T.C.
u$AKvlrilici
ir nrln Editim Miidiirliigii
Sayr : 41 848017 110.06.0212199659
3010512014
Konu: 2014 -2015 E[itimve O[retim
Yrh Qahpma Takvimi
KAYMAKAMLIGI
(ilge Milli Egitim Miidiirliigirne)
MUDURLUGUNE
Ilgi : 3010512014 tarthve84031561110.06.0212114807
(2014111) sayrh genelgesi.
Bakanhprmrz OrtaiSpretim Genel Miidirrlii$iniin "2014 -2015 Efitim ve Olretim Yrh
Qalrpma Takvimi" konulu ilgi (2014111) genelgesi Miidirliigiimiiz usak.meb.gov.tr adresinde
yaymlanmrptrr.
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
Biilent FAHIN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
E,KLER:
l Adet Genelge
oacrrrna
:
-S ilge Kaymakamhlrna
(MEM)
-Tiim Tepkilata
+;Silvenli FleF$ronik
imsEltA*lr lt*Aynden-
Q**.o.h..nslq*
Meltem gEtiKORS
4
,.t A_-
irr
Bu belge, 5070 sayrlr Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi gerelince grivenli elektronik imza ile imzalanmrptrr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ad I 3-27be-3eR -ad65-f494 kodu ile yaprlabilir.
Ortarigretim Hizmetl eri Bohimu
Enstitri Sok. Valilik Binasr Arkasr 64100-Merkez,{JSAK
Ayrrntrh bilgi igin: Aleattin KAYA Memur
Tel
:(0 276) 2245603
Faks : (0 2'76)2233989
e-posta: [email protected] gov.tr
T.C.
vrirri ecirirra eaKAxr-rcr
Ortaofretim Genel Miidiirliigii
Sayr : 84037561110.06.0212174807
Konu: 2014-2015 Efitim veOgretim
30t05t2014
Yrh QahpmaTakvimi
GENELGE
20r4/11
Ilgi:
a) Ortaofretim Genel Miidiirlii[rinnn06l0512013 tarihli ve84031561/10.06.01/847972
saylr
yazrsr (Genelge No:20 1 3/12),
b) Milli E[itim Bakanhfr ilkogretim Kurumlan Y6netmeligi.
c) Milli Efitim Bakanhlr Ortaofretim Kurumlan Yonetmelifi.
Bakanhlrmuabaph her derece ve tiirdeki efitim ve ofretim kurumlannda2014-2015 efitim ve
o[retim ytlmrn 15 Eyliil 2014 Pazartesi gtinii baplayacafr ilgi (a) Genelge ile belirlenmiptir. Bu elitim
ve ofretim yrltna ait gahpma takviminin ilgi (b ve c) Yonetmelik hiikrimleri dofrultusunda apa[rdaki
pekilde diizenlenmesi uygun gdriilmiiptiir.
Buna gcire:
l-
2014-2015 efitim ve o[retim yrh;
a) Okul oncesi, ilkokul birinci srnrf, ortaokul ve imam hatip ortaokullannrn 5 inci
smrflanndaki ofrencilerin efitim ve olretime haztrlanmasr 08-12 Eyliil 2014 tarihleri arasrnda
yaprlacaktr.
b) Birinci kanaat donemi, 15 Eyliil 2014 Pazartesi giinii baplayacak ve 23 Ocak 2015 Cuma
gtinti sona erecektir.
c) Yarr yrl tatili, 26Ocak 2015 ile 06 $ubat2015 tarihleri arasmdayaprlacaktrr.
d) ikinci kanaat donemi, 09 $ubat 2015 Pazaftesi giinii baplayacak ve 12 Haziran 2015 Cuma
gtinii sona erecektir.
2- Qahpma takvimi; yukarrda belirtilen tarihler dikkate ahnarak, 1611211996 tarihli ve 2467
sayrh Teblifler Dergisinde yayrmlanan "Milli Efitim Bakanhfr Orgiin ve Yaygrn Efitim
Kurumlannrn Qahpma Takvimi" omefi esaslarrna gore valiliklerce diizenlenecektir.
3- 2015-2016 egitim ve ofretim yh 14 Eyliil 2015 Pazaftesi giinii baplayacaktrr.
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
Nabi AVCI
Bakan
DAGITIM
Gerefi:
Bilgi:
B Plant
r:-,
4rl{
A Planr
VOK Bapkanhfrna
OSVV Bapkanhfrna
Bu belge, 5070 sayrh Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince grivenli elektronik imza ile imzalanmtpttr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 92e5-d6cb-33f3-b8'72-5ff2 kodu ile yaprlabilir.
Atanirk
Blv.
06648 KrzrlaylANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr'
Tel: (0 3i2) 413 15 08
Faks: (0 312)118 07 39
Download

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi