T.C.
İSTANBUL
5. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/2244
KARARNO
: 2015/2459
DAVACI
: HÜSEYİ
����������-
GEDİKLİ ADINA AKTİF EGİTİMCiLER
SENDİKAS l
İT
İM
-S
EN
_V_E_Kİ
_ L
_ _İ ______:AV.
: 1- İSTANBUL VALİLİGİ
DAVALI
�����������VEK İLİ
��������
���-: AV.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü C Blok Tiyatro Cad. No:63
Kumkapı-Fatih/İSTANBUL
: 2- MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
DAV ALI
�����������_V
_E K
_ L_
l_· İ______:SEHER KUTAY YILMAZ (HUKUK MÜŞAVİRİ)
DAVANIN ÖZETİ
: Davacı tarafından, İstanbul İli Ümraniye İlçesi Teletaş İlkokulunda
Müdür olarak görev yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik gereğince yapılan yönetici değerlendirmesine göre 56.69
puan verilerek başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin
davalı idare işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
EĞ
MİLLİ EGiTİM BAKANLIGI SAVUNMASININ ÖZETİ : Uyuşmazlığa konu işlemin, 652 sayılı
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve anılan Kanuna dayanılarak
10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca, hukuka uygun olarak tesis edildiği öne sürülerek davanın reddi gerektiği
savunulmaktadır.
İF
İSTANBUL V ALİLİGİ SAVUNMASININ ÖZETİ : Dava konusu işlemlerin hukuka ve mevzuata
uygun olarak tesis edildiği belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
AK
T
Karar veren İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından, İstanbul İli Ümraniye İlçesi Teletaş İlkokulunda Müdür olarak görev
yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik gereğince yapılan yönetici değerlendirmesine göre 56.69
puan verilerek başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin
davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İşlem tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ye
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum
Müdürlerinin, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise
Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllığına görevlendirileceği, bu görevlendinnelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi
dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların
yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almıştır.
1
UY AP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vaıandas.uyap.gov.tr adresinden NYz9bPL - AIX5e8q - SOD4IfC - SQpbGM= kodu ile erişebilirsiniz.
,l.,C.
isrıxnuı
s. ioanı ırıııxı,ıınsi
NO
KARAR NO
I]SAS
:
?01111244
: 2015/2459
Anılan Kanuna dayanılarak 10.06.2014 gun ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İtişkin Yönetmelik'in lO'ncu maddesinde; Yöneticilerin dört yıllığına
-S
EN
görevlendirileceği, aynı unvanla aynr eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak
görev yapılamayacağı, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az
görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın
dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandınlacağı, yöneticilik görev
EĞ
İT
İM
süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme
döncmiyle sınrlı olmak üzere, en son görev yaptık|arı eğitim kurumlannda görevlendirilemeyeceği
hükümleri yer almış, 15. maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasrnl isteyen müdürlerin elektronik
ortamda başıuruda bulunacağı, Müdilrlükte dört yılhk görev siiıresini dolduranlar ile görev yaptıkları
eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-l'de yer alan Görev Süreleri
Uzatrlacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu tizerinden değerlendirileceği
düzenlenmiş, 16. maddesinde; Dört yllhk görev stiıesi sona eren müdiirlerden halen görev yapmakta
oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleriıin,
Ek-l'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 iiaerinden 75 ve daha üstti
puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzat acağı
hükümleri yeI almıştlr.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu müdürlerinin,
AK
Tİ
F
görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzahlacak Eğitim
Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu iizerinden değerlendirilmeye tabi tutulacağı düzenlenmiş,
bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim müdiiürü, ilçe milli eğitim
müdürlüğiiırıde görev yapan iki şube müdiirü, eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en
az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan
yardımcrsı, öğrenci meclisi başkanı tarafindan evet yada hayır ile doldurularak değeılendirme
yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karşılığında yer alaı puanlann toplanması, hayır ile
doldurulan kiterlere puan verilmemesi suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve iizeri puan alanlann
başanlı sayılacağı, bu puanın altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacı hakkında, İstanbul İli Ümraniye İlçesi Teletaş
İlkokulunda Müdür olarak görev yapmakta ıken, I4l03l2014 tarih ve 2894l sayılı Resmi Gazetede
yaymlanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Htikmünde Karamamelerde
Değişiklik yapılmasına dair Kanunun 25. Maddesiyle 652 sayılı KHK'ye eklenen geçici l0.
