TURK ECZAC:LARI BIRL:G:‖
30LGE
ANKARA ECZAC1 0DASI
www.aeo.org.tr
SAYI:3010-642_2015
β
KONU:Maisttal Re9etelcr
.03.2015
ToC.
Sosyal Givenlik Kurumu
Genel Sa[hk SigortasI Genel】 燿idirlinttii
Ziyabey Caddesi No:6
Balgatノ
ANKARA
Maistral re9ctclerin terkibine giren bazl krem veya pomad follllundaki ila91arin bir kutudan
fazla ollnalarl durumunda, prospektiislerinde yer alan kullanlln siirclcrinin a,1ldlEl ilCri
siiriilcrck, Sosyal Giivenlik Kurumunda yapllan rc9etc incclemelerindc kcsintiler olduttu
gё riilmcktedir.
Eczacllar ve Eczaneler Hakkmda Yё netmcltin tanlmlar ba,1lkl1 4'ncu maddcsinin(S)
nkraslnda maistral ila9「 "/faS″ Jヴ ″σ
Zθ ′
θ
′
α
″
α
たあ
θ
″
gル
″″
あ′rθ fθ ″θ
訪′
θ
ηッ
θθ η
φれ
`″
“
″
″
′
θ
″
θ力
″
α
″
α
′〃
α
olarak
tanlmlalllml,tlr,MaiStral
ila91ar
i9in
gend
kabul
カ
♂
ダ
“ tanllnlamadan da anla,1lacattl iiZere,19crisinde etkcn madde vc yardlrncl rnaddeler
gё rcn bu
ta,lyan mttiSttal ila91ar,eczacllar taraindan hazlrlandlktan sorlra kendi ba,larina ila9
ё
zclliこ
bタ
Jr′
i
kazanan terkiplerdir.Dolaylslyla,maiStral ila91arin kullanlm surclcrinden bahis edilmesi
miimkiin iken,terkibinde yer alan ve etken madde gё revini gё rcn ila91arin tek ba,lna kullanlm
siiresinden bahis edilmesi rniimkiin gё riillnemektedir.
Sa置 1lk
Uygulama Teblittinin 4.1.4 maddesinde de, Maistrallerin re9eteyc yazllmasl
durumunda en fazla 10 giinliik tedavi bedelinin odenecetti Ve tedavi ama9h olduttunun hekiin
taraflndan re9etc tizerindc belirtilcccgl hususu bclirtilinektedir. Bu ncdcnle, nla」 lstral
re9etelerin terkibine giren bir kutudan fazla sayldaki ila91arin, prospcktiislerinc gё re
deEerlendirlne yapllarak, re9ete bedcllerinde kesinti yapllmaslnln dayanaこ l olmadlЁ l
gё nlmektedir.
Majistral regete incelemelerinde yukanda belirtilen hususun sdz dntine ahnmasr
....\
saygrlarrml a arz ederim.
「F半 ヽ
1
ASLAN
Sekreter
S.TURHAN
01gunlar Sokak No:32 06640 Klzllay/ANKARA
Tel:0312 425 07 08
Faks:0312 425 42 96 [email protected]
Not: Cevabrverilen yaalann tarih ve numaralannrn belirtilmesi rica olunur.
Download

「F半ヽ1