İSTANBUL, BAYRAMPAŞA
VATAN MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM
EL KİTABI
BAYRAMPAŞA VATAN MAHALLESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Telefon: 0212 674 44 75
Faks: 0212 674 44 75
e-posta: [email protected] ahoo.com
http://www.bayrampasavatan.org
ÜCRETSİZDİR, PARA İLE SATILMAZ
İçindekiler
Sayfa
Mülkiyet Hakkı .............................................................................. 1
Derneğin Kuruluş Amacı - Dernek Tüzüğü (özet) ...................... 2-3
Bayrampaşa ve Vatan Mahallesinin Konumu ve Önemi ............... 4
Bakanlar Kurulu Kararı - Riskli Alan İlan Kararı ....................... 4
Sözleşmeler hakkında vatandaşa yapılan uyarılar ..................... 5-8
Çalışma Alanı - Bina. Parsel, Konut ve İşyeri sayısı .................... 8
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi ................ 9-10
Mahalle halkı tarafından bilinmesi gerekenler ........................... 11-12
Kentsel dönüşümde vatandaş ne istiyor ............................... 13-16
Vatan Mahallesi Halkı Kandırılıyor mu? ............................. 17-19
Yetkililerin basın ve medyada çıkan haberler ...................... 20-26
Kamulaştırma Sopası ile Kentsel Dönüşüm ......................... 27-34
Kentsel Dönüşüm Mağdurları .............................................. 34-49
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına karşı açılan davalar .......... 50
Anayasa Mahkemesi İptal Kararı ......................................... 51-53
Kentsel dönüşümde yapılacak mali yardım ve destekler ............. 54
Kentsel dönüşümle ilgili kime danışabilirim?. ............................ 54
İlgili İnternet Siteleri ................................................................... 55
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
0
MÜLKİYET HAKKI
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
10 Aralık 1948
Madde 17
1. Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla
ortaklık içinde, mülkiyet hakkı vardır.
2. Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun
bırakılamaz.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
Kanun Numarası: 2709
Kabul Tarihi: 18/10/1982
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 9/11/1982 Sayı:17863
(Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa: 3
Anayasanın 56 ncı maddesi; herkesin sağlıklı, dengeli ve
güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip bulunduğunu
hükme bağlamakta ve Devlete bu hususta görevler
yüklemektedir. Yine Anayasanın 23 üncü maddesine göre
Devlet, “sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,
sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek” ile
görevlidir.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
1
BAYRAMPAŞA VATAN MAHALLESİ SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Derneğin Amacı: İstanbul İli, Bayrampaşa ilçesi ve
Vatan Mahallesi yerleşim alanlarında;
1-Resmi ve özel kurumların planlama, yenileme, dönüşüm,
mahallenin afet riski altında olduğunu kabul etme anlamına
gelmemek, dava ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydıyla, 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamındaki iş
ve işlemler,
2-Rehabilitasyon, restorasyon, inşaat vb. amaçlı proje ve
çalışmalarını takip ederek, kentsel dönüşüm uygulamaları imar
planları ve kamulaştırma işlemleri sonucu meydana gelen veya
gelmesi muhtemel olan mağduriyetlerin kaldırılması veya en
aza indirilmesi konusunda insanların bilinçlendirilmesi,
desteklenmesi ve bu konuda dayanışma sağlanması,
3-Üniversite ve diğer uzman kişi ve kuruluşların görüşlerinden
de yararlanmak suretiyle yaklaşım oluşturulması, bu tür
hizmetlerin yerindeliği ve yeterliliği hususunda vatandaşların
şikayetlerini, dileklerini saptayarak ilgili kurumlar nezdinde
girişimlerde bulunmak,
4-Belirtilen amaçlar doğrultusunda öneriler
sunmak, takip etmek ve farkındalık oluşturmak,
geliştirerek,
5-Yaşadığımız kentin, mahalleleri, sokakları, konutları yerinde
ve sürdürülebilir yaşam alanlarımız olarak korumayı esas
alarak, Uluslararası sözleşmeler, Anayasa, Kanunlar, Temel
insan hakları belgelerinde yer alan temel haklar ve diğer ulusal
ve uluslararası belgelerde karşılık bulan temel insan hakları
çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm hukuksal girişimleri
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
2
kamuoyu oluşturarak yargı süreçlerine konu etmek de dahil
olmak üzere sürdürmek,
6-Kentimiz ve mahallemizin daha yaşanılabilir olmasını
sağlamak üzere sağlık, eğitim, su, doğalgaz, kanalizasyon,
elektrik, telefon, vb. gibi hizmetlerin eşit ve eşdeğer biçimde
tedariki ve gerekli alt yapı, mekan ihtiyaçlarının karşılanması
için girişimlerde bulunmak,
7-Mahallelerde yaşayan insanların, mahalle hayatında sosyal,
sportif, kültürel etkinliğin artırılması, çalışma hayatlarından
kaynaklı sorunlara çözümler üretilmesi, kadınların, gençlerin,
çocukların, yaşlıların ve engellilerin mahalledeki yaşamlarını
kolaylaştıracak çözümler üretmek,
8-Eğitim-öğretim hizmetlerinin güçlendirilerek ihtiyaç sahibi
toplumsal duyarlılığın artırılarak önlemler alınması ve bu
amaçla
hazırlık
çalışmaları
yapılması,
öğrencilerin
desteklenerek teşvik edilmesi, afetlere dair toplumsal ekolojik
bilincin gündelik hayat alışkanlıklarını kapsar nitelikte etkin
kılınması ile ilgili çalışmalarda bulunmak,
9-Kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler ve
vakıflar, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile elbirliği
ile çalışmak,
10-Gerekli olduğu düşünülen durumlarda hak sahibi üyelerin
haklarını aramak amacıyla yargı makamlarına intikal sağlamak
üzere dava açmak, açılmış davalara katılmak amacı ve sosyal
ve hukuksal alanda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.
“Dernek olarak projenin
her safhasında yer
almak istiyoruz…”
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
3
BAYRAMPAŞA VE VATAN MAHALLESİNİN
KONUMU VE ÖNEMİ
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı:39353657.13.02.310.01.04
GEREKÇE: Bayrampaşa İlçesi konumu gereği tarihi
yarımadaya yakın olması, ulaşım bağlantılarının güçlü olması,
havaalanına yakınlığı, bünyesinde İstanbul metropolitan
alanına hizmet eden kentsel fonksiyonları (Hal, Otogar, Forum
İstanbul, Kuru Gıda Toptancıları, vb) barındırması gibi güçlü
yönleriyle stratejik bir öneme sahiptir. Bilhassa tarihi alanlara
yakınlığı ve merkezi konumundan dolayı ilçemizde açılan 5
yıldızlı otellerin sayısı artmakta olup Forum İstanbul’un varlığı
ile ilçeye turist girişleri olmaya başlamıştır.
VATAN MAHALLESİNİN RİSKLİ ALAN İLAN
EDİLMESİ KARARI
16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ
ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
ve KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ gereği (Resmi
Gazete: 04.08.2012 tarih, Sayı:283/4). 16.05.2013 tarihli
Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile
mahallemiz RİSKLİ ALAN ilan edilmiştir.
16 Mayıs 2013
Sayı: 28649
Resmî Gazete
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı:2013/4655 İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Vatan
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede
sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan olarak
belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 1/4/2013 tarihli
ve 1533 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine
göre,
Bakanlar
Kurulu’nca
22/4/2013
tarihinde
kararlaştırılmıştır.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
4
Değerli komşularımız,
5
Riskli alan ilan edilen mahallemizde dönüşüm yakında
başlıyor. Projelendirme süreci sona erdikten sonra, hak
sahipleriyle sözleşmelerin imzalanması için sizlere yetkililer
tarafından çağrı yapılacaktır.
Sizlere imzalatılmak istenecek “Sözleşmelerde”
gereken vazgeçilmezlerimiz aşağıda belirtilmiştir.
olması
•
Yapılacak dönüşümde hak sahiplerinden hiçbir şartta
bedel talep edilmemesini,
•
Evlerimizin mevcut bulunduğu adalarda dönüşümün
olmasını,
•
Bizlere sunulacak dairelerin ada, blok ve kat
özelliklerini,
•
Projede yapılacak blokların hepsinde hak sahiplerinin
de yer almasını,
•
Hak sahiplerinin kuraya maruz kalmadan evlerinin
belirlenmesini,
•
Yapılacak inşaatların kalitesini ve özelliklerini,
•
İnşaatların başlama ve tamamlanma sürelerini,
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
•
Toplam inşaat alanının net olarak belirtilmesini
(Konut sayısı ve Ticari alan sayısı),
•
Ada bazında emsal yoğunluğun net olarak
belirtilmesini, belirtilen emsalin aşılması halinde aynı
oranda hak sahipliliğimizin arttırılmasını,
•
Proje tadilatının sadece teknik zorunluluk olması
halinde gerektiğini,
•
Ödenecek kiraların bedelleri ve sürelerinin net olarak
belirtilmesini,
•
Takyidatsız ve şerhsiz durumumuzun net olarak
açıklanmasını, (Bir mülkün üzerinde herhangi bir
şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren tapudan
alınan belgedir. Mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde
sınırlar ve gayrimenkul üzerinde 3. kişiler lehine
kurulmuş haklar sağlar.)
