- 6 9 30 mayıs 1931 tarih ve 1806 numaralı kanuna müzeyyel kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 24/V1/19S1
- Saı/ı: 1831)
No.
1830
Kabul tarihi
20 - VI -1931
BtRİNCİ MADDE — 30 mayıs 1931 tarih ve 1806 numaralı kanunun birinci
maddesine merbut (A) cetveline Nafıa vekâleti için dahil bulunan 4 4.12 140 lira­
ya zaınimeten hususî mukaveleleri mucibince demiryolları inşaatının haziran ye
temmuz 1931 ayları zarfında tediyesi lâzım gelen taksitler karşılığı olmak üzere
daha 6 000 000 lira tahsisat ita kılınmıştır. İşbu tahsisat dahi 1931 malî senesi büt­
çesinden mahsup olunur.
İKİNCİ MADDE — Mezkûr kamumu ikinci maddesi işbu tahsisat hakkında da­
hi tatbik olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kamın 1 haziran 1931 tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur.
22 haziran 1931
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numaran
.- 20 - VI - 1931 ve 1/121
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi­
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez­
kerenin tarih ve numarası
: 22-VI 1931 ve 4/381
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
: 2
64,78,79,82,84,101:103
Download

Kanun Metni