FIRATUNivERSiTESiBiTiRMEPROJELERiYARiSMASiVESERGisi
2014Baharyariyii)50nunda,Muhendi5i∼kFakuiteSi,TeknoLojiFak撮esiveVeterlnerFakuitesi50n
sinifIarlndaokuyan6grenciiehnbitirme6devlderSikapsamindagerCekIeStirecekleriprojeierieii訓
serglLervebirvarIimadtizenienecektir・
YarISmadadereceyegIrenOgrenCiierevedani5manLar−naa龍一dabel湘enod刷erveriiecektir
Buyi同kdefaduzenienecekoianbirtakimetkinlikierlebitirmeprojelerikapSamIndager;ekie5t刷en
Ca時malaringerek踊versitemizdegerekSede㌍hrimizdeduyuruimasLSanayiciveiig出sekt6rierIe
pay函imaSi hedefienmektedir.Bu amacLa UniVerSite SanaYiI担鴫i Merkez Miidur凪的mUzce
(FUSiM)b61umLerdenseCiien projeierinyeraIacagibirtamtim kitabibasiiacaktir FOSiM ayrlCa
sanayiclVeiI帥sekt6rtemsiiciier面ndekat南caglbiryari;madtizenieyecektir・
[aaiiyetier:
Buy亜nitibarenheryiiduzenienecekoはnbufaaiiyetierie蘭Liyonergedahasonralianediiecektir・
PianIananfaaiiyetiera箪gIdaveriim蘭r・
−iig川戸aktiiteierinin tUm b6時mierinde gerCekie;tiriien tum bitIrme PrOjeIerildaha sonra
hazi南nacak oian bir箪biona uygun poSter;ek旧de kendiboitimlerlnde sergiienecektir・
DekanIlkIar廟iibitirme projesiyGnergeierinde gerekn de緬kiikierive duyurularien klSa
zamandayapacakiardlr
− B組mierde kuruiacak komiSyOniar,her b6時munun 凧:ul;PrOjesIni Se㌍Cek,kendi
DekaniikIarlVeFOsiM’e(fusim@firat.edu.tr)bi聞recekt−「,
− B6博mkomisyoniariherb6iumdentanLtImkitape蘭nagirecekenfazlalOprojeyibe間eyecek
veFO51Mノe(fuSim@firat.edu.tr)biidirecektlr
− B6idmierindereceyegirenPrOjeler∼AKMノdeserg∼ienecektir・
− AKM′deOnlVerSitevesekt6rtemS胸Ierinden0両anbirJdritarafIndan herfak鉦teniniik蒔
PrOJeSiSeCliecektir.
− Fakditelerindereceyegiren彊renciIerivedanI;manはrina6d訓erve同ecektir・
FaiⅢyetTakvimii
Sergiveya鴫maiarIaii帥takvimaSi淘daveriim函r:
− 20−23Mayl5201486時mierdeproJePOSterier面nSerg∼ienmes一
一 23MaviS2014:BaIdmkornisyonia…ndereceyegireniIkucproJeYideka両kiaraveFUSiM′e
bildirmesi
− 26−30Mayi52014:B6IdmierdederecevegirenproJeierinAKM′desergiienmesi
− 28MayiS2014:AKMJdesanayicivesektortemSiIciier面nkatiiacagiyarLfmaVeherfakmtenin
dereceYegireniIkuCPrOjesininbei−rLenmeSi
ed胡er:
28Mav∼52014tar冊nde umVerSitem−Z彊retim dyeierlVe Sektor tems剛erlnden〇両acakjuri
tarafIndan,her的faktiltenindereceyegireniikuePr。jesise到ecektir・DereceYegiren彊renciIereve
da叩man6gretimeiemaniarinaa;agldabe冊ienod洲erver∼Lecektir
BitirmeproJelerinde6grenci6d胡erihergrupieinenfaZiaucogrenciveveriIecektir・
Birinc用kGduiu.Laptop(UItrabook)
ikinc冊6duldi10/′TabietBilgisayar
UimcuIukOdtl臨8’’TabietBligisayar
Download

Fırat Üniversitesi Bitirme Projeleri Yarışması ve Sergisi