Prof. Dr. Halit APAYDIN
1
GİRİŞ

Bitkisel üretimde amaç, birim alandan en yüksek
verim ve kaliteyi elde etmektir. Bu amaca ulaşmak ise
ancak toprak ve su kaynakları ile teknoloji düzeyinin
geliştirilmesi, tohum, gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerin
miktar ve kalitesinin uygun biçimde düzenlenmesiyle
olanaklıdır.
Toprak
ve
su
kaynaklarının
geliştirilmesindeki temel etmen tarımsal altyapının
iyileştirilmesidir.
2
GİRİŞ

Tarımsal altyapının iyileştirilmesi ise; arazi
toplulaştırma
aracılığıyla
arazilerin
yeniden
düzenlenmesi, toprak koruma, sulama, drenaj, arazi
tesviyesi ve yol gibi tesislerinin yapılması veya
yenilenmesi, çiftçi eğitimi ve tarım işletmelerinin
işletmecilik
esaslarına
uygun
bir
biçimde
düzenlenmesi ile olanaklıdır.
3
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ?
4
Toplulaştırmasız parselasyon ve kanal güzergahı
Toplulaştırmalı parselasyon ve kanal güzergahı
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ
TANIMI

Aynı işletmeye ya da şahsa ait dağınık, küçük ve
şekilleri bozuk arazilerin bir araya getirilerek uygun
şekillerde birleştirilmesidir.
Sadece bu amaçla yapılan arazi toplulaştırması daha
düşük maliyetle ve kısa zamanda gerçekleştirilirse de
üretimin artırılmasına tek başına istenildiği gibi etkili
olamamaktadır.
veya
5
GENİŞ ANLAMDA ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASI

Parçalı, dağınık ve şekilleri bozuk arazi parçalarını uygun
biçimde düzenlemenin yanında, işletmeciliği ekonomik ve
kolay biçime getirmek amacıyla arazilere yol sisteminin
bağlanması, tarım toprağından azami yararlanmak amacıyla
sulama, drenaj, arazi tesviyesi, toprak korunması ve ıslahı,
üreticilerin yaşama ortamını iyileştirmek amacıyla köy
yenilemesi, köy gelişme alanlarının belirlenmesi ve köy imar
planlarının yapılması, kırsal görünüm ve kırsal çevrenin
iyileştirilmesi için kırsal ve doğal çevrenin sürdürülebilir
biçimde planlanması ve işletmelerin arazi miktarlarının
arttırılması gibi bütün kültürteknik önlemlerinin alınması
olarak tanımlanabilir.
6
7
8
NEDEN ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASI?

Türkiye’de işletmelerin ve tarım arazilerinin
temel sorunları;
1. İşletme büyüklükleri yetersiz
(ortalama 61 dekar=61000 m2» 250 m x 250 m)
2. Parseller çok sayıda, dağınık ve uygun olmayan
şekillere sahip (ortalama 7 parsel)
3. Ortalama parsel büyüklükleri yetersiz (yaklaşık
11 dekar)
4. Çoğunluğu sulama ve ulaşım ağından yoksun
9
NEDEN ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI?

Mevcut yapı ile ortaya çıkan olumsuz sonuçlar;
1. Sulama yatırım maliyetlerini %35 oranında
arttırmakta,
2. Sulamaya açılan alanların rantabl olarak ancak
%50’si sulanabilmekte,
3. Üretim maliyetlerini %50 oranında arttırmakta,
4. Küçük işletmelerde yönetim ve izleme sorunları
yaşanmakta, bu durum diğer sorunların yanında
gıda güvenliğini de tehdit etmektedir.
Sonuç olarak; tarım ürünlerinin rekabet gücü
azalmaktadır.
10
Arazi Toplulaştırmasının Önemi

Ülkemizde tarım işletmelerinin büyük bir
kısmı yeterli büyüklükte olmadığı gibi, toplu bir
işletme karakteri de göstermemektedir. Ülkemizde
çoğunlukla, tarım işletmelerinin sahip oldukları
arazi miktarı sınırlı ve çok sayıda parçadan
oluşmuştur. Bu nedenle düzenli bir işletme
özelliği göstermeyen küçük işletmelerde beklenen
üretim düzeyine ulaşılamamıştır.
11
Arazi Toplulaştırmasının Önemi

