T.C.
TURKIYEIs KURUMU GENEL MUDURLUGU
U,ak Ca11,ma vei§ Kurumu il MudurluЁ u
14/11/2014
Sayl :40592969-203.1.2-3889
Konu:TYP Kapsamindal§
S劉 ョ
11こ l Ve GuvenliЁ
i Hakkinda
BANAZILcE MILLIEGITIM MUDURLUGUNE
Genel Miidiirlutttimuz o7.11.2014 tarih ve 3951l
saylll yazlsi gerettincc Aktif isgiicu Hizmetleri
YOnetmeliЁ inin 93.Maddesindc“ Kurs ve programlarln uygulanmasl siraslnda l,saこ llこ l Ve givenliこ i
aclslndan gerekli ёnlemleri ahnak,buna ili,kin tinl ara,Ve gerecleri bulundurmak ve i,kazasl ve l■ eslek
hastallklarlnda resnli kurumlara yapllmasl gerekli bildirilnleri suresi isinde yapmak ylklenic‖
sorumluluttundadlr''hukmu yer almaktadlr.
erin
Hgi yё netmeliЁ e dayal1 91karllan Toplum Yaranna Program Genelgesinin 12.Maddesinde ve Genclgc ckinde
yer alan TYP Yuklenici sё zle,mesinin 23.maddesinde“ TYP slrasinda l,saこ hこ I Ve giVenliこ i acISIndan gerekli
ёnlemleri
allnak,buna ili,kin tum arac ve gerecleri bulundurmak ve i,kazasl ve meslek hastallklarinda
resmi kurumlara yapllmasl gerekli b‖ dirilnleri stiresi 19inde yapmak ylklenicilerin sorumluluこ undadir.
Yiikleniciler i, kazasl meydana gellnesi halinde resml kurumlara yapllmasl gereken bildirilnleri stiresi
isinde yapmakla ve durumu idareye bildirmekle ynkimludur"htiktinllcri yer alinaktadir.
ilgili hukunller dogrultusunda prograin kapsanllnda ycr alan i,ler ycrinc getirilirken i,satthEI VC guvenH己
nlenllerin ahnmasl hususunda;
a91sindan gerek‖ olan tum ё
GereEini bilgilcrinizc arz ederim.
Zafer KAHRAMAN
II Miidiirti
DAGITIM:
UsAK lL OZELIDARESINF
ULUBEY KAYMAKAMLIGINA
皿
呂W盟
鱚
黒
‰
1伽 NA
SiVASLI BELEDiYE BAsKANLICINA
TATAR BELEDiYE BAsKANLICINA
:臨
盤
:5器
U:会 議 苦ズモヱ棚
翼
設 淮 器
fNA
8:朋 3DURLウ GONE
FATiH YATILIERKEK KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAsATMA DERN
Not: Bu evrak 5070 Sayrl Kanun gerefince E-iUze ite itnalantntqttr
Cumhu」 yct Mahanesi saffct Efcndi Sokak No:26 Usak
Telcfon:(276)212 14 62 Faksl(276)2278404
e‐
posta [email protected] gOV.tr Elektronik AB:www・
iSkur.gov.tr
Ayrintill bilgi i9in irtibat:N.GUR
i
Download

TYP Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında