MEMUR.SEN
I
TARI
I BIR-SEN
- oRMAN 9ALI$ANLARIBiRLiGi senoixlsl
04t0u2016
t4L
Sayt : MSK.09.
gere[i
Htikmii
Sozle
Toplu
Konu :
Lisans Tamaml
Qahqmast
YU
nx0cnnriM KURuLUBA$KANLIGTNA
tarih
il2310812015
ANKARA
Yayrmlanan
29454sayrhResmiGazete'de
Kamu Gdrevlileri
tarih
b) 1511012015
Baqkanh[r Yaztst
tarih
c) 2611012015
Giivenlik Bakanl
-F,.6673
ve Sosyal
-450.99
sayrhQahqma
5 5921223
Yazrst
MutabakatMetni
DtjnemToplu Sdzleqme
-60
5 5921223 9.00-E.6443sayrhDevlerlPersonel
53'iincii e 128'inci maddelerigereli, hukuki anlamdaAnayasalbir yetkiyleve
Anayasamtzrn
htkiimleri
4688 sayrh Kamu Gdrev teri Sendikalarrve ioplu SdzleqmeKanunu'nun ilgili
Yetkili
kolunda
hizmet
gere[ince kanuna daYalt rir yetkiyle, kamu gdievlilerini temsilen
iie Toplu Soilegme ba[rtlarna yetkisi verilmigtir. Bafrtlanan
'uygulanmist,
Sendikalara,Kamu Igvere Heyeti
Anayasalve kan:unibir sorumlulukolarak hem
Toplu SdzleSmehiilciimler
u'kurumlanru uygulamanoktasmdaba{h bir yetkiyle sorumlu
sendikalan hem de ilgili
hlmaktadr.
Y<inelikMali ve Sosyal
Bilindipi izere Kamu revlilerininGenelineve Hizmet FLollarrna
KamuiqverenHeyetiile Yetkili Konfederasyon
:m Toplu Sdzlegmesi;
Haklarailiqkin 3'tincii
llarrndi Yetkili Sendika temsilcilerindenoluqan Kamu Gdrevlileri
Memur-Sen ve hizmet
miizakereler
Sendikalan Heyeti arasl la 0I-22 Afustos 2015 tarihlerirrdegergekleqtirilen
Toplu
ve
balrtlanan
sonucunda22 Afustos 15 tarihinde mutabakatavarrlatakba$rtlanml$
2015 tarih ve29454 saytlt Resmi Gazete'deyayrmlanmtqtr'
Metni 23
Srizlegme
'Hizmet Kollanna Ydnelik Mali ve Sosyal Haklar' baqhkh Ogiincii
S0z konusu S6zleqme' in,
krsmrndayer alanTanm OrmancrhkHizmet Kolu'na ait 8. Biiliimi.i'ntin "Lisans Tamamlama"
o,Tekniker unvanh kadrolarda bulunan personelin lisans
baqhkh 10'nci maddesi
da YOK'le gahqmayaprlacaktrr," htikmiine haizdir'
tamamlayabilmeleri hu
'inci maddesindeyer verilen, "kamlt gdrevlilerinin ortak ekonomik,
4688 sayrlt Kanunun
Sendikamrz;
sosyal ve meslekthak ve nfaatlerinin korunmax ve gelistirilmesi" arrraclile kurulan
kamu
hizmet kolumuzda Yer al n kamu kurumlannda gorev yapan ve go[unlu[u iiyemiz olan
siirecinde
gdriigmeleri
Sozleqme
talepleri,Toplu
gorevlilerinin e$itimi ile i ili Lisanstamamlama
Kamu igverenHeyetiner :arla iletilmig ve mtzakerelerneticesindeyukarrdazikedilen Toplu
htikmtibafirtl rqtrr.
S0zlegme
YETK|Li SETPiKA,
G.M.K. Bulvan 117119
web:
/ ANKARA Tel: (O.3{2123/, 40 7'7 - 231 40 88
Faks: (0.312) 231 49 gg
e-mail : [email protected]
Qahqmave Sosyal U
ttc"
lik Bakanh[r, Devlet Personel Bagkanh[r tarafindan ilgi "b" vg
ve Kamu Kurumlan ile Yetkili Sendikalara 3' Dtinem Toplu
yaztlan ile tiim Bakanl
yer alanve "Kurumlar ite YetkitiSendiknlarara,smdagalrymayapilmast" hUkmii
Sozlegmesi'nde
bulunankonularda, gerekli galrgmalannyaprlmasrve yaprlacakgahqmalarlailgili olarak Devlet
nabilgi uerilmesiistenilmigtir.
Bagkanh[r'
Personel
hiiktimlerinin01/0 l l 20l 6 tarihi itibariyle yiiriirltife
Toplu Sozleqme
3'iincti
Bu itibarla
planlanmasrve gahqmatakviminin
girdi[ini de goz <intindebu rdurarak,yaprlacakgahqmalarrn
a) gere[ince, taraflara Anayasal ve yasal sorumluluk yiiklemesine
binaen ivedilik arz etme, dir. Bu baflamda Ytiksekd$retim ](urulu Bagkanh$r ile Tanm ve
olugturulmasr hususu; ilgi
OrmancrhkHizmet Kolu'
baqlamak izere, heyetler
neticelendirilebilmesi ve
olan ToQ BiR-fiEN arasrndaocak ayr igersinde
Yetkili Sendikasr
rasl gahgmalarrn yaprlabilmesi, bu gahqmalann en ktsa si.irede
gortigmelerin yaprlabilmesi amactyla;
taruflar arasmda ikili
yaprlarak,konu ile ilgili GenelMerkezi'mizede
gereklihazrrhklarrn
Kurulun
Yiiksek<ieretim
bilsi verilmesihususunda
Bilgilerinize tinemle
edertz.
NPPn
'
F
Genel
rdrmcrsr
EKLERi:
Ek 1- Ilgiayaztsr( 1
Ek2- ilgi b yazrsr( 1
i r .
l,K J- llgl c yazlsl ( 1
3 sayfa)
1 sayfa)
6 sayfa)
Giinay KAYA
Genel Baqkan
Download

yazı için burayı tıklayınız. - TOÇ BİR-SEN