Türkiye’de tarım işletmelerinin sayısı sürekli
artış göstermiştir. Tarımsal nüfusun artışına
karşılık, artan nüfusun diğer ekonomik kesimlere
aynı hızla aktarılamaması ve miras yasalarımızın
uygulanmasındaki aksaklıklar nedeniyle tarım
işletmeleri arazileri giderek parçalanmakta ve
ekonomik
işletme
büyüklüğünün
altına
düşmektedir.
12
Arazi Toplulaştırmasının Önemi

Bunun için ülkemizde süratle mevcut işletmelerle
ilgili arazi toplulaştırması yapılarak işletmelerin
dağınık ve parçalı arazisinin birleştirilmesi suretiyle
bir işletme bünyesi bütünlüğü sağlanmalıdır.
Böylece mevcut işletmeler tarım kesiminde,
verimli üretim yapan ve iktisaden yeterli düzeyde olan
işletmeler seviyesine çıkarılabilir.
Arazi
toplulaştırmanın
toprağına bağlamaktır.
amacı
çiftçiyi
13
TARIM ARAZİLERİNİN DURUMU

Ülkemizde tarım işletmelerinin sahip oldukları
araziler miras ve diğer nedenlerle her geçen gün daha
da küçülmektedir.
1950 yılında işletme sayısı 2.2 milyon, ortalama
işletme büyüklüğü de 100 dekar iken, 2001 yılında
işletme sayısı 3,02 milyona çıkarken ortalama işletme
büyüklüğü 61 dekara düşmüştür.
İşletme alanı küçülürken parça sayısı da
artmaktadır. Bugün işletme başına 7 parça arazi
düşmektedir.
14
Tarımsal işletmelerde arazi parça sayısı

Parça sayısı
İşl. Sayısı
(000)
İşl. Sayısı
(%)
Parça Sayısı
(000)
Parça Sayısı
(%)
1–3
1708
56.5
3313
26.9
4–5
6–9
10+
Toplam
615
485
214
3021
20.3
16.1
7.0
100
2722
3450
2839
12321
22.1
28.0
23.0
100
15
2001 GTS İşletme Büyüklüğüne Göre
İşletme Sayısı ve Alanı
İşletme
Büyüklüğü (da)

2001 Genel Tarım Sayımı
İşletme Sayısı
%
Toplam Alan (da)
%
0-5
178 006
5.89
481 987
0.26
5-9
290 461
9.61
1 952 471
1.06
10-19
539 816
17.86
7 378 022
4.00
20-49
950 840
31.46
29 531 619
16.02
50-99
560 049
18.53
38 127 032
20.68
100-199
327 363
10.83
43 884 395
23.81
200-499
153 685
5.09
42 075 497
22.82
500-999
17 429
0.58
11 218 554
6.09
1000-2499
4 199
0.14
5 476 930
2.97
2500-4999
222
0.01
695 541
0.38
57
0.00
3 526 175
1.91
3.022.127
100
184.348.223
100
5000+
Türkiye
16
Tarım işletmelerinde verimliliği büyük ölçüde
düşüren arazi parçalanmasının nedenleri;

 Miras yoluyla parçalanma,
 Hisseli ve bölünerek yapılan satışlar,
 Sulama, karayolları ve demiryolları gibi tarım
arazilerinden geçen kamu yatırımları,
 Sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı yapılan
kısmi kiracılık ve ortaklık,
 Sel, taşkın ve heyelan gibi olaylar,
 Tarım kesimindeki yüksek nüfus yoğunluğu ve gelir
yetersizliği.
17
Arazi Toplulaştırmasının Sağladığı Fayda ve
Olumlu Etkiler

1-Toplulaştırmanın Ekonomik Faydaları
2-Toplulaştırmanın Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Açısından
Faydaları
3-Toplulaştırmanın Yerleşim ve Çevre Düzenleme Faydaları
4-Toplulaştırmanın Sosyal Faydaları
18
Arazi Toplulaştırmasının Sağladığı Fayda ve
Olumlu Etkiler

