ToC.
BANAZ KAYⅣIAKAMLIGI
119e Milli EEitim Midurllこ u
Say1 8 72930511-/903.02.02/6910802
25/12/2014
Konu:EngcHi Pcrsonclil i9i
.
Yer Degl,lklitti
MUDURLUGUNE
BANAZ
ilgi :u,ak il Milli Ettitim Mudurlittunin 23/12/2014 tarihH ve 6816130 saylll yazlsl.
ilgi yazl ekinde alinan Milli Ettitim Bakanll言
Miidilrliltttiniin ''Engeni Personel il i9i Yer]Detti§
iklitti''
l insan Kaynaklarl Genel
hakklndaki 18/12/2014 tarhli ve
6634644 yazlsl yazlllnlz ekinde gё nderilnlistir.
Bilgilerinizi ve Kurumunuzda 9all,an engelli personcllere imza kar,11増
duyurulmasl hususunda gercttini riCa cderim.
Huseyin KIYAK
ヽ4iidiir
a.
119e Milli Ettitim Sube Mudun
EKLERI:
―
Yazl(l Sayfa)
DAGITIⅣ I:
‐ ハ 可■Jセ
tヽ
Qヘ
ヘ
GOve請 li E
lmzalrAsh ile'
`/′ 2・ ノ
21
ダ
レ
マ
SChitiCr Mah Adnan Mcndcrcs Cad
Hlkunlct Konagi 64500 Banaz/usAK
ElcktrOnik Ag:www.banaz.mcb.gov tr
c‐
posttt [email protected] tr
Aynntlll bilgi i9in:Murat KllNAN‐
scf
Tel:(0276)315531H5
Faks:(0276)3161369
1
T.C.
PIIILLI EGITIIⅦ BAKANLIGI
Insan Kaynattarl Genel Midini騨
Sayl
:41289672/903.02/6634644
18/12/2014
Kolnu:Engelli Personel II 19i Yer
De」 siklti
VALlLlGINE
σl Milr EJtim M【idurli言 ■)
Ilgi :a)Devlet MemuJannln Ycr Dc」 ,tilllle Suretiyle Atallmalannailiskin Yonetmelik.
b)09/07/2014 tarihli ve 2897884 sayll Makam Onayl.
c)15/12/2014 tarini ve 6451873 saylh Makaln Onayl.
1lgi(a)Kanunlln Ek 3 iillct Maddesindc``IIgili mevzuatina gOre alinan s電 1lk kllrulu
raporllllda en az ytizde klrk oraninda engelli oldutt beli■ ilen memurlar ile電 lr engelli
raporlu esi veya bakmakla ytktilmlti olduttu birinci derece kan hlslmlan bulllllan lnelntlrlaF
cngenilik durtlmundan kaynaklanan gerek,elere dayall olarak yer dettistinHe talebinde
bulunabilir.
Bu kapsalndaki talepler bu Yonetineliktc ycr alan klsitlaylcl hiikiinllere tabi
olmakslzin ku「 unJarln kadro ittanlarl ve teskilat yapllan dikkate allnarak kar,1lanlr ve bu
haktan bir defadan fazla yararlanllantaz.… "h」 ml■ yer almaktadlr.
Bu hikiim gerctti Cttitim ve ё
ttetim hiZmede五 sinin dlsindaki hizmet slninarinda
istihdam edilen engelli personelin bir defaya mahslls iller arasl yer dettisiklitti islCmleH ilgi
(b)Onり dOま ultusunda ger9eklesti亘 lmistir.
Bu dO『 ultuda, engelli personelden gelen yogun taleplerde goz Oniinde
bulundurularak eЁ itim oyetim hizmeded smin dl,lndaki hzmet sinl■ arda istihdalll edilen
engelli personelden adayllklan kaldinll■ 10 olanlann gё rev yaptlklan ilde bir defaya nlahsus
ollnak ttere istedikleri i19c cFlrinC kadro ilnkanlari(nonH dllrumu)dikkate allllarak ycr
deЁ istillllele亘 ilgi(C)Onay ile uyglln gorumtistiir.
nin 5442
saylll II Idaresi Kanunun 8/c maddesi gere」 nCe valilittinizce ger9cklesti五 lmesi,daha soraki
il i9i yer detti,iklitti i§ VC i,lenieHnin ise genel hiikiimere gё re y飩 領
1lmesi hllsusunda bilgi
Bu kapsarnda bttvllruda bulllnan personelin yer dettisikrlitti i,Ve i,lede五
vc geregini rica cdeHm.
HaTnzaAYDOGDU
Bakan a.
Genel
Mudtr
DAGITM
Geregi
:
81 1l MiHl E」
Atatork
Blv.
Elektronik
tim Miiddittne
06648 Krzrlay/ANI(ARA
A[: personel.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Bu cTak gu■ 7edi
elektrom― ilc mzalalllll1lstlr httpノ たⅣrakⅨ Igu
Aymtl■ btt i9h:C BAs〔 濠f
Tel(0312)4131871
Ftts:o312)4182343
mcb 80■ 7缶 adrcshden347a‐ faef‐ 328a-9a4d‐ f13fkOdu ile teyit cdllebilir
Download

banaz kayⅳıakamlıgı mudurlugune banaz