Maddesinin 8. Fıkası uyarınca görev süresinin uzatılmasına ilişkin yapılan puan değerlendirmesi
neticesinde, hakkında düzenlenen değerlendirme formunda 56.69 puan verilerek başansız sayılmasına
ilişkin işlem ile ııüdürlük görev süİesinin uzatılmamasına ilişkin tesis edilen davah idare işleminin
iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Bakılan davada, uluşmazhğın özünü; davacı hakkında diizenlenen değerlendirme formunda
yer alan puanlama neticesinde 75 puan ahında bir puan taktir edilmesi suretiyle başansız sayrlması ve
beraberinde Müdürlük görev süresinin uzatılmaması oluŞturmakta olup, söz konusu değerlendirmeye
dayanak teşkil eden l0.06.2014 gin ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Millr Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticileİinin Görevlendirilmelerine Ilişkin
Yönetmelik'in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali istemiyle Türkiye
Egitim Ögreıim ve Bilim Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası tarafindan açılan davada, DanlŞtay
2. Dairesinin 22.10.2014 tarihli ve E:20l416330 sayılı dava dosyası ile yürütmenin durdurdurulması
isteminin reddine ilişkin karara karşı yapılaı iıiraz neticesinde Danıştay İdari Dava Daireler
Kurulunun l8.02.2O|4 tarih ve YD İtiraz No:20l4ll l5l sayılı karan ile; "Dava konusu Yönetmeliğin
l0. ııaddesinin 9. fıkrası, 23. maddesinin l. fıkrasınü hiçbir ölçüt ve dulııruya yer verilmemesine
ilişkin eksik düzenleme ile "Açıklama" başhklı kısmının 3'ncü maddesinde "en az altı ay çalışmış
olma" şartünın, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdiirü. İnsan
Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin krsmı yönünden "Ek-1 Görev
2
UYAP BiliŞi'lt Sistcmindc ycl alan bu dokünana http:l/vatandas.uyap.gov,tr
adrcsindcn
NYz9bPL - Alx5e8q - soD4lrc - 5QDbGM =
kodu ile efişebilirs jniz
T.C.
İSTANBUL
5. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 20 l 4/2244
: 2015i2459
KARAR NO
AK
Tİ
F
EĞ
İT
İM
-S
EN
Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nda yer alan değerlendirme
kriterlerine cevap verilebilmesi, okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme
yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden,
böyle bir şartın Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenler için
aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan
Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemede hukuka
uyarlık görülmediği" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının birlikte değerlendirilmesinden; 4 yıllık görev süresini
dolduran eğitim kurumu müdürlerinin, Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceğinin öngörüldüğü, ancak anılan formun 60 puanlık
bölümünü değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü için değerlendirilen yönetici ile makul bir süre çalışmış
olma şartına yer verilmemesi nedeniyle yürütmenin durdurulmasma karar verildiğinden, idarece yeni
bir düzenleme yapılmak suretiyle makul sürenin belirlenmesine kadar belirtilen paydaşlarca verilen
puanların başarı sıralamasında esas alınmasına olanak bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Bu durumda; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 18.2.2015 tarih ve YD İtiraz
o:2014/1151 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin karan gerekçesi ile birlikte dikkate
alındığında, davacı hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için değerlendirmede
bulunacaklar tarafından davacının çok iyi tanınması ve bunun için de davacıyla makul bir süre birlikte
çalışılması gerektiğinden, değerlendirme yapan paydaşlardan davacı ile makul bir süre çalışıp
çalışmadığı tespit edilemeyen İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün değerlendirmesi
sonucunda verilen puanlar esas alınarak davacının başarısız sayılmasına ve görev süresinin
uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulunun 18.02.2015 tarih ve YD İtirazNo:2014/1151 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına
karar verildiği ve söz konusu durumun davacı hakkında yapılan değerlendirme ve neticesinde takdir
edilen puanlamayı etkilediği görüldüğünden, söz konusu düzenleyici işleme dayalı olarak tesis edilen
dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 170,80- TL
yargılama gideri ile Avukatlık asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00- TL vekalet ücretinin
davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının kararın kesinleşmesini
müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge
İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 2 7/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Üye
Üye
YARGILAMA GIDERLERİ
Başvurma Harcı
Karar Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri
27,70 TL
27,70 TL
3,80 TL
lll,60 TL
TOPLAM
170,80 TL
3
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana hnp://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
NYz9bPL - AIX5e8q -
SOD4IfC - SQpbGM=
kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Esastan iptal kararı 2015/2459 İstanbul5 için tıklayınız