T.C"
M.Eg,iVE ts.EK,AN{,{GN
Btttge ve Ma[i Kontrol Genei Mtidfne"nffifi{r
Sayr : 77112040-125.99-[s34-2rsg]:?g$s
Konu : Memuriyet Mahalli
't?"sg"2et{t
V,4ti[,iGTIvE
(Defterdarhk)
Bilindigi iizere 6360 sayrh "*og.Dcirt
itd_e Buytikqehir Belediyesi ve yirmi yedi
ilge
Kurulmasr ile Bazi Kanun ve Kanun Hrikmi.inde
Karamamelerde Defiigiklik yaprlmasma
Dair
Kanun"
Aydrn, Bahkesir, Denizli, Hltay_, MuluG Manisa,
[uhru_**arag, Mardin,
Mugla, ordu, TekirdaE,. Trabzon,
$anirurfa" Van il belediyeleri, smrrlarr il miilki srmrlarr
olmak ]dzerc btiytikgehir belediyesine donii*tirtilmtii,
Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
Diyarbakrr' Eskigehir, Erzurum, eszifntep, il;i;;--[uy.""ri,
Konya, Mersin, Sakarya ve
samsun illerindeki btyiikpehir belediyelerinln
srrurlan da il miilki ,rn,ri r,airre getirilmigtir.
6360 sayrh Kanun ile ttim biiytikSehir belediyeierinde
belediye smrrnm il miilki srru'
haline getirilmesi 624.5 sayth Harcrrah KTlS*yrr;y;"-lnt-"sr
agrsmdan memuriyet mahalli
beledivelerinde farkh oir
!"er<itae tarumranmasi- geregini ortaya
;tffi;lr.biivtikgehir
ile
Bu kapsamda 6245 sayrh Harcrrah Kanununun
3-rlngti maddesinin (g) fikrasrnda yer
alan "memuriyet mahalli" tanimr ll/gl2}l4tarih
ve 2glL6(mtikerrer) sayrl Resmi Gazetede
yayrmlanan 6552 sayrh "i9 Kanunu ile Bazr
Kanun-ve Kanun H{.ikmtinde Kararnamelerde
Degigiklik Yaprlmast ile Bazr Alacaklann Yeniden yaprlandrrlmarrrru
oui, Kanun,, un g9
uncu maddesi ile;
"Memur ve hizmetlinin asrl gjYli oldufu veya ikametgalumn
bulundup,u gehir ve
kasabalann belediye smrrlan iginde bulunan
mJhaler ile bu ,riurrat.rin drgrnda kalmakla
birlikte yerlegim dzellikleri bakimrndan bu gehir u,
[uruuutann devam, nlt riginae bulunup
belediye hizmetlerinin- gdtiiriildtigii, briyiikglirir
u"t"aiy.lerinin oldu[u illerde ise il miilki
srrurlan iginde kalmak kaydryla memur ve hizmetlinin
asrl g619vli oldufu veya ikametgahrmn
bulundusu ilge belediye tt-il*, iginde
u y.rr"gi* ozellikreri bakrmrndan btittinltik arz
eden yerler ile belediye-srnrlart digrnda kalmakla
birlikte yerlegim 6zellikleri bakrmrndan bu
mahaller ve kurumlannca sa4anan tasrt araglan
ite gidilif
klg
ffi*il,flH:#"i[indeki
qeklinde defi$tirilmis,l44 tincii maddesinin
(b) fikrasr ile 6245 sayrh Kanunun gegici
4 iincti maddesi yiirtirltikten kaldrrrlmrg ve 145 inci
maddesinin (e) fikrasrnda da maddenin
3l/3/20r4 tarihinden gegerli olmak i.izere yayrml tarihinde
ytirtirlufe girecegi hiikiim altrna
ahnmrgtrr.
Yaprlan diizenleme ile biiyukgehir
.belediyeleri drgrnda kalan belediyelerde eski
uygulamamn devamr. sa[lanmrg, briytikgehir
u"teoiy"t"rinin oldu[u iil"rJ" g6rev yapan
memur ve hizmetliler igin yeni bir memuriyet
mahalli iurrr-, yaprrmrgtrr.
