T.C.
SANCAKTEPE BELEDiYE BASKANLIGI
insan Kaynaklarr ve E[itim Miidiirliifii
S/\T.J CA KTE P E
lit I I t)?Yf:51
Sayr : 54012064-900-
15t41331- - 3S
.,
..t01t2015
Konu: Memuriyet Mahalinin Belirlenmesi
israxsut, vALiLicixE
Defterdarhk Mu hasebe Miidii rliifiine
If
gi: 2010112015 tarih ve 27622162-125.99-3331 sayrh
ya
ntz.
Ilgi sayrh yaztntzda 6245 sayfi Harctrah Kanunun 3, Maddesinin (g) flkrasrnda yer
alan
memuriyet mahali tantml, 6552 sayrh Kanunun 89. Maddesinde yeniden diizenlenmiq r,'e N,laliye
Bakanlrfrncahaztrlanan27.ll.2014 tarih ve 29188 sayrlr Resrni Gazetede yayrmlanan 39 Seri Nolu
Harctrah Kanunu Genel Tebli[inde istinaden Belediyemiz srnrrlan igerisinde memuriyet mahalinin
belirlenmesi istenmektedir.
Belediyemiz stntrlan igerisinde yerleEim ozellikleri bakrmrndan btitiinhik arz eden yerler ile
bu yerlerin devamt niteliginde olan yerlerin belirlenmesinde yerlegim yeri dzellikleri bakrmrndan
konut, iqyeri, meydan, okul, kamu binalan gibi resmi ve ozel btittin yaprlann topluca bulundufu ve
insanlartn yerleEmek arnactyla bir arada yaqadrklarr yerler ile btitlinltiftin kesintisiz olarak devant
eden yerlerin drErnda kalan mahal ve mahalleler bulunrnamaktadrr.
Bilgilerinize arz ederim.
_,.,.,, . .
tlt
-.
HdNdUIIAh ARVAS,
Bagkan a.
Baqkan Yardlmcrsr
fu\,t
,
Ll
-
Meclis Mah. Atattirk Cad
No:lll
Tclefon:
laks: (0216rr,22 39 84 inibar: M CI:LiK Miidtlr
e-posta
:
(021 6) 622 33 33
Sarrgazi
Elektronik
A[:
Sancaktepe
-
31785
wwrv.sancaktepc.hel.tr
S'fANt]I]I
IKEM.F.22 .t 27 ,03.2012
Download

Sancaktepe