAÇ VB KAPSAMI
Hazırlanan ve önerilen 1 /5 0 0 0 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile mevcut
durumda E=0.80 yapılanma koşullarına sahip konut alanı içerisinde kalan ve
parsel içerisinde mevcut ruhsatlı bir ticari tesisin bulunduğu 2 0 1 8 4 ada 3 nolu
parselin, bölgenin ihtiyacı olan özel Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülm esi ile
alanda eğitim-öğretim hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır.
3. BUGÜNKÜ ARAZÎ KULLANIMI VB KADASTRAL DURUM
Plan değişikliğine konu olan 20184 ada 3 nolu parsel, 1 /5 0 0 0 ölçekli nazım imar
planında E=0.80 yapılanma koşullarına sahip gelişme konut alanı içerisinde
kalmaktadır.
Mevcut nazım imar planında söz konusu parsel kuzeyde “YSKTS” lejantı ile
gösterilen su koruma alanına, kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinden yine E=0.80
yapılanma koşullarına sahip konut alanlarına, güneydoğuda ise 45 m genişliğindeki
taşıt yoluna bitişik konumda yer almaktadır.
5600 m2 büyüklüğündeki 20184 ada 3 nolu parselin mülkiyeti Özel bir Eğitim
Kurumu’n a aittir. Bugünkü arazi kullanımında 20184 ada 3 nolu parsel alanında
ticaret amaçlı kullanılmakta olan ruhsatlı bir yapı yer almaktadır.
4 . PLANLAMA KARARLARI
20184 ada 3 nolu parsel alanında yer alan mevcut ruhsatlı ticaret fonksiyonlu
kullanılan yapı, bölgenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeterli hizmeti
verem em esi nedeniyle, eğitim tesisi olarak k u lla n ılm a s ın ın uygun olacağı tespit
edilmiştir. Ayrıca aynı bölgede başka bir özel eğitim tesis kurumu için a lm a n Milli
Eğitim İl Müdürlüğü görüşünde Konyaaltı bölgesinin özellikle ilköğretim okulu
sayısı bakımından dengesiz bir dağılıma sahip olduğu ve bölgede özel eğitim tesisine
ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Sonuç olarak 2 0 184 ada 3 nolu parselde yer alan ve ticaret fonksiyonlu kullanılan
yapı eğitim amaçlı hizmet verebilecek “Özel Eğitim Tesisleri Alamana
dönüştürülmek istenmektedir. Mevcut ruhsatlı yapı aynı şekliyle korunarak içinde
eğitim tesisine yönelik fonksiyon değişikliği yapılacak, bununla birlikte bodrum
katta yer alan otopark alanı da okul alanın gerektirdiği ihtiyaç birimleri alanlarına
ayrılacaktır. Otopark Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde belirtilen ticari tesisler için her
50 m 2 için 1 otopark olan sayı, eğitim tesislerinde her 400 m2 için 1 otopark sayısı
olarak değişmektedir. Dolayısıyla eğitim tesisinin ihtiyacı olan otopark sayısı ticari
tesise göre oldukça azalacağından, eğitim tesisinde Otopark Yönetmeliğinin
gerektirdiği otopark alanı bodrum kat dışındaki bahçe k u l l a n ım ın da
çözülebilecektir.
20184 ada 3 nolu parselin batısında arsa sınırına yaklaşık 30 m mesafede
Akaryakıt-Lpg istasyonu bulunmaktadır. “Binaların Yangından Korunması
Hakkmdaki Yönetmelik” hükümleri incelendiğinde bu yönetmeliğe ait E k .l3 ’de
belirtilen tablo gereği akaryakıt istasyonu ile okul alanı arasında olması gereken
m esafe koşullan sağlanmaktadır. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından verilen
23.08.2013 tarih ve 25556 sayılı yazıda sözkonusu tesis için Yangın Güvenlik
Önlemleri açısından bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.
1 /5 0 0 0 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 20184 ada 3 nolu parsel “Özel Eğitim
Tesisleri Alanına” dönüştürülm üş ve 1 /5 0 0 0 ölçekli nazım imar planı tekniğinin
gerektirdiği şekilde plana işlenmiştir.
ANTALYA B Ü Y Ü K Ş E H İR BELEDİYESİ
f
MURATFAŞA, GÜRSU MAHALLESİ
ADA / PARSJEL NO: 201*4 / 3
u*x.vmm
M EVCUT Pİ-ftN
MAZİM İMAR ptAMi g c 6 lş j ıa j6 t
Ö N ER İ PLAN
Şekil 3. Plan Örneği (1 /5 0 0 0 Ölçekli Nazım İmar Planı M evcut ve Öneri Durum)
Bu sebeplere istinaden hazırlanan 1 /5 0 0 0 Ölçekli Nazım İmar Planı değişildik
önerisinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından bir sakınca
görülmemektedir.
a
Saygılarımla arz ederim.
