— 795 —
Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sayılı
kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
(Resmî
Gazete ile ilânı : 9 . VIF • J945 - Sayı : 60 ~>2)
No.
4778
Kabul tarihi
2 . V I I . 1945
BİRİNCİ MADDE — Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı
hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Emeklilik, malûllük, dul ve yetim aylıkları bağlanmasında, tazminat veril­
mesinde sandığı ilgilendiren işlemlerle bu kanunda yazılı olmayan hallerde (Sayıştaya ilgili hükümler hariç) 2904 sayılı kanunun üçüncüden sekizinciye ve onuncu­
dan yirmi üçüncüye kadar olan maddeleriyle otuz üç, otuz dört ve otuz dokuzuncu
maddeleri ve 4001 sayılı kanunun beş ve on dokuzuncu maddelerinin bu kanuna ay­
kırı olmayan hükümleri uygulanır.
Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre bağlanacak emekli aylığı, eylemli
hizmet süresi aynı olan bir alt derecedeki Devlet memuruna 1683 sayılı kanun ge­
reğince bağlanacak emeklilik aylığını geçemez. Ancak son bulunduğu derecede iki
yükselme süresini dolduranlara, bu derece üzerinden emeklilik aylığı bağlanır.
Dul ve yetim aylıkları da bu hükme göre hesaplanır.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ" MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
4 Temmuz 1945
Cumhurbaşkanlığına
yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 3 . VII. 1945 ve 1/184
Bu tkanunıln ilânının Başbakamlığa bildirildiğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 4 . VII. 1945 ve 4/692
Bu, kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaralan
:
7
28
18
318,406,418,419*
19
5:6 •
Download

Kanun Metni