1-Toplulaştırmanın Ekonomik Faydaları
 1.1 Üretimi Artırır
 Toplulaştırma fiilen tarım yapılan arazi miktarını
artırır (tahmini 6 milyon ton buğday).
 Toplulaştırma, tarımda yeni teknoloji ve
yöntemlerin uygulanmasını teşvik eder.
 Toplulaştırma birim alandan elde edilen verimi
artırır.
19
Arazi Toplulaştırmasının Sağladığı Fayda ve
Olumlu Etkiler

1.2 Toplulaştırmanın Üretim Maliyeti Üzerine Etkileri
 Toplulaştırma ile, % 75 e kadar, parsel uzaklığı azalır,
her parsel yola bağlanır, böylece iş makinelerinin
randımanı artar (tahmini 25 lt/yıl/ha ; Toplam 7,5
milyon hektar arazide : 167 milyon lt/yıl).
 Toplulaştırma parsel şekilleri düzelir, parsel
büyüklükleri artar makina kullanımından, % 8, ve
işçilikten, % 5, tasarruf sağlanır (tahmini 25 lt/yıl/ha)
 Toplulaştırma iş yönetimi ve organizasyonu
kolaylaştırır.
20
Arazi Toplulaştırmasının Sağladığı Fayda ve
Olumlu Etkiler

1.3 Toplulaştırma Altyapı Projelerinin Maliyeti
Üzerine Etkileri (% 35 tasarruf)
 Toplulaştırma yapılan alanlarda kanal ve yol gibi
ortak tesisler için gerekli olan arazilere
kamulaştırma bedeli ödenmez.
 Toplulaştırma yapılan alanlarda yol ve kanal
uzunluğu kısaldığından bunların tesis masrafları
azalır.
21
Arazi Toplulaştırmasının Sağladığı Fayda ve
Olumlu Etkiler

2-Toplulaştırmanın Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
Açısından Faydaları
 Toplulaştırma bir çok hizmeti birlikte gerçekleştirme
yetki ve olanağı sağlar.
 Toplulaştırma ile tarla içi geliştirme hizmetleri parsel
sınırlarına bağlı kalmadan gerçek kriterlere göre
planlanır.
 Toplulaştırma tüm parsellere altyapı hizmetlerinden
doğrudan yararlanma imkânı sağlar.
 Toplulaştırma sulama oranı (en az %30-35 artmaktadır)
ve randımanını artırır.
22
Arazi Toplulaştırmasının Sağladığı Fayda ve
Olumlu Etkiler

3-Toplulaştırmanın Yerleşim ve Çevre Düzenleme
Faydaları
 Toplulaştırma ile yerleşim yeri için arsa temin edilir.
 Toplulaştırma ile çevre koruma ve iyileştirme
çalışmaları birlikte yürütülür.
 Toplulaştırma ile özel ekosistemler koruma altına
alınır.
 Tarımda kullanılan enerjinin azaltılmasından dolayı
sera gazı salınımı azalmaktadır.
23
Arazi Toplulaştırmasının Sağladığı Fayda ve
Olumlu Etkiler

4 -Toplulaştırmanın Sosyal Faydaları
 Arazi toplulaştırmasıyla arazi, su ve yolla ile
ilgili huzursuzluk-adli davalar azalır veya
ortadan kalkar.
 Toplulaştırma ekonomik kalkınmayı teşvik
eder.
 Toplulaştırma çiftçinin iş yükünü azaltır.
 Toplulaştırma göçü azaltır.
24
TÜRKİYE’DE ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASI

Tarımsal işletmelerde verimliliği büyük ölçüde
düşüren arazi parçalanmasını; miras ve intikal, hisseli
ve bölünerek yapılan satışlar, kiracılık ve ortakçılık,
muhtelif amaçlarla yapılan kamulaştırmalar, tarım
kesimindeki yüksek nüfus yoğunluğu gibi faktörler
etkilemektedir.
Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları ilk defa
1961 yılında Konya ilinin Çumra ilçesinin Kargın
köyünde başlamıştır.
25
TÜRKİYE’DE ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASI

Ekonomik olarak sulanabilir arazi toplamı DSİ
kaynaklarında 8,5 milyon hektar olarak verilmektedir.
Bu miktar teknolojik gelişmelerle birlikte bir miktar
artış gösterecektir. Bugüne kadar yaklaşık 5 milyon
hektar arazi sulamaya açılmış, 3,5 milyon hektar
araziye sulama hizmeti götürme çalışmalarına devam
edilmektedir. Bu güne kadar yaklaşık 3,0 milyon hektar
arazide
arazi
toplulaştırma
uygulaması
tamamlanmıştır.
Arazi
toplulaştırmanın
uygulanması
faydalarının yanında, ekonomik yönden de zorunlu
görülmektedir.
26
TÜRKİYE’DE ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASI

YIL
1961-2002
2003-2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOPLAM
ALAN (ha)
450,000
132,000
430,000
103,000
26,000
601,998
1,210,604
2,953,602
27
Toplulaştırma projelerinde aşamalar

 1- TOPLULAŞTIRMA ALANIN TESPİTİ
 2- SABİT TESİSLERİN TESPİTİ
 3- MÜLKİYET BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI
 4- HARİTA VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI
 5- ARAZİ DERECELENDİRİLMESİ
 6- YENİ PARSELASYON İÇİN BLOKLARIN
OLUŞTURULMASI
28
Toplulaştırma projelerinde aşamalar

7- ÇİFTÇİ TERCİHLERİNİN ALINMASI
8-TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN
YAPILMASI VE İTİRAZLARIN
İNCELENMESİ
9- YENİ TOPLULAŞTIRMA PLANLARININ
ARAZİYE APLIKASYONU
10-TESCİL VE YER TESLİMİ
29
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. Toplulaştırma Alanının Tespiti ve Etüt Raporlarının
Hazırlanması:
-
Uygulama alanı ilan edilmiş yerlerde havza, yerleşim yeri veya yerleşim
yerinin bir kısmında yapılması düşünülen projeye göre toplulaştırma
alanı tespit edilir. Bu alanların detaylı etütleri yapılarak uygun görülen
yerler toplulaştırma alanı olarak ilan edilmesi için Bölge
Müdürlüklerince Genel Müdürlüğe teklif edilir.
- Toplulaştırmanın faydalarını anlatmak ve çiftçiden muvafakat alabilmek
adına tamamlanmış toplulaştırma proje alanlarına geziler düzenleyerek
bilgi verilebilir.
- Bu yolla çiftçilerimizin Arazi Toplulaştırma Projelerine bakış açılarının
değişmesi ve konuya daha istekli halde bakmaları hedeflenmiştir. 30
Projenin faydaları ve ekonomisi

Proje sahasına arazi toplulaştırmalı tarla içi geliştirme
hizmetlerinin uygulanması ile sağlayacağı faydalar,
toplulaştırmayı zorunlu kılan nedenler uygulama ve işletme
kolaylıkları, zaman, su kullanımı ve işgücünden yapılan
tasarruflar projenin toplulaştırmalı ve toplulaştırmasız
yapılmasındaki maliyet durumları, seçilen alternatiflerin
nedenleri, özellikleri ve yatırım, tesis ve işletme masrafları
hesaplanır. Projesiz ve projeli durumda yetiştirilen bitkilerin
verimleri, üretim masrafları, pazar durumları ve fiyatları
belirlenir, gerekli cetveller hazırlanır. Projenin ekonomik
analizleri yapılarak, iç karlılık oranları hesaplanır ve fizibilite
raporları hazırlanır.
31
 Toplulaştırma İsteğinin Tespiti:






Tüm parsellerin yoldan ve sudan faydalanacağı,
Ulaşım zamanı ve maliyetinin azalacağı,
Sınır itilaflarını ortadan kalkacağı,
Müşterek mülkiyetli arazilerin müstakil hale geleceği,
Arazi değişimlerinde kayıplarının olmayacağı,
Araziler arasında çok farlılıklar olması halinde aynı yerleşim
yerinde bile alanın bölgelere ayrılarak kendi içinde
toplulaştırılmasının yapılabileceği,
 Yerleşim yerinin özeliğine göre maliklerin çoğunluğunun
katılabileceği özel günlerde (Pazar yeri kurulması, şenlik,
panayır, akşamlar vb.) dikkate alınarak yukarıda sayılan vb.
gibi faydalar maliklere anlatılır, muvafakat istenir.
32

Proje alanındaki arazinin yarısından fazlasına malik
bulunan ve maliklerin sayıca üçte ikisininin muvafakat ile
isteğe bağlı toplulaştırma yapılır. Bu karar proje alanındaki
bütün malikleri bağlar.

