ToC。
Ⅳ【
ILLI
EGITIM BAKANLIGI
Oze1 0ま etim Kurumlarl Genel Midirli騨
23/09/2014
Sayl :95178074/405.01/4117872
Konu:Ozel Alman Lisesi Ettitim Follllu
YENiLiK VE Eこ iTiMTEKNOLOJiLE】 直 GENEL MttliilRL曹 こウNE
ilgi:
a)istanbul Valilitti ll Milli Ettitiln Miidiirliittniniin
50720270/405/3928716 saylll yazlsl.
15/09/2014 taHhli
b)07/03/2012 tarihli vc B.08.0.YET.00.20.00.0/3616(2012/13)saylll Genelge
istanbul ili Beyo言 lu l19esinde faaliye■ e bulunan Ozel Alman Lisesi'nin,31 Ekim―
03 Kaslm 2014 ta五 hleri arasinda Turkiye geneli ortaё まetim k―mlan arasinda"2.Ozel
Alman Liscsi EЁ itim Fol..lu(ALEF)2014"etkinliЁ ini diizenleme istekleH hakklndaki ilgi(a)
yazl ve ekle五 ilgi(b)Genelge gerettince detterlendi五 lmek iizere ekte gё nde五 histir.
zcl ortaё まetim
konusu ctkinl増 in ger9Cklc,ti五 lmesi vc Tiirkiye genelindeki ё
okullanmlzdan istekli olanlann etkinlitte katlhalannda Genel Midiirlii脚 皿セCe saklnca
Sё z
bulunmamaktadlr.
Bilgilerinizi ve gerettini arZ ederim.
Omer Famk YELKENCI
Genel Miidiir V.
EK:1-1lgi yazl ve ekleH(8 sayfa)
Be,evler KampisWANKARA
Elektronik A言 :― w.mCb・ gov.tr
e‐
posta:adsoyad(emeb gov tr
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmr$tr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrlntlll bilgi 19in Ercan OZLU sb.Miid.
Tel:(0312)4133465
FaksI(0312)2122461
bb3 l - l aba-393a-aa3b-fd99 kodu ile teyit edilebilir
T.C
ISTANBUL VALILICI
脇eyOこ lu ozel Alman Lisesi
Kurum Kodu:99910372
Sayl:30516126-405.02/33t)939
Komu:Alman Lbesi Etttim Forumu 2014
29/08/2014
iLcE MiLLi ECiTiM MttDimし 0こ 0
07CI Alman Liscsi olaFaK 31 Ekim-03 Kaslm 2014は ihle艤 nde,Lisc sttiyesinde,bttta
lstanbul ili genelinde olm」 くiizcrc Tttkiye'nin orta6意 rdim kurumlan araslnd飢 (Anadolu Tン iseleri,
Ozel・ 1缶k ve()zci Yahnc1 0ku!1額 in● まmcile五 )yaklastk 120む 壼cnCinin katlllmlyla 2.Ozel
Alman Iィ isesi Ettitim Forumu(Al″ EF)2014 ctkinl聰 ini 2014-2015 cttitim ve ё
ttretin dё neminde
duzenlemek istcmckrtcdir.
Dё rt stin siirccck Ozel Alnlall Liwsi Eこ itinl「 Orulnunun amacl cevre,insan haklarl.e」 dm ve
ktllは ,Avrupa Birliこ i vc Dl,111,kiler gibi toplumsal konulagh gen91crin bir田
■va gelcrck flkiF
tartismasl yapabilmeleril gelecek dunyasl vc Ttirkiyc'si 19in ya■ atinl, oldllklarl PlatfOΠ nda yclli
gё ril,lcr 8eli§ tirrllelerine flrsat yttatIヒ
山
ttlr.