/
y
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
G Ö R Ü L M Ü Ş T Ü R
73 71
2i Mart 701/,
Y b 1KILI
1-1.11= c a n
nr.sTP.r.cl
M H S L L K İ U K N K T İM C iflK liV L lS l
S A Y L 'P K O J I i N O
L AKSOY
JL iJ _ İ
D e n e t i m s o n u ç t a n M D U l i i l g i F o r m u n a i«-lcıyfy£)c t f k i e f l ^ n d c r i i ı p i ş t i f .
Plancısı ( İTÜ)
a S icil No: 1 6 2 5
îiit
ö rn c£ i a lın tr.ıştu . D cn efiırı so nu çla :* cuîvj r.o n n jtfınderitccckıiv.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Zabıta Dairesi Başkanlığı - Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
Sayı : 45913899-307.02 6 * 5 - 2©*!,
Konu : Konyaaltı 20184 ada 3 parsel.
EXP02016
A N T A L Y A
CÛ-/03./2014
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Planlama Şube Müdürlüğü
İlgi : 18/08/2014 tarih ve 1552-3412 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda; Konyaaltı Belediyesi sınırlan yer alan 20184 ada 3 parselin Özel
Eğitim Tesisi Alanına dönüştürüldüğü 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 20186
ada 1 parsele ilişkin vaziyet planının ilgili yasa ve yönetmelikler (Türk Standardı TS
11939/mart 2012’de belirtilen LPG ikmal istasyonunda uyulması gereken asgari emniyet
mesafeleri) çerçevesinde incelenerek görüşümüzün bildirilmesi istenilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki komisyon görüşü
ve görüşe esas teşkil eden belge örnekleri yazımız ekindedir.
Bilgilerinize arz ederim.
"L^ürcanECEM İŞ'
Zabıta Dairesi Başkanı
EK : 1- 1 adet komisyon görüşü.
2- 1 adet TS 11939 hizmet yeterlilik belgesi.
3- 1 adetTS 11939 standardı tebliğ yazısı.
4- TS 11939 Haziran-2014 asgari emniyet mesafeleri çizelgesi (2 sayfa)
RUHSAT KOMİSYONU GORUŞU
Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığının 18/0S/2014 tarih ve 1552-3412 sayılı
yazısı ile, Konyaaltı Belediyesi sınırları yer alan 20184 ada 3 parselin Özel Eğitim Tesisi Alanına
dönüştürüldüğü 1/5000 ölçekli nazım imar plam değişikliği ile 20186 ada 1 parsele ilişkin vaziyet
planının ilgili yasa ve yönetmelikler (Türk Standardı TS 11939/mart 2012’de belirtilen LPG ikmal
istasyonunda uyulması gereken asgari emniyet mesafeleri) çerçevesinde incelenerek görüşümüzün
bildirilmesi istenilmiştir.
LPG (otogaz) İkmal İstasyonlarının ruhsatlandırılması aşamasında zorunlu standart
kapsamında olan TS 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olmaları koşulu aranılmaktadır.
20186 ada 1 parsel üzerinde Belediyemiz tarafından ruhsatlandmlmış olan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanlığından Bayilik Lisansı alarak faaliyet gösteren akaryakıt ve LPG
(otogaz) ikmal istasyonu bulunmaktadır. İstasyona ait 07-HYB-634 Belge nolu ve 04.03.2015
tarihine kadar geçerli olan TS 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi mevcuttur. (Ek-1)
18/04/2014 tarih ve 1552-3412 sayılı yazınızda belirtilen Türk Standardı TS 11939/mart
2012, 26 Aralık 2013 tarih ve 28863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol
gazlan (LPG) - İkmal İstasyonu - Karayolu taşıtları için Emniyet Kuralları İle İlgili Tebliğ (TS
11939) Tebliğ NO : MSG-MS-2013/44’ün 5. maddesi hükmü ile yürürlükten kaldırılmıştır. (Ek-2)
TSE Antalya Bölge Müdürlüğünden yürürlükte olan TS 11939:2013 / T2:Haziran 2014
asgari emniyet mesafelerine ait Çizelge-1 ve Çizelge-2 temin edilmiştir. (Ek-3)
Yazı ekinde gönderilen 20184 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı örneği ile 20186
ada 1 parsele ait 1/200 ölçekli vaziyet planı üzerinde TS 11939 standardında aranılan asgari emniyet
mesafelerine göre yapılan incelemede;
® 20184 ada 3 parselin arsa sının ile 20186 ada 1 parseldeki LPG ikmal istasyonuna ait en yakın
LPG tankı arasındaki mesafenin 35 metre civarında olduğu görülmüştür. Yürürlükte bulunan
TS 11939 standardına göre LPG tankı ile Okul arsa sınırı arasında en az 40 metre mesafe
olması gerekmektedir.
