l
T.e.
SANUURFA VALILIGI
il Milli Egitim Miidiirliigii
19/09/2014
Sayl : 50790867 /903.07/4061580
Konu: Ilk clefa ye yeniden muclur
olarak goreylendirilccekler
............................ ... KA YMAKAMLIGINA
(11<;c Milli Egitim Mudurlugu)
~ANLIURFA
llgi
:Milli Egitim Bakanllgtna Baglt Egitim Kurllmlan Yoneticilerinin
Goreylcndirilmelerine Ili~kin Yonetm(;!lik ye Klayuz
Ilgi Yonetillcligin 18.maddesi ve klavllzun 5.maddesindeki a<;lklal11alar kapsamlJ1da;
ilimizde mi.·ldi:II-1i.·!l< kadroslI munhal bllllll1an kurul11lara ckte gonderilen takvim dogrultusunda
l11l1di.·I1- gorevlendirmesi yapdacaktlr.
Ilk defa ve yeniden mi.·ldur olarak goreviendirilcccklerle ilgili olarak;
Mi.·ldi."lrli.·lk gorey sureleri uzatilmayanlar ye daha once mudll rll i.ik goreYinde bulunl1111~
olanlardan mi.·ldi.·I1· olarak gorcYlcndirilmek istcycnler ile duyurunun yaplldlgl tarihten once
mi.·ldi.·lrli.ik gorevinde blllllnl11al111~ olanlardan duyurunun son gunll itibanyla Yonetl11eligin 5
ve 6.maddelerinde belirtilen ~artlan ta~lyanlardan 1.~ll1dur olarak gorevlendirilmek isteyenferin
ba~YUrlilan
clcktronik ortal11da altnacaktlr. Ogrenicilcrin tamaml klZ olan cgltlm
kurumlanntn l11Udlll-lllgunde goreylendirilmek uzere yalmzca bayan adaylar ba~yuruda
bul unabi lecekti r,
Ba~yuru'lar YonetmeJige ckli Ek 2 Egitim Kurumu Mudurli.'lgi.ine Ilk defa ye
Yeniden Goreylenclirileceklere ili~kin Degerlendirme FOrl1111 i.'lzerinden degerlendirilecek ve
sonw;lnr 1lli.'ldi.·lrluglllni.·lzi.'lIl Internet sitcsinclen duyurlilaeaktlr.
Ilimizde 11li.·ldi.'lrllli< kadrosll l1111nhal bu ilinan kurllllliar ile Milli Egitim Bakanllglnln
[nsan Kaynak Ian Genel Mi.'HJi.'II·Ii.'lgi.'ll1i.·ll1 2l1qS/20 14 tarih vc 3476910 saydl yazlsl ye ckindeki
takvim yazl1111z ekinde gondcrilmi~ olup, Il<;cnizde gorey yapan ve atama ~al1laflJll ta~lyan
ti'-lln ogretillen/yoneticilere dllyurlilmasl, aynca llluraeaat edenlerin onay i~lemlerinin
incelcncrck gcr<;cklq;tirilmcsi hllsusllnda geregini riea edcrim,
Metin ILCI
Vali a.
Milli Egitim Mi.'ldi.'lrt·l
Ek 1: Ara1ll3 Takvillli
Dagltlm:
13 il<;c Kaymakamllgtna
[)I yarbaklr Y nlll (h eri )anllll r fa
EI.:ktronik Ag : w \,\'w.s anl iurfil.lllcb .gc1\' .tr
Halllldi yc Ma ll.
Ayr111till bilgi i<;:in: M.c11lin
c-posta: aI J11la63 (a; 11leb.go v .tl·
T.:I:(0414)31J 1559 ·168
Faks: (0414) 31230 R3
Illl C\ relk gLlYe11 11 el " ktl'lll1lk II11Zel d" 11l17alal1ll1l~11I 111Ip:llt! vnl\.; snrgll .meh g()\ Ir adresllldcn
OZKA N VHKi
d I b2-f4 76-3420-9260-0ec6
"odll de Icy it edikbilir
T.e.
.".
""
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Insan Kaynaklan Genel Mudurlugu
21 /08 /2014
SaYI : 41289672/903 / 3476910
Konu: Yc)netici degerlendirme Sllreci
-
"
DAGITIM YERLERIN E
BakanltgllTIlza baglt egltlm kllrllmll yonetic iliklerine valiliklerce yapllacak
gorcvlcndirmcye iJi~kin i~ vc i~lcmJer , daha once vaJiJiklcre gonderilen Kilavllzda yapdan
aGlkJama GerGevesinde ba~latdml;> ve 15 Agustos 20 J4 tarihi itibanyla da degerJendirme
sl'lreci tamamlallllll~tlr.
Bu sllrecin gozlenmesi sonucunda Kdavuz ekinde bulunan takvimin bundan sonraki
si.'trece doni.'tk olmak i.'lzere ekteki ~ekliyle yeniden belirlenmesi; degerlendirme sonuGlanna
bagJI olarak yapdacak bazl lIygulamaJar hakklllda da a~agldaki aGlklamantn yapilmasl gcrckJi
g()rltl mll;>tllr.
Bu GcrGcvcdc ;
1- Yazl ekinde gonderilen takvimin ilinize bagll egitim kurumlartnda gorev yapmakta
olan yoncticilcrc hC\11cn , talildc olan yonctici vc ogrctl11cnlcrc isc 1 Eyllli 2014 tarihi l11csai
bilill1inc kadar imza kar~dtgtnda dllyul1.lJmasl ve yonetici gorevlendirme surecinin bu
ta:k vime gore yllri.'ttlilmesi,
2- Mi'tdiir ba~yardllllCISt ve mudi'tr yardimcisl gorevlendirmelerinin, yeni
gorevlendirilen mi.'tdi.'lrlerin goreve ba~ladlklan tarihten itibaren en ktsa si.'lrede Yonetmelikte
ongoruldi'lgi't ~ekildc yaptlmast,
3- Dort yllilk gorev sure1lerini doldurmaml~ olan mudi'll"lerin gorev yapmakta ollduklart
vc I11l1dur yardlmclsl
cgtttm kurllll1lannlll bo~ bulllllan ll1udi'lr ba~yardllllClSt
gorevlendinnelcrintn de, mevcut mudurlerin inhasl ile en ktsa surede Yonetmelikte
ongori.'ddilgu ~ ekilde yapilmasl
gerekmektedir.
Bilgilcrinizi vc yonctici gorcvlcndirmc sllrccinin hcrhang,i bir aksakiIga yol aGmayacak
~ekilde tamamlanmasl i<;in gerekli ozenin gosterilmcsini rica ederim,
Nabi Avel Bakan EK: Takvim
DAGITIM:
- Bilgi I~lcm Da,irc
- 81 II Valiligine
Ba~kanltgll1a
Bli bd g<.:, S070 say ill EkklrCl lli k imza KHlllll1l1l1l1n 5 inci maddc~i gcregillce gu vcnli elcklrol1ik imza ite imzalanml ~ llr
BAlaliirk Bl v, O('64R KI 7. liay//\i\K!\R /\
Elcktronik A g : www .ll1cb .gov.tr
<.:-poSI,t: ikgtn(IIJlIl:b ,go\ ,lr
/\Yi'lntlil bilgi I!yln K, 6ZTAS Egt.U zl11 ,(Sahsa baglt)
Tel: (0312) 4131731
Faks : (0 31 1 )41R 2343
MiLL. EGiT ,i M BAKANLIGINA BAGU EGiTiM KURUMLARI VONETiciLERiNiN 2014 VILI EK GOREVLENDiRiLME TAKViMi MlidUrlUk gorev sUresinin aylll egitim kurumuna uzatllma dllyurllSlI
allnmasl
sUresin in ayl1l egitilll kllrlllllllna lIZattllllasl
MUdlirllik /:'"orev
-
21 -25 Agustos
26-29 Agllstos
1-2 EylUl
MUdUrlLik gorev sliresinin ba~ka egitilll kllrllllluna lIZattlllla dllyurllsll
Ba~vllrlliann allllmasl
Mlidi.irlUk gorev sliresinin ba:;;ka egitim kllrllmllna lIZattllllasl
3-5 EylLil
8-10 EylUl
11-12 EylUl
MlidUrlLige ilk defa ve yeniden gorevlendirme dllyurllsu
Ba:;;vurlliann allllmasl
Degerl end irme i:;;1 cmleri ni n sonllyland mllllasl
Degerlendirme sonllylannlll duyurllimasl
Degeriendirme sonuylanna itiraz
itirazlann degerlendirilmesi ve sonllylannll1 duyurulmasl
15-17 EylLil
18-22 EylLil
23-25 EylUl
26-29 Eyllil
30 EylUl-3 Ekim
8-10 Ekim
c- --­
Ba~vurlliann
SbzlLi smav du yurusli
Sbzlli Slllav
\j I".)-,)
1- Ek"1m
16-23 Ekim
SoziO Sll1av sonuylannlll duyurulmasl
24-28 Ekim
SozIO smav sonllylanna itiraz
30 Ekilll-5 KaSllTI
itirazlann degerlenclirilmesi ve sonuylanl1ln dllyur1l1lmasl
6-12 Kaslm
MlidLiriLige ilk dera ve yeniclen gbrevlenclirme
13-18 Kaslm
Download

Resmi Yazı, Klavuz ve Görevlendirme Takvimi İçin Tıklayınız