29.12.2014
TEBLİGAT HUKUKU
OLAY : Konya’da buğday tahıl işleri ile uğraşmakta olan ve işlerdeki artışı dikkate alarak Konya’daki
iş merkezini şubeye dönüştürüp merkezini Ankara’ya taşıyan (A)hmet, kuzenleriyle birlikte “Temel
Gıda” limited şirketini kurar. Özellikle ege bölgesindeki işlerin de yoğunlaşması üzerine şirket
İzmir’de de şube açar. Şirketin bu alandaki ismi ve tecrübesinden yararlanmak isteyen Ankara’ya
gelip giderken tanıştığı işadamı C(emal), Eskişehir’de de bu işi yapmaları için yeni bir şirket kurmak
için A(hmet)’e öneride bulunur; bunu kabul eden A(hmet) de Eskişehir’de büro ve depodan oluşan bir
işyeri kiralarsa da C(emal) bir süre sonra A(hmet)’e artık kendisiyle şirket kurmak istemediğini bildirir. Bunun üzerine maddi kayba uğrayan A(hmet), şirket avukatı V(eli)’yi C(emal) aleyhine tazminat
davası açmak konusunda görevlendirir. Dava dilekçesinin tebliği üzerine cevap veren C(emal)’in bu
cevap dilekçesi davayı gören mahkemece avukat V(eli)’nin değil de şirketin adresine tebliğe çıkarılır.
1) a)A(hmet) bu davayı bizzat açmış olsaydı cevap dilekçesi tebliğ olunmak üzere adresine
gidildiğinde tebliğ memuruna kapıyı açan eşi E(mel)’ e tebligat yapılabilir miydi? Tebliği
almaktan eşi kaçınmışsa tebliğ memuru neler yapardı?
b) Tebliğ memuruna kapıyı açan üniversite öğrencisi oğlu babası A(hmet)’in iş seyahatinde
olduğunu bir hafta döneceğini söylemiş ve tebligatı da almak istememişse tebliğ memuru neler yapacaktır?
2) Davanın aynı zamanda şirketin de avukatı olan V(eli) tarafından vekaleten açıldığı
varsayımında, mahkemece, tebliğin A(hmet)’in adresine çıkarılmış olduğu görülmüştür.
Bunun sonucu ne olacaktır? Açıklayınız.
3) Tebliğ muhatabının şirket olduğu varsayılsa, söz konusu şirkete tebligat, Tebligat mevzuatına
göre nasıl yapılmak gerekirdi? Açıklayınız.
4) İlanen tebligata hangi şartlar gerçekleştiğinde mahkemece karar verilebileceğini ve ilanen
tebligatın etkisinin ne zaman yaratacağını açıklayınız.
5) Yargıtay kararı “Davalılar Ömer ve Belgin’e duruşma günlü davetiye İstanbul-Silivri-Fenerli
köyü adresine gönderilmiş, Belgin yönünden tanınmadığı, Ömer yönünde ise İstanbulda
olduğu ve adresi bilinmediğinden iade edilmiş, zabıta araştırması ile adresleri de bulunmadığı
gerekçesiyle Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca ilan yapılmak suretiyle dava sonuçlandırılmış ve hüküm kurulmuştur Tebligat, tebliğ yapılacak kişiye bilinen en son adresinde
yapılır ( Tebligat Yasası md.10 ). Tebliği alacak kişi bu adreste bulunmamışsa tebliğ
memuru bulunabileceği yeri araştırır. Bulamazsa durumu, mahalle, köy muhtarlıklarına doğruluğunu onaylatmak suretiyle tesbit eder. ( T.Y.m.28 ) Durum, tebliği
çıkaran kuruluşa bildirilir. İlgili kuruluş, tebligatı alacak kişi memursa ve esnaf ise
adreslerini mensubu oldukları teşkilatlardan, avukatların adresini barodan
...................... “sizce bu karar nasıl devam ederdi? Yargıtayca onanır mı yoksa
bozulur muydu? Gerekçe olarak neye dayanılırdı? Açıklayınız.
6) Davaya cevap dilekçesi tebliği adresinde gerçekleşen A(hmet) İzmir’e yerleşmişse,
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) A(hmet)’in adres değişikliğini davanın görüldüğü mahkemeye bildirmesi gerekir.
b) Ahmet’in bu konuda mecburiyeti yoktur; esasen mahkeme adresini araştırtır.
c) A(met) adres değişikliğini bildirse de tebligatlar, davayla ilgili ilk tebliğin yapıldığı Konya
adresine yapılmaya devam edilir.
d) Mahkeme adres kayıt sistemindeki adresini tespit ederek o adrese tebligatları çıkartır.
Hangisi usulüne uygun vasıtasız tebliğdir?
a) Duruşma sırasında davalı avukatı stajyeri olduğu mahkemece tespit olunarak, sonraki
duruşmanın gün ve saatinin o kişiye bildirilmesi
b) Davacı vekiline imza karşılığında tebliğ konusu da belirtilerek, tebliğ evrakının kalemde
verilmesi
c) Davalının eşine mahkeme kaleminde imza mukabilinde, tebliğ konusu da belirtilerek,
tebliğ evrakının verilmesi
d) Davacı vekilinin davalıya evrakı teslim aldığına dair imzalı bir yazı ile davayla ilgili
evrakı tebliğ etmesi
8) Tebliğ mazbatası hakkında yanlış olanı işaretleyiniz
a) Tebliğ mazbatası, kanunda bulunması gerektiği belirtilen unsurlar yanında tebliğ
mevzuunu içerir.
b) Tebliğ mazbatası, kanunda bulunması gerektiği belirtilen unsurlar yanında tebliğin nerede
ve ne zaman yapıldığı içerir.
c) Tebliğ mazbatası, kanunda bulunması gerektiği belirtilen unsurlar yanında tebliğ evrakının
verildiği kişinin ad ve soyadı ile tebliğ memurunun ad-soyadını içerir.
d) Tebliğ mazbatası tebliği çıkaran merciiin adını da içerir.
9) Usulsüz tebligata üç örnek veriniz.
10) Tebligatla ilgili mevzuatın öneminin nereden kaynaklandığını kısaca açıklayınız.
7)
Download

tebligat hukuku pratik çalışma