sATr$ $ARTNAMESI
I-GENEL $ARTLAR
MADDT] ISatrqr
yaprlacak taqrnmazln:
Ili
Ilgesi
Mahalle/Kiiyii
: istanbul
: Beylikdtizii
: Kavakh Mahallesi
Mevkii
PaftaNo/CiltNo :-193
Ada No / Sayfa No : 46019183
Parsel No / Srra No z 15 L..
Yiiziilgiimii
:749.50 m2
Hazine I'ayr
z lll
Cinsi
: Arsa
Tapudaki
qerhler
Srnrrlarl
Nitelifi
:
:
: (Tagrnmazrn cinsine giire, bina ise miigtemilatr, deIilse iizerindeki
muhdesat ve dikili qeyler yazrlacaktrr.)
MADDE 2- Yukarrda
Defterdarlr[rnca
satr lacaktrr.
. . ...1 . .
tapu kaydr, niteligi ve di[er ozellikleri belirtilen tagrnmaz rna I
istanbul
.......... sUnij saat .. .. : .... de yaprlacak ihale ile
...12014 tarihine resadiif eden
MADDE 3- ihale, istanbul
aqrk
Defterdarlrgrnda, 2886 sayrlr Devlet ihale Kanunu hiiktimleri gergevesinde
teklif usulii ile yaprlacaktrr.
MADDE
4- Tagtnmaztn tahmin edilen bedeli 374.750,00
gegici tenrinat rniktarr 74.950,00
TL (Ugyiizyetmigdcirtbinyediytizelli TL)
TL (Yetmiqdortbindok:uzy'Jizelli TL ),drr.
ve
MADDE 5- ihaleye katrlabilmek igin; 81911983 tarihli ve 2886 sayrlr Devlet ihale Kanunu ve Hazine
Taqtnmazlarrntn idaresi Hakkrnda Ycjrretmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak
Yonetrnelikte agrklanan bigirnde teklifte bulunrnak, gegici teminatr yatrrmak garttrr.
ve anrlan Kanun
ve
MADDE
6- ihale komisyonu, gerekgesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
Komisyonlann ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez.
MADDE
7- ihale kornisyorrlart tarafindan alrnan ihale kararlan ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en
geg onbeg iq gtinii iginde onaylantr veya iptal edilir. ita amirlerince karar iptal edilirse ihale hiikiimstiz
sayr lrr.
ita arnirlerince onaylanan ihale kararlarr, onaylandrfr giinderr itibaren en geg beg ig giinii iginde, rniigteriye
veya vekiline imzast altnmak suretiyle elden veya iadeli taahhtitlii mektupla tebli[ edilir.
3l inci veya 76 nq maddelerine gdre onirylanan ihale kararrnrl yukarrda
agrklanan gekilde tebli$inden itibarerr onbeq giin iginde rniigteri ihale bedelini pegin odeyebilecl[i gibi,
Bakanlrkga belirlenecek parasal srnrrlar dikkate alrnarak taksitle de rideyebilir.
Pegin odeme halirrde, miigteri bu sijre igerisinde ihale bedelini yatrrmak, varsa ihale ile ilgili di[er giderleri
odemek zorundadtr. Bu zorunluluklara uyulmadr[r takdirde protesto gekrneye ve htiktirn almaya gerek
2886 sayrlr Devlet ihale Kanununun
kalmakstztn ihale bozulur ve gegici teminat Hazineye iiat tayaeaitir. Satrg bedelinin tamamrnrn
cidenmesinden sonra miigteri, tagtnmazr adrna tescil ettirmek zorundadrr. Aksi takdircle. mevdana selecek
Irasar, zarar, fuzuli iggal ve di[er sebeplerle idarederr bir talepte bulunarnaz.
Mtigteri, taksitle odeme talebinde bulundu[u takdirde; scizlegme diizenlemek sLrretiyle ihale bedelinin dortte
birini peqin, kalarrtnt en fazla iki yrlda, taksitlerle ve hesaplarracak kanuni fiizi ile birlikte yatrrmak
zorundad r.
r
Taksitle odeme halinde, satrg bedelinin tamamr odenmeden tapuda fera[ verilmez. Ancak, taksit tutarlarrnr
ve kanuni faizlerini karqrlayacak rniktarda kesin ve siiresiz banka teminat mektubu verihnesi veva satrsr
Download

broşür indir - rekor gelişim organik toprak düzenleyici