Pe;rin odeme halinde, mtigteri bu slire igerisinde ihale bedelini yatrrmak. varsa ihale ile
ilgili difer giderleri odemek zorundadrr. Bu zorunluluklara uyulmadrgr takdirde protesto
qekmeye r,'e htiktim almaya gerek kalmaksrzrn ihale bozulur ve gegici teminat lJazineye irat
kaydedilir. Satrg bedelinin tamamlnln odenmesinden sonra rntiqteri. tagrnmazr adrna tescil
ettirmek zorundadtr. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, z,arar, fuzuli iqgal ve diger
sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
Mti.qteri, taksitle odeme talebinde bulundu[u takdirde; sozleqme dtizenlemek suretiyle
ihale bedelinin dortte birini pegin, kalanrnr en fazla iki yrlda, taksitlerle ve hesaplanacak
kanuni faiiri ile birlikte yatrrmak zorundadrr.
Talisitle odeme halinde. satrg bedelinin tamamr odenmeden tapuda feraf verilmez.
Ancak, talisit tutarlannr ve kanuni faizlerini karqrlayacak niiktarda kesin ve stiresiz banka
teminat mektubu verilmesi veya satrgr yaprlan taqrnmazrn tizerinde 2211112001tarihli ve 4721
sayrlr f iirli Medeni Kanunu hiiktimleri uyannca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi
halinde, tagrnmaz ahcrsr adrna devredilir.
Mii.gterinin sozlegme hiiktimlerine uymamasr durumunda. sozleqmenin feshedilecefi
bildirilir. 'febligata rafmen borcun odenmenresi halinde, tagrnmaz Hazine miilkiyetinde ise
sozleqme .feshedilerek. gegici teminat olarak belirlenmiq tutar, Hazineye irat kaydedilir ve
satrq bedeli olarak talisil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanr faizsiz olarak ahcrya aynen
iade edilir. Taqtnmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek ahcr adrna tescil
edilmiq ise teminat mektubu veya ipotek paraya gevrilerek, kalan borg faizi ile birlikte tahsil
edilir.
idare de bu siire iginde ferag iqlemlerini tamamlaLmak, qartnamede belirtilen srnlr ve
nitelige gore satrlan taqrnmazr mtiqteriye teslim etmekle yiikiimliidtir.
MADDE 8- Tagrnmazrn fuzuli iggal altrnda bulurunasr halinde; Hazine, fuzuli gagili
bu tagrnmazdan tahliye igin hig bir sorumluluk ytiklenmez ve miigteri bunu Hazineden
isteyemez. 1'agtnmaz, iqgal edilmiq hali ile ahcr adrna idarece tescil ettirihnek suretiyle
mahallinde satl$r yapan idare yetkilileri ile ahcr arasrncla bir tutanak di.izenlenerek ahcrya
teslim edilir. Tagtnmaz ile birlikte satrga konu muhdesat varsa teslim tutanafrnda bunlar da
ayn ayn b,slirtilir.
MI\DDE 9- ihtilaflann coztim veri istanbul icra Daireleri ve Mahkemelerdir.
II
6znr $ARTLAR
MADDE 1- Taqrnmaz maltn tapu kayrtlanndaki ipotel<. haciz ve vakrf qerhinden dolayr
odenmesi lgereken taviz bedeli ve dofabilecek vergi, resin':1, harglar miiqteriye aittir.
MADDE 2-tzerine ihale yaprldrfr
halde usuli.ine gore s;atrg iglemlerini sonuglandrrmayarak
ihale feshi yapan istekliler soz konusu tagrnmazrn yaprlaca.k sonraki ihalelerine katrlamazlar.
MADDE 3- ihaleye igtirak etmek isteyenlerin geqici teminat makbuzu veya mektubu (Banka
teyit yazrsr ile birlikte), niifus htiviyeti sureti, ikametgah belgesi, (Tiizel kiqilerde ise siciline
kayrth oldufu oda veya mesleki teqekkiilden yrh iginde ahnmrE sicil belgesi, teklifte
bulunacak kiqinin tasdikli yetki belgesi, imza sirktileri) orlak katrhm halinde or-tak giriqim
beyannam,esi ile birlikte ihale saatine kadar istanbr-rl Defterdarh[r Kat:1 Ca[alogluFaIih/ISTI\NBUL adresinde toplanacak olan ihale Konrisyonu Baqkanhfrna bagvurmalarr
gerekmektedir. ihale saatinden sonra yaprlan baqvurular kabul edilmez.
Download

beyannam,esi ile birlikte ihale saatine kadar istanbr