Ozcl Alinall Lisesi Ettitim Forumuna kanllmcl okullar en fazla 5 0ま
cnci Ve l ёEretmCn ilc
katllabileceklcrdir,
31「 kim-03 Kaslm 2014 ta‖
hle面 nde,Tiirkiyc
8enelinde``2.Ozel Alman Liscsi Eこ idm
Fortunu 2014''etkinlittinin hrumumttda dizcnlenebilmesi husustlnda gerekli iznin vcdlmcsini
savgilarirnizla trz edcriz.
llli
O″ el All■ an Liscsi M[薔 dttr●
a。
Ttrk】 燿idttr Ba,yardlnlclsI
Eki: Konlbrans Etkinlik lSilgilcri
SallkLllu BO、 ta11l Stlk.Nc):10
34420 Bcyoこ lu― TStanhul
Tel:0212‐ 2934416
Faks:0212-2522210
lnterret : q.u"w'.alman
I isesi.k I 2.tr
c-posla : rludurlQalman I isesi.k i 2.tr
│ヽ
il:│ヾ
な ,11ヽ :^さ :11,1,ill幸
:‐
:
■ 111::キ 1:‐ :IIⅢ 、1,FED′ in〔 Anlel・ ikan Merkez BankasI〕
tahVil alimlarlnl sinlrlama
ve ileriki ylllarda soniandlrma kararinin TtiFkiye ekOnomisi tzerinde
dOtturabilccc言 1 01umsuz etkilere kar,l ekonorninin klrllganll首 lve dl,a
ba意lmilllttinl aZaltmak i9in ne gibi
1111,111■ 1:`1守 摯:■ 三
:18
ёnlemleralinmalldir?
Temmuz 2014tde′ isralllin Cazze settdiine duzen10ditti aSke百
operasyoniar(Koruyucu Hat Operasyonu)sonuCu Filistinlin verditti kay:p say:si cOttu
sivl olrnak uzere 2000'e ula§ rn15,Turkive rnevcut saldir:lari sert bir dil!e kinavarak
Filistinlin yaninda yer aidi言 :ni gOstermistir.:lerieven sttrecte Turkive′
olarak goruld口
cottrafi g薔 9
Ёtt Ortadottu tOpraklar:nda bar:,:n sattlanmas,ad!na nasil bir rol
ustlenme‖ ′
saldirilar:n arkas:nda duran devletierin bari5 sttrecine dahil olrnas:adina
nas:l bir diplomatik yol:zlemendir?
l ilな :■ ,i′ ;│て 、
,(t,11■
'1'itむ
■1:Suriye i,Sava,1lndan kagarak gtiney i‖
erirnizdeki
konteyner kentlere si言 lnan ve buv口 k,ehirlere de belirli savilarda gё c eden,belirli bir
ge‖
r grubuna ait olrnayan muitecilerin barlnma ve bes:enme gibi temelihtivaclar:n:n
kar511anmasi ad!na devlet′ kururnlar ve bireyler ne gibi gOrevler ttst!enmelilerdir?
‐:い
fi:││:■ │:il■ )ヽ ■
・ ●、
sttrduren′
terё r
iF■ i:│10,■
│:│:、
:i Surive ve lrak sin:rlarJ i,erisine llerlevisini hiZla
Musul:dakilrak Merkez Bankasiindan vattmalanan 420MS ile aktr en zengin
ёrgotu konumuna gelen:rak ve sam isiam Devletiine{ISiD)kar,i tehdit altindaki
gDney sin:rlattmizin savunmaslnl saЁ lamak adina ne gibi Onlernler al!nmal:′
alt:nda konu lle yaklndan ilgilenen ABD′
bu amac
NATO ve BM ile birlikte nasil bir dip:omatik
yol haritasl olusturulrnalld!r?
:lt,■ 11,こ
T●
1‐
■■111ぐ .1: Moderll diinyada 6nenlli bir enerii ttri Olan nikleer eneriinill
kiye'de 2023 ylllnda tretllmesi planianmasina rattmen′ bll sirede,Tirkiye'llin
enerilde dl,a baこ lrnhhこ lnin devam edecetti ve Tirkiye'deki yenilenebilir enerli
pOtanslyeli goz ёntinde bulundurularak,Tttrkiye'de enerJlde dl,a bagimilllgin
azaltllmasl i9in ne gibi atillrnlar yapllmalldlr?