•
Yapılacak olan daire m2’lerinin (merdiven sahanlığı,
bodrum kat, sığınak, otopark, asansör boşluğu, yangın
merdivenleri, menfezler, şaftlar, ayrıştırma bacaları,
hariç alan) net olarak belirtilmesini,
•
Mevcut arsa paylarımızın en az mevcut olduğu
m2’lerde olmasının belirtilmesini,
•
Yapılan projenin kapalı ve güvenlikli olmasını,
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
6
•
Sözleşmeden
getirilmemesi
düzenlenmesi,
doğacak
halinde
yükümlülüklerin
yerine
tazminat
koşullarının
•
Sözleşmeden doğacak olan bütün giderlerin (vergi,
resim, harç v.b.) yüklenici tarafından karşılanmasını,
•
Kira yardımının günün şartlarına uygun olmasını ve
dairelerin teslimine kadar yapılmasını istiyoruz,
Bu maddeler resmi taahhüt altına
alınmadan önümüze çıkacak her şey
varsayımdan ibarettir.
Büyük zorluklarla sahip olduğumuz
evlerimizi varsayımlara teslim edemeyiz…
Yaşamı kolaylaştırmak, güzelleştirmek,
zenginleştirmek yerel yönetimlerin başlıca
görevidir.
İmarlı, planlı, fiziki ve sosyo-kültürel alt
yapısı tamamlanmış, yeşil çevre dokusuna
sahip bir kentte yaşamak temel insan
hakkıdır.
Bireysel görüşmelerde bunların taahhüt altına alınmasıyla
ilgili söylenenlerin resmi bir hükmü yoktur.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
7
Hazırlanmakta olan sözleşmelerde, aşağıdaki maddelerin
hiçbiri taahhüt altına alınmamıştır. Dolayısıyla bizden ne
alacağını gayet iyi bilen, sayın yetkililerin bize
vereceklerini de resmi olarak belgelemediği sürece hiç
kimsenin imza atmaması önerilmektedir.
İmza atma, oyuna
gelme, ranta kurban
gitme…
VATAN MAHALLESİ
ÇALIŞMA ALANI PARSEL SAYISI BİNA SAYISI BİNA TABAN ALANI
(m2)
226.884
987
1086
(m2)
141.600
KONUT
KONUT & İŞYERİ
İŞYERİ
546
313
122
-82.000 m2 Sanayi Alanı, çalışma alanına dahildir.
-Tahmini Emsal (KASK): 3,49
-Kat yüksekliği 75 metre (TİP İmar Yönetmeliği)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN
HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK
BİRİM MALİYETLERİ
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI
Yapının Birim
Maliyeti
(BM) TL/m2
IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU
700,00
YAPILAR……………………………………………………………
Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi aşan)
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
8
T.C.
İSTANBUL
BAYRAMPASA BELEDİYE BASKANLIĞI
BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTI ZABTI (özet)
TOPLANTI YERİ: MECLİS SALONU
SEÇİM DONEMİ: 5 –
TOPLANTI YILI: 5
TOPLANTI: EKİM OLAĞAN
TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ: 24 EKİM 2013 PERŞEMBE
TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ: 11.00
BİRLEŞİM: 3 –
OTURUM: 1
Belediye Başkanı (Atila AYDINER) : “Sayın başkan, Değerli
Meclis Üyeleri, arkadaşlarım, Çok kıymetli misafirlerimiz; Değerli
arkadaşlar bildiğiniz gibi Kentsel dönüşümle ilgili Vatan
Mahallemizde 6306 Sayılı yasa gereği Vatan Mahallemizi kentsel
dönüşüm alanına aldık ve 23 hektara yakın bir alanda kentsel
dönüşüm startını başlattık ve şu anda değerleme komisyonumuz
çalışmalarımızı yürütüyorlar. Tahmin ediyorum sona yaklaştık.
Allah’a şükürler olsun çok şükür iyi gidiyoruz. Her ne kadar
engelleme yapmalarına rağmen Allah’a şükürler olsun
vatandaşımızın bize olan güveni, bize olan duyarlılığı, itimatları
seviyesi sonucunda yüzde, su anda geldiğimiz noktayı söylüyorum
yüzde doksan beşlere (%95) yaklaştık arkadaşlar. İnşallah yüzde
beşle ben bizzat görüşeceğim. Çözeceğiz arkadaşlar. Değerli
arkadaşlar cezaevinin olduğu alanda da bildiğiniz gibi kentsel
dönüşüm alanı su anda sona yaklaştık. Uygulama projemiz inşallah
bitme noktasına geldi. Kısa bir zaman içerisinde ofis su anda bitti.
Geliyoruz oraya ofisimizi koyduktan sonra da cezaevine yapacağımız
fonksiyonlarla ilgili halkımızı aydınlatacağız.
Şahsı adına konuşmak isteyen arkadaşım var mı? Buyurun.
Gülaydın ÇATMAKAŞ : “Sayın Başkan değerli meclis üyeleri ve
misafirlerimiz; Vatan Mahallesi kentsel dönüşüm için sayın Belediye
Başkanımız kentsel dönüşümde engellemelere rağmen diye söze
başladı. Oysa Vatan Mahallesi size evlerini açtı, gönlünü açtı ve siz
evlerini vatandaşların başlarına yıkmak için çaba sarf ediyorsunuz.
Biz bayramda evlerimizi boya, badana ve temizlik yapamadık; çünkü
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
9
evlerimizi ne zaman yıkacaklar, ne zaman tamire başlayalım diye
korku ve bakışlar içerisinde kaldık. Sizin kentsel dönüşüm, bütün
İstanbul ilçelerinde yolsal dönüşüme dönüşmüstür. Hiçbirisinde bir
kere örnek bir kentsel dönüşüm yoktur. Örnek olarak bulabileceğimiz
bütün müteahhitler azınlık bir şekilde bekliyor. Beyanatlar veriliyor,
gazetelerde hepsi ne zaman yıkacaklar diye yaslı ve üzüntülü gözlerle
vatandaşlarımız bakmaktadır, sizler bizleri engellediniz diye
düşünürken oysa engelleri biz yeşil alanlarda TOMA’larla, çevik
kuvvetlerle, panzerlerle bunları gördük ve yaşadık. Saygılarımla,
sevgilerimle.”
Halil METİN :“Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, sayın
misafirlerimiz sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir ikinci konuda Vatan
Mahallesi için, orada çok güzel evler yapılacak. Vatandaşlar o
dairelere yerleştirilecek deniyor. Vatan Mahallesinin şu anda
bulunduğu konum gerçekten çok kötü. Bu güzel bir gelişme. Fakat
vatandaş şundan korkuyor, çok güzel bir dairesi var ama işinden
çıktığında dairesine gidemeyecek. Bayrampaşa’daki caddelerde şu
anda ciddi bir trafik sıkıntısı içerisinde. Abdi İpekci Caddesinin bir
turizm caddesi olacağı söylentisi geçti. İnşallah öyle olur, çok da
mutlu oluruz. Ama biz Abdi İpekçi'de yürüyemiyoruz, gidemiyoruz
başkan. Turizmi de bıraktık, gidelim de nasıl olursa olsun, Öyle
gidelim yeter ki. Projemiz var. Planımız var. Önümüzdeki günlerde
kazmayı kazacağız dedi. Ama ne yapılacağını söylemedi. Mademki
biz kentsel dönüşüm konusunda Vatan Mahallesinin olduğu yerde
yapıp, aynı yere yerleştireceksek insanları, o zaman İsmet Paşa
Mahallesini, Murat Mahallesi ve Altı Tepsi Mahallesinin
yararlanabileceği bir cezaevi arazisini neden okul hastane ve park
yeri olarak bırakmıyoruz da yeniden konut yapıyoruz? Tekrar trafiği
niye oraya taşıyoruz? Neden sayıyı arttırıyoruz? Buna niye ihtiyaç
duyuyoruz? Cezaevi konusunda daha ciddi bir açıklama yapılmasını
bekliyoruz. Proje nedir? Sürekli olarak yapılacak, edilecek,
yapacağız, edeceğiz diyoruz ama bugün ne yapıyoruz? Ne yaptık
insanları ikna edecek. İnsanlara örnek olacak bir şeyler göstermek
gerekiyor. Vatan mahallesi içinde bu geçerli, ben Ahmet Vefik Alp'in
sunulmuş olduğu projeye benzer bir projeyi diğer bütün aday olan
kişilerden bekliyorum. Hangi partiden olursa olsun, eğer projesi
yoksa dinlemeyeceğim bile. Projelerini koyacak ondan sonra oy
vereceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
10
Mahalle sakinlerimiz tarafından bilinmesi
gerekenler
17 Ağustos 1999 Marmara depreminde mahallemizde önemli
hasarlar meydana gelmemesine rağmen, belediyemiz tarafından riskli
alan ilan edilmesi tartışmalıdır.
Mülkiyet hakkı anayasal bir haktır. Anayasanın 23 ncü maddesine
göre Devlet, “sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek” ile görevlidir.
Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanun,
çıktığından beri üç konu Anayasaya ve insan haklarına aykırıdır.
1-) Açılan idari davalarda, kamu kurumlarınca yapılan
uygulamanın hakim tarafından acilen durdurulmasını sağlayacak
olan
”yürütmenin
durdurulması
kararı”
verilmesinin
yasaklanması,
2-) 2/3 çoğunluk kararına karşı çıkan 1/3 azınlık daire
sahiplerinin hisselerinin komşulara satılması.
3-) 6306 sayılı Kanuna, diğer kanunlarla çelişki halinde üstünlük
sağlanması.
Bu üç konudan ikisini Anayasa mahkemesi iptal etmiştir.
Riskli alan kararlarının iptali için açılan davalarda artık davanın
başında mahkeme, işlemi açıkça hukuka aykırı görüyorsa ve
uygulanmasının geri dönülmez zararlara yol açacağını düşünüyorsa
yürütmesini durdurarak buradaki durumu davanın sonuna kadar
donduracaktır. Yine riskli alanda devlet tarafından yapılan
uygulamalara karşı vatandaş dava açarak yürütmenin durdurulması
kararını hemen alabilecek; evinin boşaltmasını, tahliyesini veya
yıkımını davanın sonuna kadar önleyebilecektir.