® 20184 ada 3 parselin arsa sının ile 20186 ada 1 parseldeki LPG ikmal istasyonuna ait en yakın
LPG dispenseri arasındaki mesafenin 40 metre civannda olduğu görülmüştür. Yürürlükte
bulunan TS 11939 standardına göre LPG dispenseri ile Okul arsa sınırı arasında en az 50
metre mesafe olması gerekmektedir.
® 20184 ada 3 parselde Özel Eğitim Tesisi planlanması halinde 20186 ada 1 parselde faaliyet
gösteren LPG (otogaz) ikmal istasyonunun çalışma ruhsatı koşulu TS 11939 Hizmet
Yeterlilik Belgesi yönünden ihlal edilmiş olacaktır. Bu durumda, 20186 ada 1 parsele ait
TS 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesinin TSE Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edümesi
yada geçerlilik süresi (04.03.2015) sonunda yenilenmemesi söz konusudur.
Bilgilerinize arz ederiz. 22/08/2014
-A G U -E 0 1 4
1 1 :1 6
K i md .
K i rne : 0 2 4 2 2 4 9 5 4 4 5
5. l ' ' l
TURK STAM BAROLARI ENSTİTÖSÖ
HİZMET YETEDIİtİK BEIGE&İ
Belge No
:07-HYB-634
ilk Veriliş Tarihi
.04.03.2000
Son Geçerlilik Tarihi
■04 03 2015
e
3
Firmanın Adı
:Ş a h a lİ İn c e p e t r o l g id a İn ş a a t t u r İz m t a ş .o t o .e m la k
h *'
TIC .L T D .Ş Tİ
Firmanın Adresi
:GÜRSU MAH. 1ü. CAD. NO:84-AN I ALYA/I Ü R KİYt
Hizmet Yeri Adresi
.GÜRSU MAII. 10- CAD. NO 04 ANTALYA/TÜRKİYE
Sicil No
:50513
V e rile n H izm e tin K apsam ı
1 TS 11939 (00.10.2013)SIVII.. AŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)- İKMAL .İSTASYONU- KARAYOLU TAŞITLARI
İÇİN-EMNİYET KURALLARI STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN 2 ADET 10 M3 YER ALTI TANKI, 2 DİSPENSER
(6 TABANCALI)
* AYGAZ A.Ş. BAYİİ (1076923)
(25.02.2011)
lı.ıık Sîantfâıc.1l#n Fn.ştılu^ıj H ı/nif.t ’HçIyelerıUımıe Yön.ergtiMntf
yapılan in ile m e nfttif-ftîiirtcJe
firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tsspil edilerek bu belge verilmiştir.
26 Aralık 2013 PERŞEMBE
R esm î G azete
Sayı : 28863
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) - İKMAL İSTASYONU - KARAYOLU
TAŞITLARI İÇİN - EMNİYET KURALLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 11939)
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/44)
MADDE 1 - ( 1 ) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardlan Enstitüsü Kuruluş Kanununa
dayamlarak hazırlanmıştır.
MADDE 2 - ( l ) Bakanlığımızca 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG)-Ikmal İstasyonu-Karayolu Taşıtla^ jçinEmniyet Kuralları (TS 11939) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/19) ile mecburi uygulamaya
konulan standardı Türk Standardlan Enstitüsü (TSE) tarafından revize edilmiş olup, LPG
ikmal istasyonu lisans sahiplerinin, Standard kapsamına giren hususlan belirten bu
Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
(2) TS 11939 standardının hükümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
faaliyette bulunduğunu belgeleyen LPG istasyon!annı kapsamaz.
MADDE 3 - (1) TS 11939 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
Bu Standard, motorlu kara taşıtlanna sıvılaştınlmış petrol gazlannın (LPG) ikmalinin
yapıldığı istasyonlar ile ilgili kuruluş ve emniyet gereklerini kapsar.
Not 1- Bu Standard metninde “Sıvılaştınlmış Petrol Gazlan (LPG)” terimi yerine
bundan sonra “LPG” terimi kullanılmıştır.