■i ti11,■
41れ
ユ│::r.,ぃ i til,11 Ulkerllizde yaralannla ve ёliimle sonu91anan ihmal
kaynakh i,kazalarlllln giderek arttlttl Ve sOn olarak Soma'da yasanan acl maden
kazasl g6z
ё
niine
ahndlttinda′ i5kazalarinin Onuni kesip i,9i givenlittini On tist
diizeye 91karmak i,in nelCr yapllmalldlr?
bi美
ま1lk
ttl:■
Ⅲ十だ:I Henlz etkili bir tedavLi gelisurilmemi,Ebola virttsunun 30
Ternmuz tarihinde Afrika:da bir salgin bovutuna dё ΠO,erek patiak verditti ve Virlsun
ba5ka llkere hizla yay!lmaya devam ettiЁ i g02 ёnunde bulundurula「 ak由 lkemizde
virusun yayilmaslnl enge‖ emek ad:na kururnlar ve bireylerce atilmasi gereken ad:rnlar
nelerdir?
ヘメ
│●
::ゝ
●li:::.■ ti.1, 二■ド
1サ
l Ki,llerin sahip o!dugu di,unce ve protesto llakkl
■ヽ
`■
dOttrultusunda Turkiye'de bu haklarin pratikteki val‐
11慧
Inin SOrgulanmasl,
tartl,llmaSi Ve geli,tirilmesi 19in yapllabilecekler nelerdir 7
Gυ
ma
13,Oα ヨ4:15 0κ υla y● rrf
14:15‐ 16:3θ Ta々 ′
m κυrmο
126:3016:45 κα力veル″
οlas′
16:45-18`5 rattm κ
υ
′
mα
lr5初 ala″
`α
cσ 力
s"ala″
18,45,191θ θoわ5
19θ O‐ 21fθ θ Komノ re
re′ ηeg′
ευttα rtes′
β′
θO‐ 91θ 01/σ ″′
'lα
トコ0:2θ スγtt SeromOη ls′
10120‐ 1030 Ko力 veん 夕
ο′
cs′
=θ
:3,11:30ス α′
O SeromO″ κ′
11,3all145 κσ力ve
ttο J● s,
11′ 4513,3θ
κO"′ ″
13130‐14:3θ
σすたηた θ
′
σ
“
κO“ ′
た
α
rl
Fmα ′
ル
5mα la″
`α
14130‐ 1513θ
ユa30‐ 17:θ θ Ko力 νe
`0″
A′ 01os′
2 zaa_18,45K● 7n′ te
f● 力
σ″
J"α ′
Pozar
8115-916θ Cel15
9′
00-10:45 Komfre cσ ′
′
′
arr
5″ α
iO′ 45‐ 11:Oθ
κ●力ve Mο ′
αs′
11:Oθ ‐
13:Oθ
κ
O"た ●ξ
α
″
5mala″
13:θ O‐ 14:θ 00σ ′
eη
14:3θ ‐
15:θ O
′
、
emed′
κ
O“ 7te
cο ル
rmο ゎrl
αs′
16:θ O-1613θ Kohve n′ ο′
α″
16:30-18:15 κOmfte ca17fmα ′
18,15-18,45 6θ ne′ κ″/ula
ttσ z′ rl′ た
Pozortesi
8115‐ 910061r15
9:00‐ 91450″ めθk rasrak rar"fノ ロOs′
9:45-10:θ θ Ko力 ve MO′ ●5′
10′ θ01ユ :30
υ′
Ge″ el々 υ′
11,3)11145 Ko力 ve Mο las′
11145-13115 Cene′ κυrυ ′
13,15-1413θ Oσ lell yeme,′
ζ
υru′
14130ヨ δ100 6ene′ ′
16:∞-16:ヨ 5
0′ as′
Kaわ veル イ
16:15-18:45 6ener κυru′
18:45-2θ :θ θκOρ α″
`
20:00‐ 2θ :30 Klrtlama
28/A8/2014
Ozel Almon Lisesi Mildi)rltigi)'ne,
Avrupo Genglik Porlementosu Efiitsel Kulilbil alorak 31 Ekim--3 Kostm 2014
tarihlerinde Anadolu Liseleri,1zel TLirk ve 6zel Yobana okullqnn tifirencileri
ile istanbul ili ve Tlrkiye genelindeki tise xruflanntn kottlocoQt"Ozel
AlmonLisesi Egitim Forumu ll" (ALEF 2AU)'yi dfirencilerimizle dilzenlemeyi
planlamaktoyrz.