Kentsel dönüşüm rant için değil, halkımız için planlanmalı ve
uygulanmalıdır.
Yetkililer, hak sahiplerinin beklentilerini karşılayacak öneriler
sunmalıdır.
Kentsel dönüşümün amacı para kazanmak için değil, mahallemizi
yeniden kurmak, insanlarımızın güvenli binalarda yaşamasını
sağlamak, onları mutlu etmek için olmalıdır.
Kentsel dönüşüm uygulanan birçok mahallede mağduriyetler
yaşanmıştır. Yaşanmaya da devam edilmektedir. Gerekli tedbirleri
dernekle birlikte al, mağdur olma.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
11
Kentsel dönüşümün amacı yerinde dönüşüm olmalıdır. Herkes
doğduğu ve yaşadığı mahallede kalmalıdır.
Kentsel dönüşüm dayatması ile yıllarca yaşadığımız evlerimizden,
komşularımızdan olmamak için, gerekli mücadeleyi dernekle birlikte
verelim.
Ödeyemeyeceğimiz yüksek bedeller ile mahallemizin, başkalarının
eline geçmesine engel olmak için, haklarımızı birlikte savunmalıyız.
Hak sahibi olan Vatan Mahallesi sakinleri bir araya gelmeli ve
birlikte hareket etmelidir.
Hiçbir surette ek ödeme yapmaksızın ve değiştirilmeyecek imar
planları ile Kentsel dönüşüme evet diyebiliriz
Yıllarca birlikte yaşadığımız yakınlarımız ve komşularımızla
haklarımızı korumak için, derneğimize üye olmakta geç kalmayınız.
Mahallemizin belirsiz bir geleceğe itilmemesi için derneğimize
üye olunuz.
ÜYE KAYITLARI İÇİN İSTENEN BELGELER
ADAY ÜYE GİRİŞ BİLDİRGESİ
DERNEK ÜYE KAYIT FORMU(anket)
RESİM 2 adet KİMLİK FOTOKOPİSİ
TAPU FOTOKOPİSİ
Telefon: 0212 674 44 75 Faks: 0 212 674 44 75
http://www.bayrampasavatan.org
e-posta: [email protected]
Adres: Vatan Mah., Bağlar Cad., Kanaat Sok.,
No:28-30B 34035 Bayrampaşa / İstanbul
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
12
13
1-) Yerinde, Kentsel Dönüşüm istiyor, (Yıllardır yaşadığı
yerden uzaklaştırılmak, sürülmek istemiyor)
2-) Vatandaşın arsasından rant sağlamak değil, vatandaşın
rızasına dayanan, oluşacak değer artışını vatandaşa paylaştıran
bir kentsel dönüşüm istiyor, (Kentsel Dönüşüm, birilerine arsa
ve para kazandırmak olmamalıdır)
3-) Siyasi ve ticari rant amacı gütmeden, en önemlisi mağdur
edilmeden kentsel dönüşüm istiyor,
4-) Sosyal ve Kültürel yapının aynı kalmasını istiyor, (Kırk
yıllık dostluk ve komşuluk ilişkilerinin zarar görmesini
istemiyor)
5-) Proje aşamasında yer almak ve söz sahibi olmak istiyor, (
İmar Planları halkın görüşleri alınarak yapılmalıdır. Hak
sahiplerinin Kentsel dönüşümün büyük ortağı olduğu kabul
edilmelidir).
6-) Boş vaatler istemiyor. Hayali ve gerçekleşmesi imkansız
olan projeler yerine, somut uygulanabilir projeler istiyor,
7-) İlçe bazında Kentsel Dönüşüm istiyor,
8-) Kentsel dönüşüme altyapıdan başlanılmasını istiyor. (Eski
altyapı üzerine inşaat yapılmasını istemiyor. Her yerel seçim
öncesi caddelerin, sokakların ve kaldırımların defalarca
kazılmasını istemiyor),
9-) Kentsel dönüşümde ucuz kalitesiz konut değil, sağlam,
estetik ve enerji tasarruflu konutlar istiyor, (Yapılarda kendi
enerjisini üretebilen, çevre dostu yeşil bina özellikleri
kullanılmalıdır).
10-) Binaların yüksek katlı olmasını istemiyor, (İBB İstanbul
İmar Yönetmeliğine uyulmasını istiyor, nüfus yoğunluğunun
artmasını istemiyor).
11-) Kent estetiği ve görünüşü açısından binaların çağdaş
modern mimari olmasını istiyor, (Kentsel Dönüşüm uygulanan
mahallesinin, diğer mahallelere örnek olmasını istiyor)
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
12-) Jeolojik yapıyı, fay hattını, sel sularının akış istikametini,
eğim, kot farkı, hava sirkülasyonu ve güneş ışınları gibi
unsurları, rant hırsıyla dikkate almadan planlama yapılmasını
istemiyor,
13-) Deprem, savaş, yangın gibi olağanüstü durumlarda,
önleyici tedbirlerin alınması için planlamalar yapılmasını
istiyor,
14-) Binaların yangın ve deprem yönetmeliklerine uygun bir
şekilde inşa edilmesini istiyor,
15-) Hizmetler sektöründe faaliyet gösterecek iş yerlerinin
sayısını önceden, sağlıklı tespit edilmesini istiyor,
16-) Sanayi alanlarının, konut alanları yakınında inşa
edilmesini istemiyor, (Fabrikalara yanaşan TIR'larla, konutlar
da yaşayanların kullandığı otomobillerin yoğunlaştırdığı bir
trafik, konutlardan zaman zaman rahat duyulabilen, makine
gürültüleri, fabrikalardan çıkan duman ve benzeri atıkların
meydana getirdiği kirlilik istemiyor)
17-) Müteahhit seçiminde söz sahibi olmak istiyor, (Yeterli
tecrübesi ve makine parkı olmayan, rant sağlamak için yeni
kurulan paravan müteahhitler istemiyor)
18-) Güvence ve teminat istiyor. (Başta devlet güvencesi olmak
üzere, müteahhitlerden de yasal güvence ve teminat istiyor,
taraflar uygulamadan zarar gördüklerinde, haklarını mahkeme
önünde arayabilmelidir.
Tarafların hakları eşit şekilde
korunmalıdır. Anayasal mülkiyet hakları tek taraflı
sözleşmelerle ortadan kaldırılmamalıdır. Kimseden hukuki
haklarını tamamen devretmesi istenmemelidir).
19-) Mahalle sakinlerinin mutlu, huzurlu ve güvenli
yaşayacağı bir kentsel dönüşüm istiyor,
20-) Sürdürülebilir bir gelecek, yaşanabilir çevre ve yeşil
alanlar istiyor,
21-) Sahibi olduğu konutların, m2 alanlarının aynı kalmasını
istiyor,
22-) Kesinlikle borçlanmak istemiyor,
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
14
23-) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine uyulmasını ve imar
planlarının değişmemesini istiyor,
24-) Sözleşmelerin, derneğin görüşü ve onayı alındıktan sonra
yapılmasını istiyor, (hak sahiplerinden, sözleşmeyle haklarının
kayıtsız şartsız devredilmesi kimseden istenmemelidir.
Sözleşmeler adil ve dengeli olmalıdır).
25-) İnşaatların en kısa zamanda tamamlanmasını istiyor,
26-) Binalarının değerinin rayiç bedel üzerinden yapılmasını
istiyor. Ayrıca artı değerlerde göz önünde bulundurulmasını
istiyor, (Mevcut imar durumunda, Kat Karşılığı İnşaat
Sözleşmelerinde, %50 Mal Sahibi, %50 Yüklenici olarak
devam eden sözleşmeler dikkate alınmalıdır).
27-) Rezerv alan olarak, Bayrampaşa Cezaevi alanının
belirlenmesini istiyor,
Derneğimize başvuranlar binalarının hangi kapsamda
olduğunu, 6306 sayılı yasasın nasıl uygulanacağını,
dönüşümde ne kadarlık hak sahibi olacaklarını, ek ödeme
yapılıp yapılmayacağını, dönüşüm sürecinde nerede
kalacaklarını, inşaat süresinin uzaması nedeniyle kira
yardımının sonlandırması gibi sorularına yanıt aramaktadır.
Konutların değerlendirmesiyle ilgili imzalanmış tutanağın bir
sureti, hak sahiplerine verilmelidir.
Vatandaşlarımız, endişelerinin yetkililer tarafından acilen
giderilmesini istiyor.
Yerinde dönüşüm…
Ada bazında kentsel
dönüşüm istiyoruz…”
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
15
Unutulmamalıdır ki vatandaşa
rağmen, vatandaşın rızası olmadan
kentsel dönüşümün başarıya
ulaşması imkansızdır.
Kentsel Dönüşüm uygulamalarında,
ilk ve son söz sahibinin vatandaş
olduğu unutulmamalıdır.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
16
VATAN MAHALLESİ HALKI
KANDIRILIYOR MU?