MADDE 4 - ( l ) TS 11939 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il
temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin
internet sayfasından ulaşılır.
MADDE 5 - ( l ) 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sıvılaştınlmış Petrol
Gazlan(LPG)-îkmal İstasyonu-Karayolu
Taşıtlan İçin-Emniyet
Kurallan ile İlgili Tebliğ (TS
11939) (MSG-MS-2012/19) sayılı Tebliğ yürürlükten
kaldmlmıştır.
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Sayfa 1/2
TURK STANDARDI
TURKISH STANDARD
TS 11939:2013
T2: Haziran 2014
ICS 03.080.30
Bu tadil, Türk Standardlan Enstitüsü Makina İhtisas Kurulu’na bağlı TK22 Basınçlı Kaplar Teknik Kom itesi’nce
hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun 18 Haziran 2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar
verilmiştir.
Sıvılaştırılmış petrol gazlan (LPG) - İkmal istasyonu Karayolu taşıtları için - Emniyet kuralları
ŞM '
j'f
Liquefied petroleum gases (LPG) - Automotive refuelling stations - Sdİfety
rules
Madde 4.1 aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir:
4.1
LPG ikmal istasyonunda bulunan bir LPG tankının, en yakınındaki diğer bir LPG tankına, bina veya bina
gruplarına, komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına, karayollarına veya dem iryollarına olan emniyet mesafeleri
Çizelge 1'de verilmiştir. Bu mesafeler, söz konusu noktaların izdüşümü düzlemindeki mesafelerdir.
Çizelge 1 - Asgarî tank emniyet mesafeleri 3>
Tank anma su kapasitesi
Y e ra ltı tankları 1>
Tanklar arası mesafe
(m3)
(m)
(m)
0,5'den küçük
3
0
u,o - o,U
ö
1
3,1 - 10,0
5
1
10,1 -4 0 ,0
10
1,5
1) Yeraltı tankları ile ilgili em niyet m esafeleri, emniyet valfinden itibaren ölçülür.
LPG ikmal istasyonunda uyulması gereken asgarî emniyet mesafeleri Çizelge 2'de verilmiştir.
a) T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağındaki yolların kenarlarında yapılacak ve açılacak
tesisler için "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
TÜRK STANDARDLARININ TELİF HAKKI TSE'YE AİTTİR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM İZNİ TSE TARAFINDAN
TSE ANTALYA ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÛGÜ'A VERİLMİŞTİR. BASILMA TARİHİ: 27.08.2014
TSE'DEN İZİN ALINMADAN STANDARDIN BİR BÖLÜMÜ/TAMAMI İLTİBAS EDİLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
o
-S a yfa 2/2
TS 11939:2013/T2:Haziran 2014
ICS 03.080.30
Ç izelge 2 - LPG İkmal istasyonunda uyulması gerekerc%s§ari em niyet m e s a fe s i1)
LPG Tankı (yeraltı)
LPG Dispenseri
Akaryakıt Dispenseri
Bina
Karayolu______________
Önemli Bina ve Tesisler 3>
LPG Tankı
(yeraltı)
Çizelge 1
5 metre
5 metre
Çizelge 1
40 metre
Akaryakıt
Dispenseri
5 metre
6 metre
LPG
Dispenseri
5 metre
Akaryakıt
Tankı2)
5 metre
5 metre
Karayolu
5 metre
Önemli Bina
ve Tesisler3»
Komşu Arsa
Sınırı
50 metre
5 metre
Çizelge 1
5 metre
6 metre
5 metre
5 metre
50 metre
1) Tank ile pom palam a ünitesi arasında herhangi bir em niyet m esafesi aranmaz.
2) Bu mesafe, anma su kapasitesi 0,5 m3 veya daha az olan LPG tankları ile anma su kapasitesi 2,5 m 3 ve daha az olan fuel-oil tankları arasındaki yatay mesafeye
uygulanmaz.
3) Hastane, okul, park, metro istasyonu, cami vb. bina ve tesisler.
JRK STANDABDLABININ IELİE HAKKI ISE'ME A İIIiR . STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM İZNİ TSE TARAFINDAN
3E ANTALYA URUN BELGELENDİRME MUDURLUGU'A VERİLMİŞTİR. BASILMA TARİHİ: 27.08.2014
aE'DEN İZİN ALINMADAN STANDARDIN BİR BOLUMU/TAMAMI İLTİBAS EDİLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.
Download

Gündemin 41.Maddesi - Antalya Belediyesi