Uygun gorilldi)gil
taktirde mt)saadelerinizi orz ederim.
ハν
rt/ρ o 6erF′ ′
々Ktr′ Jわ J
Dan,“ α″σ」確lmen′
ETK:NL:K FORMATl
ETKINLiGI AD!
FTKINLi6IN KONUS.J
Ozel Alman tlsosi
2.0こ el
“
Alman ttsesi Ettitim Forumu(ALEF)20■
4・
CeVre,insan hak!a rl,ekonomlk kalkinma ve sosyal gelisim,SiVi1 02gtirliikler′ baris
vc ada:ct′ cЁ itlm VC kOに Or,Avrupa 3i‖ itti VC Dl,11,kilcr gibi toplumsJ konular
¨
U
¨
U
T
Sdylegi,
fikir tart$masr ve bilgi ahgveri5inde bulunmak
Konforansln amaci cevre,insan haklari, ekonomik ka:kinma ve sosy3i gelisim′
Ju1 62go‖ じ‖er,barls ve adalet′ 罐 社im Ve kgLOr,Avrup8 Ы‖嗜i
AMACl
gibi top:じ msal konu:arda gen,!erin birarava geleド
gelecek dunvas:ve Tむ rkive'siicin varatml§
ve D15 ilも
にler
ek Fikir trtismas:vapab‖ meleril
oid● kiari ptatFormda venl ROrO,ler
gelistirmelerine firsat yaratmaktir_
HEDEF K:TLE
(Anadolu Lise:erし 02e:TOrk ve Ozel Yabanc:Okullann 6薔
renciieri) istanbu:ill
ve Tiirkive Gene:inde Lise S:ntflar:
TAR!H
31 Ekim 2014‐03く as:m2014
KATILIM KOs∪ LLARI
Katl:lmcl okullar en fazla 5 0首 renCi Ve l
ёttFetmen
ile kat‖ abilecekur.
Ozel Alman Lisesi (online veya ba5vuru formunun faks ile g0nderllmesi geklhde
BASVURU NU N YAPI LACAGI YER
bagvuru yaprlabilecektir.)
BAsVURU TA10メ l卜11
10[ylii1 2012-02 Ekim 2012 tarihleri arastnda ba,vurularin kabul戯
KAT:LACAK OKUL SAYISl
Yaklattk 120
OCRENCI/0こ RETMEN GIDERLERININ
Ethnilk,erceveJnde 6こ rend Ve OttretmenJderね ‖OZd AIman useJ taraindan
KAR51い N MASi
karsIlanacaktir
ёgrenci(24 okuり
6zel Alman Lisesi
‖FT151M
8:l G1l FR
$ahkulu Bostanr Sok. No:10 Beyo[lu
www.ds-istanbul.de (internet sitesi)
[email protected] istanbul.de (internet adresi)
0272-24513 90 (telefon numarasr)
0272-252 22 10 {faks numarasr}
Konferantt talep eden okui mOdu‖
iLCELERT YAPILACAK DUYURU
0こ u
taraindan konferans onavi ve sartname
ilcelere gё nderilecektir.
Q
讚
Ozel Alman Lisesi MUdUTU a.
TUrk MUd0r Ba$yardrmqsr
Download

Ⅳ【ILLI EGITIM BAKANLIGI YENiLiK VE Eこ iTiMTEKNOLOJiLE】直