DÖNÜŞÜM İÇİN TEK KURUŞ HARCAMAYACAKSINIZ
DENDİ…
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
17
18
DÖNÜŞÜM SONRASI AYNI MAHALLEDE OTURACAKSINIZ
DENDİ…
HER SORUNUN BİR CEVABI VAR DENDİ…
ÖNCE, CEZAEVİ ALANI DEPOLAMA ALANI OLACAK
DENDİ…
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
SONRA, BİR GÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM DENDİ…
TEKRAR, CEZAEVİ ALANI DEPOLAMA ALANI OLACAK
DENDİ…
ŞİMDİ, CEZAEVİ ALANINA LÜKS KONUT YAPIP
SATACAĞIZ DİYORLAR…
SİZLERE VERİLECEK DEPOLAMA ALANI YOK DEDİLER…
SİZLERE SADECE KİRA YARDIMI YAPARIZ DEDİLER…
SAHİP OLDUĞUN DAİRENE KARŞILIK, KAÇ M2 DAİRE
VERİLECEĞİ BELLİ DEĞİL…
NEREYE, NEZAMAN, KAÇ YIL SÜRÜLECEĞİN BELLİ
DEĞİL…
PARA ÖDEYİP ÖDEMEYECEĞİN BELLİ DEĞİL…
VAADLERE, YALANLARA, ALDATMACALARA İNANMA…
YILLARCA YAŞADIĞIN EVİNDEN, KULLANILMIŞ BİR EŞYA
GİBİ ATILABİLİRSİN…
SANA İMZALATILACAK OLAN
SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADAN ÖNCE BİR
KEZ DAHA DÜŞÜN…
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
19
BASIN ve MEDYADA ÇIKAN HABERLER
Bir günde kentsel dönüşüm yapacak
14 Ekim 2013 - 02:30 Milliyet.com.tr »
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Kentsel dönüşümü
sanayi bölgesinden başlattık. Vatandaş, inşaat sürerken başka
eve çıkmayacak, evinde oturacak. İnşaat bitince de hemen
yanındaki yeni evine taşınacak. Bir günde dönüşüm olacak”
dedi.
FEHİM GENÇ
Aydıner,
kentsel
Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila
dönüşümü sanayi bölgesinden başlatarak, evleri yıkılacak
vatandaşlara zaman açısından avantaj sağlayacaklarını söyledi.
Aydıner, “Sanayi bölgesinde inşa edilen evler bitince Vatan
Mahallesi’ndeki vatandaşlarımız yerleşecek. Vatandaş yıkım
ve inşa süresince başka evlerde kirada oturmak zorunda
kalmayacak. Bir günde eski evden yeni eve taşınacaklar. ‘Ayşe
Hanım, Mehmet Bey buyurun yeni evinize’ diyeceğiz. Bir
günde kentsel dönüşüm olacak” dedi. Aydıner, şunları söyledi:
“Vatan Mahallesi, 230 dönümlük bir mahalle. Mahallenin
82 dönümü sanayi, kalanı konut alanı. Dönüşüm için ilk adımı
attık.
Yerinde
dönüşüm
yapacağız.
Vatan
Mahallesi’nde
oturanları yine burada oturtacağız.”
‘Mahalle
hayatı
korunacak’
Dört mimarlık ofisinden proje için tasarım istediklerini ifade
eden Aydıner, şu bilgileri verdi: “Tasarımlardan hangisini
beğenirsek onu uygulayacağız. Dönüşüme girecek sanayi
parsellerinde mülkiyet sanayicilerde. Onlara hisse vereceğiz.
Hemşerilerimiz dönüşümden sonra da burada kendi
kültürüyle, sokak kültürüyle yaşayacak. Kapalı site hayatı,
dolayısıyla aidat da olmayacak.”
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
20
‘Bir kuruş ödemeyecekler’ Dönüşüm kapsamındaki mülk
sahiplerinin yeni evlerine hiçbir bedel ödemeden geçeceklerini
vurgulayan Aydıner, “Ancak metrekarelerde yüzde 20’ler
civarında düşme olacak. 100 metrekarede oturanlar, 80
metrekare civarında yeni, sağlam ve otoparklı bir eve sahip
olacak. 80 metrekare yerine, 100 m2de oturmak istiyorum’
derse 20 metrekarenin bedelini ödeyecek” dedi. Aydıner, “Eski
evlerin değer tespitini yaptırıyoruz. Tespitten sonra vatandaşa,
‘1+1, 2+1, 3+1 tipi konutlardan, şu m2li daireleri alabilirsiniz’
diyeceğiz. Ama bunu, satış bedelinden değil maliyet üzerinden
yapacağız. Maliyet 2 bin liraysa yüzde 25-30 ilavesiyle yeni
daireyi vereceğiz. Vatandaş bugünkü haliyle diyelim ki 110
bin liralık bir dairesi varsa o zaman 440 bin liralık bir daireye
sahip olacak” diye konuştu.
‘Kira kaybı olmayacak’ Kira geliriyle geçinen hak
sahiplerine projenin başladığı tarihten yeni dairelerin teslim
edileceği güne kadar kira yardımı yapacaklarını belirten
Aydıner, “Bakanlığın verdiği kira bedeli neyse onu vereceğiz.
dedi.
Vatandaşın
kira
gelirinde kayıp olmayacak”
Arsaların kullanılmamış imar haklarını da vatandaşa
aktaracaklarını belirten Aydıner, “Vatandaş arsasına iki katlı
bina yapmış ama hakkı 4 dört kat. İki kat daha hakkı var.
Kalan iki katın hakkı neyse o hakkı da vatandaşa vereceğiz. Bu
da bonus olacak” dedi.
‘Cezaevinin yerine konut ve hastane’
Bayrampaşa Cezaevi’nin çok zorlu bir süreçten sonra
kaldırabildiğini hatırlatan Aydıner, cezaevinin arsasına
yapılacak kentsel dönüşüm projesini şöyle açıkladı;
“Cezaevinin olduğu alanda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte
kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. 148 dönümlük bir
arazi. Bitişiğindeki İsmail Cem Vakfı’na ait olan 20 dönüm
araziyi de 25 milyon liraya kamulaştırarak projeye dahil ettik.
Ayrıca TEİAŞ2ın 20 dönümlük arazisini de projeye dahil
edeceğiz. Burada 9 dönüm içinde okul, 23 dönüm üzerinde de
330 yataklı devlet hastanesi ve ayrıca bir cami olacak. Projenin
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
21
üstünde büyük bir meydan, altında 2 kat otopark yapılacak.
Ayrıca bir de fuar alanı düşünüyoruz. Araziye 2 bin konut
yapılacak. Bu konutları satmayacağız. Afet riskli binalarda
yaşayanları mahalle mahalle oraya taşıyacağız. Seçimden
sonra başlayacağız. 15 gün sonra mimari projesini tanıtacağız.
27.03.2014 - 02:30 | Milliyet.com.tr » Duygu Erdoğan haberi…
Vatan’da dönüşüm iki yıl içinde bitecek
Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,
Vatan Mahallesi’ndeki dönüşüm çalışmalarının iki
yılda biteceğini, herkesin tekrar kendi mahallesinde
oturacağını söyledi
Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,
Vatan Mahallesi’nde
başlayacak
kentsel
dönüşüm
çalışmalarının 24 ay sonra tamamlanacağını dile getirdi.
Aydıner, şunları söyledi:“Herhangi bir depremde Bayrampaşa
olumsuz etkilenir. Biz hazırlıklarımızı yapmak zorundayız.
Vatan Mahallemiz, afet riskli alan. 23 hektarlık bir arazi.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
22
Arazinin üçte biri sanayi, üçte ikisi konut olarak kurulmuş.
Buradaki projede SPK lisanslı değerleme komisyonları
vasıtasıyla evleri teker teker inceledik. Bina yığma mıdır,
betonarme midir, yılını, metrekaresini koyduk. Deniz
görüyorsa, caddedeyse, binanın bulunduğu yer açısından da
değerleme yaptık ve dairenin bedeli ortaya çıktı.”
‘Her
daireye
bir
otopark’
Vatandaştan herhangi bir bedel almayacaklarını vurgulayan
Aydıner, seçimden sonra herkesi çağırıp belirlenen değerleri
tek tek anlatacaklarını kaydetti. Aydıner, şöyle devam etti:
“50 yıllık bir binası varsa, 100 metrekareyse, biz bu vatandaşa
şunu öneriyoruz; biz sizden bedel almayacağız ama size 80
metrekare civarında daire ve 20 metrekareye yakın da otopark
vereceğiz. Bir de binanızın etrafını yeşil alanlarla donatıyoruz,
otoparkları da binanın altına yapıyoruz. Dönüşüm sonrası
konutlar apartman şeklinde olacak ve sokak kültürü korunacak.
Bir de, ‘Site mantığıyla yaparsak site aidatı ödeyeceksiniz, o
yüzden apartman tipi yapıyoruz’ dedik. Neredeyse tüm
vatandaşlarımızla görüştük, seçimden hemen sonra çağırıp
belirlenmiş değerlerini göstereceğiz, ‘Bu değer üzerinden size
yeni dairenizi teslim edeceğiz’ diyeceğiz ve görüşmeler
bittikten sonra ada bazlı, uygulama projemizde belirlediğimiz
adalardan başlayacağız. Orayı boşalttıktan 24 ay içinde de
tekrar vatandaşlarımızı kendi mahallelerinde oturtacağız.”
‘Dört
bulvar
yapılacak’
Aydıner, yapılacak konutlarda ısıtmanın güneş enerjisi
sisteminden sağlanacağını dile getirerek, elektrik enerjisini de
kendi içinde üretecek trafolar yapılacağını kaydetti. Alana dört
tane bulvar yapacaklarını söyleyen Aydıner, “Bu bulvarlarda
işyerleri olacak. Bu proje, çevik kuvvetin olduğu yere kadar
devam edecek ama o zaman orada kültür merkezi olacak” dedi.