Çiftçi çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise Bölge
Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu
toplulaştırma kararı alınabilir.

Toplulaştırma yapılmasına karar verilen yerlerin sınırları
ve mevkileri krokilerle belirlenerek Bölge Müdürlüğünce 15
günden az olmamak üzere alışılmış usullerle ilan edilir. İlanın
başlangıç ve bitim tarihleri birer tutanakla tespit edilir
mahallin en büyük mülki amirine de yazılı olarak bildirilir.
 Ön etüt çalışması yapılan ve Bakanlar Kurulu tarafından da
onanan saha “arazi toplulaştırma” alanı olarak ilan edilir.
33
 Tapu Siciline Şerh Verilmesi :

Proje alanında bulunan parsellere ait listeler ilgili
tapu sicil müdürlüğüne şerh verilmesi için gönderilir.
Şerh tarihinden sonra araziyi devralan veya üzerinde bir
hak
iddia
eden
kimselerin
eski
malikin
yükümlülüklerini aynen kabul etmiş sayılacakları
mahallinde alışılmış usullerle duyurulur.
34
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 2. Sabit Tesislerin Tespiti
Toplulaştırma alanı ilanı ile birlikte mahalline gidilerek,
alanda bulunan sabit tesisler (ev, ahır, bağ, bahçe, ruhsatlı
kuyu, fabrika, benzinlik, dinlenme tesisi, park ve ayrıca
ağaçlar vb.) tutanakla belirlenir. Gerek görülmesi halinde
sabit tesis tutanakları 15 gün süreyle mahallinde askıya
çıkarılıp eksiklikler ve itirazlar değerlendirilir.
35
PROJELEME HAZIRLIĞI

 3. Mülkiyet ve Harita Bilgilerinin Temini:

Her türlü kadastral pafta ile tapu sicil
bilgileri örneği Tapu Kadastro G. M. veya
mahalli teşkilatından, indeks paftaları İl Özel
İdareleri ya da ilgili yerlerden temin edilir.
36
4. HARİTA VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI:

 Proje alanına giren köylerin tapu bilgileri Mahalli Tapu Sicil
Müdürlüğünden temin edilerek bilgisayar ortamına girilir.
Alınan çıktılar tapu kütükleri ile karşılaştırılarak tespit edilen
hatalar bilgisayar girdilerinde düzeltilir.
37
ESKİ MÜLKİYET DURUMU

38
 5. Derecelendirme

 Derecelendirme proje alanındaki arazilerinin değerlerinin bir katsayı ile ifade
edilmesidir.
 Komisyon 5 kişiden oluşur:
 1 başkan ve 2 ziraat mühendisi, ayrıca biri asıl diğeri yedek üye olmak üzere 2
üyede arazi maliklerinin kendi aralarında yaptıkları seçim ile komisyona
girmektedir.
 Köy ise muhtar, belde ise belediye başkanı komisyonun doğal üyesi olarak
çalışmaya katılmaktadır.
 Komisyon, toprak, topografya, verim, drenaj, taşlılık, tuzluluk, parselin pazar,
yol, sulama, ulaşım vb. dikkate alarak belirlene en yüksek değere 100 puan
vererek parselleri oransal olarak puanlandırır. Parselin büyük ve değişik toprak
özellikleri göstermesi durumunda parseli bölümleyerek ayrı ayrı puan verebilir.
 Oluşturulan derecelendirme haritası, mülkiyet listeleri, derecelendirme listesi
ve denklik tablosu alınarak mahallinde 15 gün süre ile asılır.
39
 Kamu Hizmetlerine Katılma:

Proje alanında yol, kanal gibi ortak kullanılan alanları için
% 10’a kadar katılım payı kesilir. Katılım payı için herhangi bir
bedel ödenmez. Kesinti miktarının %10 u geçmesi durumunda
varsa hazine arazisinden fazlalık karşılanır yoksa
kamulaştırılma yapılır. Kamulaştırma bedeli yatırımı
gerçekleştiren kurum veya kuruluş tarafından karşılanır.
40
6. YENİ PARSELASYON İÇİN BLOKLARIN
OLUŞTURULMASI:

 Toplulaştırma proje alanında;
 Sulama ve drenaj şebekeleri projelenir,
 Tüm parsellere ulaşım sağlanır,
 Uygun yol uzunluk ve genişlikleri hesaplanıp
güzergahları tespit edilir ve
 Blok Planları hazırlanır.
41
7. Çiftçi Tercihlerinin Alınması:
 Tercih alımı için gerekli altlıklar oluşturulduğunda tercih alınacağı gün ve
yer belirtilerek mahallinde duyurulur. Tercih alımı için;





Malik listeleri
Blok planları
Sabit tesis tutanakları
Derecelendirme haritaları
Büyük ve müşterek mülkiyetli parsellerde halihazır kulanım durumu hazır
bulundurulur.

Belirli bölgelerde taleplerin yoğunlaşmaması için alternatif tercihler
alınır.
42
8- TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN YAPILMASI
VE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ:

Arazinin topografyası,
işletme büyüklüğü,
çiftçi tercihleri,
sabit tesislerin durumu,
derecelendirme haritası ve
eski mülkiyet haritası dikkate alınarak optimizasyon
tekniklerine göre hangi işletmelerin hangi bloklara
yerleştirileceği belirlenmekte ve bilgisayarda
çizimleri yapılmaktadır.
43
Yeni parsel planları hazırlanırken…

 Öncelikle maliklerin tercih ve istekleri dikkate alınmakta,
 İşletme yapı ve tesisleri ile bağ, bahçe ve benzeri sabit
tesisler maliklerine verilmektedir.
 Parçalı, hisseli ve dağınık araziler birleştirilmektedir.
 Araziler büyük parselin etrafında toplanmaya çalışılır.
 Derecesi düşük veya istenmeyen araziler eski sahibine
yerinde planlanmaya çalışılır.
 Davalı parseller tek bir malik gibi kabul edilerek mümkün
olduğunca eski yerinde planlanmaya çalışılır.
44
Yeni parsel planları hazırlanırken…

 Yan yana gelmek istemeyen ve beraber olmak isteyen
maliklerin talepleri imkan ölçüsünde yapılmaya çalışılır.
 Her parsel yol ve sudan faydalanacak şekilde
planlanmaktadır.
 Parsel şekillerinin makineli tarıma uygun olarak
dikdörtgen olmasına dikkat edilmektedir.
 Bu şekilde hazırlanan yeni parselasyon planları köy
mahallinde 15 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan
edilmekte, itirazlar alınmaktadır.
45
Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

 Toprak Islahı ve Tarımsal Drenaj
 Arazi Tesviyesi
 Tarla içi Yollar
 Toprak koruma
46
9. YENİ TOPLULAŞTIRMA PLANLARININ
ARAZİYE APLİKASYONU

- Hazırlanan, yeni mülkiyet durumunu gösteren
parselasyon planlarının mahalline gidilerek
aplikasyonu ve ölçümleri yapılır.
- Her bir parselin köşe noktaları ve sınırları yerinde
belirlenip, köşe taşları ile parseller işaretlenmektedir.
- Bu arada köy sınırları da işaretlenmiş olmaktadır.
47
10. TESCİL VE YER TESLİMİ:

Yeni parsellerin yerinde aplikasyonu neticesinde çizimi
yapılan haritalar ve koordinat değerleri Kadastro
Müdürlüğünce onaylanmaktadır.
Tapu Sicil müdürlüğünce tescilleri yapıldıktan sonra,
Arazi maliki çiftçilere yeni yerleri teslim edilmektedir.
48
PROJE ÖNCESİ GÖRÜNÜM
49
YOL AÇMA ÇALIŞMALARI

50
YOL ÇALIŞMALARI

51

52
Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

Toprak Islahı ve Tarımsal Drenaj
 Arazi Tesviyesi
 Tarla içi Yollar
53
 Toprak koruma
Sulama projeleri;
Toplulaştırmasız, Toplulaştırma
projeleri ise TİGH olmaksızın
kesinlikle uygulanmamalıdır.
54
PROJE SONRASI GÖRÜNÜM
55
56
Download

arazi toplulaştırması