T"C.
cUxconEN BEI-EDIYE BA$KANLIGI
Emlak ve istimlflk Mtidiirlii[ii
Sayr
: 91014109-'/iVr
Konu
:
lT.toltzors
511-8L9 /lu9
israxsuL vALiLiCi
(il Defterdarhk Muhasebe Miidii rliifii)
itgi
: 2010112015 rar1h27622162-125.99-3331 sayrlt yaTtntfir
itgi'cle kayrtlr ya'znr7.ile 6245 sayrlr Ilarcrrah Kanunu Kapsamrndaki kurum kurulr"rglara ,"'ol
g6sterici mahiyctte verecefiniz gortiqle re esas olrnak t-izcre : ilgc'miz ( Belcclil emiz) stntrlarl
igerisir-rdc yerlcgim yerleri ozellikleri bakrmrndan biitrinltik arz cdcn yerler ile bLr lerlerit.r dsamt
niteligipde olan yerlerin belirlenmesinde yerleEim yeri dzellikleri baktmrndan konu1. i;;y cri.
meydan, okul, kamu binalarr gibi resmi ve 6zel bi.ittin yaprlann topluca bulundufu ve insanlartn
yerleqmek amacryla bir arada yaqadrklan yerler ile btittinlufiintin kesintisiz olarak devam eden
yerlerin drqrnda kalan mahal ve mahallelerin yazrh olarak Iarafim'za bildirilmesi ve mlimklinsc
Ilelediyemiz haritasr iizerinde iEaretlenerek tarafinrza gonderilmesi istenilmektedir.
Bu baflamda ilgemiz biitiinltigii genelinde yerleqim 1'eri ig.n..eri. meydan. okul, kamu binalarr
gibr britrin -,-aprlar ig iqe bulunmakta olup. ttim 1'agam alanlan ilgenrizdc btittinltik arz. etmektedir.
ilut,inttik drqrnda kalan herhangi bir mahal re rnahallc bulunnramakta olup. ilgc- haritasl vazlttllz
ckinclc qondcrilmcktedir.
Konu bilgileriniz.' arz olunur.
Ilustafa St'[-.\
Ilagkan Yardrmclsr
Giivcn malr. Marrnara cad.no:J8 Giingoren i4600 IS'I'ANIltitI cle
lirrr . (212),149 56 5.1 tfaks: (212)449 56 57-5
I
Web sitesi :ww11-g!!0-eQie[.bgl.1r
Download

Güngören