Bölgede 70 bin metrekare sanayi alanı olduğunu belirten
Aydıner,
şunları
söyledi:
“Sanayiyle de görüşmelerimiz yaptık. Sanayiyi kaldırarak,
sanayinin olduğu yere konutları inşa ederek vatandaşımızı
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
23
burada oturtacağız. Sanayinin yeni yerlerine gidebilmeleriyle
ilgili olarak çalışıyoruz. Zaten 1/100.000’lik planlarda
Bayrampaşa merkezi iş alanına alındı, burada büyük sanayi
olmayacak. Kendi hallerine de bırakmak istemiyoruz, onlarla
ilgili görüşmeler yapıyoruz. Vatandaş evinden çıkmadan,
kiraya çıkmadan bunu da düzenlemiş olacağız. Yüzde 60’ın
üzerinde yeşili olan bir ilçe oluşturmaya çalışıyoruz.”
Boş vaatler değil,
uygulanabilir, gerçekçi
projeler istiyoruz…”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bayrampaşa
Cezaevi projesi tanıtım ofisi açıldı. Maketin
hazırlandığı Bayrampaşa Cezaevi projesinde konut,
okul, hastane, kültür merkezi, cami otopark ve kent
meydanı yapılacak... 3 Nisan 2014, Perşembe / 13:48
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
24
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen
Eski Bayrampaşa Cezaevi projesinin tanıtım ofisi
açıldı. Maketi hazırlanan Bayrampaşa Cezaevi
projesinin tanıtım ofisini İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ziyaret etti. 150 bin metrekarelik
Bayrampaşa Cezaevi projesinde konut, okul, hastane,
kültür merkezi, cami otopark ve kent meydanı
yapılacak. 2 bin 200 adet konutun yer alacağı
Bayrampaşa Cezaevi projesinde konutlar satılmayacak.
Bayrampaşa Cezaevi projesi alanında yapılacak 2 bin
200 adet rezerv konutları kentsel dönüşüm kapsamında
kullanılacak. Bayrampaşa'da dayanıksız evlerde ikamet
eden vatandaşlar projeden evi karşılığında yeni daire
alacak.
Yüzde 40'ı yeşil alan olarak tasarlanan Bayrampaşa
Cezaevi projesinde meydan alanı TEM'in üzeri
kapatılarak oluşturulacak. TEM'in 270 metrelik kısmı
kapatılarak böylece 8 bin 400 metrekarelik bir meydan
alanı olacak. 60’ın üzerinde yeşili olan bir ilçe oluşturmaya
çalışıyoruz. ”Bayrampaşa Cezaevi projesi kapsamında 25
bin metrekare alanda 350 yataklı tam donanımlı devlet
hastanesi, 8 bin metrekarelik alanda okul, 10 bin
metrekarelik alanda kültür merkezi inşa edilecek.
Kültür merkezinde sergi salonu, toplantı odaları,
konferans salonu olacak. Bayrampaşa Cezaevi
projesinin altında 10 bin araçlık kapalı otopark
yapılacak.
Cezaevi alanı, Vatan
Mahallesinde yaşayanlar
için depolama alanı
olmalıdır…
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
25
Başkan Topbaş İstanbul’un kentsel dönüşümünü
anlattı
18.05.2012 20:00:00
NTV canlı yayınında yeni çıkan Kentsel Dönüşüm Yasası'nı
değerlendiren Başkan Topbaş, 1 milyon 600 bin civarında
yapının riskli olduğunu belirterek, “Dönüşümde anlaşma
esastır. İnsanlarımızın kendi sosyal yaşamlarını koruyarak
ağırlıklı olarak yerinde dönüşümü hedef alan bir çalışma
olacak” dedi.
Vatandaşın hakkı esas…
İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, NTV canlı yayınında
Kentsel Dönüşüm Yasası'nı değerlendirerek 1 milyon 600 bin
civarındaki yapının riskli alanlarda bulunduğunu belirtti.
Kentsel dönüşümü şehir olarak kurgulanmamış yerleri daha
doğru hala getirmek olarak nitelendiren Başkan Kadir Topbaş,
“Vatandaşın kendi hakkı esastır. Anlaşma esastır. Yasa, riskli
görülen ve tespit edilen yapılarda malik veya oradaki yetkililer
bu adımları atmadığı taktirde devreye sokulacak” dedi.
“Vatandaşın hakkını
esas alacağınızın
garantisi nedir?”
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
26
KAMULAŞTIRMA SOPASI İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM (!)
KAMULAŞTIRMA KANUNU
Kanun Numarası
: 2942
Kabul Tarihi
: 4/11/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215
Yayımlandığı Düstur
: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843
Satın alma usulü
Madde 8 – (Değişik: 24/4/2001 - 4650/3 md.)
İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz
mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma
usulünü öncelikle uygulamaları esastır.
Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı
yapacak idare, bu Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre
ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da
rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve
mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de
faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek
üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir
veya birden fazla kıymet takdir komisyonunu görevlendirir.
Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın
alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere
kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya
birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
27
İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli
belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal,
kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının bedelinin
peşin veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
göre yapılıyor ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi
suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir başka
taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmi
taahhütlü bir yazıyla malike bildirir.
Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ
tarihinden itibaren onbeş gün içinde, kamulaştırmaya konu
taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa
isteği ile birlikte idareye başvurulması halinde; komisyonca
tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır, tespit edilen
tahmini değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada
anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir
tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm
hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren
tutanak malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri
tarafından imzalanır.
İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç
kırkbeş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır
hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine
yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda
ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından
idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma
bedeli kendilerine ödenir.
Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz
mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu
ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya
bedeline karşı itiraz davaları açılamaz.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
28
Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde bu
Kanunun 10 uncu maddesine göre işlem yapılır.
Vatandaşlarımızla öncelikle anlaşma yoluna gidilecektir.
Anlaşmanın mümkün olmaması halinde anılan kanunun 10.
maddesine göre taşınmazın bedel tespiti ve idare adına tescili
için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılacaktır.
Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın
idare adına tescili (3 )
Madde 10 – (Değişik: 24/4/2001 - 4650/5 md.)
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde
idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci
madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki
diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın
bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve
taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin,
peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına
göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına
tesciline karar verilmesini ister. Mahkeme, idarenin başvuru
tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği
duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen
belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine
meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar
sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince
ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya
çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.
“Vatandaşın hakkı esas
alınırsa, kamulaştırmaya
gerek kalmaz…”
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
29
Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı
davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta;
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu
yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü.
b)Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya
ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda
iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası
açabilecekleri,
e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma
işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava
açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin
kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli
üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına
tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi
adına hangi bankaya yatırılacağı,
(1) Bu kısım başlığı; "Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava
Hakkı ve Bilirkişiler" iken, 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
30
(2) Bu bölüm başlığı; "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti" iken,
24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı; "Kıymet takdiri komisyonları" iken,
24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunun 5 inci
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve
delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye
yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Belirtilir.
Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu
yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden
birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin
birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa
yayımlanır.
Mahkemece belirlenen günde yapılacak duruşmada hakim,
taşınmaz malın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya davet
eder. Tarafların bedelde anlaşması halinde hakim, taraflarca
anlaşılan bu bedeli kamulaştırma bedeli olarak kabul eder ve
sekizinci fıkranın ikinci ve devamı cümleleri uyarınca işlem
yapar.
Mahkemece
yapılan
duruşmada
tarafların
bedelde
anlaşamamaları halinde hakim, en geç on gün içinde keşif ve
otuz gün sonrası için de duruşma günü tayin ederek, 15 inci
maddede sayılan bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin
huzurunda taşınmaz malın değerini tespit için mahallinde keşif
yapar. Yapılacak keşifte, taşınmaz malın bulunduğu yerin bağlı
olduğu köy veya mahalle muhtarının da hazır bulunması
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
31
amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır ve keşifte hazır
bulunması temin edilerek, muhtarın beyanı da alınır.
Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate
alarak, 11 inci maddedeki esaslar doğrultusunda taşınmaz
malın değerini belirten raporlarını onbeş gün içinde
mahkemeye verirler. Mahkeme bu raporu, duruşma günü
beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak duruşmaya
hakim, taraflar veya vekillerini ve bilirkişileri çağırır. Bu
duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları
dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanları alınır.
Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hakim
tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir
bilirkişi kurulu tayin edilir ve hakim, tarafların ve bilirkişilerin
rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve
hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder.
Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya
irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Tarafların anlaştığı
veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından
kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve
nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine
peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit
edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek
üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye
ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair
makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir.
Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere
mahkemece uzatılabilir. İdarece, kamulaştırma bedelinin hak
sahibi adına yatırıldığına veya hak sahibinin tespit edilemediği
durumlarda, ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere
bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece,
taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin
hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
32
dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil
hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları
saklıdır.
(Ek fıkra: 11/4/2013-6459/6 md.) Kamulaştırma bedelinin
tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması
hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren
kanuni faiz işletilir. Bu maddede öngörülen işlemler,
mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin
yokluğunda yapılır. Hak sahibinin tespit edilemediği
durumlarda mahkemece, kamulaştırma bedelinin üçer aylık
vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla
gerekli tedbirler alınır.
Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal, tahsis edildiği kamu
hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe
dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının
terkinine karar verilir.
Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu
taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, tapu
dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir.
14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamulaştırma işlemine
karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası
açılması ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin
durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idari
yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun
sonucuna göre işlem yapılır.
Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya maddi
hatalara karşı adli mahkemelerde açılacak düzeltim
davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin davetiye
ve ilanda açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
33
nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma
tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur.