Stiz konusu diizenleme ile btiyiikg"hir b"l"diy"ie.ina.
ii mrilki srrurlan iginde kalmak
kaydryla;
1' Memur ve hizmetlinin asrl. gorevli oldu[u veya ikametgahrrun
bulundulu ilge
belediye smulan iginde kalan ve yerlegiii ozellikleri
uuirrnrno*
btittinltik arz
eden yerler,
2' ilge belediye stnrrlart drgrnda kalmakla birlikte yerlegim 6zellikleri
bakrmrndan bu
yerlerin devamr niteligindeki mahaller.
Telefon:to:iziaiii+ zo ra.r,(0 312) 4ts26s6
E-posta; [email protected]'Elektronik
As:
wwrv.bumko.gov.tr
Maliye Uzmanr
3.
Kurumlarinca.saflanan taqit araglarr ile gidilip gelinebilen
yerier,
memuriyet mahalli olarak belirlenmigtir.
Bdylece btiytikqehir olan illerde; ilge srrurlan
iginde ilge belediye merkezi ile yerleqim
ilzellikleri bakrmrndan brittinliik arz edenvor*
mahalli olarak kabul edilmiq, ayru
ilge srrurlan iqinde belediye merkezi ile yerlegim
"tr-.r:r*,
ti""ititt.ri
itibariyre btittinr
arzetmeyen
yerler ise memuriyet mahalli drgr kabul
edilerek harcrrah ridenmesi imkam getirilmig,
ayflca
ilge belediyelerinin yerlegim yerlerinin oiruirterine
yutrotr;*asr hatta birbirleri ile smr
olugturacak gekilde i9 ige girmesi nedeniyle
itge srrurlan drqrna grkmakla birlikte birinci
fikrada belirtilen yerler ite utittinttik arc edenve
aralannda yerlegim rizellikleri bakrmrndan
ayrm bulunmayan y:1t:^..9: memuriyet mahalli olarak
kabur edilmigtir.
Bu nedenle; 30/3/2014 tarihinden sonra dt";;6;vlendirme
onaylanna iligkin olarak
idareler, yerlegim ozellikleri balamrndan
iuyd--k"-u
binala'
gibi yaprlann topluca
fo1ut,
bulundu!'u yerler dikkate ahnmak suretiyle
belirlenen uutuntut an edenyerleri esas
alarak
yukarrdS yaprlan ag:.klamalar dofrultusunda
uygulam alarrnadevam edeceklerdir.
ik
Bu
bakrmdan uygulamada ortaya grkabilecek tereddritlerin
giderilebilmesi ve
uygulamada birli[in saflanmast amacryia
Bakanhgrmr t"a hat rlanurur, H"ur"rrah
rebliginde
de[erlendirilmek tilele-u{gulamayayon verebilecel
gortig ve dnerileriniz ile aga[rda yer
alan
drneklere benzer gekilde harcrrah-veiilmesi ,r.yu
u"ril-emesini icap ettirecek olan ilinize ait
uygulama orneklerinin lll0/2014 tarihine
kadar B.dft;"trza bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve gerelini rica
,r
ederim.
ait ittran-fta
Bakan a.
Genel Miidi.ir
EK: Ornekler
DAGITIM:
Buytilqehir
B
elediyesi
B
ulunan
il
Valilit<teri
.
r.-j..
r-io-'i
i.j
I
rt , jJ
,t
'ii 1{f4,rl
iu 'l
*t
l1
,
Telefon;(03l2)itsru76Faks:(03l2)[email protected]'GUt_
E-posta: [email protected]'Elektronik ag:
www.bumko.gov.tr
Maliye uzmanr
oRlgnxg.pn:
A) Farkh ilgeler anasnnda gdrevlendirme yaprlmasl:
ornek 1' Ankara'ntn Qankaya ilgesinin ilker Mahallesinde gorev yapan
memura; yenimahalle
ilgesinin ostim Mahallesinde bir yerde g<irevlendirilmesi halinde
bu yerin yerlegim
rizellikleri
bakrmmdan ilker mahallesi ile biitiinliik arz etmesi ve bu yerin
devamr niteli[inde olmasr nedeniyle
kendisine harcrah <idenmemesi, aynt memurun yerlegim
dzellikleri bakrmmdan ilker Mahallesi ile
buttinliik arz etmeyen Yenimahalle ilgesinin Karacakaya Mahallesinde
bir yerde gdrevlendirilmesi
halinde ise harcrrah ddenmesi,
Ornek 2' Adana'nrn seyhan ilgesinin Yegiloba Mahallesinde grirev yapan
memura; sangam Ilgesinin
Balcah Mahallesinde bir yerde gcirevlendirilmesi halinde bu yerin
yerlegim dzellikleri bakrmrndan
Yeqiloba mahallesi ile biittinltik arz etmesi ve bu yerin devamr
niteliginde olmasr nedeniyle kendisine
harcrah tidenmemesi,.aJmt memurun yerlegim dzellikleri bakrmrndan yegiloba
Mahallesi ile biiti.inltik
arz etmeyen sartgam ilgesinin Krhgh Mahallesinde bir yerde gd,revlendirilmesi
halinde ise harcrrah
cidenmesi,
Ornek 3' istanbul'un Tuzla ilgesinin Yayla Mahallesinde g6rev yapan
memura; Bagakgehir ilgesinin
Altrngehir, Baqak Mahallelerinde bir yerde gorevlendiriknesi
halinde bu yerin yerlegim <izellikleri
bakrmrndan Yayla mahallesi ile biitunluk arz etmesi ve bu yerin
devamr niteliginde
olmasr nedeniyle
kendisine harcrrah cidenmemesi, aSmt memunrn yerlegim
dzellikleri bakrmrndan yayla Mahallesi ile
btitiinltik arz etmeyen Bagakqehir ilgesinin
$amlar Mahallesinde bir yerde g6revlendirilmesi halinde
ise harcrah cidenmesi,
B) Aynr ilge igerisinde giirevlendirme yaprlmasl:
Ornek I'' Ankara'nrn Altrndaf ilgesinin
Aydrnhkevler Mahallesinde g6rev yapan memura; yine
AltrndaS ilgesinde Siteler, Karaptirgek gibi yerlegim dzellikleri
bakrmrnjan eyirntrt<errter Mahallesi
ile biittinliik an eden bir yerde g6revlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet
mahalli
kapsamr
igerisinde kalmast nedeniyle harcrah ddenmemesi, aynr memurun
Kavaklq pegenek gibi yerlegim
ozellikleri baktmmdan Aydrnhkevler Mahallesi ile buttinliik arz etmeyen
bir yerde g6revlendirilmesi
halinde ise harcrrah <idenmesi,
ornek 2' Adana'nrn Pozantt ilgesinin Cumhuriyet Mahallesinde g6rev yapan
memura; yine pozantr
ilgesinde istiklal, Kurtulug, Gtjkbez gibi yerlegim ozellikleri bakrmrndan
Cumhuriyet Mahallesi ile
biitiinliik arz eden bir yerde gdrevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet
mahalli kup.u*, igerisinde
kalmasr nedeniyle harctrah cidenmemesi, aSmr memurun Alpu, Frndrkh
gibi yerlegim ozellikleri
bakrmtndan cumhuriyet Mahallesi ile btittinliik arz etmeyen
bir yerde g<irevlendirilmesi halinde ise
harcrrah cidenmesi,
Ornek 3' istanbul'un Beykoz ilgesinin Kanhca Mahallesinde gcirev yapan
memura; yine Beykoz
ilgesinde Giimtigsuyu, Yahkdy gibi yerlegim tizellikleri bakrmrndan
Kanhca Mahallesi ile btitiinliik arz
eden bir yerde gdrevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli
kapsarnr igerisinde kalmasr
nedeniyle harcrrah ddenmemesi, aynt memurun Poyraz, Gdllii, Pagamandra
gibi yerlegim tizellikleri
bakrmrndan Kanhca Mahallesi ile bi.ittinli.ik arz etmeyen bir yerde gorevlendirilmesi
halinde ise
harcrrah cidenmesi,
Download

Ek-1