BARTIN ILI GURGENPINARI ASM 74.01.28 NOLU AILE HEKIMLIGI BIRIMI BA,SVURU LISTESI
4. LISTS
3L1STE
Askerlik donusu veya dogum
sonrasi bir defalik tercih hakki
bulunan aile hekimleri-,bu grupta
bulunan aile hekimlerine askerlik
veya dogum sonrasi kamu gorevine
ba*lama tarihine gore oncelik
verilir.Kamu gorevlisi olmayan
hekimler i^in ise Mudurluge
ba^vuni tarihine gore oncelik
verilir.
Sozle*meli aile hekimi olarak gore' yapanlar,(a)
bendindeki bir defalik tercih hakklm kullanmayan aile
hekimleri, yargi kararmm uygulanmasi nedeniyle
si feshedilen aile hekimleri. Saglik Bakanhgi
sohekimi ve Nakil Yonetmeligi kapsammda mazeret yerle^tirme
esnasinda
yedek
Varsa yedek
liste :Ilk
Atama iren hekimler muteakip
Yerle^tirme sirasinda aile saghgi
nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararmdan listeye g
merkezinde uzman aile hekimligi
e^tirmede sera kendilenfle
onceki son bir yil boyunca aile hekimligi yapmr^ yerl
kontenjani var ise; 0 pozisyonu once o
gelmesine ragmen yerle^mezler
d CUzman
ube
ilde aile hekimligi yapan aile hekimligi olanlar.ll Saglik Mudiirii lutabip
ise yedek
listeden cikanlirlar.
Mudtiru olarak gore' y apan ve
uzmanlari. daha sonra ildeki diger aile
tabiplerden Aile Hekimligine Basvurmalari ve
hekimligi uzmanlarr.
yerle*tirilme hakki elde etmesine ragmen idari
gorevlerinden ayrilmalarl ve Bakanlrkga uygun
goriilme_venler.
it icindeki tabip ve uzman tabipier
Adi Soyadi
H.Puan
Adi Soyadi
I H.Puanr
H.Puanl
Adi Soyadi I H.Puam
Ad, Cnv2di
GANI AKINCI
I LEMINE YUKAR{DAKI LISTEDE BELIRTILEN HEKIMLERIN BA$VURULARI ALINMISTIR.1909<
T 17.00 ITIBARIYLE GURGENPINARI ASM 74.01.28 NOW AHB POZISYONUNA YERLE5TIRME
19.09.2014
^ Dr.A
hmet DEMIR
hmet
SAA
Halk Saghg' MUdurO
Download

gürgenpınarı asm