Buna göre ../.. 2014 tarihinden itibaren bu saha içerisinde kalan
ve tebligat yapılan vatandaşlarımızın söz konusu taşınmaz
malına karşılık anlaşmak üzere bizzat mal sahibi ya da yetkili
temsilci tarafından 30 gün içerisinde Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Projesi ile ilgili …………….. Caddesi'nde bulunan
Uzlaşma Görüşmeleri Ofisine başvurmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde müracaat edilmediği ya da
görüşmelerde uzlaşmaya varılmaması durumunda 5162 Sayılı
Kanunun değişik 4. maddesi ve Ek 6. maddesi hükümleri ve
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre işlem
yapılacağı hususu vatandaşlarımıza tebligatla bildirilmiştir."
Anadolu Ajansı (AA)
KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARI…
Esenler, Turgutreis Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm
Konutları Tesliminde Vatandaştan Büyük Öfke
Kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
Tarafından Turgut Reis Mahallesi'nde inşa edilen 282 konut
hak sahiplerine dağıtıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
telekonferans sistemiyle katıldığı toplantıya Esenler
Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Esenler Belediye Başkanı
M..T. .Göksu, Millet Vekili Osman Aşkın Bak ve AKP
teşkilatı ile hak sahipleri katıldı. Yapılan törenin ardından
gazetecilerin sorularını cevaplayan Göksu aynı hızla devam
edeceklerini belirterek şöyle konuştu; "Burası yaklaşık bir
içerisinde yapılan ve teslim edilen konutlardır. Bu herhalde
İstanbul da hızlılıkta birincidir. Ve bugün Esenler tarihinin
başlangıç günüdür. Esenler'de kentsel dönüşümle ilgili ilk
konutlar yapıldı ve gördüğünüz gibi teslim edildi. Bunun da iki
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
34
açıdan önemi var. Sayın Başbakanımızda Kentsel Dönüşümle
ilgili "Herkes spekülasyon yapıyor. "dedi. İşte şekil "A"da
görüldüğü gibi konutlar yapıldı ve hak sahiplerini teslim edildi.
Bu insanlarda işte gördüğünüz konutlarda oturacaklar. Biz aynı
hızla yolumuza devam edeceğimiz. Esenler'deki herkesi
güvenli konutlarda buluşturacağız, dedi.
Başkan Göksu'ya büyük tepki gösterdiler.
Törenin ardından Esenle Belediye Başkanı Göksu'ya dertlerini
anlatmaya çalışan vatandaşlar Göksu'nun kendilerini dinlemek
yerine hızla arabasına doğru ilerlediğini görünce "Allah seni
kahretsin! İki cihanda yakan bir araya gelmesin, bizi
mağdur ettin!..."diyerek Başkan Göksu'ya tepki gösterdiler.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
35
Şemsettin Deniz: Daireye daire vermiyorlar
36
Kesinlikle kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını belirten
mahalle sakinlerinden Şemsettin Deniz; "Biz kendilerine
derdimizi
anlatmaya
gittiğimizde,
bizleri
başlarından
savunuyorlar. Dairelerimizi enkaz bedellerinden kendilerine
vermiş sayıyorlar ve bizleri borçlandırmışlar. Kesinlikle
söyledikleri gibi daireye daire vermiyorlar. Bende İstanbul
Büyük Şehir Belediyesi'ne gittim. Bana "Sana parasını
verelim, "dediler. Bende hayır, daireme daire verin dedim,
diyerek mağdur olduklarını ileri sürdü.
Demir: Burası Yunanistan toprağı değil
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
37
Mağdur olduğunu iddia eden bir diğer mahalle sakini Mustafa
Demir ise "Belediye Başkanı oldun ama padişah değilsin,
Burası da Yunanistan toprağı değil" diyerek şöyle konuştu.
"Mahallemizde kentsel dönüşüm başladığı zaman Belediye
Başkanı Göksu çıktı, dedi ki "Ben 100 m2 dairesini aldığıma
80m2 daire vereceğim. Ama dairesi 100m2 altında olandan
para alacağım dedi. Yani 80 m2 dairesi olanlara 80 m2 daire
verirse, üzerine para alacağını söyledi. Benden aldıkları daire
97 m2, bana verdikleri daire ise 75 m2 dir. Buna rağmen
benden 50 bin TL para istiyorlar. Benim burada 6 dairem var
ve hepsine daire vermek için benden 450 TL istiyorlar. Ben
şimdi çocuğumu okutacağım; ayda 500 TL. buraya mı
ödeyeceğim, yoksa geçinmeye mi çalışacağım?
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
Kaça gitti?
38
Evet, buradaki herkesin söylediği gibi para almayacağım,
demelerine rağmen herkesten ortalama daire başına 50,000 TL
istiyorlar. Bakın gördüğünüz kendisine neden böyle oldu diye
sorduk. Ama yüzümüze daireler bakmadan kaçtı gitti. Öyle
çıkıp 50 kanala para almayacağım, şöyle yapacağımı, böyle
yapacağım, dedi. Ama şu gördüğünüz gibi televizyonda şov
yaptı ve bizi de mağdur ettiler.
Daireyi 30.000.- T L'ye mal ediyorlar.
Burada ki herkes inşaatla uğraşıyor ve kendileri bir daireyi 30
bin TL'ye
mal
ediyorlar.
Ancak
dairesini
aldıkları
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
vatandaşlardan birde üzerine 50 bin TL. para istiyorlar. Benim
yıllardan oturduğum daireyi alıyor ve birde üstüne 50.000 TL
para istiyor. Aynı zamanda İSKİ'ye abone olmak üzere bizden
570 TL para istiyorlar. Bunun üzerine elektriği ve doğalgazı da
var. Ben 1.000 TL. maaş alan çalışanım ve bu kadar
parayı nasıl ödeyeceğim. Kendisi buraya Belediye Başkanı
oldu. Ama padişah olmadı. Burası Yunanistan toprağı değil,
Buradaki insanlar yıllardır burada oturuyor.
Karaca: Beni 25 bin TL borçlandırdılar.
Kendisinin 130 m2 dairesin olduğunu belirten İzzet Karaca
isimli mahalle sakini "Benim 130 m2 dairem var ve bana 75
m2
daire
veriyorlar.
Üzerine
bir
de
25
bin
TL borçlandırıyorlar. Ondan sonra, elektrik, doğalgaz ve suyu
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
39
buraya nakil ettireceklerin söylediler. Ama şu an bizden sadece
su aboneliği 570 TL istiyorlar. Şimdi burada hak nerede,
hukuk nerede, adalet nerede? Yazık değil mi bizlere, biz
emekli insanlar bu paraları nereden alıp vereceğiz? Yani
bizlerin tamamen mağdur ettiler" dedi. 100 M2 kareye 80 m2
söylevi yalan oldu. İsmini belirtmeyen bir mahalle sakini ise
"100 m2 'ye 80 m2 söylemi yalan oldu." diyerek sözlerini şu
şekilde devam etti. "Bakın kendisi benim evimin önünde
herkese hitap ederken, 100 m2 dairesi olan 80 m2 daire
vereceğiz dedi. Aynı şeyleri televizyonda da çıkıp söyledi.
Benim dairemi gelip kendileri ölçtüler. Benim 4 dairem
yaklaşık 117 m2. Bana 75 m2 daire verdiler ve üzerine 50 bin
TL. borçlandıracaklar. Yani söyledikleri 100 m2 ye 80 m2
daire söylevi yalan oldu biz oyumuzu da AKP verdik ama
bundan sonrası için endişeliyim.
Kızılcık: Bizi Ailece perişan ettiler; Şeker hastalığı nedeni ile
tek bacağını kaybeden Şakir Kızılcık ise "bizim 3 dairemiz
vardı. ve bize bodrum daire verdiler.. Diğer dairelerimiz için
100 bin TL. enkaz bedeli ödediler. Verdikleri paralar da kiraya
gitti. ve bizi ailece perişan ettiler. Allah rızası için bana
yardımcı olun ve bizi bu dertten kurtarın. Diyerek tepkisini
dile getirdi.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
40
Deniz: AHİM'e git diyorlar. Kendisinin 4 dairesi 3 daire
verdiklerini belirten mahalle sakinlerinden Kadir Deniz "Bana
önce 4 daire vereceklerini söylediler. Ama İBB kabul etmediği
için bana 3 daire vereceklerini söylediler. ve üzerine de bir
miktar para vereceklerini söylediler. Bende kendilerine , "Ben
para istemiyorum. Benim dairemi verin " dedim.
Bize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidin diyorlar.
Ben İnsan Hakları Mahkemesine gitsem o mahkeme en az 10
yılda ancak sonuçlanır. Peki, soruyorum 10 yıl sonra burası
yerinde duracak mı? Tabi ki hayır., inanın bunların yatacak
yeri yok. Neden derseniz? Sizin mağdur etmeyeceğiz, dediler.
Ama gördüğünüz gibi bütün mahalleyi mağdur ettiler. " diye
konuştu.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
41
Karaköse; Bizi borçlandırdılar.
Bir diğer mahalle sakini de Kadir Deniz, Emine Karaköse de,
mağdur oldukları belirterek, "Benim üçüncü katta dairem
vardı, ama bana bodrum katta daire verdiler. Benim astım
hastası çocuğum var ama kimse beni dinlemiyor. Üzerine birde
bizi 20 bin TL civarında borçlandırdılar. Gördüğünüz gibi
kendisi geldi burada hiçbir şey yapmadan ve birde bizleri
dinlemeden kaçtı gitti. Mağdur etmeyeceğiniz, dediler ama
gördüğünüz gibi mağdur ettiler. "diye konuştu.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
42
Kentsel dönüşümün bir rant alanına dönüşmesi, halkı
mağdur etmeye devam ediyor.
Gaziantep Şahinbey Belediyesinin başlattığı Düztepe Kentsel
Dönüşüm
Projesi’nin
Nuripazarbaşı
bölgesindeki
kısmı
tamamlandı. Kentsel dönüşümün bir rant alanına dönüşmesi,
halkı mağdur etmeye devam ediyor. Gaziantep Şahinbey
Belediyesinin
başlattığı
Düztepe
Projesi’nin Nuripazarbaşı bölgesindeki
Kentsel
kısmı
Dönüşüm
tamamlandı.
Proje şimdi de Özdemirler Caddesi ve bağlı mahallelerde
yaşayanların gündeminde. Tamamlanan kısımda 1800 evin
yıkıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,
bunların yerine proje kapsamında 1071 konut yapıldığını
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
43
belirtiyor
ve
bir
kısmının
vatandaşlara Takas yoluyla
verilmek
da
evleri
üzere
yıkılan
ayrıldığını
söylüyor. Ancak gazetemize konuşan çok sayıda kişi, proje
nedeniyle mağdur olduklarını ve yeni konutların mahalle halkı
için olmadığını dile getirdiler.
UYKULARIMIZ
KAÇTI
Kentsel dönüşüm deyince akla ilk onun adı geliyor mahallede;
Samancı Yaşar Amca. Yaşar Güleç’in, cadde üstündeki iş yeri
de yıkım kapsamında 284 metrekarelik yere belediyenin
değerinin çok altında fiyat biçtiğini söyleyen Güleç, “Böyle
zalımlık, yezitlik olur mu” diyor. Diğer esnaflara da ederinden
düşük bedeller teklif edildiğini dile getirdi. Kimsenin bu
teklifleri kabul etmeye niyeti olmadığını belirten Güleç, “Yeni
yapılan yerde çok yüksek bedeller söylüyorlar. Takası da kabul
etmiyor. Bize Takas diye teklif ettiği yer Mavikent’te. Neden
gidiyorum mahallemden? Mahallelinin uykuları kaçtı” diyor.
Geçen hafta mahallede belediye başkanını protesto edenlerden
biri olduğunu söyleyen Güleç, “Başkana derdimi söyledim,
‘yıktırma’ diyerek dalga geçti. Böyle belediye başkanlığı mı
olur? Bari derdimi dinle. Yıktırmadığımda kapıma çevik
kuvveti diktiğinde ne yapayım” şeklinde konuştu.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
44
YARAYA
GİRMEDEN...
KURT
Nuripazarbaşı’ndaki yıkımlara karşı mücadele edenlerden biri
olan Mehmet Tutak ise halkı birlik olmaya ve tekliflere boyun
eğmemeye çağırıyor. Yıkımlardan önce “Yaraya kurt girmeden
birleşelim karşı çıkalım bu işlere” dediğini söyleyen Tutak,
evleri
için
çok
düşük
bedel
teklif
edildiğini,
bunu
reddettiklerini ancak bir süre sonra yaptıklarından bıktık,
‘Allah
belasını
versin’
deyip
istemeye
istemeye
evi
verdiklerini anlatıyor. İş yeri için bir anlaşmaya varmaya
çalışan Tutak, bundan da bir sonuç alamamış. “Biz haber
beklerken mahkeme kâğıdı geldi. Burada yakaladım Başkanı,
‘Anlaşacaktık’ dedim. ‘Yok, senin buraya gücün yetmez,
metresi 2 milyar’ dedi. Kırk sene emek vermişim ben buraya,
burada doğmuş, büyümüşüm, bana gelip gücün yetmez
diyorlar”
dedi.
Yeni
proje
bölgelerindeki
vatandaşlara
‘Birleşin’ çağrısı yapan Tutak, “Şimdi seçim yaklaşıyor, hepsi
gelip oy isteyecek. İnanmayın, ağlarken yanınızda olana
bakın” diyor.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
45
BUNUN
BELEDİYECİLİKLE
İLGİSİ
YOK
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Eski Şube Başkanı Mehmet
Torun da vaktiyle Düztepe’de oturmuş. Mahalleye yaptığı
ziyarette
konuşuyoruz.
belediyecilikle
bir
ilgisi
Bugün
yapılan
olmadığını
şeyin
sosyal
söyleyen
Torun,
“Normalde böyle bir dönüşümde insanlara aynı semtte
kalmalarını sağlayacak, evlerine karşı ev verilmeli.
Nuripazarbaşı’nda yapılan tam bir rantsal dönüşüm. 40-50 bin
liradan alınan evlerin yerine yapılan bir dükkan en az 450 bin
lira. Bunun belediyecilik değil, ve bu halk için yapılmıyor”
dedi.
YERİNDEN
HALK
Mahallenin
konumundan
dolayı
EDİLİYOR
tam rant alanı
olarak
görüldüğünü bunun yanı sıra mahalle halkının da yerlerinden
edilerek, dağıtılmak istendiğini söyleyen Düztepe Muhtar
Adayı Şıho Göçmen de yapılanları ‘rantsal dönüşüm’ olarak
niteliyor. “Halkı yeterince bilinçlendirmek gerek. Bu konuda
bir araya gelip ortak tavır göstermemiz çok önemli. Bu
projelerin
halk
için
olmadığını
görüyoruz.
Neler
yapabileceğimizi birlikte belirlemeliyiz. Hakkımızı aramayı
bilmeliyiz” dedi.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
46
47
Takas SORUSU!
AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ocak
ayı Belediye Meclisi toplantısında, CHP’li Üye Nihat
Bencan’ın yeni konutların kaçının Takasta kullanıldığına
ilişkin
sorusunu
yanıtladı.
Tahmazoğlu,
“Evlerini
kamulaştırdığımız vatandaşlarımıza evine karşılık Etiler’de,
Serinevler’de ve Mavikent’te ev teklif ettik. Ayrıca yerinde
konut alabileceğini veya parasını alabilirler diye beş ayrı
teklifte bulunduk. Kentsel dönüşümde evi kamulaştırılan
vatandaşlarımızdan Etiler’de 296 konuttan 167’si, Perilikaya
300 evlerde 50 tanesi, Mavikent’te 17 ve Çamlıca 1. etapta
(Düztepe) 4’ü kentsel dönüşümde Takasta kullanılmıştır” dedi.
Fatma KESKİNTİMUR Antep
www.evrensel.net
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
Kentsel Dönüşüm Mağduru Olmayın (!)
48
Müteahhitlerle Sözleşme Yapmada Aceleye Gerek Yok.
Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte
En Sık Bildirilen Sorunlardan Birisi “Bazı Müteahhitlerin
Değeri Yüksek ve Merkezi Yerdeki Eski Yapılara Göz Diktiği
ve Maliklerin Bazılarını da Yanlarına Çekerek Binanız Resmi
Makamlarca Yıkılmadan Bizimle Kat Karşılığı Anlaşmanız
Lehinize Olur” Şeklinde Beyanlarda Bulunmasıdır. Öncelikle
Çıkarılan Mevzuatlar Her Ne Kadar Şahsi ve Mali Hakları
Kısıtlayan ve Hukuk Mantığına Aykırı Maddeler İçerse de Söz
Konu Adaletsizliği Fiilen Uygulamaya Sokacak İdari Makam
ve İdari Yollar Henüz Tam Olarak Oluşturulmadığından Söz
Konu Hukuksuzluğu Fiiliyata Geçirmek Bazı Müteahhitlerin
Tehditlerinde Belirttiği Kadar Kolay değildir. Dolayısıyla Bu
Tür Tehditler İçi Boş Fiili Uygulaması Mümkün Olmayan Boş
Sözlerdir.
Vatandaşların Riskli Yapı Kapsamındaki Gayrimenkuller İçin
Müteahhitlerle Kat Karşılığı Anlaşma Yapmalarının Bazı
Sakıncaları Vardır Bunlar;
- Riskli Yapılar Yıkıldığında İmar Uygulamalarında İlave Bir
Hak Verilmediğinden Malikler Müteahhitlerden Haklarını Tam
Alamayabilirler, Maliklerin Kazanımları Az Olur. Oysaki
Rezerv
Alan
Belirlenerek
Yıkılacak
Binalarda
İmar
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
Uygulamalarında İlave Haklar Tanındığından Maliklerin
Kazanımı Daha Fazla Olabilir,
- Riskli Yapıların Yerine Yapılacak Binalarda Yüklenici
Müteahhitlerin Batması İnşaatı Yarım Bırakması Durumunda
Mağduriyetlerin Yaşanması Kaçınılmazdır.
Oysaki Rezerv
Alan Belirlenerek Yıkılacak Binalar Yerine Yapılacak Binalar
Bakanlık Denetimi ve TOKİ Tarafından Yapılacağından
İnşaatların Yarım Kalması, Yüklenici Firmanın Batması
Sorunları Olmaz,
- Riskli Yapılar Yıkılıp Yerine Yenisi Yapılsa da Şayet İdare
Söz Konu Yeni Yapıyı Rezerv Alan İçine Sokarsa Yeni
Binanın
da
Yıkılması
Mümkündür.
Kentsel
Dönüşüm
Mevzuatı Buna İmkan Tanımaktadır.
Dolayısıyla;
Kentsel Dönüşüm Mevzuatının
Uygulanması Hususunda Fiili
Uygulamalar, İçtihatlar Oluşmadan Ve
Henüz Yetkili İdari Makamlar
Oluşturulmadan Yapılan Tehditlere
Maliklerin Boyun Eğmemesi, Sözleşme
yapmada Aceleci Davranmamaları ve
Mutlaka Konusunda Uzman
Hukukçulardan Destek Almaları Önem
Taşımaktadır.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
49
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulamaları
Sonucu Açılan Davalar (!)
Dava Konusu: Büyükşehir Belediyesi bir kentsel
dönüşüm projesi hazırlayarak uygulamaya koymuştur.
Mevcut arsada oturan tapulu ve tapusuz herkesi hak
sahibi kabul etmiş ve onlarla sözleşme imzalamıştır.
Enkaz bedeli düşüldükten sonra kalan fark bedeli için bir
katkı payı ödenmesi hususunda anlaşılmış. Hak sahipleri
proje sonuçlandığında, arsa payları oranında ve
sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde daire sahibi
olacaklardır. Proje TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi
arasında
oluşturulan
konsorsiyum
tarafından
yürütülmektedir. Sözleşmede kira yardımı yapılacağı
öngörülmüş, ancak bu kira alacağından feragat ettirilmiş,
buna karşılık belediye lojmanlarında oturmalarına izin
verilmiştir. Aradan bir süre geçtikten sonra, Büyükşehir
Belediyesi hak sahipleri aleyhine (hak sahiplerinin bir
kısmı tapu tahsis belgesine dayanmakta bir kısmı ise
tapuya sahipler) “sahte belge düzenlemekten suç
duyurusunda bulunmuş ve daha yargılama sürerken
“sahte belge kullandığınız anlaşılmıştır” diyerek tüm hak
sahiplerinin lojmanları tahliye etmesini istemiştir.
Yapılmış olan sözleşme belediye tarafından, tek yanlı
olarak fesh edilmiştir. Belediye hak sahipleri tarafından
ödenen fark bedellerini vermekten kaçındığı gibi,
daireleri de iade etmemektedir. Arsalar üzerindeki
gecekondular yıkılmış ve belediyeye teslim edilmiştir.
Hak sahiplerinden bir kısmı idare mahkemesinde işlemin
iptali için dava açmış (açılan davalardan biri
reddedilmiştir) diğerleri devam etmektedir. Sahte belge
kullanma ile ilgili yargılama da Ağır Ceza Mahkemesinde
devam etmektedir.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
50
Anayasa Mahkemesi Kentsel Dönüşüm
Mağduru Vatandaşı Rahatlattı
03 Mart 2014 11:38
Anayasa Mahkemesinin kararları Fikirtepe'deki kentsel
dönüşümde uygulanan hukuksuzlukları, idare mahkemelerinin
acilen durdurmasını sağlayabilecek
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel
Öngören, Anayasa Mahkemesinin Kentsel Dönüşüm Yasası olarak
bilinen 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi'
hakkında kanunun bazı maddelerini iptal etmesini yorumladı.
Gürsel Öngören; "Anayasa Mahkemesi kentsel dönüşüm mağduru
vatandaşı biraz rahatlatmıştır. Artık İdare Mahkemeleri yürütmeyi
durdurma kararları verebilecekler. Bugüne kadar idare
mahkemelerinde açtığımız davalarda yürütmenin durdurulması
talebinde bulunamıyorduk. Sekiz ay, bir yıl davanın sonucunu
beklemek zorunda kalıyor ve zaman kaybediyorduk, bu arada
yıkımlar olabiliyordu. Şimdi riskli yapı, riskli alan kararlarının iptali
ve bu konuda yapılan bakanlık il müdürlüklerinin işlemlerinin iptali
için idare mahkemelerinde açtığımız iptal davalarında yürütmenin
durdurulması kararının verilmesi yasağı kaldırılmıştır. Bu iptal
kararından sonra, idare mahkemelerinde açılan; apartmanların
boşaltılması ile yıkım kararı ve 1/3 azınlık daire sahiplerinin
hissesinin komşulara satılması kararlarının iptali için dava
açıldığında, hakimler, yürütmenin durdurulması kararı vererek
uygulamayı ve idari işlemleri durdurabilecekler" dedi.
Öngören şöyle devam etti: "Bir idare hukukçusu olarak Kentsel
Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanun çıktığından beri üç
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
51
konunun Anayasaya ve insan haklarına aykırı olduğunu
belirtiyorduk. Birincisi, açılan idari davalarda, kamu kurumlarınca
yapılan uygulamanın hakim tarafından acilen durdurulmasını
sağlayacak olan "yürütmenin durdurulması kararı" verilmesinin
yasaklanması. İkincisi 2/3 çoğunluk kararına karşı çıkan 1/3 azınlık
daire sahiplerinin hisselerinin komşulara satılması. Üçüncüsü 6306
sayılı Kanuna, diğer kanunlarla çelişki halinde üstünlük sağlanması.
Bu üç konudan ikisini Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir.
Riskli alan kararlarının iptali için açılan davalarda artık davanın
başında mahkeme, işlemi açıkça hukuka aykırı görüyorsa ve
uygulanmasının geri dönülmez zararlara yol açacağını düşünüyorsa
yürütmesini durdurarak buradaki durumu davanın sonuna kadar
donduracaktır. Yine riskli alanda devlet tarafından yapılan
uygulamalara karşı vatandaş dava açarak yürütmenin durdurulması
kararını hemen alabilecek; evinin boşaltmasını, tahliyesini veya
yıkımını davanın sonuna kadar önleyebilecektir. Anayasa
Mahkemesinin bu kararları idare tarafından Fikirtepe 'deki kentsel
dönüşümde uygulanan hukuksuzlukları, idare mahkemelerinin acilen
durdurmasını da sağlayabilecektir.
Gürsel Öngören; "Riskli binalarda ise riskli yapı kararlarının
hukuka ve teknik ilkelere aykırı alınması halinde açılan davalarda
idare mahkemesi uygulamayı durdurabilecek. Yine riskli yapının 60
gün içinde boşaltılması ve riskli yapının yıkılması hakkındaki
kararlara karşı dava açıldığında il müdürlükleri veya belediyeler
tarafından verilen kararların yürütülmesini mahkeme, davanın
başında durdurabilecektir. Ancak riskli yapılarda, 2/3 çoğunluğun
binanın yeniden yapılmasına katılmayan azınlıkta kalan dairelerin
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
52
komşulara satılması yönündeki hükme Anayasa Mahkemesinin
duyarsız kalmasını görmek düş kırıcıdır" diye ekledi.
Kentsel dönüşüm kapsamında bakanlığın veya belediyelerin yaptığı
yeni imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar kanunu ve diğer
mevzuata aykırı olabileceğine izin veren 6306 sayılı Kanun
maddesinin de Anayasa Mahkemesi tarafından iptali doğrudur. İmar
planları il bazında, ilçe bazında ve semt bazında bütünlük ve harmoni
içinde olmalıdır. Bakanlık ve belediyelerce, parsel veya ada bazında
plan değişiklikleri ile imar planlarının bütünlüğünün bozulmasına
Anayasa Mahkemesi izin vermemiştir.
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Öngören; açtığımız
davalarda inşaat şirketlerinin ve komşuların yeni bina paylaşımında
daire ve işyeri sahiplerine yaptığı haksızlıklara karşı hukuk
mahkemelerinde "ihtiyati tedbir kararları" alarak hak kaybını
önlüyorduk, şimdi de Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile idare
mahkemelerinde ve Danıştay’da açtığımız davalarda "yürütmenin
durdurulması kararı" alarak hukuksuzluğu ve hak kayıplarını davanın
başında durdurabileceğiz" diyerek sözlerine son verdi.
İdarenin Kentsel Dönüşüm ile ilgili her türlü kararına
karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargı
yoluna gidilebilir ancak kanun koyucu yürütmeyi
durdurma verilemeyeceğini kayıt altına almıştır. Ancak
Mezkur Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etmesini
müteakip, açık bir menfaat ihlali durumunda İdare
Mahkemelerinin Yürütmeyi Durdurma kararı vermesinin
yolu açılmıştır.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
53
54
MALİ YARDIMLAR
Kentsel dönüşümde yapılacak mali yardım ve
destekler nelerdir?
Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ya da riskli
binalarda yaşayanlara talepleri doğrultusunda 18 aya
kadar kira yardımı yapılacak veya bankalardan
kullanılacak konut veya işyeri kredilerine faiz desteği
sağlanacaktır.
Kira veya faiz desteğinden kimler faydalanabilir?
Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan
binaların sahipleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi
olarak bu binaları kullananlar, Kanun kapsamında
yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.
Kira veya faiz desteğinden faydalanmanın şartı nedir?
Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden
faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye
edilmesidir.
Kentsel dönüşümle ilgili kime danışabilirim?
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne, İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri ile diğer illerde Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlükleri’ne danışabilir ya da Alo 181
hattını arayabilirsiniz.
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ İNTERNET SİTELERİ
http://www.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/iller/istanbul/index.php?Sayfa=iletisim
http://www.dbarchitects.com.tr/bayrampasa-kentseldonusumu/
http://www.kentselyenileme.org/
http://www.kentseldonusum.gov.tr/
http://www.tektaskentseldonusum.com/
http://www.etikkentseldonusum.com/
http://www.yerelnet.org.tr/anket/kentsel_donusum.php
http://www.uzmantv.com/
http://www.ugb.com.tr/
KENTSEL DÖNÜŞÜM – DERNEKLER v.d.
http://www.bayrampasavatan.org/
http://www.cumhuriyetmahallesi.net/
https://www.facebook.com/pages/Bayrampasada-kimsebilmiyor/487031354685797
http://www.tozder.org/
http://www.GaziOsmanPasa.net/
http://www.Baglarbasi.org/
http://www.Karlitepe.org/
http://www.Karayollari.org/
http://www.Kucukkoy.org/
http://www.Pazarici.org/
YERİNDE DÖNÜŞÜM… HAKÇA PAYLAŞIM…
55
Download

dosyayı indir - bayrampasavatan.org